English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0862-C01
Подобряване на енергийната ефективност в "БЕЙБИ ПЛАСТ" ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.08.2017
09.08.2017
09.02.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч, Ябланица, гр.Ябланица

Описание

Настоящият проект ще бъде изпълнен от „БЕЙБИ ПЛАСТ" ЕООД - компания, специализирана в производството на изделия и опаковки от пластмаса, като фокуса е върху изделия за хранене на бебета и малки деца.

Проектът предвижда реализирането на мерки за подобряване на енергийната ефективност и повишаване капацитета на предприятието:

1. Мярка 1 - Доставка на нови иновативни електрически шприц машини;

2. Мярка 2 - Доставка на нови, хидравличната серия шприц машини с регулиран по обороти серво мотор на помпата;

3. Мярка 3 - Доставка на нова шприц-стреч-блас машина за производство на два вида бутилки с вместимост минимум 160 мл. и вместимост минимум 270 мл.

Конкретните мерки са основани ни препоръките от извършено Обследване за енергийна ефективност, одобрено от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), чрез Становище № BG16RFOP-808/ 11.10.2016 г.

Реализирането на проекта и предвидените мерки ще доведат до:
* Планирани енергийни спестявания (ПЕС) в размер на 56.30%; 
* Фактор на енергийни спестявания (ESR) общо: 66.50%.

Срокът за откупуване на предвидените инвестиции е 5.95 години, при вътрешна норма на възвръщаемост от 16.76%

В рамките на проекта са предвидени дейности по:
Елемент А „Инвестиции“: 
* Инвестиции за изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност - избор на доставчик и доставка на оборудването.

Елемент Б „Услуги“: 
* Извършване на обследване за енергийна ефективност; 
* Въвеждане и сертифициране на Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001; 
* Публичност и визуализация.
* Одит на проекта.

Общата стойност на проекта е 2 136 533.82 лв., без ДДС.
Планираната продължителност е 18 месеца.
Дейности
 • Извършване на енергиен одит (обследване за енергийна ефективност): В съответствие с Условията за кандидатстване по настоящата процедура, дейността е извършена в подготвителната фаза на проекта. Изпълнителят „Хелиос Енерджи“ ЕООД е вписан в в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, с номер на Удостоверението за вписване 00042. Извършването на одита включва обследване на предприятието и производствената му дейност, идентифициране на „проблеми“ места и набелязване на мерки за подобряване на енергийната ефективност: 1. Мярка 1 - Доставка на нови иновативни електрически шприц машини; 2. Мярка 2 - Доставка на нови, хидравличната серия шприц машини с регулиран по обороти серво мотор на помпата; 3. Мярка 3 - Доставка на нова шприц-стреч-блас машина за производство на два вида бутилки с вместимост минимум 160 мл. и вместимост минимум 270 мл. Идентифицираните мерки са подробно анализирани, в резултат на което одитът доказва значителни спестявания, които ще се постигнат при реализацията на проекта: * Планирани енергийни спестявания (ПЕС) в размер на 56.3%; * Фактор на енергийни спестявания (ESR) общо: 66.5%. Освен енергийните спестявания, одитът доказва и икономическата обоснованост от реализацията на проекта: * Вътрешна норма на възвращаемост: 16.76% * Срок на откупуване на инвестицията: 5.95 години. Извършеното Обследване за енергийна ефективност е одобрено от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), чрез Становище № BG16RFOP-808/11.10.2016 г.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на: Шприц машина за чашки за бутилки–1 бр. и за капачки за бутилки –1 бр., Шприц машина за производство на еднократни биберони–1 бр., Шприц машина за производство на вътрешни цилиндри - 1 бр. и на външни цилиндри и адаптори-1 бр., Шприц - стреч –бласт машина за производство на два вида бутилки - 1 бр.): Реализирането на предвидените в Обследването за енергийна ефективност мерки изисква закупуване на следното оборудване: 1. Шприц машина за производство на чашки и капачки от термопласти за инструмент 8 гнезда, за чашки за бутилки – 1 бр. (Мярка 1 от Обследването за енергийна ефективност); 2. Шприц машина за производство на чашки и капачки от термопласти за инструмент 4 гнезда, за капачки за бутилки – 1 бр. (Мярка 1 от Обследването за енергийна ефективност); 3. Шприц машина за производство на еднократни биберони от термопластични еластомери – 1 бр. (Мярка 1 от Обследването за енергийна ефективност); 4. Шприц машина за производство на вътрешни цилиндри - 1 бр. (Мярка 2 от Обследването за енергийна ефективност); 5. Шприц машина за производство на външни цилиндри и адаптори - 1 бр. (Мярка 2 от Обследването за енергийна ефективност); 6. Шприц - стреч –бласт машина за производство на два вида бутилки с вместимост 160 мл и 270 мл с окомплектовка - 1 бр. (Мярка 3 от Обследването за енергийна ефективност). Шприц машините за производство на чашки и капачки от термопласти ще са с мощност на подгряване до 10,5 kW и номинална електрическа мощност до 22,4 kW. Силата им на затваряне ще е минимум 100 тона. Обемът на шприцващия цилиндър ще е минимум 160 куб. см. Шприц машината за производство на еднократни биберони от термопластични еластомери ще е с мощност на подгряване до 10,5 kW и номинална електрическа мощност до 22,4 kW. Ще е окомплектована с пълен комплект оборудване за производство на еднократни биберони от термопластични еластомери. Силата й на затваряне ще минимум 100 тона, а обемът на шприцващия цилиндър ще е минимум 160 куб. см. Шприц машините за производство на вътрешни, външни цилиндри и адаптори ще са с мощност на задвижване до 22 kW, с номинална електрическа мощност до 35,9 kW. Обемът на шприцващият цилиндър ще е минимум 160 куб. см. Серво моторът на помпата ще е с възможност за регулиране по обороти, а силата на затваряне ще е минимум 1500N. Шприц-стреч-бласт машината за производство на бутилки от термопласти (полиолефини) ще е с капацитет от минимум 1200 бр./ч за бутилка с вместимост поне 160 мл и минимум 1000 бр./ч за бутилка с вместимост от поне 270 мл. Моторът на помпата ще е до 37kW, серво моторът ще е до 2 kW. Номиналната електрическа мощност ще е не повече от 65,825 kW. Ще има възможност за автоматично изваждане на готовите изделия от машината в изправено състояние, ориентирани и подаване към следващата операция чрез интегриран транспортен конвейер.
 • Дейности по въвеждане Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001: Дейностите по въвеждане на Система за енергиен мениджмънт (СЕМ), съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 в "БЕЙБИ ПЛАСТ" ЕООД ще включва следните подетапи и съответните дейности в тях: 1. Диагностика: - Формиране съвместен екип по проекта; - Провеждане на обучение за запознаване със структурата и изискванията на стандарта ISO 50001; - Провеждане на първоначални интервюта; - Извършване на анализ на настоящото състояние на енергийните характеристики; - Анализ на документите и записите, свързани с енергийните характеристики, определяне на необходимата документация, средства (включително и за мониторинг), персонал и обучения, произтичащи от изискванията на стандарта. 2. Проектиране и разработка на СЕМ: - Извършване на енергиен преглед, в който: * ще се определят настоящите енергийни източници; * ще се оцени миналото и настоящето потребление на енергия; * ще се определят областите на значимо използване на енергия; * ще се идентифицират и определят приоритети на благоприятните възможности, водещи до подобряване на енергийните характеристики. - Изготвяне на детайлен план за разработване и внедряване на СЕМ; - Разработка на документите, свързани със СЕМ. 3. Внедряване на СЕМ: - Провеждане на обучение за запознаване на персонала с изискванията на стандарта ISO 50001; - Изменения и корекции на СЕМ; - Провеждане на вътрешни одити на СЕМ. Между внедряването на СЕМ и стартирането на сертификационния одит, СЕМ ще функционира минимум 6 месеца, като по този начин ще се осигури изискването на сертифициращите органи за наличие на минимална продължителност на работеща Система преди процедура по сертификация от 6 месеца.
 • Дейности по сертифициране на Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001: Дейностите по сертифициране на Система за енергиен мениджмънт (СЕМ) в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 в „БЕЙБИ ПЛАСТ“ ЕООД ще включва следните подетапи и съответните дейности в тях: 1. Одит на първи етап – преглед и оценка на внедряването на СЕМ на място при „БЕЙБИ ПЛАСТ“ ЕООД за адекватност с изискванията на стандарта – уточняване на обхвата, местоположения, процеси на СЕМ, оценка на готовността за провеждане на втори етап от одита. Изготвяне на доклад от първи етап на одита, получаване и преглед от „БЕЙБИ ПЛАСТ“ ЕООД, планиране на втори етап на сертификационния одит. 2. Одит на втори етап – оценка на внедрената СЕМ: - събиране на доказателства и оценка на внедряването и ефикасността на СЕМ; - анализиране на информацията от събраните доказателства от одита и оповестяване на констатациите и заключението от одита; - документиране на несъответствията (ако бъдат установени); - определяне на срок за отстраняване на несъответствията (ако бъдат установени); - изготвяне на доклад от втори етап на одита, получаване и преглед от „БЕЙБИ ПЛАСТ“ ЕООД. Времето между етап 1 и етап 2 зависи от това, дали са открити проблеми в прилагането на СЕМ, които трябва да бъдат отстранени до одита на етап 2. След преглед на документите от одита, при положителен резултат, се взема решение за сертификация и се издават сертификати, които се предават на „БЕЙБИ ПЛАСТ“ ЕООД.
 • Дейности за визуализация: Дейността ще бъде извършена съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Целта е да се постигне широка публичност относно резултатите от проекта и информиране на общността относно ролята на Европейския фонд за регионално развитие (EФРР) чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 в неговата успешна реализация. Осигуряването на предвидените в рамките на дейността средства за визуализация на проекта - 2 бр. информационни табели (временна и постоянна), 6 бр. стикери и 2 бр. пресконференции ще бъде осъществено чрез външно възлагане. На мястото на изпълнението на проекта - на входа на производствената база на фирмата, ще бъдат поставени, в съответствие с графичните стандарти, 2 бр. информационни табели (временна и постоянна), със следната текстова и визуална информация: емблемата на ЕС, упоменаването на „Европейския съюз", ЕФРР, общото лого за програмен период 2014-2020 и наименованието на финансиращата програма - ОПИК, наименованието на проекта и главната му цел, общата стойност на проекта, както и размера на европейското и национално съфинансиране, представени в български лева. На временната табела ще бъдат изписани също и началната и крайната дата на изпълнение на проекта. Временната табела ще бъде монтирана при стартиране на дейностите по проекта, а постоянната табела ще замени временната веднага след приключване на предвидените по проекта дейности. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който се използва за широката общественост, ще се посочва че се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ чрез Европейския фонд за регионално развитие. Дейността ще бъде осъществявана по време на цялото изпълнение на проекта и ще продължи общо 18 месеца. Основните стъпки за реализацията й са следните: 1. Утвърждаване на образци на документи, съдържащи средствата за визуализация. 2. Прилагане на правилата за информираност и публичност във всички официални документи, свързани с изпълнението на проекта. 3. Сключване на договор за изработка на 2 информационни табели - временна и постоянна, 6 бр. стикери и 2 бр. пресконеренции. 4. Доставка на средствата за визуализация. 5. Монтиране на временна информационна табела на входа на производствената база. 6. Монтиране на постоянна информационна табела след края на проектните дейности.
 • Финансов одит на проекта: В съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) е задължително извършването на финансов одит на проекта, от регистриран одитор. Целта на одита ще бъде да се провери дали декларираните разходи са действително направени и платени, точни и допустими в съответствие с договора. Ще се изготви доклад за заверка на разходите, съответстващ на образец, предоставен от Договарящия орган. За провеждане на одита ще бъде привлечен сертифициран одитор с богат практически опит, включително като одитор на проекти за безвъзмездно финансиране.

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 523.60, Достигната стойност: 523.60
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 639.31, Достигната стойност: 639.31

Финансова информация

1 979 461.51 BGN
1 389 273.14 BGN
155 257.81 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 180 882.16 208 390.98 590 188.37 1 979 461.51
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 180 882.16 208 390.98 590 188.37 1 979 461.51

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на: 1. Шприц машина за производство на чашки и капачки от термопласти за инструмент 8 гнезда, за чашки за бутилки – 1 бр., 2. Шприц машина за производство на чашки и капачки от термопласти за инструмент 4 гнезда, за капачки за бутилки – 1 бр., 3. Шприц машина за производство на еднократни биберони от термопластични еластомери – 1 бр., 4. Шприц машина за производство на вътрешни цилиндри - 1 бр., 5. Шприц машина за производство на външни цилиндри и адаптори - 1 бр., 6. Шприц - стреч–бласт машина за производство на два вида бутилки с вместимост 160 мл и 270 мл с окомплектовка - 1 бр. , Стойност: 1 946 611.51
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на: 1. Шприц машина за производство на чашки и капачки от термопласти за инструмент 8 гнезда, за чашки за бутилки – 1 бр., 2. Шприц машина за производство на чашки и капачки от термопласти за инструмент 4 гнезда, за капачки за бутилки – 1 бр., 3. Шприц машина за производство на еднократни биберони от термопластични еластомери – 1 бр., 4. Шприц машина за производство на вътрешни цилиндри - 1 бр., 5. Шприц машина за производство на външни цилиндри и адаптори - 1 бр., 6. Шприц - стреч–бласт машина за производство на два вида бутилки с вместимост 160 мл и 270 мл с окомплектовка - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Услуги по въвеждане Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Услуги по въвеждане Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Услуги по сертифициране Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Услуги по сертифициране Система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Услуги по осигуряване на публичност и визуализация, Стойност: 3 000.00
Предмет на предвидената процедура: Дейности по извършване на енергиен одит, Стойност: 20 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.