English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0308-C01
"Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в "България Еко 2009" ООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване"
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.08.2017
09.08.2017
06.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Монтана, Лом, гр.Лом

Описание

Проектът предвижда закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов колесен челен товарач (Мярка 1) и нови класификатор и мобилно сито (Мярка 2). Новото оборудване е с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление на единица продукция. 

Колесният челен товарач е с 6 цилиндров двигател с обем 6,7 литра, електронно управление и номинална мощност 143 kW/192 к.с. Товарача е оборудван с кофа с обем 3,75 куб.м., а средната производителност на машината е 364 т./ч.
Новият класификатор е с хидравлично задвижване и максимална производителност 70 куб.м. или 105 т/ч - в зависимост от материала. Оборудването има предимството да е с по-голям капацитет за възстановяване в зависимост от вида и размера на материала, икономично обслужване и висок процент на възстановяване на фината част.
Мобилното сито разполага с електромотор с мощност 37 kW и обем на бункера 8 куб.м. Една от функциите на ситото е да пресява и промива негоден за ползване инертен материал до крайна фракция, годна за направата на бетон, бетонови смеси, варови разтвори и други нужди за строителството. Друга основна функция е използването му за пресяване и сортиране на рециклиран от трошачните инсталации материал.

Всичко това, както и предвид почти цялостното автоматизиране на производството ще доведат до значително енергоспестяване и по-високата производителност за дружеството. 

Бенефициентът предвижда в рамките на проекта да въведе и система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/ и сертифициране по БДС EN ISO 50001. Тези дейности ще доведат до намаляване на разходите за енергийни ресурси, ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда, както и постоянно измерване и анализиране на енергийната резултатност.  

Проектът ще е със срок за изпълнение 18 месеца и ще е на обща стойност 912 254.00 лв. без ДДС.
Дейности
 • Подмяна на стар челен товарач с нов колесен челен товарач, с по-висока производителност и по-нисък разход на гориво (Мярка 1): Дейността включва закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов колесен челен товарач (Мярка 1). Предвижда се интегриране в производственият процес на ново поколение челен колесен товарач, с висока производителност и по-ниска енергоемкост на единица обработена баластра. Стария товарач, който бенефициентът използва към момента, е с мощност 92 kW, производителността му е 12 т./ч., а средният разход на гориво - 15 л./ч. Колесният товарач, предвиден за закупуване по проекта, е оборудван с 6 - цилиндров двигател с обем 6,7 литра, електронно управление и номинална мощност 143 kW/192 к.с. Производителността на новото оборудване е 364 т./ч. с обем на кофата 3,75 куб.м. Както се вижда, средната производителност на новият челен товарач, в сравнение със старото технологично оборудване е значително по-голяма, което води след себе си много по-нисък разход на енергия за единица произведена продукция. Енергийните спестявания в резултат от въвеждане на мярката възлизат на 424 509 kWh/г. Спестените емисии СО2 са в размер на 113,34 т/год. Инвестиционните разходи съгласно направеното предварително проучване се оценяват на 382 952лв. Оперативните разходи са изчислени на база на експертна оценка за новото оборудване. Годишните разходи за експлоатация и поддръжка възлизат на 5 980 лв. на година. Разходите за заплати са средно в размер на 5 000лв./годишно и разходи за ремонт и консумативи в размер на 980 лв./годишно. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на колесен челен товарач: 6-ти - 18-ти месец.
 • Подмяна на стари класификатор и стационарно сито, с нови класификатор и мобилно сито, по-висока производителност и по-ниско енергопотребление (Мярка 2): Дейността предвижда закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нови класификатор и мобилно сито (Мярка 2). Средната производителност на старото оборудване, което "България Еко 2009" ООД използва към момента (класификатор и сито), е 10 т./ч. Общата инсталирана мощност е 107 kW. Предвижда се интегриране в производственият процес на предприятието на ново поколение класификатор с хидравлично задвижване и максимална производителност 70 куб.м. или 105 т/ч (в зависимост от материала). Оборудването се отличава със следните предимства: - По-голям капацитет за възстановяване в зависимост от вида и размера на материала; - Икономично обслужване; - Може да произвежда един или два крайни продукта; - Висок процент на възстановяване на фината част; - Конфигурация с кутии от отпадъчен материал, създадени за специална обработка за намаляване на входната турбуленция; - Система за заустване; - Голям обхват на скоростта на класификатора; - Кутии със смес от вода и фини частици, специално проектирани да намалят турбуленцията на входа на класификатора. Като част от дейността е предвидена и подмяна на старото стационарно сито с ново поколение мобилно сито, което е снабдено с електромотор с мощност 37 kW за задействане на съставните електрохидравлични части. Обемът на бункера е 8 куб.м, а капацитетът на ситото е 150 т/ч. Една от функциите на ситото е да пресява и промива негоден за ползване инертен материал до крайна фракция, годна за направата на бетон, бетонови смеси, варови разтвори и други нужди за строителството. Друга основна функция е използването му за пресяване и сортиране на рециклиран от трошачните инсталации материал. Енергийните спестявания в резултат от въвеждане на мярката възлизат на 1 801 138,0 kWh/г. Спестените емисии СО2 са в размер на 1475,13 т/год. Инвестиционните разходи съгласно направеното предварително проучване се оценяват на 491 402 лв. Оперативните разходи са изчислени на база на експертна оценка за новото оборудване. Годишните разходи за експлоатация и поддръжка възлизат на 5 680лв. на година. Разходите за заплати са средно в размер на 5 000 лв. /годишно и разходи за ремонт и консумативи в размер на 680 лв./годишно. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на класификатор и мобилно сито: 6-ти - 18-ти месец.
 • Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване.: Дейността включва изготвяне на доклад от енергийно обследване по образец (Приложение Б от условията за кандидатстване) за нуждите на настоящата процедура. Енергийното обследване е извършено след обявяване на процедурата за подбор на проекти и преди подаване на проектното предложение. Одитът включва изследване на съществуващото положение на предприятието и прави сравнителен анализ между старото оборудване, използвано от Бенефициента, и предвиденото за закупуване по проекта ново такова. Мерки 1 и 2 на доклада препоръчват закупуването на високо енергийно ефективно оборудване, с което предприятието значително ще намали разходите за енергия и вредните емисии СО2 в атмосферата. Изготвения доклад е преминал проверка от АУЕР и има становище за съответствие. Дейността е извършена за 2 месеца. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Събиране на 3 оферти и избор на изпълнител: 1-ви месец 2. Извършване на услугата и подписване на протокол - 2-ри месец
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/.: Дейността включва въвеждане на системата за енергиен мениджмънт/управление на енергията/ и обхваща следните основни процеси: - Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта; - Изготвяне на разработена документация на системата за управление; - Инструктаж по изискванията на Системата за управление - ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по-късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение; - Внедряване на системата за управление - работно въвеждане (реално използване на новите правила); - Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит; - Съдействие при провеждане на преглед от ръководството. Резултатите от изпълнението на дейността са Кандидатът да постигне следните резултати: - намаляване на разходите за енергийни ресурси; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - измерване и анализиране на енергийната резултатност; - подобряване на постоянното енергийно управление; - подобряване на рентабилността на фирмата; - повишаване на конкурентоспособността. Чрез въвеждането на система за енергиен мениджмънт, Кандидатът ще има възможност за сертифициране по БДС EN ISO 50001. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец
 • Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011: Сертифицирането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включва следните етапи: - провеждане на първоначален одит за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - провеждане на сертификационен одит за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - вземане на решение за сертифициране и издаване на оригинален сертификат. Стандартът най-вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода, и др. ISO 50001:2011 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец
 • Осигуряване на публичност и визуализация на проекта: Във връзка с изпълнението на задълженията за информация и публичност ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, напр. на входа на обекта, където се изпълнява проекта. При изпълнение на мерките за информация и комуникация кандидатът ще включва задължителните реквизити, които трябва да се съдържат във всяко средство за публичност и информиране, съгласно изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Върху всички закупени по проекта активи ще бъдат поставени стикери, отговарящи на изискванията на ЕС. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от "България Еко 2009" ООД, задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: - емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на Европейския съюз; - упоменаване на Европейски фонд за регионално развитие; - общото лого за програмен период 2014 - 2020 г. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 1 588.48, Достигната стойност: 1 588.48
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 2 225.65, Достигната стойност: 2 225.65

Финансова информация

912 254.00 BGN
646 157.80 BGN
645 787.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Минно дело и добивна промишленост (включително добив на суровини за производство на енергия)

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 549 234.13 96 923.67 266 096.20 912 254.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 549 234.13 96 923.67 266 096.20 912 254.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1 - Един брой колесен челен товарач (Мярка 1) и Обособена позиция 2 - Един брой класификатор и един брой мобилно сито (Мярка 2)., Стойност: 874 354.00
 • Обособена позиция 1: 1. Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на един брой колесен челен товарач
 • Обособена позиция 2: 2. Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на един брой класификатор и един брой мобилно сито
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване., Стойност: 19 900.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване.
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/., Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/.
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 14 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на визуализация и публичност по проекта, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на визуализация и публичност по проекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.