English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.003-2458-C03
Подобряване качеството на предоставяните услуги чрез разкриване на нови работни места и професионално обучение в „ЧЕЗ Разпределение България” АД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
02.05.2017
02.05.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Предмет на дейност на „ЧЕЗ Разпределение България” АД е разпределение на електрическа енергия и експлоатация на електроразпределителна мрежа, която то използва, поддържа, ремонтира и развива с цел транспортиране на електрическа енергия до потребителите на територията на лицензията- София-град, София-област и области Плевен, Монтана, Видин, Враца, Благоевград и Кюстендил.
Поддържането на обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания, развитието на разпределителната мрежа, непрекъснатостта на електроснабдяването, качеството на предоставената електроенергия налага увеличаване на специалистите с подходяща професионална квалификация, ангажирани с тази дейност. Проблем пред дружеството е осигуряването на такива служители. Създаването на стимули за работодателите за разкриване на нови работни места по настоящата процедура, както и подходящи обучения и за наетите, ще допринесе за преодоляване на този проблем.
Проектно предложение на кандидата включва следните дейности:
-Наемане на 14 безработни и/или неактивни лица, 50% от които принадлежат към уязвимите групи-лица /с ниско образование и квалификация, трайно отдалечени от пазара на труда, на възраст над 54 г. инвалиди и младежи под 29 г./за срок от 12 месеца ;
-Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация на 8 от наетите лица;
- Закупуване на съвременни машини, апарати и инструменти, свързани със създаването на нови работни места
-Осигуряване на устойчивост на разкритите нови работни места, чрез ангажимент на кандидат-бенефициента да запази дългосрочно минимум половината от тях;
Успешното изпълнение на проекта ще допринесе не само за подобряване достъпа до заетост на безработни и/или неактивни лица, качеството на работните места и интеграцията на най-уязвимите групи на пазара на труда, но ще създаде предпоставки за повишаване качеството на предоставяните от „ЧЕЗ Разпределение България” АД услуги и конкурентоспособността на дружеството.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: С цел спешно управление на проекта, насочено към реализиране на предвидените дейности и постигане на заложените резултати, ще се сформира екип от четирима експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие със заложеното в сключения с УО Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът ще е съставен от експерти с различни компетентности, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта и ще изпълнява следните задачи: -да изготви подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности; -да осигури постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности; -да осигури своевременната подготовка и провеждане на предвидените възлагания по реда и условията на ЗОП, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици; -да набере информация от Агенция по заетостта, Центрове за професионално ориентиране, частни информационни борси, интернет платформи за търсене и предлагане на работа за лица, отговарящи на критериите за включване в целевата група; - да публикува обяви и разпространява брошури за разкритите нови работни места; -да идентифицира, безработните и /или неактивни лица, които ще бъдат включени в състава на целевата група по проекта; - да осъществи индивидуални срещи и интервюта и да извърши съвместно с ръководството подбор на кандидатите за заемане на разкритите по проекта 14 работни места; -да организира попълването на ежемесечни анкети карти от лицата, включени в целевата група с оглед установяване и контролиране качеството на предоставеното обучение за придобиване на професионална квалификация и удоволетвореността от условията на труд на новото работно място; -да изготвя и представя своевременно доклади за изпълнението на проекта, съдържащи техническа и финансова част и да осъществява ефективна комуникация с УО. Ръководител /1 лице, ангажирано 640 ч. проекта/- организира и управлява всички дейности по проекта. / детайлно описание на отговорностите в раздел Екип/ Координаторът /1 лице, ангажирано 640 ч. по проекта./ подпомага дейността на ръководителя и е пряко отговорен за:осъществяване на цялостна координация на проекта; изготвяне на подробен план за действие с ясно разписани срокове и задължения на всички експерти; оганизиране подготовката и оперативното изпълнение на дейностите свързани с професионалното обучение, изготвяне на план график на ЦПО; съществяване контакт и обратна връзка с членовете на целевата група на всички етапи на изпълнение на проекта; кореспонденция с УО и със страните, ангажирани с изпълнението на дейностите по проекта; събиране и класифициране на документацията по проекта, с цел осигуряване на адекватна одитна пътека; изготвяне на междинните и заключителен технически доклади; Експерт с доказан капацитет и опит при подготовка на документация и провеждане на процедури в съответствие с правилата на ЗОП /1 лице, 320 ч./. Задълженията му ще включват: изготвяне на Публична покана, съдържаща: обект, описание предмета на поканата,изисквания към кандидатите и офертите,техническа спецификация , критерии за избор, методика за определяне на комплексна оценка; проекти на декларации и договор, съгласно изискванията на ЗОП. Изборът на изпълнител/и по реда на ЗОП ще бъде извършен при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Счетоводител на проекта /1 лице, 320 ч./ е пряко свързана със счетоводното отчитане на дейностите, съдаване на одитна пътека съгласно Регламента и съхраняване на всички разходооправдателни документи. В съответствие с правилата за добро финансово управление, той осигурява управление на средствата по проекта, изготвя финансовите отчети - междинни и заключителен и искания за плащане, съхранява счетоводната и финансовата документация, както и да оказва пълно съдействие при одит на проекта от оторизирани за това органи и институции.
 • Наемане на 14 безработни и/или неактивни лица / вкл. трайно безработни, лица с ниска степен на образование, инвалиди, безработни и/или неактивни лица над 54 г., младежи до 29г./.Изпълнение на професионалните задължения по трудови правоотношения от страна на новоназначените служители.: Предмет на дейност на „ЧЕЗ Разпределение България” АД е разпределение на електрическа енергия и експлоатация на електроразпределителна мрежа, която то използва, поддържа, ремонтира и развива с цел транспортиране на електрическа енергия до потребителите на територията на лицензията - Западна България, с площ 40 000 кв. км. Населението на тази територия е 2 930 000 жители. Основните дейности, които дружеството извършва са свързани със: -Експлоатация и управление на eлектроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическата енергия с цел предоставяне на ел. енергия на фирми доставчици; -Разпределяне на електрическа енергия на територията на областите София-град, Софийска, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин . -Изграждане на нови уредби за разпределение и измерване на електрическата енергия и поддържане на съществуващите обекти и съоръжения. Дейността на дружеството се осъществява в съответствие с нормативната база на енергийния сектор в страната, постановена със Закона за енергетиката и приетите след това поднормативни актове. Поддържането на обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания, развитието на разпределителната мрежа в съответствие с перспективите за икономическо развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона, както и развитието на спомагателни мрежи, непрекъснатостта на електроснабдяването, качеството на предоставената електроенергия и други услуги за потребителите налага увеличаване на специалистите с подходяща професионална квалификация, ангажирани с тази дейност. Проблем пред дружеството е осигуряването на такива служители, особено за София и Северозападна България-Враца и Монтана. С цел подобряване качеството на предоставяните услуги, дружеството изпитва необходимост от разкриване на нови работни места за следните длъжности: „Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи“ – 8 работни места и „Отчетник“ -6 работни места, с месечни възнаграждения както следва: 1.Код по НКПД – 7413 2001 Наименование-„Електромонтьор, изграждане/ поддържане/ ремонт на електропроводни линии и мрежи“ Минимален осигурителен доход – 620 лева Осигуровки за сметка на работодателя: 148 лева 2. Код по НКПД – 4419 3011 Наименование – „Отчетник“ Минимален осигурителен доход- 440 лева Осигуровки за сметка на работодателя- 81 лева Цел на проектно предложение „ Подобряване качеството на предоставените услуги чрез разкриване на нови работни места и професионално обучение в „ЧЕЗ Разпределение България” АД“ е на тези работни места да бъдат назначени 14 лица безработни и/или неактивни лица, минимум половината, от които принадлежат към някоя от уязвимите на пазара на труда групи, като :безработни и неактивни младежи до 29 г., трайно безработни, лица с ниска степен на образование и инвалиди, възрастни работници- над 54 г. и за създаване на възможности за интегрирането им на пазара на труда.
 • Предоставяне на професионално обучение за придобиване на втора квалификационна степен професионално обучение за придобиване на професионална квалификация от втора квалификационна степен за специалност "Електрически инсталации", професия "Електромонтьор" от професионално направление " Електротехника и енергетика" за 8 от наетите по проекта лица : Цел:Завършено професионално обучение за придобиване на професионална квалификация от втора квалификационна степен за специалност "Електрически инсталации", професия "Електромонтьор" от професионално направление " Електротехника и енергетика" от 8 от вече наетите лица и получаване на свидетелство за професионална квалификация. Системата на професионалното образование и обучение подготвя гражданите за реализация в икономиката и в другите сфери на обществения живот, като създава условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното непрекъснато усъвършенстване. Осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите е съобразено както личните им интереси и възможности, така и с задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда; Основните задачи на системата на професионалното образование и обучение са: - придобиване на професионална квалификация; - придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава, включително и за упражняване на регулирани професии; - непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация; Професионалното обучение се осъществява по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, който се утвърждава от Министъра на образованието. Входящото минимално образователно равнище за придобиване на втора степен професионална квалификация е завършени VII клас или основно образование. Програмите за професионално обучение се конкретизират за всяка професия от списъка по чл. 6, ал. 1 с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, въз основа на които се разработват учебни планове и учебни програми. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. Организационната форма за програмите за лица, навършили 16 г., е квалификационен курс. Структурата на програмите за професионално обучение включва: общообразователна подготовка, задължителна професионална подготовка и избираема подготовка. Задължителната професионална подготовка включва теоретично обучение, като броят на учебните часове за практическо обучение е не по-малък от броя на учебните часове за теоретично обучение. След завършване на програмата, организацията на изпитите се определя съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване, а съдържанието им - съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии. Настоящото проектно предложение предвижда обучение за придобиване на професионална квалификация за 8 лица от целевата група. . 1.Наименование и код на професиналното направление:"Електротехника и енергетика", код 522; Наименование и код на професията:"Електромонтьор", код 522020; Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: "Електрически инсталации", код 5220210, Втора степен на професионална квалификация; 2.Хорариум на обучението- 660 учебни часа 2.1.Теория-314 учебни часа 2.2. Практика-346 учебни часа 3. Брой на обучаемите лица- 8 4.Документ за завършено обучение-свидетелство за професионална квалификация, съгласно ЗПОО;
 • Закупуване на машини, апарати и инструменти, свързани със създаването на качествени работни места за всички лица от целевата група по проекта: Компаниите от групата на ЧЕЗ в България внедриха и прилагат системата за управление на качеството в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2008 от края на 2011 г. Това гарантира, че всички структури и служители на компанията прилагат единни и стриктни механизми за управление на качеството, за контрол и измерване на ефективността на всички процеси, адекватно поддържат и обезпечават инфраструктурата и работят за повишаване на удовлетвореността на своите клиенти и партньори. За да се постигне това е необходимосъздаване на качествени работни места, съобразени с развитието на модерните технологии и безопасните и здравословни условия на труд. За обезпечаване на качествено и мотивирано изпълнение на служебните задължения от страна на назначените по проекта лица на длъжност за всяко едно работно място са необходими следните машини, апарати и комплект инструменти: 1. машини: ударно-пробивна бормашина, винтоверт акумулаторен, ъглошлайф-малък 2. Комплект нструменти, съдържащ - ножица за кабели,ножица за АС проводник, патент за АС проводник, тресчотка до 3т., ключове/звездогаечни,глухи,шестограм,кръстат/, отвертки, клещи комбинирани, клещи резачки, чук 1кг.,чук 8кг., обратна ролка.; 3. Апарати – тестер за напрежение, мегер 2500V , мултицет по 8 броя от всеки вид на обща стойност , според направено маркетингово проучване, възлизаща на 30917.60лв Отчитането се извършва с ръчни преносими терминали, които на практика са малки компютри. Снабдени са с операционна система Windows, GPS агент, камера, баркод четец, слотове за SIM и SD карти, устойчиви са на удар или друго физическо увреждане. Имат инсталиран специализиран софтуер, чрез който с помощта на клавиатурата на терминала се въвеждат показания на отчети, кодове за аномалии, различни видове забележки. Данните от и към сървъра се предават чрез GPRS връзка. При всеки отчет автоматично се снемат GPS координати. С цел по-голям контрол координати се снемат и на всеки 15 минути. Има възможност да се правят снимки на показанията, както и да се локализира електромера, чрез баркод четеца. Специализирания софтуер е пригоден за работа с ръчни преносими терминали. За всеки един назначените по проекта 6 служители на длъжност „отчетник“ се предвижда да бъде закупен по 1 брой ръчно преносим терминал с единична цена 2000 лева. Предвидените за закупуване апарати и машини отговарят на критериите за икономично потребление на енергия (висок енергиен клас), ниско ниво на шум, ниски допълнителни разходи, наличие на резервни части за дълъг период след доставката на продукта, икономични критерии по отношение на отпадъците /дълъг живот, повторна употреба, използваемост и възможност за ремонт/ Етапи на изпълнение на дейността: 1.Изготвяне на необходимите документи за провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП: - Публична покана, съдържаща: обект, описание предмета на поканата, изисквания към кандидатите, техническа спецификация техническите характеристики на предвидените за дакупуване машини, апарати и инструменти, изисквания към офертите, критерии за избор, методика за определяне на комплексна оценка; -Проекти на декларации, съгласно изискванията на ЗОП; -Проект на договор с изпълнителя; 2. Избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗОП и сключване надоговор за доставка. 3.Доставка на стоките от страна на избраните по реда на ЗОП изпълнител/и. - Подписване на приемо-предавателни протоколи. 4..Оборудване на създадените нови работни места със закупените по проекта апарати, машини и инструменти
 • Информиране и публичност: Предвидените по проекта дейности и резултатите от изпълнението му ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията посочени в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-12020 г.“, изготвен съгласно Регламент /ЕС/№ 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. за приложение на общоприложими разпоредби.В изпълнение на и в съответствие с клаузите на подписания договор, "ЧЕЗ Разпределение“ АД ще предприеме всички необходими действия за популяризиране на получената от ЕСФ безвъзмездна помощ. Мерките за информация и комуникация ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целева групa, а и сред широката общественост. Всички документи и материали, свързани с проектните дейности - информационно табло, плакати, банери, брошури, стикери, публикации, уебсайт и др., ще бъдат съобразени с техническите изискванията за визуализация на проекта и изготвени съгласно Наръчника и в съответствие с Регламент за изпълнение /ЕС/ №821/2014, отнасящ се до използването на емблемата на ЕС, графичния дизайн на общото лого на програмния период 2014-2020, слогъна „Една посока-много възможности“. В своите публикации и изготвени информационни материали кандидат-бенефициентът се задължава да предприеме подходящи мерки, за да информира обществеността за предназначението на отпуснатата от ЕСФ безвъзмездна финансова помощ, максималния размер на помощта и дела на безвъзмездната финансова помощ в общия размер на допустимите разходи по проекта. За популяризиране на получената безвъзмездна помощ, бенефициентът ще предприеме всички необходими действия, включващи следното: - Публикации в уебсайта на бенефициента на информация за проекта и напредъка в реализирането му. Информацията ще бъде актуализирана в съответствие с проектните дейности и планираните мероприятия. - Прессъобщение в национална медия относно началото на проектните дейности и предстояща встъпителна пресконференция - Встъпителна пресконференция за представяне на проекта на заинтересованите страни и широката публика. Мероприятието ще бъде предварително анонсирано по подходящ начин чрез прессъобщение, публикувано рекламно-информационно каре и на интернет страницата на бенефициента. - Информационно табло, поставено в административния офис на бенефициента; -Информационни плакати, поставени на ведно място в другите офиси на бенефициента и в места за професионално обучение- ЦПО;. -Информационен банер, който ще се монтира в залата, където ще се провеждат встъпителната и заключителната пресконференции; -Информационни брошури, съдържащи наименованието на програмата, наименованието на проекта, срока за изпълнение и информация за размера на безвъзмездната финансова помощ както и описание на проектните дейности и информация за поставените цели, местата на изпълнение на проекта. Брошурите ще се разпространяват сред безработни и/или неактивни лица / напр. в бюрата по труда, службите за социално подпомагане /, потенциални членове на целевата група и представители на заинтересованите среди. -Информационни стикери, поставени на подходящо място на повърхността на закупеното оборудване. -Прессъобщение в централна медия за успешно приключване на проектните дейности и относно предстояща заключителна пресконференция за оповестяване резултатите от изпълнението на проекта. -Заключителна пресконференция, на която ще се представят изпълнените дейности и постигнатите конкретни резултати по проекта и предвидените мероприятия за осигуряване на неговата устойчивост. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация и в съответствие с „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-12020 г.“

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията придобиват квалификация, Целева стойност: 8.00, Достигната стойност: 6.00
Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, Целева стойност: 14.00, Достигната стойност: 6.00
Безработни и неактивни участници, Целева стойност: 14.00, Достигната стойност: 13.00

Финансова информация

183 158.40 BGN
146 526.72 BGN
103 485.67 BGN
85.00 %
 • [1] Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 21 979.00 36 631.68 124 547.72 183 158.40
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 21 979.00 36 631.68 124 547.72 183 158.40

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на мобилни терминали по проект № BG05M9OP001-1.003-2458-С02 „Подобряване качеството на предоставяните услуги чрез разкриване на нови работни места и професионално обучение в „ЧЕЗ Разпределение България” АД“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“: 1. Oбщо количество/ обем: 6 броя мобилни терминали, които следва да бъдат доставени еднократно, Стойност: 12 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на мобилни терминали по проект № BG05M9OP001-1.003-2458-С02 „Подобряване качеството на предоставяните услуги чрез разкриване на нови работни места и професионално обучение в „ЧЕЗ Разпределение България” АД“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“: 1. Oбщо количество/ обем: 6 броя мобилни терминали, които следва да бъдат доставени еднократно
Предмет на предвидената процедура: процедура за доставка на инструменти за обезпечаване на дейността на звената в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Предметът е разделен на 9 (девет) обособени позиции. Инструментите са необходими за текуща поддръжка на електроразпределителната мрежа (Обособени позиции от № 1 до № 8) и за оборудване на групите при проверка и подмяна на електромери и ТТ (токови измервателни трансформатори) на клиенти на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД Обособена позиция № 9) Предметът на всяка обособена позиция не може да се оферира частично. Целта на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за доставка на инструменти за обезпечаване на дейността на звената в „ЧЕЗ Разпределение България” АД., Стойност: 2 180 988.00
 • Обособена позиция 1: Позиция 4 Доставка на измервателни инструменти

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.