English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0033-C01
Внедряване на енергоспестяващи мерки в "КОЕВ - СД" ООД
104639110 КОЕВ - СД ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
21.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Велико Търново, Свищов, гр.Свищов

Описание

Настоящото проектно предложение предвижда подмяна на част от съществуващо технологично оборудване, като бъде закупено описаното по-долу ново оборудване с по-големи технологични възможности:
- Челен товарач (Мярка 1);
- Колесен мини челен товарач (Мярка 2);
- Вентилационна система с рекуперативен блок (Мярка 3);
- Система за мониторинг на енергопотреблението на Мярка 1 – Челен товарач (Мярка 4).
След интегриране на изброеното по-горе технологично оборудване, производственият капацитет на предприятието ще нарасне значително, което от своя страна ще доведе до поемане на повече поръчки и разширяване на производството, както и до по-нисък разход на енергия на единица произведена продукция.

Бенефициентът предвижда в рамките на проекта да въведе и система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/ и сертифициране по БДС EN ISO 50001. Тези дейности ще доведат до намаляване на разходите за енергийни ресурси, ограничаване
на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда, както и постоянно измерване и анализиране на енергийната резултатност.
Проектът ще е със срок за изпълнение 18 месеца и ще е на обща стойност 561 761.00 лв. без ДДС.
Дейности
 • Подмяна на стар челен товарач с нов челен товарач с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление - 1 брой: Предложената мярка (подмяна на стар челен товарач) участва и в трите етапа на производството в кандидатстващото предприятие. Средно през старото оборудване се обработва по 36,0 т/ч. Със старото оборудване се обработва средно продукция, на годишна база около 17280т. На база основните технически параметри и режима на експлоатация на съществуващото старо оборудване е изчислено потребление на енергия от дизелово гориво в размер на 47940,00 kWh/г. Старият челен товарач има следните недостатъци: Наличната машина е произведена 1996 година. Тя е морално и физически остаряла. Голяма част от времето на водача се запълва не от работа с машината а с отстраняване на ежедневни повреди и проблеми. Същата машина също така не е способна да се натовари повече от 60 % от капацитета си като нова, заради износена хидравлика и задвижване. Частите за машината са скъпи и все по-трудно се намират заради спецификата на някои компоненти. Настоящата дейност е препоръчана мярка 1 от Енергийния одит. Предвижда се интегриране в производственият процес на ново поколение челен товарач с висока производителност и по-ниска енергоемкост на единица обработена продукция. Новият челен товарач е със следните технически характеристики: Двигател: - 4 цилиндъра, турбокомпресорен дизелов двигател; - 2200 оборота. Хидравлична система: - Максимален капацитет на помпата: 220 l/min Максимално работно налягане: 350 bar; Управляващ механизъм: - Хидравличен клапан с три контролни кръга; - Едновременен и независим контрол на всички задвижвания. Трансмисия: -Хидростатично задвижване, затворен кръг, независимо от повдигащата система. Перфектна задвижваща автоматика, автоматична настройка на скоростта. 4х4 задвижване с кардан до предна ос. Оси: -Предна: Подсилена планетарна предавка към задвижващата ос. Задна: осцилираща задна ос с планетарна предавка на движението. Осцилация ± 12° Управление: -Напълно хидравлично, два хидравлични цилиндъра за движение. Оперативна информация: - Работно тегло: 17,6t; - Товар на преобръщане: 13,200kg/12,700 кг; - Кофа с капацитет 3.1 куб.м. Средната производителност на новия челен товарач в сравнение със старото технологично оборудване е значително по-голяма, което води след себе си много по-нисък разход на енергия за единица произведена продукция. Изчисленията са направени съгласно методиката, като са отчетени следните параметри на горивото, взети от „Наръчник по управление на енергийната ефективност в предприятията“, изготвен от АУЕР: - *0,85kg/m3 – плътност на дизелово гориво на еденица обем; - *11,75kWh/kg – калоричност на горивото; Енергийните спестявания в резултат от въвеждане на мярката възлизат на 490229,0 kWh/г. Спестените емисии СО2 са в размер на 130,89 т/год. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец); 2. Сключване на договори (от 5 до 6 месец); 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 7 до 16 месец); 4.Тестване и пускане в експлоатация.Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец).
 • Интегриране на нов мини челен товарач с висока производителност и ниско енергопотребление - 1 брой : Предложената мярка (интегриране на нов мини челен товарач) би участвал във втория и третия етап на производството, но тъй-като предприятието не разполага с такава машина за нуждите на производствения процес е използвало външни услуги. За направата на сравнителния анализ е използван метода „Добрата Стара Практикака(ДСП)“. От доставчика на новата машина са взети данни за съществуваща стара подобна машина. Настоящата дейност е препоръчана мярка 1 от Енергийния одит. Предвижда се интегриране в производственият процес на нов мини челен товарач с висока производителност и по-ниска енергоемкост на единица продукция. Избраният нов мини челен товарач е със следните технически характеристики: - Височина към върха на кабината - 2,050 mm; - Дължина на товарача с кофа - 3,400 mm; - Ширина на товарача с кофа - 1,780 mm; - Тегло - 3,180 kg; - Номинална товароподемност - 750 kg; - Капацитет на товарене - 1,500 kg; - Скорост - 8/15 km/h; - Обем на кофата с маса - 0.43 m3; - Сила на скъсване - 23 kN; - Сила на сцеплението - 31.5 kN; - Сила на повдигане - 19 kN - Максимален обхват на повдигане и изсипване - 775 mm - Просвет Максимално повдигане и изсипване - 2,610 mm Средната производителност на новия мини челен товарач в сравнение със сравнявания по ДСП е по-голяма, което води след себе си по-нисък разход на енергия за единица произведена продукция. Изчисленията са направени съгласно методиката, като са отчетени следните параметри на горивото, взети от „Наръчник по управление на енергийната ефективност в предприятията“, изготвен от АУЕР: - *0,85kg/m3 – плътност на дизелово гориво на еденица обем; - *11,75kWh/kg – калоричност на горивото. Средната производителност на новият мини челен товарач в сравнение със сравнявания по ДСП е по-голяма, което води след себе си по-нисък разход на енергия за единица произведена продукция. Енергийните спестявания в резултат от въвеждане на мярката възлизат на 111884,0 kWh/г. Спестените емисии СО2 са в размер на 29,87 т/год. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец); 2. Сключване на договори (от 5 до 6 месец); 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 7 до 16 месец); 4.Тестване и пускане в експлоатация.Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец).
 • Вентилация с рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина - 1 брой: Вентилация на производствена зона в ремонтното помещение не съществува. За базова линия взимаме вентилация, с обем 500м3/ч, който е еднократен, съгласно чл.306, Раздел III (Механична вентилация) от Наредба №15 от 28.07.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Източника на енергия, който подгрява въздуха е електрическа енергия. При симулиране на разхода на енергия са отчетени всички параметри съгласно методиката на Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради. Настоящата дейност е препоръчана мярка 3 от Енергийния одит. Предвижда се изграждане на вентилационна инсталация с високоефективна рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина от изхвърляният въздух на работната зона. Предимствата на вентилационната система с рекуперация са следните: -Контрол на температурата на подаване на пресният въздух в тесни граници; -Висока енергийна ефективност над 75%; -Нисък разход на енергия за обработване на външният въздух; -Спестени емисии CO2; -Опазване на околната среда; Всичките тези предимства, заедно с поддържане на комфорта на микроклимата в работната зона обуславят решението да бъде интегрирана такава система в работната зона. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец); 2. Сключване на договори (от 5 до 6 месец); 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 7 до 16 месец); 4.Тестване и пускане в експлоатация.Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец).
 • Намаляване на разходите за енергия, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (СМЕ) - 1 брой: Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифициране на отклонения от нормалната експлоатация и промените в областта на енергийната ефективност. Важната информация трябва да се събира и обработва през редовни интервали от време. В компанията бенефициент данните за енергийното потребление трябва да се събират за всеки отделен консуматор. Необходимо е да се осъществява контрол на измервателните уреди, за всяко измерване. Персоналът трябва да бъде обучен да анализира енергийното потребление. Към момента на извършване на одита в компанията няма въведена система за мониторинг и планирано управление на потреблението на енергия, съответно не се проверява потреблението на енергия спрямо базовите стойност. Поради тази причина проекта предвижда въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Настоящата дейност е препоръчана мярка 4 от Енергийния одит. За целите на проекта, фирмата предвижда въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението по отношение на Мярка 1, която да записва потреблението на различните видове енергоносители и ресурси за основния технологичен процес (конкретно мярка 1 – консумация на дизелово гориво), като позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, същевременно да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. Системата за мониторинг и контрол на енергопотреблението, която се предвижда да бъде въведена по отношение на Мярка 1 – Челен Товарач представлява: - Софтуер за енергиен мениджмънт: - разработен на език HTML5; - с възможност за анализ на разходите по различни активи. - с възможност да задава нива на консумация и да известява с аларми при превишаването им Хардуер: - Уред за измерване ефективност на строителни машини - измерване разход на гориво, движение на машината и брой загребвания. - технологично, GPS устройство за проследяване, за мониторинг и контрол на КБТ. - възможност да чете и да предава данните от борд-компютъра на превозното средство. На база събраната информация ще се извършва ежеседмичен контрол на количествата изразходена енергия и съответно плануване на бъдещото и потребление, чрез дневни графици на работа на технологичното оборудване (Челен Товарач), съобразени с плануваните количества на производството. Системата за мониторинг играе ролята на непрекъсната обратна връзка към органите за оперативно управление на енергопотреблението. Наред с това, тя осигурява пълна и детайлна информация, необходима за периодичното провеждане на енергийните анализи на потреблението, при значително по-високо качество и точност на констатациите, оценките и предложенията. На база функциите на описаната по-горе автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и според някой световни анализатори на такива системи, само по тази линия се получават икономии на енергия от порядък до 10 %. На база на горе изложената помощна таблица e виднo Енергийното потребление за свързаните с мярката дейности след въвеждането на препоръчана МЯРКА 1: 162 288 kWh/год. След отчитане на допускането за 6% икономии на енергия от въвеждане на системата за мониторинг на енергопотреблението на Мярка 1 се установиха Годишни спестявания на енергия от препоръчната мярка 4 - СМЕ: 9 737 kWh Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец); 2. Сключване на договори (от 5 до 6 месец); 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 7 до 16 месец); 4.Тестване и пускане в експлоатация.Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец).
 • Енергийно обследване по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване) - 1 бр.: Дейността по изготвяне на енергийния одит в кандидатстващото предпирятие е извършена преди подаване на проектното предложение от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Целта на обследването е изчисляване на обобщените енергийни характеристики на енергозахранване и енергопотребление, намиране на енергоемки точки в производството и разработване на енергоспестяващи мерки, както и необходимите капиталови вложения за тях. Изготвянето на доклад за енергийно обследване на фирмата ще служи за управление на рационалното използване на енергийните ресурси във фирмата. Това обуславя извършването на тази дейност като предпроектна, крайният резултат от която е: -По-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствени процеси в кандидатстващото предпирятие; -Повишаване на енергийната ефективност и засилване на конкурентоспособността на предпирятието чрез постигане на по-ниски производствени разходи; -Насърчаване на предприятието към инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция; -Цялостно подобряване в бизнес и производствените процеси, допринасяйки за подобряване на производителността; Дейността и разходите са извършени преди подаване на проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура. Стъпки за реализиране на дейността: 1. Събиране на оферти и избор на изпълнител – (1 месец) 2. Извършване на услугата – (1 - 2 месец)
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр.: Дейността включва: - Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта; - Изготвяне на разработена документация на системата за управление - Инструктаж по изискванията на Системата за управление - ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по-късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение; - Внедряване на системата за управление - работно въвеждане (реално използване на новите правила); - Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит; - Съдействие при провеждане на преглед от ръководството; Резултатите от изпълнението на дейността: - намаляване на разходите за енергийни ресурси; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - измерване и анализиране на енергийната резултатност; - подобряване на постоянното енергийно управление; - подобряване на рентабилността на фирмата; - повишаване на конкурентоспособността. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец) 2. Извършване на услугата (от 6 до 16 месец) 3.Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)
 • Сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр.: Сертифицирането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включва следните етапи: - провеждане на първоначален одит за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - провеждане на сертификационен одит за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - вземане на решение за сертифициране и издаване на оригинален сертификат; Стандартът най-вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода, и др. ISO 50001:2011 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец) 2. Извършване на услугата (от 6 до 16 месец) 3.Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)
 • Визуализация на проекта: Във връзка с изпълнението на дейността по информация и публичност със средства по проекта ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, например на входа на сградата, където се изпълнява проектът. На всички закупени активи ще бъдат поставени стикери, указващи подкрепата на ОПИК и ЕФРР. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от кандидатстващото предприятие задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на ЕС; упоменаване на ЕФРР; общото лого за програмен период 2014-2020 г. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец) 2. Извършване на услугата (от 6 до 16 месец) 3.Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 615.44, Достигната стойност: 615.44
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 166.30, Достигната стойност: 166.30
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

561 761.00 BGN
391 166.00 BGN
382 021.74 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 332 491.10 58 674.90 170 595.00 561 761.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 332 491.10 58 674.90 170 595.00 561 761.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на челен товарач - 1 брой и Закупуване на мини челен товарач - 1 брой, Стойност: 498 736.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на челен товарач - 1 брой
 • Обособена позиция 2: Закупуване на мини челен товарач - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на вентилация с рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина - 1 брой, Стойност: 9 125.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на вентилация с рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (СМЕ) - 1 брой, Стойност: 16 000.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (СМЕ) - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец Приложение Б от Условията за кандидатстване - 1 брой, Стойност: 19 900.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит по образец Приложение Б от Условията за кандидатстване - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр., Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр., Стойност: 14 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Визуализация на проекта, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Визуализация на проекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.