English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0519-C01
Повишаване на енергийната ефективност във "Велга" ООД
110007784 ВЕЛГА ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
17.08.2017
17.08.2017
14.09.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч, Ловеч, гр.Ловеч

Описание

Общата цел на проекта е: Постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на „Велга” ООД чрез изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност.

Специфични цели, насочени към мебелното производство на дружеството:
1. Постигане на енергийни спестявания чрез закупуване на машина за производство на струговани мебелни крака.
2.  Оптимизиране на потреблението на енергия за отопление чрез топлинно изолиране на покрив и оползотворяване на отпадна топлина.
3.	Осигуряване на ефективно наблюдение и управление на консумирана енергия за подобряване на енергийната ефективност чрез изграждане на АСМЕ и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.

Планираните дейности, чрез които ще се постигнат посочените цели са:
1.	Доставка и въвеждане в експлоатация на Специализирана CNC машина за производство на струговани мебелни крака - 1бр.
2.	ECM по сграден фонд – Топлинно изолиране на покрив.
3.	Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението(АСМЕ).
4.	Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина.
5.	Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.

Проектът се базира на препоръки от извършения енергиен одит, изготвен за целите на процедурата.

В резултат на изпълнението на посочените дейности „Велга” ООД ще постигне следните основни резултати:
1.	Реализирани енергийни спестявания в предприятието в резултат от изпълнения проект: 999 387,84 kWh/год
2.	Спестени емисии CO2: 180,35 тона/год.
3.	Общо енергийни и неенергийни спестявания: 84 467,99 лв/год
4.	Осигурено ефективно наблюдение и управление на консумирана енергия.
5. Оптимизирани потребление на енергия и разходи за отопление.

Подобрената енергийна ефективност на "Велга" ООД при производството на мебели ще доведе до намаляване на производствените разходи и ще гарантира устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието .
Дейности
 • Доставка и въвеждане в експлоатация на Специализирана CNC машина за производство на струговани мебелни крака - 1бр.(препоръчана мярка 1): Ще бъде закупена и въведена в експлоатация Специализирана CNC машина за производство на струговани мебелни крака - 1бр. Посоченият актив ще допринесе за изпълнението на проекта по следния начин: 1. Ще се повиши енергоефективността на дейността на кандидата: 31.09 - Производство на други мебели. Закупуването на Специализирана CNC машина за производство на струговани мебелни крака - 1бр. се базира на препоръка от извършен енергиен одит по образец - препоръчана мярка 1 . Дейността по закупуването на машината е с потвърден ефект енергийни спестявания(фактор на енергийни спестявания ESR) от 92,5238%, съгласно обследването за енергийна ефективност. За представителната 2015г. съществуващото оборудване, предназначено за производство на струговани мебелни крака е с голям енергиен разход. Използват се 5бр. машини с обща производителност 469 броя/год при 75 600 kWh/год консумирана електрическа енергия. Специфичният разход на ел. енергия за единица продукция е 161,194 kWh/бр. Планираната за закупуване по проекта машина ще замени досега работещи 5 машини, които изпълняват тази операция при ниска производителност. След закупуването на новата машина, тези машини ще се използват за други производствени операции. Новата машина ще може да произвежда 938 бр./год. мебелни крака при 11 304 kWh/год. консумирана електрическа енергия за производствто им. Специфичният разход на ел. енергия за единица продукция ще бъде 12,05 kWh/бр. Предвиденият за закупуване по проекта актив представлява ДМА, който е необходим за изпълнението на мярка, включена в обследването за енергийна ефективност и ще обезпечи производствения етап: разкрояване на заготовки за тапицерия и за корпуси(част от който е производството на мебелни крака), който ще се извършва при по-голяма производителност и по-нисък разход на електрическа енергия. Предвид гореописаното, чрез реализирането на дейността ще се постигне първата специфична цел на проекта - ще се реализираат 139 896 kWh/год. енергийни спестявания. Дейността на кандидата ще бъде по-енергоефективна и екологосъобразна, което доказва, че активът е пряко свързан с постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност. 2. Ще бъдат намалени производствени разходи вследствие на високата енергоефективност и производителност на предвидената за закупуване по проекта машина и предприятието ще реализира: 2.1 Енергийни спестявания Използваните до момента 5бр. машини за производство на мебелни крака са с обща инсталирана мощност: 35 kW. Новата машина ще бъде с инсталирана мощност: 15,7 kW и ще произвежда със 100% повече мебелни крака. 2.2 Неенергийни спестявания от намалявяне на брака от производството на мебелни крака. С новата машина бракът, генериран при производството на мебелни крака ще бъде намален с 93.3%., с което ще се осигурят 12833,77 лв/год. спестявания. Подобрената енергийната ефективност на „Велга” ООД и намалени производствени разходи ще гарантират устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието(обща цел на проекта). 3. В допълнение чрез изпълнението на дейността ще се постигне и положителен екологичен ефект върху природните ресурси и околната среда(аргументация се съдържа в т. 11.2 на настоящия формуляр). За обслужването на новозакупения актив ще бъде разкрито 1 бр. ново работно място. Бенефициентът ще спази изискванията за публичност и информираност съгласно указанията в "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.", като разходите за публичност и визуализация ще бъдат за сметка на бенефициента. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец вкл.) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител(5-ти месец) 3. Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на актива(от 6-ти до 11-ти месец вкл.).
 • ECM по сграден фонд – Топлинно изолиране на покрив(препоръчана мярка 2): Ще бъде изпълнена енергоспестяваща мярка по сградния фонд - топлинно изолиране на покрив. Посоченото СМР ще допринесе за изпълнението на проекта по следния начин: 1. Ще се повиши енергоефективността на сградите, в които кандидатът извършва производство на мебели. Енергоспестяващата мярка по сградния фонд - топлинно изолиране на покрив се базира на препоръка от извършен енергиен одит по образец - препоръчана мярка 2. Дейността е с потвърден ефект енергийни спестявания(фактор на енергийни спестявания ESR) от 56,5465%, съгласно обследването за енергийна ефективност. Предмет на инвестицията е производствената база, състояща се от 2 едноетажни сгради с общ покрив. Покривът на сградите(3940м²) е наклонен „топъл” покрив, без неотопляем въздух и с неотопляемо подпокривно пространство, покрит с поцинкована ламарина LT55. В извършеното обследването за енергийна ефективност на обекта е установено, че най- големите загуби на енергия за отопление на сградите идват именно от описания съществуващ покрив. Коефициентът на топлопреминаване през покрива в актуалното състояние е със сравнително висока стойност и има големи топлинни загуби. Планираната дейност по топлоизолация на покрива ще се извърши с топлоизолационни покривни термопанели(термопанили за покрив тип "Сандвич") с дебелина 80 мм и Коефициент на топлопреминаване (U - стойност): 0,260 W/m₂ K . След изпълнението на дейността ще бъдат постигнати 845 632,0000 kWh/год. енергийни спестявания. Предвиденото по проекта топлинно изолиране на покрив представлява СМР на производствени сгради и е необходимо за изпълнението на мярка, включена в обследването за енергийна ефективност. Посоченото СМР представлява ДМА и води до подобряване на функционалните характеристики и до повишаване стойността на производствените сгради. Чрез изпълнението на дейността ще се постигне икономия на топлинна и електрическа енергия, които се ползват за отоплението на сградите до момента. 2. Ще бъдат намалени разходите за отопление на сградите: за топлинна енергия и електроенергия. За отопление на сградите се ползват два вида енергии - сграда 1 се отоплява чрез котел на дърва с топлинна мощност 1000 kW., а сграда 2 се отоплява чрез 2 калорифера, всеки по 7 kW. Чрез изпълнението на дейността ще се намали потреблението на енергия за отопление на сградите, вследствие на намалените топлинни загуби и респективно ще бъдат намалени разходите за енергия. Предвид гореописаното, чрез реализирането на дейността ще се постигне част от втората специфична цел на проекта - ще се реализираат 845 632,0000 kWh/год. енергийни спестявания и ще се оптимизират разходите за отопление. Дейността на кандидата ще бъде по-енергоефективна и екологосъобразна, което доказва, че активът е пряко свързан с постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност. Подобрената енергийната ефективност на „Велга” ООД и намалени производствени разходи ще гарантират устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието(обща цел на проекта). 3. В допълнение чрез изпълнението на дейността ще се постигне и положителен екологичен ефект върху природните ресурси и околната среда(аргументация се съдържа в т. 11.2 на настоящия формуляр). Канддидатът ще спази изискванията за публичност и информираност съгласно указанията в "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.", като разходите за публичност и визуализация ще бъдат за сметка на кандидата. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2-ри до 6-ти месец вкл.) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител(7-ми до 8-ми месец) 3. Изпълнение на договора - топлинно изолиране на покрива (от 8-ми до 10-ти месец вкл.).
 • Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението(АСМЕ) - препоръчана мярка 3: Дейността по изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението(АСМЕ) ще допринесе за изпълнението на проекта по следния начин: 1. Ще се повиши енергоефективността на предприятието чрез осигурено ефективно наблюдение и управление на консумирана ел.енергия. Дейността се базира на препоръка от извършен енергиен одит по образец - препоръчана мярка 3 и е с потвърден ефект енергийни спестявания(фактор на енергийни спестявания ESR) от 6,00%, съгласно обследването за енергийна ефективност. Изграждане на АСМЕ ще предостави на кандидата възможности за: • вземане на управленски решения относно оптимизиранена потреблението на ел. енергия; • предприемане на организационни мерки за подобряване производителността на труда; • по-добро планиране и разработване на бъдещи енергоспестяващи мерки. Към настоящия момент „ВЕЛГА” ООД няма изградена АСМЕ. Консумацията на ел. енергия не се проверява спрямо базовите стойности. Във фирмата няма въведено месечно и годишно планиране на енергийната консумация. За получаване, натрупване и анализ на данни за енергопотреблението, осъществяването на контрол и вземането на управленски решения с цел намаляване консумацията на електроенергия е планирана дейността по изграждане на АСМЕ. АСМЕ представлява Интегрирана електронна ситема, включваща: 1. Софтуер - 1бр; 2. Хардуер - измервателно и комуникационно табло: 1бр., с необходимите функционалност и параметри, осигуряващо наблюдение в реално време, запис и обработка на данни относно количеството и качеството на консумираната ел. енергия за определени консуматори. Данните се предават и получават посредством форма на електронна комуникация и се представят под формата на разнообразни графики, обобщени справки и статистики. Дейността включва закупуване на 2 актива: 1бр. ДМА и 1бр. ДНА и е необходима за изпълнението на мярка, включена в обследването за енергийна ефективност. Същата ще осигури ефективно наблюдение на консумираната ел.енергия в 2 (два) бр. точки - за 2 самостоятелно функциониращи машини с постоянно производствено натоварване и голяма инсталирана мощност, които обезпечават следните основни производствени процеси: разкрояване на заготовки за тапицерия и за корпуси и слепване на детайлите. Избрани са съответно многолистов циркуляр (35 kW) и Генератор ВЧГД 40-2 (високочестотна преса, 35 kW). Очакваната годишна икономия от реализирането на дейността е изчислена на 7539,84 kWh/год. енергийни спестявания. Предвид гореописаното, чрез реализирането на дейността ще се постигне част от третата специфична цел на проекта. Ще се осигури ефективно наблюдение и управление на консумирана енергия и дейността на кандидата ще бъде по-енергоефективна и екологосъобразна, което доказва, че активът е пряко свързан с постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност. 2. Ще бъдат оптимизирани и намалени разходите на предприятието за енергия - чрез изпълнението на дейността ще се постигне 6,0 % спестяване от потребената енергия за всяка от наблюдаваните 2бр. машини. Подобрената енергийната ефективност на „Велга” ООД чрез осигуреното ефективно наблюдение и управление на консумира ел.енергия и намалените разходи за енергия ще гарантират устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието(обща цел на проекта). 3. В допълнение чрез изпълнението на дейността ще се постигне и положителен екологичен ефект върху природните ресурси и околната среда(аргументация се съдържа в т. 11.2 на настоящия формуляр). Бенефициентът ще спази изискванията за публичност и информираност съгласно указанията в "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.", като разходите за публичност и визуализация ще бъдат за сметка на бенефициента. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител(7-ми месец) 2. Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението(АСМЕ) - доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация: (от 7-ми до 8-ми месец вкл.).
 • Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина - 1бр.(препоръчана мярка 4): Дейността по изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина ще допринесе за изпълнението на проекта по следния начин: 1. Ще се повиши енергоефективността на предприятието чрез осигурено енергоефективно отопление с използване на отпадна топлина. Дейността се базира на препоръка от извършен енергиен одит по образец - препоръчана мярка 4 и е с потвърден ефект енергийни спестявания(фактор на енергийни спестявания ESR) от 29,6992%, съгласно обследването за енергийна ефективност. Към настоящия момент във „ВЕЛГА” ООД не се е използвала отпадна топлина за загряване на помещенията в производствените цехове. Предприятиеето разполага с винтов компресор с Р=11 kW., който работи постоянно. Дейността ще се осъществи чрез използване на отпадна топлина от охлаждащия въздух на посочения винтов компресор. Същият се намира в сграда 2– 450кв.м. До момента за отопление на описаното помещение са ползвани 2 бр. калорифери х 7kW, като след въвеждане на мярката ще се ползва 1бр. калорифер х 7 kW и рекуперираната остатъчна топлинна. Чрез въздуховоди тази топлина ще осигурява отоплението на сградата през зимния период и ще спомогне за намаляване потреблението на ел. енергия. За отопление на сграда 2 – 450 кв.м. към момента се изразходва 21 280 kWh/год. ел.енергия. След изграждането на система за оползотворяване на отпадна топлина консумацията на ел. енергия ще бъде 6 320 kWh/год. Предвидената за изграждане система за оползотворяване на отпадна топлина представлява ДМА, необходима е за изпълнението на мярка, включена в обследването за енергийна ефективност и ще осигури енергоефективно отопление с използване на отпадна топлина на сграда 2. 2. Ще бъдат намалени разходите на предприятието за отопление - чрез изпълнението на дейността ще се намали потреблението на ел. енергия за отопление, тъй като ще се ползва отпадна топлина, при което ще се постигне 1 259,64 лв/год енергийно спестяване. Предвид гореописаното, чрез реализирането на дейността ще се постигне част от втората специфична цел на проекта. Ще се оптимизира потреблението на енергия и ще се намалят разходите за отопление. Дейността на кандидата ще бъде по-енергоефективна и екологосъобразна, което доказва, че активът е пряко свързан с постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност. Подобрената енергийната ефективност на „Велга” ООД чрез осигуреното енергоефективно отопление с използване на отпадна топлина и намалените разходи за енергия ще гарантират устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието(обща цел на проекта). 3. В допълнение чрез изпълнението на дейността ще се постигне и положителен екологичен ефект върху природните ресурси и околната среда(аргументация се съдържа в т. 11.2 на настоящия формуляр). Бенефициентът ще спази изискванията за публичност и информираност съгласно указанията в "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.", като разходите за публичност и визуализация ще бъдат за сметка на бенефициента. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (7-ми месец) 2. Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина - доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация: (от 7-ми до 9-ти месец вкл.).
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 - 2бр.: Дейността включва изпълнение на следните услуги: 1. Консултанстска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 - 1бр. 2. Консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 - 1бр. Дейността ще допринесе за изпълнението на проекта по следния начин: - ще подобри енергийната резултатност за постигане на бърз ефект, чрез най-добро използване на свързани с енергията активи, при едновременно намаляване на разходите за енергия и консумацията на енергия; - ще подпомогне предприятието за по-пълноценно използване на енергоемките активи; - ще улесни прозрачността/ комуникацията относно управлението на енергийните ресурси; - ще насърчи най-добрите практики при управление на енергията; - ще подпомогне определяне на приоритетите при прилагане на нови технологии за енергийна ефективност; - ще осигури рамка за енергийна ефективност по цялата верига на доставки; - ще осигури непрекъснат анализ на данни за потреблението на енергия. Предвид гореописаното, чрез реализирането на дейността ще се постигне част от третата специфична цел на проекта. Въведената и сертифицирана система за енергиен мениджмънд съгласно стандарт ISO 50001 ще подобри енергийното наблюдение, управление и ефективност на предприятието въз основа на непрекъснат анализ на данни за потреблението на енергия, съгласно изискванията на стандарта. Информираните решения на кандидата ще допринесат за подобряване на енергийната му ефективност, опазване на околната среда и ще създадат, поддържат и гарантират траен енергоефективен модел на производство и консумация. Дейността на кандидата ще бъде по-енергоефективна и екологосъобразна, което доказва, че инвестицията е пряко свързана с постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност. Подобрената енергийната ефективност на „Велга” ООД чрез осигуреното ефективно наблюдение и управление на консумираната ел.енергия ще намали разходите за енергия и ще гарантира устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието(обща цел на проекта). Автоматизираната системата за мониторинг на енергопотреблението(АСМЕ), описана в дейност 3 от настоящия проект ще спомогне за внедряването, поддържането и подобряването на системата за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001, по който „Велга“ ООД ще се сергифицира. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител за услугата по въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 и сключване на договор с него(6-ти месец) 2. Извършване на услугата по въвеждане на ISO 50001 (от 6-ти до 11-ти месец вкл.) 3. Избор на изпълнител за услугата за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 и сключване на договор с него ( 11-ти месец) 4. Извършване на услугата по сертифициране на ISO 50001 и получване на сертификат (от 11-ти до 13-ти месец вкл.)
 • Извършване на енергиен одит по образец - 1бр.: Дейността включва Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) и вече е изпълнена, съгласно изискванията. Енергийният одит е извършен от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност под № 00026/22.12.2015г.- "Енеркон" ЕООД. Чрез изпълнението на дейността е спазено изискването за допустимост на предложения проект - проектът се основава на препоръките от извършения енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата. По извършеният енергиен одит е получено "Становище за съответствие на енергиен одит № BG16RFOP-555 / 19.09.2016 г." с вписано одобрение на доклада от Изпълнителния директор на АУЕР. Дейността е изпълнена съгласно изискванията, разписани в "Условия за кандидатстване", "Условия за изпълнение" и приложимата нормативна база. Стъпки, през които премина изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител 2. Сключване на договор с избрания изпълнител 3. Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) и представянето му за одобрение от АУЕР 4. Извършване на корекции, изискани от АУЕР 5. Получаване на Становище за съответствие на енергийния одит (съгласно Приложение В) с вписано одобрение на енергийния одит.

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 999 387.84, Достигната стойност: 1 003.01
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 180.35, Достигната стойност: 180.35
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

400 545.00 BGN
286 301.50 BGN
285 817.90 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 243 356.28 42 945.22 114 243.50 400 545.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 243 356.28 42 945.22 114 243.50 400 545.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на Специализирана CNC машина за производство на струговани мебелни крака - 1бр., Стойност: 188 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на Специализирана CNC машина за производство на струговани мебелни крака - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Извършване на СМР – Топлинно изолиране на покрив за изпълнение на енергоспестяваща мярка по сграден фонд ., Стойност: 174 475.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на СМР – Топлинно изолиране на покрив за изпълнение на енергоспестяваща мярка по сграден фонд.
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението(АСМЕ), Стойност: 6 520.00
 • Обособена позиция 1: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението(АСМЕ)
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина - 1бр., Стойност: 1 950.00
 • Обособена позиция 1: Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Извършване на консултантска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт ISO 50001 - 1бр., Стойност: 7 900.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на консултантска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт ISO 50001 - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Извършване на консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт ISO 50001 - 1бр., Стойност: 6 700.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт ISO 50001 - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия"- 1бр., Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия"- 1бр

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.