English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M2OP001-3.001-0021-C04
Децата на Велики Преслав
ЕСФ ==> Наука и образование за интелигентен растеж
15.11.2016
15.11.2016
23.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Велики Преслав, гр.Велики Преслав

Описание

Настоящият проект предвижда оптимиризане на работата в детската градина за пълноценна интеграция на децата от ромски и друг етнически произход, чрез образование, възпитание и допълнителни форми на обучение. За неговата успешна реализация ще работят в партньорство Водещата организация – ДГ "Снежанка" в гр. В. Преслав, всички останали детски градини на територията на общината, Народно читалище "Развитие 1874" и Община Велики Преслав. Проектът ще се реализира на територията на община Велики Преслав, като в неговите дейности ще бъдат обхванати всички деца, които към момента посещават детските заведения. В дейностите са предвидени работа с родители, като акцентът е върху активирането им за участие в образователния процес, занимания с децата, провеждане на индивидуални консултации и групови срещи-обучения, периодични родителски срещи. В рамките на Проекта във всичките групи децата ще преминат през процес на засилено усвояване на български език, запознаване с обекти от околната и природна среда и подготовка за постъпване в училище, художествено-творческото развитие на децата, тяхната успешна социализация и преодоляването на социалните и емоционални “бариери”, които са и причината за липсата на мотивация на част от децата на този етап да посещават учебните заведения.
Дейности
 • Сформиране на екипа и реализацията на проекта: Дейността е избрана с цел ефективен подбор състава за екип на проекта - определяне на критерии за избор на екип по проекта и установяване на длъжностни характеристики.
 • Диагностициране на входното и изходно ниво на децата чрез Гьопингенски тест – стандартизиран за страната.: Дейността е избрана с цел последващо отчитане напредъка на децата. Дейността ще се извършва паралелно във всичките 16 групи на детските градини на територията на община Велики Преслав. За изпълнение на целта се предвижда да бъдат закупени за всяка група (общо 16): диагностични книжки за учителите, които ще копират индивидуално тестове за децата според тяхната възраст - копирна хартия и тонер касета. За всяко дете ще бъдат закупени цветни моливи за
 • Допълнително обучение, по български език : Цел: Усвояване на български език, чрез въвеждане на децата в ситуация на интензивно речево общуване и прилагане на адекватни лингвистични стратегии. Практическото овладяване на българската реч и осъзнаването й като езикова действителност, ще създаде интерес към характерната литература и подготовка за ограмотяване. Дейността ще се изпълнява паралелно във всички групи на детските градини и ще се работи със всички деца, като методите на работа ще бъдат съобразени с възрастта на децата. Езиковото развитие на детето ще се издигне на качествено ново, значително по-високо равнище като се извърши постепенно преход: - от ситуативния към контекстния характер на речта; - от импулсивното към рефлексивното речево поведение; - от репродуктивните подражателни към продуктивните творчески форми на речта; - от външната утилитарна мотивация към формиране на ефективна система от вътрешни познавателни и социални мотиви за активност в процеса на обучението по езика. Обхват на образователното съдържание: - развитие на свързаната реч; - обогатяване на речника; - формиране на граматически правилна реч; - възпитаване звукова култура на речта; - запознаване с писмената реч; - запознаване с художествената литература.
 • Допълнително обучение в направление Откриване на света: Цели: - Усвояване от детето на умения и способности за адекватни взаимодействия с околната среда; - Обогатяване на ценностната система на детето на основата на осмисляне на “ценностната природа”; - Усвояване от детето на умения за самостоятелна познавателна дейност в природата и обществото, разглеждана като основа за прехода към участие в новата учебна дейност; - Училищна и социална зрелост на детето преди постъпване в първи клас /за предучилищните групи/ - Интегриране на съвременни информационни технологии в учебно-възпитателния процес в детската градина. Обхват на образователното съдържание: - Единство и многообразие на околната среда; - Индивидуалността на природните и социални обекти и субекти; - Нежива природа и сезонни изменения в живата природа; - Култура на поведение в природната и обществена среда; - Учебно-училищна действителност; - Културни ценности и национални особености; Дейността ще се изпълнява във всички групи на детските градини и ще се работи с всички деца, като методите на работа ще бъдат съобразени с възрастта на децата. За подготовката и провеждането на тръжните процедури, предвиждаме наемане на експерт - служител на община В. Преслав - партньор по проекта.
 • Обучение в направление театрално изкуство и музика "Вълшебство ли е театъра": Цели: Изграждане на потребност от общуване с художествената литература Развитие на потребността от приобщаване и общуване с музикалното и театралното изкуство; Развитие на музикално-ценностната култура и индивидуална артистичност; Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделните детски градини на територията на община Велики Преслав Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда; Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес; С включване на децата в дейността ще се провокира техния интерес, ще се стимулира социалната и природната им интелигентност и ще се възпита усет към изкуството. Дейността ще се изпълнява във всички групи на детските градини и ще се работи със всички деца, като методите на работа ще бъдат съобразени с възрастта на децата. Обхват на образователното съдържание: Развитие на интереса и желанието на децата за активно общуване с музикалното изкуство чрез всяка от музикалните дейности – възприятие, певческа, музикално-двигателна, инструментално-изпълнителска, музикално-творческа; Овладяване на умения и навици във връзка с отделните музикални дейности; Усвояване на знания за музикалното изкуство и социално-поведенчески опит за адекватно общуване с него
 • Честване на празници и тържества, характерни за различните етнически групи – Коледа, Василица, Великден, Гергьовден, Хедерлез, Шекер байрам.: Цел: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства Съхраняване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Стимулиране на социалната и природната интелигентност у детето; разширяване неговите етични и културни концепти. Повишаване интереса на децата към образователния процес в детската градина чрез честване на характерни празници
 • Работа с родители и насърчаване участието им във възпитателния процес: Работа с родители в няколко направления 1. "Детската градина - първа стъпка в успешната реализация на децата ни" и "Училището - втора стъпка в успешната реализация на децата ни"- лектории с психолог. Цел: Изграждане на доверие между родителите и детската градина и училище, привличане вниманието на общността върху проблемите в образованието на техните деца и провокиране на активна гражданска позиция при тяхното разрешаване. Лекториите ще засегнат и темата относно преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход, което от своя страна ще спомогне за елиминиране процеса на вторична сегрегация, при който родители от български етнически произход отписват своите деца от етнически смесени групи в детските градини и училищата заради записването в тях на ромски ученици. 2. “Изграждане на културно-хигиенни навици и здравословно хранене у децата” – лекторски курс за родители. Цел: Повишаване културата на родителите по отношение културно-хигиенните навици на техните деца. Лекциите ще се водят от медицинския персонал в детските градини, като предвиждаме курсът за родители да се провежда по съответните групи на детските градини. 3. Провеждане на родителски срещи - Цел: Изграждане на доверие между родителите и детската градина. Общите родителски срещи ще се организират с цел проучване на мнението на присъстващите, обсъждане на съвместни дейности, даване на препоръки от страна на родители и въвличането им в съвместни дейности. Отстраняване на евентуални възникнали проблеми в хода на проекта.
 • Информиране и публичност: Водещата организация и нейните партньори гарантират изпълнението на мерки за публичност, с оглед да се акцентира върху комуникацията, прозрачността и визуализацията. Всяка една от предвидените дейности ще съдържа задължителните технически характеристики. При външни акции водещата организация ще презентира проекта пред широката общественост. За популяризирането на проекта и осигуряването на необходимата визуализация се предвижда провеждането на информационна кампания. Предвиждаме периодично оповестяване на постигнатите резултати с цел постигане на висока публичност на проектните дейности и привличане на широка обществена подкрепа. Чрез предвидените публикации в местния печат се надяваме проекта и неговите резултати да стане достояние до представителите на други общини и детски градини. Избраните методи за информиране и публичност способстват за популяризирането на проекта сред целевата група и привличане на нови съмишленици, които имат потенциала да развиват подобна дейности и да участват в реализирането на проекта. Методите за промоция ще допринесат и за популяризиране на изградения модел, както и за спечелване на обществена подкрепа.
 • Управление, текущ мониторинг и отчитане на дейностите: Цел: Вътрешен мониторинг на дейностите по проекта. Следене за спазване графика на дейностите и постигане на напредък. Осигуряване на прозрачност.

Индикатори

Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, Целева стойност: 283.00, Достигната стойност: 259.00
Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система, Целева стойност: 205.00, Достигната стойност: 221.00
Нетен коефициент на записване в детските градини, Целева стойност: 89.00, Достигната стойност: 91.00

Финансова информация

445 572.00 BGN
445 572.00 BGN
284 942.39 BGN
85.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Недискриминация
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 66 835.80 0.00 378 736.20 445 572.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 66 835.80 0.00 378 736.20 445 572.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на стоки, предназначени за игри и занимания със спорт на децата от 3 до 6-годишна възраст в системата на предучилищното образование в община Велики Преслав (кътове за игри, занимателни игри и др.) съгласно подробна техническа спецификация, Стойност: 58 566.67
Предмет на предвидената процедура: Доставка на IT оборудване, външни устройства и консумативи /тонер касети/ в рамките на проект "Децата на Велики Преслав", Стойност: 36 650.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на сценично оборудване и реквизит / костюми - стилизирани носии и театрални костюми/ в рамките на проект "Децата на Велики Преслав", Стойност: 50 711.80

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.