English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.007-0001-C01
Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
10.12.2015
01.01.2016
31.12.2019
Сключен
Местонахождение
 • България

Описание

По проекта ще се разработят актуализирани средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда и изготвят оценки на нетния ефект на провежданата активна политика на пазара на труда, финансирана със средства от държавния бюджет.
Ще се актуализират прогнозите за развитието на пазара на труда и ще се оповестят публично сред заинтересованите страни. Прогнозите ще бъдат използвани за подобряване планирането в системата на образоватнието и предоставянето на обучение за придобиване на квалификация и за разработване на секторни политики. Ще се изготвят и разпространят два доклада с прогнози за развитието на пазара на труда и бъдещото търсене и предлагане на труд в България. 
В рамките на проекта се планира да бъдат изготвени и два доклада, съдържащи резултати от изготвените оценки на нетния ефект на активната политика на пазара на труда, финансирана със средства от ДБ. Целта е резултатите от двете оценки да допринесат за повишаването на целенасочеността и ефективността на провежданата политика по заетостта. 
Всички доклади, съдържащи разработените прогнози и изготвените оценки, ще бъдат оповестени, дискутирани и представени на заинтересованите страни. Предвижда се да бъдат провеждани срещи с ключови министерства и институции, на които да бъдат дискутирани възможностите за подобряване процеса на прогнозиране и възможностите за използване на прогнозите и оценките за планиране на политики в различни области. 
Всички резултати от разработените прогнози и изготвените оценки ще бъдат достъпни и в интернет, чрез страница, която ще осигурява интерактивни възможности при тяхното представяне на потребителите. В рамките на проекта се предвижда и провеждането на обучения, за използването на разработените прогнози и оценки при разработване на политики. 
Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване процеса на планиране на провежданата политика по заетостта, чрез използване на разработените прогнози и резултатите от проведените оценки на нетния ефект.
Дейности
 • Изготвяне на доклади с разработени средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда и бъдещото търсене и предлагане на труд в България и създаване на интерактивни възможности за представяне на резултатите от изготвените прогнози и оценки: Целта е да се изготвят актуализирани надеждни и подробни прогнози за развитието на пазара на труда необходими за провеждане на ефективни и целенасочени политики в областта на образованието, обучението, социалното включване и активната политика на пазара на труда. Със създаването на интерактивни възможности (интернет сайт) за представяне и поддържане на резултатите от изготвените прогнози и оценки ще се предоставя надеждна информация за подобряване процеса на планиране в областта на образователната система и системата за професионално образование и обучение, както и информация за ефективно подпомагане на безработни и заети лица във връзка с избора на професия и обучения. За изготвянето на актуализирани прогнози ще се използват актуални данни от НСИ и други източници. Получените резултати от включените в модела актуални данни ще бъдат представени в два доклада, които ще съдържат описание на прогнозите, таблици и графики, представящи тенденциите за развитие на пазара на труда в средносрочен и дългосрочен план. Двата доклада ще бъдат изготвени на български и английски език и ще бъдат отпечатани по зададени от Възложителя критерии. Докладите ще съдържат описание на актуалните тенденции на пазара на труда и актуализирани средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда. Средносрочните и дългосрочните прогнози ще предоставят информация за търсенето на труд по степени на образование, по икономически дейности, по класове и групи професии. Също така докладите ще съдържат изводи и препоръки за разработването на политики, свързани със заетостта, образованието и квалификацията на настоящите и бъдещи участници в пазара на труда. Изпълнителят, който ще отговаря за актуализирането на средносрочните и дългосрочните прогнози за пазара на труда ще изготви и интернет сайт, който ще представя резултатите от изготвените прогнози и от оценките на активната политика на пазара на труда. Също така ще участва с членовете на екипа в провежданите обученията, обучавайки представителите на целевите групи. Логистиката по провеждане на обученията не е предмет на тази дейност. Предвижда се изпълнителят да разработи специализиран интернет сайт. Сайтът ще подпомага институциите при разработване на секторни политики и ще подобри възможностите за професионално ориентиране и кариерно развитие, чрез ефективно подпомагане на търсещи работа лица, в т.ч. безработни, заети и учащи лица във връзка с избора на професия и на професионално направление в областта, на което лицата да могат да придобиват или да усъвършенстват придобитата квалификация. Интернет сайтът ще представя информация за тенденциите в търсенето и предлагането на знания и умения, достъпна за всички потребители. Тенденциите ще се представят структурирано както в текст, така и в таблици и графики. Информацията на сайта ще бъде представяна по интерактивен начин, като ще има възможност въз основа на структурирана база данни и разработени инструменти да се генерират справки по критерии, зададени от потребителите (например: пол, икономически дейности, класове професии, степен на образование) и времеви периоди, за които са изготвени прогнозите. За тази цел е необходимо да бъде създадена база данни, от която да се извлича информацията и нейното представяне по критерии, зададени от потребителите, като също така е необходимо тя да бъде актуализирана и подържана. За целта изпълнителят ще проектира и разработи уеб базирана информационна система; ще проектира и изгради база данни и ще разработи функционални модули; ще тества резултатите от разработването с цел установяване и отстраняване на евентуални пропуски и грешки и ще предложи възможности за разширяване и обновяване на функциите, които сайтът предлага въз основа на втората прогноза. Информационната система ще се базира на използваните от изпълнителя данни при изготвяне на прогнозите. Специализираният интернет сайт ще има връзка към официалната интернет страница на МТСП.
 • Изготвяне на оценки на ефекта от активната политика на пазара на труда, финансирана със средства от държавния бюджет на индивидуално ниво (нетна оценка): С оглед намаляване на безработицата, подобряване на качествените характеристики на работната сила и интеграцията на пазара на труда на неравнопоставените групи се реализират програми и мерки на пазара на труда за субсидирана заетост и обучение на безработни лица. При ограничените финансови ресурси за активна политика на пазара на труда ефективното разпределяне и изразходване на средствата е от особена важност за постигане на максимални резултати, както за безработните лица участващи в програмите и мерките (чрез осигуряване на работа и доходи), така и за обществото като цяло. Чрез изпълнението на тази дейност ще бъде събрана, обобщена и анализирана информация относно силните и слабите страни на изпълняваните до момента програми и насърчителни мерки. Тази информация е отправна точка, за да бъдат взети нужните управленски и оперативни решения. Резултатите от реализацията на програмите и мерките за заетост се наблюдават чрез текущ мониторинг на основни показатели и оценка на ефекта от приложението по отношение намирането на работа след участие в програмите и мерките за заетост и професионална квалификация. В рамките на дейността се предвижда провеждането на две нетни оценки на ефекта от активните политики на пазара на труда на индивидуално ниво (микро-оценка). Анализът на въздействието на активната политика на пазара на труда ще покаже вероятността за последващо намиране на работа след участие на безработните в програма или мярка от активната политика на пазара на труда в сравнение с контролната група. Основна цел на нетната оценка е установяване на ефекта от участие в програма или мярка за обучение и/или заетост за отделното лице. Оценяваните програми следва да се класират по ефективност, въз основа на оценка на ефективността им по отношение на отделните включени лица от съответните целеви групи. Отделно ще бъдат изчислени: брутен ефект, ефект на „мъртвото тегло”, ефект на заместване и ефект на изместване. Резултатите от проведената оценка ще се обсъждат с министерства, Агенцията по заетостта, социалните партньори и др. заинтересовани страни. Въз основа на резултатите от всяко изследване ще бъде разработен доклад, съдържащ резултатите от оценката и препоръки за реализиране на програмите и мерките за заетост. Докладите от оценките ще бъдат изготвени на български и английски език и ще бъдат представени отпечатани по зададени от Възложителя критерии и брой. Оценката на ефекта от изпълняваните програми и мерки ще се използва за адекватно и ефективно изразходване на средствата от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда. Изпълнителят на оценките ще участва с членовете на екипа в провежданите обучения, обучавайки представителите на целевите групи.
 • Публично представяне на докладите и обсъждане със заинтересованите страни и провеждане на обучения с участието на представители на целевите групи ползватели на разработените прогнози и оценки: Целта на дейността е да се осигури представяне на докладите и обсъждане със заинтересованите страни и провеждане на обучения с участието на представители на целевите групи ползватели на разработените прогнози и оценки. Резултатите от изготвените прогнози и проведените оценки ще бъдат дискутирани със заинтересованите страни, с цел да бъдат определени приоритетни направления за развитие на политиката в бъдеще и за изпълнение на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Публичните мероприятия, които се предвижда да бъдат проведени в рамките на тази дейност са: • две обучения. Обучителните материали ще бъдат изготвени от изпълнителите избрани да изготвят прогнозите и оценките. Лекторите също ще бъдат осигурени от тях. • четири конференции за оповестяване на изготвените прогнози и оценки и обсъждане на мерки за подобряване качеството и ефективността на активната политика на пазара на труда и тяхното разпространение сред целевите групи. • експертни срещи с представители на ключови министерства и институции, на които да бъдат дискутирани възможностите за подобряване процеса на прогнозиране и възможностите за използване на прогнозите и оценките за планиране на политиката в различни области. Докладите от изготвените прогнози и оценки ще бъдат публикувани и разпространени сред всички заинтересовани страни – служителите на министерство на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, министерства, социални партньори и др.
 • Информиране и публичност: Целта на дейността е да се осигури публичност и информираност на участниците в проекта, целевите групи, заинтересованите страни и широката общественост относно заложените цели и постигнатите резултати в изпълнение на дейностите по проекта финансирани от ЕСФ и МТСП. Осигуряването на публичност и информираност на всички заинтересовани страни и потребителите на резултатите по проекта ще допринесе за пълното изпълнение на целите и реализиране на добавената стойност за обществото.
 • Администрация и управление: Основна цел на дейността е ефективно управление за навременно изпълнение на дейностите в рамките на проекта. Изпълнението на тази дейност ще осигури техническа и експертна основа за стартиране и изпълнение на дейностите по проекта, съгласно договорните условия. Членовете на екипа на проекта ще реализират задачи за навременното и качествено изготвяне на всички оперативни, технически и финансови документи при изпълнението на проекта. Администрацията и управлението на проекта ще се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане.

Индикатори

Брой въведени нови или актуализирани процеси и модели на планиране и изпълнение на политики и услуги на пазара на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти, насочени към публични администрации и публични услуги в сферата на пазара на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

999 937.00 BGN
999 937.00 BGN
391 646.53 BGN
85.00 %
 • [1] Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта, и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда, включително чрез действия за повишаване на транснационалната мобилност на работната сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 149 990.55 0.00 849 946.45 999 937.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 149 990.55 0.00 849 946.45 999 937.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на оценки на ефекта от активната политика на пазара на труда, финансирана със средства от държавния бюджет, на индивидуално ниво (нетна оценка) по проект BG05М9ОР001-1.007-0001 „Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта” по ОП РЧР, Стойност: 340 000.00
Предмет на предвидената процедура: „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития и осигуряване на материали за информираност и публичност” по Проект BG05М9ОР001-1.007-0001 „Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта” по ОП РЧР“, Обособена позиция № 1: „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития“ и Обособена позиция № 2: „Осигуряване на материали за информираност и публичност“, Стойност: 90 528.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: „Осигуряване на материали за информираност и публичност“
Предмет на предвидената процедура: Възлагане на външен експерт притежаващ квалификация и опит в областта да подготви техническата спецификация, относно разработването на интерактивни възможности за представяне на резултатите от изготвените прогнози и оценки, Стойност: 2 000.00
Предмет на предвидената процедура: „Разработване на дългосрочни и средносрочни прогнози за развитието на пазара на труда и бъдещото търсене и предлагане на труд в България” по проект BG05М9ОР001-1.007-0001 „Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта” по ОП РЧР , Стойност: 325 000.00
Предмет на предвидената процедура: „ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ С РАЗРАБОТЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ И СРЕДНОСРОЧНИ ПРОГНОЗИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРУДА И БЪДЕЩОТО ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ТРУД В БЪЛГАРИЯ” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изготвяне на доклади със средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда“ Обособена позиция № 2: „Разработване и поддържане на уеб-базирана информационна система за представяне на прогнози за развитието на пазара на труда“, Стойност: 225 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: „Изготвяне на доклади със средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда“
 • Обособена позиция 2: № 2: „Разработване и поддържане на уеб-базирана информационна система за представяне на прогнози за развитието на пазара на труда“
Предмет на предвидената процедура: „Разработване и поддържане на уеб-базирана информационна система за представяне на прогнози за развитието на пазара на труда“ по проект BG05М9ОР001-1.007-0001 „Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта” по ОП РЧР, Стойност: 100 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.