English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0571-C01
Подобряване на енергийната ефективност на КОНТАКТ-Т ЕООД
121244165 КОНТАКТ-Т ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
30.11.2017
30.11.2017
18.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, с.Лозен

Описание

Първостепенно в стратегията на КОНТАКТ_Т ЕООД за развитие на предприятието е значителното подобряване на енергийната му ефективност. Настоящият проект е насочен към реализация на тази стратегическа цел и предвижда придобиване на енергоспестяващо оборудване за основния производствен процес, за рециклиране и последващо използване на бракувани суровини, за използване на отпадна топлина. Освен това ще се въведат система за мониторинг на електропотреблението и енергиен мениджмънт в съответствие със стандарт BDS EN ISO 50001. 
Проектът ще се реализира чрез изпълнението на следните основни дейности:
1. Придобиване на ново производствено оборудване - Вакуумна пещ.
2. Придобиване на ново производствено оборудване - Система за рециклиране на работна суровина.
3. Придобиване на ново производствено оборудване - Система за улавяне на отпадната топлина
4. Придобиване на ново оборудване - Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на електроенергия.
5. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на стандарта EN БДС ISO 50001.
Дейностите съответстват напълно на посочените в доклада от извършения енергиен одит мерки.
В резултат от изпълнението на проекта: 
- ще се подобри енергийната ефективност на предприятието;
- ще се намалят емисиите на СО2;
- ще се подобри ресурсната ефективност на предприятието;
- ще се окаже положителен ефект за опазване на околната среда;
- ще се увеличи производственият капацитет;
- ще се повиши производителността на труда;
- ще се повиши качеството на продукцията.
С реализацията на проекта ще се постигне като цяло повишаване на конкурентоспособността и устойчив растеж на КОНТАКТ-Т ЕООД.
Проектът ще бъде осъществен за десет месеца.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване - Вакуумна пещ : Дейността включва доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Вакуумна пещ. Основната дейност на КОНТАКТ-Т ЕООД е изработване на детайли от твърди сплави за промишлеността. Твърдите сплави представляват псевдо сплав, получена от карбидите на мъчно топимите метали волфрам и титан, като за циментиращо свързващо звено се използва кобалт. За по–добро формоване на детайлите се добавя и определено количество парафин. Изработката на детайлите включва пресоването на сплавта в конкретна метална форма, температурната обработка във вакуумна пещ, финишна механична обработка с металообработващи машини. Най-важната част от производствения процес е температурната обработка, осигуряваща пълното отделяне на парафина от сплавта и здравото свързване на сплавните компоненти. Тя изисква прилагането на различни температурни режими и е с продължителност от 9 до 12 часа плюс цикъл охлаждане. Температурната обработка в момента се извършва в остаряла морално и физически вакуумна пещ (производство 1973 г.), реализираща метод за трансформиране на електрическата енергия чрез висока честота в топлинна с много голям разход на енергия. Настоящата проектна дейност предвижда замяната на сегашната вакуумна пещ със съвременна високотехнологична такава със съпротивително нагряване, осигуряваща оптимално използване на консумираната електроенергия. По този начин, видно и от доклада за енергийно обследване, ще се осигури значително енергийно спестяване. Допълнително дейността ще доведе до подобряване на ресурсната ефективност (вследствие внедряване на високо-технологично решение за оптимизиране на производствения процес), както и до увеличаване на производствения капацитет, повишаване на производителността и качеството,. Освен това вследствие на дейността ще се намалят емисиите на СО2. По този начин настоящата дейност ще допринесе за изпълнението на проекта като цяло и постигане на неговите цели. Дейността се отнася изцяло към Мярка 1 на енергийния одит и ще осигури постигането на посочените в одита резултати. Изпълнението на дейността включва следните стъпки: 1. Провеждане на процедура за избор на доставчик (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор с избраният доставчик (4-ти месец) 3. Доставка на вакуумната пещ (8-ми месец). 4. Монтаж, тестване и пускане в експлоатация на пещта (от 9-ти до 10-ти месец) Времевият обхват на дейността е съобразен с технологичното време за провеждане на тръжната процедура и сключването на договор с избрания изпълнител, както и срока на доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация, посочван от производители на такива пещи.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - Система за рециклиране на работна суровина.: Дейността включва доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Система за рециклиране на работна суровина. В производствената си дейност КОНТАКТ-Т ЕООД генерира определено количество брак - твърди сплави, имащи много висока цена. Рентабилно е рециклирането на бракуваните детайли и повторното използване в производственият процес. Процесът на рециклиране протича като първоначално бракуваният детайл се смила на прах, след което се нагрява с цел окисляване. Следва редукционно нагряване за превръщане на WO3 в метален W прах, който е готов за повторна употреба в производственият процес. В момента тази дейност се извършва от остаряла морално и физически система за рециклиране с много висок разход на електроенергия, недостатъчен за нуждите на предприятието капацитет, с чести повреди . Настоящата проектна дейност предвижда замяната на сегашната система за рециклиране със съвременна високотехнологична такава. По този начин, видно и от доклада за енергийно обследване, ще осигури значително намаляване на консумираната електроенергия. Допълнително дейността ще доведе до подобряване на ресурсната ефективност (вследствие внедряване на високо-технологично решение за рециклиране на отпадната суровина, намаляване на отпадъците и т.н.), както и до увеличаване на производствения капацитет. Освен това вследствие на дейността ще се намалят емисиите на СО2. По този начин настоящата дейност ще допринесе за изпълнението на проекта като цяло и постигане на неговите цели. Дейността се отнася изцяло към Мярка 2 на енергийния одит и ще осигури постигането на посочените в одита резултати. Изпълнението на дейността включва следните стъпки: 1. Провеждане на процедура за избор на доставчик (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор с избраният доставчик (4-ти месец) 3. Доставка на Система за рециклиране на работна суровина (7-ми месец). 4. Монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Система за рециклиране на работна суровина (8-ми месец) Времевият обхват на дейността е съобразен с технологичното време за провеждане на тръжната процедура и сключването на договор с избрания изпълнител, както и срока на доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация, посочван от производители на такива системи.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - Система за улавяне на отпадната топлина: Дейността включва доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Система за улавяне на отпадната топлина. При работата на основното производствено оборудване в КОНТАКТ-Т ЕООД - вакуумната пещ, се достигат много високи работни температури. Загретите камери на пещта е необходимо да се охлаждат със студена вода. Към момента този процес се осъществява като водата от заровен в земята резервоар с обем от 50 m3 се рециркулира през водната риза на съществуващата вакуумна пещ. Топлината на загрятата при процеса вода не се използва - на практика тя се отдава към почвата. В същия момент в една от двете производствени сгради на предприятието през есенно-зимния сезон не се постига изискуемата за дейността на работниците температура. Единственото възможно към момента отопление с електрически калорифери не е ефикасно и е много енергоемко. Настоящата проектна дейност предвижда доставка и монтаж на система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия от охлаждане на вакуумната пещ за отопление на производствените помещения в тази производствена сграда. Системата ще включва два броя промишлени вентилаторни конвектори , циркулационна помпа за циркулация на топлоносителя и управление на системата. По този начин, видно и от доклада за енергийно обследване, ще се осигури значително енергоспестяване чрез отпадане на използването на електроенергия за отопление на сградата. Допълнително дейността ще доведе до подобряване на микроклимата в сградата и подобряване на условията на труд. Освен това вследствие на дейността ще се намалят емисиите на СО2. По този начин настоящата дейност ще допринесе за изпълнението на проекта като цяло и постигане на неговите цели. Дейността се отнася изцяло към Мярка 3 на енергийния одит и ще осигури постигането на посочените в одита резултати. Изпълнението на дейността включва следните стъпки: 1. Провеждане на процедура за избор на доставчик (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор с избраният доставчик (4-ти месец) 3. Доставка на Система за за улавяне на отпадната топлина (8-ми месец). 4. Монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Система за улавяне на отпадната топлина (от 9-ти до 10-ти месец) Времевият обхват на дейността е съобразен с технологичното време за провеждане на тръжната процедура и сключването на договор с избрания изпълнител, както и срока на доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация, посочван от производители на такива системи.
 • Придобиване на ново оборудване - Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на електроенергия.: Дейността включва доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на електроенергия със съответния софтуер. Основният използван енергоносител в КОНТАКТ-Т ЕООД е електроенергия. Към момента измерването се извършва от един трифазен двутарифен електромер като отчитането става ръчно. Няма инсталирани допълнителни мерения на изразходената електроенергия по времеви интервали. Също така показанията на основният електромер не се отчитат автоматично и не се води база данни със съответните стойности. По този начин не може да се прави анализ на потреблението на електроенергия и не могат да се взимат своевременни решения за планиране на потреблението. За решаване на проблема с настоящата дейност се предвижда доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на на автоматизирана система за мониторинг на потреблението на електроенергия, със съответния софтуер. Предвижда се да се разположи 1 точка на измерване – на главен електромер. Данните от точката на измерване ще се записват и съхраняват на специално предназначена за целта компютърна конфигурация, снабдена със специализиран софтуер. По този начин във всеки един момент управленският персонал ще разполага с данни за разпределение на потреблението. Така ще се осигурят условия за контрол, анализ и планиране на потреблението. Успешните резултати от дейността се подкрепят и от факта, че предприятието разполага с квалифициран персонал (енергетик), който да анализира събраната информация в процеса на мониторинг и да осъществява превантивна дейност при прекомерен разход на енергия по отношение на произведената продукция. По този начин, видно и от доклада за енергийно обследване, ще се осигури енергоспестяване за предприятието. Допълнително дейността ще доведе до намаляване на емисиите на СО2. По този начин настоящата дейност ще допринесе за изпълнението на проекта като цяло и постигане на неговите цели. Дейността се отнася изцяло към Мярка 4 на енергийния одит и ще осигури постигането на посочените в одита резултати. Изпълнението на дейността включва следните стъпки: 1. Провеждане на процедура за избор на доставчик (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор с избраният доставчик (4-ти месец) 3. Доставка на Автоматизираната система за мониторинг на енергопотреблението на електроенергия (6-ти месец). 4. Монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Автоматизираната система за мониторинг на енергопотреблението на електроенергия (от 6-ти до 7-ми месец) Времевият обхват на дейността е съобразен с технологичното време за провеждане на тръжната процедура и сключването на договор с избрания изпълнител, както и срока на доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация, посочван от производители на такива системи.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на стандарта EN БДС ISO 50001: Дейността включва извършването на следните услуги: - въвеждане на стандарт БДС EN ISO 50001; - сертифициране на стандарт БДС EN ISO 50001. Основният използван енергоносител в КОНТАКТ-Т ЕООД е електроенергия. Отчитането се извършва ръчно, не се води база данни за изразходената електроенергия по основните елементи на производствения процес за времето на изпълнението им. Практически не се прави сериозен анализ на потреблението на електроенергия, няма механизми за подготовка и взимане на своевременни решения за планиране и оптимизиране на потреблението. За решаване на проблема и подобряване на енергийната ефективност в предприятието е целесъобразно да се въведе и сертифицира система за енергиен мениджмънт съгласно стандарта БДС EN ISO 50001. Дейността ще създаде условия за контрол, планиране и оптимизиране на потреблението на електроенергия, и така ще осигури енергийно спестяване. По този начин настоящата дейност ще допринесе за изпълнението на проекта като цяло и постигане на неговите цели. Изпълнението на дейността включва следните стъпки: 1. Провеждане на избор на изпълнител за въвеждане на стандарта и сключване на договор с него (6-ти месец). 2. Въвеждане на стандарта (от 7-ми до 8-ми месец) 3. Провеждане на избор на изпълнител за сертифициране на стандарта и сключване на договор с него (9-ти месец). 4. Сертифициране на стандарта (10-ти месец) Времевият обхват на дейността е съобразен с приоритетното провеждане първо на процедурите за избор на изпълнители за инвестиционните дейности по мерките от енергийния одит, технологичното време за избор на изпълнители и сключването на договори с тях, както и срока за внедряване и сертифициране, посочван от изпълнители на такива консултантски услуги.
 • Извършване на енергиен одит : Дейността включва извършването на енергиен одит (обследване на енергийната ефективност) и е извършена преди подаване на проектното предложение. Обследването е извършено от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Дейността води до оценка на предвидените дейности за енергоспестяване и икономическия им ефект. Утвърждаването на енергийния одит от АУЕР е основа и предпоставка за правилно формулиране и изпълнение на проектното предложение.По този начин настоящата дейност допринася за изпълнението на проекта и постигане на неговите цели. Изпълнението на дейността включи следните стъпки: 1. Провеждане на процедура за избор на изпълнител 2. Сключване на договор с избраният изпълнител 3. Извършването на обследване на енергийната ефективност и изготвяне на доклад за енергиен одит. Дейността е извършена в изискуемия според Условията за кандидатстване срок. Изготвеният доклад за енергиен одит е представен на АУЕР, която го е одобрила със свое становище № BG16RFOP-391 / 12.09.2016 г.

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 156.07, Достигната стойност: 156.07
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 190 562.83, Достигната стойност: 190.56

Финансова информация

339 600.00 BGN
242 200.00 BGN
241 580.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 205 870.00 36 330.00 97 400.00 339 600.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 205 870.00 36 330.00 97 400.00 339 600.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Вакуумна пещ – 1 брой; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Система за рециклиране на работна суровина– 1 брой; Обособена позиция 3: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Система за улавяне на отпадната топлина– 1 брой; Обособена позиция 4: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на електроенергия със съответния софтуер– 1 брой. , Стойност: 317 200.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Вакуумна пещ - 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Система за рециклиране на работна суровина - 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Система за улавяне на отпадната топлина - 1 бр.
 • Обособена позиция 4: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на електроенергия със съответния софтуер - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 5 600.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 6 800.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит
Предмет на предвидената процедура: Доставка на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Система за рециклиране на работна суровина– 1 брой; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Система за улавяне на отпадната топлина– 1 брой; , Стойност: 27 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Система за рециклиране на работна суровина - 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Система за улавяне на отпадната топлина - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Система за рециклиране на работна суровина– 1 брой; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Система за улавяне на отпадната топлина– 1 брой; , Стойност: 27 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Система за рециклиране на работна суровина - 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на Система за улавяне на отпадната топлина - 1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.