English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.021-0328-C01
Обучениe в Чугунолеене - Първомай
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
16.03.2018
16.03.2018
16.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
  • България

Описание

„Чугунолеене – Първомай“ АД е предприятие, което съсредоточава своята дейност в областта на леенето и преработката на метали и проектиране на производството на машини. Дейността на предприятието се разраства и увеличаващите се нива на износ обуславят необходимостта от достатъчен брой квалифицирани работници, които да участват активно в производствения процес. За целта идентифицираната целева група включва работници в предприятието, ангажирани в производството и преработката на метали и проектирането на машини. Общо 30 работници от предприятието ще бъдат обучени, като от тях 3 лица са с основно образование, а 27 със средно. От посочената целева група 9 от лицата са на възраст над 54 г. Тези лица ще бъдат обучени в следните професионални направления: — 10 лица по професия „Леяр“, код по СППОО  521120, специалност „Леярство“ с код по СППОО 5211201; 10 лица по професия „Шлосер“, код по СППОО 521110, специалност „Шлосерство“ с код 5211101 и професия „Електромонтьор“ с код 522020, специалност „Електрически машини и апарати“ с код 5220201. Чрез провеждането на професионални обучения се цели повишаване на квалификацията на наетите на съответните длъжности в двете предприятия, което, от своя страна, ще допринесе за подобряване ефективността на работата им, на нейното качество и бързина. В допълнение, обучаването на вече наетите лица ще спомогне за преодоляването на недостига на квалифицирани кадри в сектора металургия, машиностроене и металообработване. Крайният резултат ще бъде повишаване конкурентоспособността на предприятието, както на вътрешния, така и на международния пазар. С реализирането на проекта ще се допринесе и за постигане целите на процедурата за подбор на проекти „Обучение на заети лица – компонент ІІ“: да се повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени и застаряването на населението.
Дейности
  • Предоставяне на професионално обучение за придобиване и повишаване на професионалната квалификация на 30 заети лица по професии "Леяр", "Шлосер" и "Електромонтьор". : С цел повишаване професионалната квалификация на заетите лица в „Чугунолеене – Първомай“ АД и подобряване качеството на работните места в предприятието, проектът предвижда включените в изпълнението на проекта 30 лица да бъдат обучени както следва: 10 лица по професия „Леяр“, код по НКПД 2011 521120, специалност „Леярство“ с код по НКПД 2011 5211201; 10 лица по професия „Шлосер“, код по НКПД 2011 521110, специалност „Шлосерство“ с код 5211101 и 10 лица по професия „Електромонтьор“ с код 522020, специалност „Електрически машини и апарати“ с код 5220201. По гореизброените професии ще бъдат обучени лица, които работят в предприятието и изпълняват сходни длъжности, но нямат придобита необходимата квалификация, за да изпълняват изцяло задълженията характерни за тези професии. Това прави работещите в предприятието по-ниско производителни спрямо други работници и забавя тяхното развитие. Характерно за дейността на леярната е, че тя постоянно се разраства и се нуждае от въвеждане на модерни системи и техники за производство, съобразно най-високите стандарти за качество и условия на труд.Леярната притежава освен сертификат ISO за управление на качеството, и множество лицензи и референции от големи заводи в България и чужбина, като „Холдинг БДЖ“ ЕАД, АФЕР (Румъния), Baltic Control Ltd, и др. Затова на работниците в леярната им се налага да са в крак с най-новите тенденции по отношение на леенето и преработката на метали. Налице е дефицит на млади кадри с подходяща квалификация и желание да работят в сектора на металургията и металообработването. За да е способно предприятието да продължава да расте, необходимо е наличните работници да са висококвалифицирани. Затова и провеждането на обучения за придобиване и повишаване на професионалната им квалификация е не просто необходимо, а и наложително. Обученията ще се извършват в съответствие с Държавните образователни стандарти и съответните разпоредби, уреждащи обучението по трите професии. Обученията, които ще се проведат, са част от СПОО и ще се проведат поетапно. Първия месец се предвижда избор на изпълнител/и. Обученията започват от втория месец, като през третия месец на първото обучение започва второто. Месец след началото на второто обучение ще започне и третото. Продължителността на третото обучение се предвижда да бъде 6 месеца. • По професионално направление: 521„Машиностроене, металообработване и металургия“; • Професия: 521120 „Леяр“; • Специалност: 5211201 „Леярство“; • СПК: I-ва степен; • Хорариум: 300 уч. часа; • Брой обучаеми: 10 лица • Професия: 521110 „Шлосер“; • Специалност: 5211101 „Шлосерство“; • СПК: I-ва степен; • Хорариум: 300 уч. часа; • Брой обучаеми: 10 лица Всяко обучение ще се състои от 2 модула – теория и практика, като продължителността им ще бъде по 3 месеца. Трите месеца включват теоретична част с продължителност от 1 месец (90 уч. часа) и практическа част с продължителност 2 месеца (210 уч. часа). Теоретичната част задължително ще включва изучаване на икономика, компютърно обучение, влияние на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, съгласно последните изисквания на утвърдените рамкови програми за ПОО. Практическата част по професия „Леяр“ ще се отнася до използването на съвременни машини за гореща и топла обработка на метали, сглобяване и ремонт на съединения, леене на метали и съвременни методи на термична обработка. По професия „Шлосер“ ще се наблегне върху обработката на металите, работата с механизирани инструменти и машини и довършително шлосерски операции. • Професионално направление: 522„Електроника и електротехника“; • Професия: 522020 „Електромонтьор“; • Специалност: Електрически машини и апарати“; • СПК: II-ра степен; • Хорариум: 660 уч. часа; • Брой обучаеми: 10 лица Съотношение теория: практика по отношение на обучението по тази професия ще е 220:440 уч. часа или 6 месеца. В практическата част ще се работи върху работата с електрически машини, трансформатори и преобразуватели и с електрически апарати.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Участници, придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 30.00, Достигната стойност: 30.00
Заети лица, Целева стойност: 30.00, Достигната стойност: 30.00

Финансова информация

26 400.00 BGN
26 400.00 BGN
26 400.00 BGN
85.00 %
  • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Повишаване на конкурентоспособността на МСП
  • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 3 960.00 0.00 22 440.00 26 400.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 3 960.00 0.00 22 440.00 26 400.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.