English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0026-C01
"Енергийна ефективност в ГАП-07 ЕООД"
160100839 ГАП - 07 ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
28.03.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Марица, с.Войводиново

Описание

С проекта ще се реализира осъществяване на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект. Дейностите са съобразени с препоръките от доклада след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието. 
Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността. Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на фракции от инертни материали, включваща следните активи: Мобилна челюстна трошачка със скалпиращо сито, тип „гризли“, Колесен челен товарач , Верижен багер и Система за мониторинг на енергопотреблението, като част от технологичния процес за производство на фракции от инертни материали. 
С проекта ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011 Система за енергийно управление.
Очакваните резултати включват подобряване на пазарното присъствие, подобряване на управленския и производствения процес, по-висока производителност, намаляване на разходите и оптимизиране на производствената верига и повишаване на добавената стойност на произвежданите продукти.
Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност като един от големите работодатели в региона. Доказателство за това е и въвеждането на Система за енергийно управление, с която ще се гарантира устойчиво развитие на „ГАП-07“ ЕООД.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишаване конкурентоспособността на предприятието чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет, което, от своя страна, ще доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност както на ниво производствено предприятия, така и като цяло за икономиката.
Дейности
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на Мобилна челюстна трошачка със скалпиращо сито, тип гризли“, включена в обследването за енергийна ефективност: С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация Мобилна челюстна трошачка със скалпиращо сито, тип гризли за производство на фракции от инертни материали. Трошачната инсталация включва Мобилна челюстна трошачка със скалпиращо сито, тип „гризли“. Мобилната челюстна трошачка има скалпиращо сито за първоначално пресяване на инертния материал за изчистване на замърсяванията преди подаването на материала за претрошаване. Следва претрошаване на пречистения материал и производство на 3 нови фракции за предприятието (0- 22 мм, 0 -40 мм и 0-63 мм) с приложение в производството на бетон, както и за основи на пътища. Надситовият материал се връща за вторично претрошаване. Общата инсталирана мощност на новия актив ще бъде не повече 150,00 kW и производителност не по-малко от 350 т/час. Мобилната челюстна трошачка със скалпиращо сито, тип гризли Т ще се инсталира в производствената база на „ГАП-07“ ЕООД в Поземлен имот с идентификатор:11845.59.110, с. Войводиново, местност „Баш Пара”,общ.Марица, обл. Пловдив,УПИ-I-80 от масив 59 с площ 4750 кв.м, където към момента на кандидатстване се произвежда една фракция 0-100 мм за основи на пътища. Капацитета е 80 тона в час. Произведените фракции, от новата инсталация ще се влагат директно в обектите на предприятието, което обуславя оптимизиране на себестойността и обвързано производство в съответствие с изпълняваните обекти и обемите на поръчките от страна на клиентите на предприятието. Всички активи имат мониторингова система за управление и контрол на потреблението на енергията. Софтуерен екран ще показва разхода на енергия в реално време и ще контрола и диагностицира всички отклонения в разхода на енергия. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 13-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 14-ти месец. Етап 5: Одит на проекта: 13-14 месец
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен челен товарач“, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на предвидената за закупуване по проекта Мобилна челюстна трошачка със скалпиращо сито, тип „гризли“ е необходимо закупуване на Колесен челен товарач с инсталирана единична мощност не по-голяма от 168,00 kW и производителност не по-малка от 550 м3/час. Колесният челен товарач ще сортира и експедира готовата продукция. Предвидените за закупуване Колесен челен товарач ще работи в рамките на производствената площадка на „ГАП-07“ ЕООД. Колесният челен товарач е част от технологичния процес за производство на фракции от инертни материали. Активът ще бъде позициониран в непосредствена близост до мобилната челюстна трошачка като ще сортира и експедира готовата продукция и ще се придвижва само на територията на предприятието. Машината е нисък разход на гориво – 11,80 л/час, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Колесен челен товарач има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Вержиен багер“, включена в обследването за енергийна ефективност : С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация Верижен багер с производителност не по-малка от 290,00 м3/час, инсталирана мощност не по-голяма от 160 kW и специфичен разход на гориво от 12,50 л/час. Новият Верижен багер ще се предвижва само на територията на производствения обект на предприятието и ще захранва бункера на мобилната челюстна трошачка с инертни материали за да осигури непрекъснат производствен цикъл. Активът има стандартно инсталирана мониторингова система. Програмата позволява локация на техниката във всеки един момент, като координатите и движението на машините се засичат чрез сателитна връзка и се предават в реално време чрез интернет достъп. Системата е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. Всяко отклонение на стойностите се регистрира и системата алармира за това. Програмата дава възможност за запаметяване на нужните параметри на електронен носител или принтирането им на хартия. Информация за разходи на гориво, сервизни интервали, грешки и работни стойности се съхранява и е достъпна за визуализация. Системата за мониторинг чрез използване на GPS-сателитна технология позволява лесно проследяване на работните функции на машината, диагностика на някои от основните възли, обучение на операторите и оптимизация на разхода на гориво.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 4: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на фракции и чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупеите активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 52 724 kWh/год.
 • "Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление": По проекта ще внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на „ГАП-07“ ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки": Избраният изпълнител, фирма „Виаконсулт 11“ЕООД – София, с номер на лиценз от АУЕР: № 00077/28.08.2015 г., изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки:  Мярка 1: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на Мобилна челюстна трошачка със скалпиращо сито, тип „гризли“;  Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен челен товарач;  Мярка 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер;  Мярка 4: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма "ГАП – 07“ ЕООД.

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 652.14, Достигната стойност: 652.14
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 218 000.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 200.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 2 442.47, Достигната стойност: 2 442.47

Финансова информация

2 098 077.15 BGN
1 476 645.45 BGN
1 476 486.53 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 255 148.63 221 496.82 621 431.70 2 098 077.15
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 255 148.63 221 496.82 621 431.70 2 098 077.15

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: "Доставка на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 0001: Мобилна челюстна трошачка със скалпиращо сито, тип „гризли“; Обособена позиция 002: Колесен челен товарач – 1 бр.; Обособена позиция 003: Верижен багер – 1 бр., Стойност: 2 058 119.91
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 0001: Мобилна челюстна трошачка със скалпиращо сито, тип „гризли“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Колесен челен товарач – 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 003: Верижен багер – 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление, Стойност: 12 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
Предмет на предвидената процедура: Дейности за информираност и публичност по проекта, Стойност: 850.00
 • Обособена позиция 1: Дейности за информираност и публичност по проекта
Предмет на предвидената процедура: Одит по проекта , Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Одит по проекта
Предмет на предвидената процедура: "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки", Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки"
Предмет на предвидената процедура: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 4 107.24
 • Обособена позиция 1: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: "Доставка на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 0001: Мобилна челюстна трошачка със скалпиращо сито, тип „гризли“; Обособена позиция 002: Колесен челен товарач – 1 бр.; Обособена позиция 003: Верижен багер – 1 бр., Стойност: 2 058 119.91
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 0001: Мобилна челюстна трошачка със скалпиращо сито, тип „гризли“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Колесен челен товарач – 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 003: Верижен багер – 1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.