English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0585-C01
Подобряване на енергийната ефективност на “ТЕХНОСТРОЙ - Г” ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
10.08.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Смядово, гр.Смядово

Описание

  “ТЕХНОСТРОЙ - Г” ЕООД е създадена през 2006 година с основна икономическа дейност 42.99 – Строителство на други съоръжение, некласифицирани другаде (код по КИД 2008). Фирмата разполага с непрекъснато разрастващ се богат автопарк от тежка и лека механизация и автомобилен транспорт за изпълнение на различни видове строително-монтажни и строително-ремонтни дейности.
   С цел подобряване на енергийната ефективност и разширяване на дейността си, компанията планира да направи инвестиции чрез проекта, като закупи мобилна челюстна трошачка. Фирмата ще намали разходите си на енергия, като придобие система за оползотворяване на отпадна топлина от вентилиран въздух чрез рекуператор и ще въведе автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Компанията планира да използва консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001.
   Посредством проекта, “ТЕХНОСТРОЙ - Г” ЕООД ще придобие нова мобилна челюстна трошачка с много добри производствено-технологични параметри и ниски разходи за експлоатация. Компанията, със закупуването на тази машина, има намерение да рециклира бракувани бетонови късове с цел повторното им използване. Фирмата планира да намали себестойността на продукцията си, за да стане по-конкурентна. Това е предпоставка за устойчиво развитие на фирмата, с което ще разшири и подобри пазарните си позиции в строителния бранш.
Дейности
 • Придобиване на ново оборудване. Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на: Мобилна роторна трошачка - 1 брой; Изграждане на Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ)- 1 брой; Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от вентилиран въздух чрез рекуператор - 1 брой. : Като част от дейността по проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация следните активи: Мярка 1. Мобилна роторна трошачка - 1 брой. Сега използвана от фирмата трошачка е с относителна висока работна мощност (280 kW), ниска производителност 220 тона/час и като основен недостатък може да се приеме и факта, че е немобилна (фиксирана). Дейността включва закупуване на 1 брой мобилна дизелова трошачка с много по добри технико производствени характеристики. Планира се новата машина да е с производителност 300 тона/час, а разхода на дизел 12 л/час. Трошачка ще е мобилна и ще има възможността да рециклира стар бетон при разрушаване на сгради, с цел преработения (рециклиран) материал отново да се влага в производственият процес. Мобилната роторна трошачка е необходима на компанията, за добиване на строителни материали и фракции, необходими за основната дейност на фирмата. Чрез закупената по проекта трошачка, "ТЕХНОСТРОЙ - Г" ЕООД ще разшири строителната си дейност и ще подобри значително енергийната си ефективност. Мярка 2. Изграждане на Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ)- 1 брой. На този етап фирмата няма изградена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението на съществуващата трошачка. По проекта компанията планира въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ) към новозакупената мобилна дизелова трошачка, явяваща се основно производствено средство в работната схема на строителната фирма. АСМЕ ще се инсталира към горивната система на трошачката и ще отчита потреблението на дизелово гориво в реално време. Данните ще се отчитат и показват през софтуер и ще се използват за непрекъснат мониторинг, анализ, планиране и управление на енергийните разходи в реално време. Цялата информация ще се съхранява и архивира и при нужда ще може да се използва. Придобиването на мониторингова система ще доведе до стриктно, регулярно автоматизирано отчитане на консумацията на дизелово гориво и така ще могат да се анализират получените резултати и да се набележат конкретни мерки за намаляване консумацията на енергия. Ще е възможно да се определи оптималния режим на работа на съоръжението. Въвеждането на АСМЕ ще оптимизира значително управлението на енергийните потоци във фирмата. Дейността ще доведе до оптимизиране и намаляване енергийните разходи. Мярката ще подобри енергийната ефективност на фирмата. Мярка 3. Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от вентилиран въздух чрез рекуператор - 1 брой. Сега ремонтно-производствения цех на фирмата се отоплява с калорифери. Предлаганата мярка представлява придобиване на общо обменна вентилационна система за производственото помещение, включваща 1 брой рекуператор за отпадна топлина. В конкретния случай, вентилационната система ще бъде принудителна механична (с напорен вентилатор на входа и смукателен вентилатор на изхода) и общообмена за конкретния производствен цех. Дейността ще се осъществи чрез използване на отпадна топлина от производствения цех, която се изхвърля през зимния отоплителен сезон и минава през рекуператор, който връща чист атмосферен частично затоплен въздух в работните помещения чрез вентилационна система. Дейността ще доведе до Дейността ще доведе до подобряване на енергийната ефективност на фирмата. . Инвестициите се отнасят за мерки 1, 2 и 3 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността от мярка 1 са: 1. Избор на изпълнител - чрез „Избор с публична покана“ (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец). Стъпките за изпълнение на дейностите от мерки 2 и 3 са: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения за избор на изпълнител (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец).
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001. Консултантски услуги за сертифициране на ISO 50001. Публичност и визуализация. Услуги за Енергиен одит.: Като част от дейността по проекта ще бъдат ще бъдат извършени следните услуги: 1.Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; 2.Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление.Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: -Енергийно планиране; -Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; -Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; -Планиране на управлението на енергията. Стандартът определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на енергията, чиято цел е да даде възможност на фирмата да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност , енергийната сигурност, използването на енергия и потреблението. Стандартът има за цел да помогне на компанията непрекъснато да намалява консумация на енергия, и следователно разходите си за енергия и емисиите на парникови газове. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. 3.Услуги за Публичност и Визуализация. Планира се изработка и доставка на 2 броя табели които трябва да се монтират на видно място във фирмата. 4.Консултантски услуги за Енергиен одит. Това е единствената дейност по проекта, която се извършва предварително с цел да предпише енергийно ефективни мерки, които да помогнат на кандидат бенефициента да планира инвестициите си. Съгласно указанията във формуляра за кандидатстване се бележат че започват в първия месец със срок на изпълнение 2 месеца. Изпълнител на услугата бе избран по старите указания на УО. Стъпките за изпълнение на дейностите: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения за избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец);

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 424.60, Достигната стойност: 424.60
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 530.64, Достигната стойност: 530.64

Финансова информация

543 072.00 BGN
347 847.88 BGN
347 083.24 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 295 670.70 52 177.18 195 224.12 543 072.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 295 670.70 52 177.18 195 224.12 543 072.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Мобилна роторна трошачка - 1 брой. , Стойност: 501 000.00
 • Обособена позиция 1: Мобилна роторна трошачка - 1 брой.
Предмет на предвидената процедура: Енергиен одит, Стойност: 19 280.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001, Стойност: 7 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на ISO 50001, Стойност: 7 000.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 500.00
Предмет на предвидената процедура: Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ)- 1 брой., Стойност: 3 092.00
Предмет на предвидената процедура: Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от вентилиран въздух чрез рекуператор - 1 брой., Стойност: 5 200.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.