English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0406-C02
Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Флат ООД
102670502 ФЛАТ ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
24.11.2017
24.11.2017
12.03.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Бургас, Бургас, гр.Бургас

Описание

Проектът на „Флат“ ООД има за цел изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност на предприятието и намаляване на количествата енергия, която компанията изразходва чрез инвестиции в ново оборудване с по-висока производителност и по-ниска консумация на енергия, както и в изграждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и въвеждане на система за енергиен мениджмънт. В дългосрочен план проектът ще доведе до постигане на по-устойчиво развитие и засилване на конкурентоспособността на фирмата. 

За установяване на конкретните енергоспестяващи мерки беше ангажирана фирма за извършване на обследване и изготвяне на доклад от енергиен одит, в който са препоръчани 6 енергоспестяващи мерки. Мерките ще бъдат изпълнени чрез закупуването на следното оборудване по елемент А (Инвестиции):
•	Пълноцветна цифрова печатарска машина – 1 бр.;
•	Система за монохромен печат и копиране – 3 бр.;
•	Цветна дигитална печатна система – 2 бр.;
•	Система за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване - 1 бр.;
•	Система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки – 1 бр.;
•	Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 бр.

В рамките на проекта по елемент Б (Услуги) ще бъде въведена и сертифицирана система за управление на енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.

Чрез изпълнението на проекта „Флат“ ООД ще подобри значително своята енергийна ефективност: 
•	Общо годишните спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки възлизат на 71986.19 kWh/год. (71.98619 Mwh/ год.)
•	Планираните енергийни спестявания за предприятието в резултат от изпълнението на проекта (ПЕС) ще се равняват на 43.13 %.
•	Фактор на енергийни спестявания (ESR) ще бъде общо: 43.127 %

Тези спестявания ще доведат до значителни ползи за околната среда, които ще бъдат допълнени от повишените възможности за използване на рециклирана суровина и оползотворяване на отпадъчен материал.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Пълноцветна цифрова печатарска машина – 1 брой): Тази дейност се извършва в изпълнение на Мярка 1 от енергийния доклад (изготвен вследствие обследване за енергийна ефективност специално за целите на проекта и за собствена сметка на „Флат“ ООД): „Подмяна на стара пълноцветна цифрова печатарска машина с нова“. Като част от дейността ще бъде закупена и пусната в експлоатация Пълноцветна цифрова печатарска машина – 1 брой. Към момента „Флат“ ООД използва за производствените си нужди стара пълноцветна цифрова печатарска машина, чиято производителност е 3000 бр./час. Нейната инсталирана мощност е 4.2 kW, докато мощността в режим стендбай (standby) е 2.8 kW. Съгласно инвестиционния проект, “Флат ”ООД възнамерява да подмени старата пълноцветна цифрова печатарска машина с нова такава. Новото оборудване се предвижда да бъде със значително по-добри технически характеристики – по-висока производителност и съответно с по-нисък разход на енергия за отпечатване на страница, което ще повлияе пряко за разширяване на капацитета на фирмата и за подобряване на енергийната ефективност. Освен това новата пълноцветна цифрова печатарска машина ще бъде с по-висока степен на автоматизация и съответно ще доведе до оптимизация на ресурсите и суровините, които използва предприятието, като спомогне и за намаляване на технологичния брак. Новата пълноцветна цифрова печатарска машина ще има следните характеристики: • Мощност в режим печатане – 5.5 kW • Мощност в режим стендбай – 1.88 kW • Производителност – 6000 бр./ч. Изпълнението на дейността ще спомогне пряко за постигане на целите на проекта: • От една страна, новото оборудване потребява по-малко електрическа енергия в сравнение със старото за производството на единица продукция (поради по-високата си производителност), тоест то е по-енергоефективно и следователно ще подобри пряко енергийната ефективност на предприятието и ще намали количеството потребявана енергия, необходима за производството на продуктите на „Флат“ ООД; • От друга страна, дейността ще спомогне за постигане на устойчиво развитие на „Флат“ ООД, тъй като ще подобри ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието (чрез по-оптимално използване на ресурси – най-вече електроенергия) и ще доведе до намаляване на вредните парникови емисии. В допълнение, новото оборудване ще повиши производителността на предприятието, като по този начин спомогне за разширяване на капацитета. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор (4-ти месец) 3. Изпълнение предмета на договора (от 5-ти до 11-ти месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Система за монохромен печат и копиране – 3 броя): Тази дейност се извършва в изпълнение на Мярка 2 от енергийния доклад (изготвен вследствие обследване за енергийна ефективност специално за целите на проекта и за собствена сметка на „Флат“ ООД): „Подмяна на стара система за монохромен печат и копиране с 3 бр. нови такива“. Като част от дейността ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация 3 броя системи за монохромен печат и копиране. Към момента „Флат“ ООД използва за производствените си нужди стара система за монохромен печат и копиране, чиято производителност е 4500 бр./час. Инсталираната ѝ мощност е 2.85 kW, докато мощността в режим стендбай се равнява на 1.71 kW. Съгласно инвестиционния проект, “Флат” ООД възнамерява значително да увеличи обема на продукцията си за черно-бяло печатане и за целта се налага подмяна на старата система за монохромен печат и копиране с 3 броя нови системи за монохромен печат и копиране. Касае се за технология от ново поколение, която има по-голяма производителност и съответно по-нисък разход на енергия. Тези два фактора ще допринесат едновременно за повишаване на производителността и на капацитета на фирмата, като ще се повиши и качеството вследствие на въвеждането на по-нова съвременна технология. По-високата степен на автоматизация и прецизност на новото оборудване ще спомогне за намаляване и на технологичния брак. Всяка от новите машини ще има следните технически характеристики: • Инсталирана мощност в режим печатане –1.92 kW • Мощност в режим стендбай – 0.375 kW • Производителност – 6000 бр./ч Изпълнението на дейността ще спомогне пряко за постигане на целите на проекта: • От една страна, новото оборудване потребява по-малко електрическа енергия в сравнение със старото за производството на единица продукция (поради по-голямата производителност), тоест то е по-енергоефективно и следователно ще подобри пряко енергийната ефективност на предприятието и ще намали количеството потребявана енергия, необходима за производството на продуктите на „Флат“ ООД; • От друга страна, дейността ще спомогне за постигане на устойчиво развитие на „Флат“ ООД, тъй като ще подобри ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието (чрез по-оптимално използване на ресурси – най-вече електроенергия) и ще доведе до намаляване на вредните парникови емисии. В допълнение, новото оборудване ще повиши производителността на предприятието, като по този начин спомогне за разширяване на капацитета. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор (4-ти месец) 3. Изпълнение предмета на договора (от 5-ти до 11-ти месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Цветна дигитална печатна система – 2 бр.): Тази дейност се извършва в изпълнение на Мярка 3 от енергийния доклад (изготвен вследствие обследване за енергийна ефективност специално за целите на проекта и за собствена сметка на „Флат“ ООД): „Подмяна на стара цветна дигитална печатна система с 2 бр. нови“. Като част от дейността ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация 2 броя цветни дигитални печатни системи. Към момента „Флат“ ООД използва за производствените си нужди стара цветна дигитална печатна система, чиято производителност е 3000 бр./час. Инсталираната ѝ мощност е 4.2 kW, докато мощността в режим стендбай е 2.8 kW. Съгласно инвестиционния проект, “Флат” ООД възнамерява да увеличи обема на продукцията си за цветно дигитално печатане и за целта подменя старата цветна дигитална печатна система с 2 броя нови цветни дигитални печатни системи. Всяка от новите машини ще бъде с по-голяма производителност и съответно по-нисък разход на енергия на единица продукция. Това отново води до повишаване на капацитета на предприятието и до подобряване на енергийната ефективност. В допълнение, новите машини ще допринесат и за повишаване на качеството на продукцията, тъй като използват по-съвременна технология за печат. Очаква се също така технологичният брак да намалее вследствие инвестицията, поради използването по-ново оборудване. Всяка от новите цветни дигитални печатни системи ще има следните характеристики: • Инсталирана мощност в режим на печатане – 4.4 kW • Мощност на нова машина в режим стендбай – 1.4 kW • Производителност – 4800 бр./ч Изпълнението на дейността ще спомогне пряко за постигане на целите на проекта: • От една страна, новото оборудване потребява по-малко електрическа енергия в сравнение със старото за производството на единица продукция (поради по-голямата производителност), тоест то е по-енергоефективно и следователно ще подобри пряко енергийната ефективност на предприятието и ще намали количеството потребявана енергия, необходима за производството на продуктите на „Флат“ ООД; • От друга страна, дейността ще спомогне за постигане на устойчиво развитие на „Флат“ ООД, тъй като ще подобри ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието (чрез по-оптимално използване на ресурси – най-вече електроенергия) и ще доведе до намаляване на вредните парникови емисии. В допълнение, новото оборудване ще повиши производителността на предприятието, като по този начин спомогне за разширяване на капацитета. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор (4-ти месец) 3. Изпълнение предмета на договора (от 5-ти до 11-ти месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Система за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване - 1 бр.): Тази дейност се извършва в изпълнение на Мярка 4 от енергийния доклад (изготвен вследствие обследване за енергийна ефективност специално за целите на проекта и за собствена сметка на „Флат“ ООД): „Подмяна на стара система за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване с нова“. Като част от дейността ще бъде закупена и пусната в експлоатация Система за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване - 1 бр. Към момента „Флат“ ООД използва за производствените си нужди стара система за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване, чиято производителност е 120 m2/час за трите режима. Инсталираната мощност на старата система за принтиране и сканиране в работен режим е 2 kW, а мощността за принтиране и сканиране в режим стендбай е 0.9 kW. Инсталираната мощност на старата машина за сгъване е 0.3 kW, а мощността ѝ за сгъване в режим стендбай е 0.05 kW. Съгласно инвестиционния проект, компанията възнамерява да увеличи обема на продукцията си за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване на широкоформатни разпечатки и за целта подменя стара подобна система с нова система за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване с по-голяма производителност и съответно с по-нисък разход на енергия на единица продукция. Новото оборудване ще има следните технически характеристики: • Мощност на принтиращия модул в режим печатане –2.1 kW • Мощност на принтиращия модул в режим стендбай – 1.1 kW • Мощност на сканиращия модул в режим сканиране - 0.12 kW • Мощност на сгъващия модул в режим сгъване - 0.3 kW • Мощност на сгъващия модул в режим стендбай - 0.03 kW • Производителност в режим печатане – 420 m2/час Изпълнението на дейността ще спомогне пряко за постигане на целите на проекта: • От една страна, новото оборудване потребява по-малко електрическа енергия в сравнение със старото за производството на единица продукция (поради по-високата си производителност), тоест то е по-енергоефективно и следователно ще подобри пряко енергийната ефективност на предприятието и ще намали количеството потребявана енергия, необходима за производството на продуктите на „Флат“ ООД; • От друга страна, дейността ще спомогне за постигане на устойчиво развитие на „Флат“ ООД, тъй като ще спомогне за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието (чрез по-оптимално използване на ресурси – най-вече електроенергия) и ще доведе до намаляване на вредните парникови емисии. В допълнение, новото оборудване ще повиши производителността на предприятието, като по този начин спомогне за разширяване на капацитета. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор (4-ти месец) 3. Изпълнение предмета на договора (от 5-ти до 12-ми месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки – 1 бр.): Тази дейност се извършва в изпълнение на Мярка 5 от енергийния доклад (изготвен вследствие обследване за енергийна ефективност специално за целите на проекта и за собствена сметка на „Флат“ ООД): „Подмяна на стара система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки с нова“. Като част от дейността ще бъде закупена и пусната в експлоатация Система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки – 1 бр. Към момента „Флат“ ООД използва за производствените си нужди стара система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки, чиято производителност е 115 m2/час. От една страна, мощността на принтиращия модул в режим печатане е 2 kW, докато мощността на принтиращия модул в режим стендбай е 0.5 kW. От друга страна, мощността на сканиращия модул в режим сканиране и в режим стендбай е 0.24 kW. Съгласно инвестиционния проект, “Флат” ООД възнамерява да увеличи обема на продукцията си за цветно печатане, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки и за целта подменя стара система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки с нова такава с по-голяма производителност и по-нисък разход на енергия на единица продукция. Това съответно пряко допринася за повишаване на капацитета на фирмата, но също така допринася за подобряване на енергийната ефективност и ефикасност, подобрява качеството на продукцията и намалява нивата на технологичен брак – пряко следствие от подмяната на старата машина с нова съвременна технология. Новата система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки ще има следните технически характеристики: • Мощност на принтиращия модул в режим печатане –1.9 kW • Мощност на принтиращия модул в режим стенбай – 0.6 kW • Мощност на сканиращия модул в режим сканиране - 0.12 kW • Производителност в режим печатане – 268 m2/час Изпълнението на дейността ще спомогне пряко за постигане на целите на проекта: • От една страна, новото оборудване потребява по-малко електрическа енергия в сравнение със старото за производството на единица продукция (поради по-високата си производителност), тоест то е по-енергоефективно и следователно ще подобри пряко енергийната ефективност на предприятието и ще намали количеството потребявана енергия, необходима за производството на продуктите на „Флат“ ООД; • От друга страна, дейността ще спомогне за постигане на устойчиво развитие на „Флат“ ООД, тъй като ще подобри ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието (чрез по-оптимално използване на ресурси – най-вече електроенергия) и ще доведе до намаляване на вредните парникови емисии. В допълнение, новото оборудване ще повиши производителността на предприятието, като по този начин спомогне за разширяване на капацитета. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор (4-ти месец) 3. Изпълнение предмета на договора (от 5-ти до 12-ми месец)
 • Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на ДМА автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението – 1 брой и ДНА приложен софтуер за автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението – 1 брой): Тази дейност се извършва в изпълнение на Мярка 6 от енергийния доклад (изготвен вследствие обследване за енергийна ефективност специално за целите на проекта и за собствена сметка на „Флат“ ООД): „Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението“. Към момента в предприятието няма изградена такава система. Като част от дейността ще бъде изградена цялостна автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в един от офисите на предприятието (една площадка) в гр. Бургас, състояща се от: • 1 брой електрически мрежови анализатор с комуникационен изход • 3 броя токови трансформатори 100/5 А за монтаж на DIN шина • 1 брой концентратор за събиране и визуализиране на данни, архивиране, запис в CSV формат на SD карта, графики (трендове), web server • 1 брой софтуерна програма, даваща информация и справки за: - моментен разход на ел. енергия - разход на ел. енергия за различни времеви периоди • Интервал на събиране на данните – 10 минути Автоматизираната система за мониторинг на енергопотреблението работи по следния начин: Електроенергията се измерва от електрически мрежови анализатори (към които са подвързани токовите трансформатори) и измерените стойности се предават към т.нар. концентратор на данни (Remote Terminal Unit – RTU). Данните се запазват във вид на CSV файл на SD карта в самото RTU или на PC по Ethernet кабел. Потребителят може да получава файла с данни и на персонален компютър през съответно четящо устройство за SD карта. На базата на събраните данни потребителят може да попълва собствени форми за справки за консумираната електроенергия. Системата генерира автоматично и предварително дефинирани форми за консумираната електроенергия. Данните се събират през интервал от 10 минути. Измервателната точка ще бъде една - измерване на общо консумираната електрическа енергия от дадената площадка. На базата на събраните данни може да се попълват собствени форми за справки за консумираната електроенергия, както и да се извършват различни анализи. Това ще позволи на предприятието да взема по-ефективни и информирани решения по отношение на потребяваната енергия, което ще доведе до намаляване на консумацията и цялостно подобряване на енергийната ефективност на „Флат“ ООД. Следователно тази дейност напълно отговаря на поставените проектни цели и спомага за тяхното реализиране. Освен това, чрез нея ще се въведе нова добра практика в предприятието, която е пряко свързана с принципите на устойчивото развитие. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (1-ви месец) 2. Сключване на договор (1-ви месец) 3. Изпълнение предмета на договора (1-ви до 9-ти месец)
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011 (дейността включва въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011): В рамките на тази дейност се предвижда използването на консултантска услуга за въвеждане и консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011. А) Международният стандарт ISO 50001:2011 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. Ефективното използване на енергията помага както за намаляването на разходи и пестенето на средства, така и за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност и минимизира неблагоприятните влияние върху климата от икономическата дейност на хората. За постигането именно на тези цели „Флат“ ООД планира въвеждането на система за енергиен мениджмънт в предприятието, чрез която ще се оптимизира използването на този ценен ресурс и ще се постигне едно устойчиво развитие на компанията в бъдеще. В рамките на дейността ще се ползва външна консултантска услуга за развиване и структуриране на системата чрез постепенно въвеждане на специфичните изисквания на стандарт ISO 50001:2011, приложими към потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики на предприятието. Ще бъде разработена политика на ниво предприятие, насочена към по-ефективно използване на енергията, като ще бъдат поставени конкретни цели. Системата ще спомогне да се използват правилно наличните данни за взимане на информирани управленски решения за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност на „Флат“ ООД. Първият етап от въвеждане на системата ще бъде извършване на диагностичен одит, с цел запознаване с процесите и начина на работа на организацията. Вторият етап ще бъде разработване на фирмена политика по енергийно управление и ползване на енергия, както и останалата приложима за фирмата документация на система за енергийно управление в съответствие с международния стандарт ISO 50001:2011. Ще се съгласуват разработените документи с ръководството на организацията или определените служители, ще се одобрят и утвърдят документите. Ще се проведе и инструктаж на персонала на организацията относно съдържанието и внедряването на системата за управление. Накрая ще се проведе и вътрешен одит, с цел проверка на степента и качеството на внедряване на системата за управление. Б) За сертифицирането на системата за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011 се предвижда използването на външна консултантска услуга от орган по сертификация, който ще извърши сертификационен одит на вече въведената система, включващ: • Верификация за цялост на документацията и готовност за сертификация • Верификация за функциониране на система за управление • Изготвяне на доклад от одит • Издаване на сертификат Сертификацията на системата за енергиен мениджмънт ще гарантира на компанията, че въведената система отговаря напълно и функционира в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнители (1-ви и 4-ти месец) 2. Сключване на договори (1-ви и 4-ти месец) 3. Изпълнение на услугата по въвеждане на системата за енергиен мениджмънт (от 1-ви до 4-ти месец включително) 4. Изпълнение на услугата по сертифициране на системата за енергиен мениджмънт (10-ти месец)

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 58.96, Достигната стойност: 58.96
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 71.99, Достигната стойност: 71.99

Финансова информация

608 903.98 BGN
391 048.15 BGN
339 719.04 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 332 390.93 58 657.22 217 855.83 608 903.98
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 332 390.93 58 657.22 217 855.83 608 903.98

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на активи по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Пълноцветна цифрова печатарска машина - 1 брой; Обособена позиция 2: Система за монохромен печат и копиране - 3 броя; Обособена позиция 3: Цветна дигитална печатна система - 2 броя; Обособена позиция 4: Система за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване - 1 брой; Обособена позиция 5: Система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки - 1 брой; Обособена позиция 6: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой, съставена от: хардуерна и софтуерна част, Стойност: 601 703.98
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Пълноцветна цифрова печатарска машина - 1 брой с прогнозна стойност 252 302,07 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Система за монохромен печат и копиране - 3 броя с обща прогнозна стойност 76 277,37 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Цветна дигитална печатна система - 2 броя с обща прогнозна стойност 89 968,18 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Система за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване - 1 брой с прогнозна стойност 107 570,65 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5: Система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки - 1 брой с прогнозна стойност 72 365,71 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция 6: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой, съставена от: хардуерна и софтуерна част с обща прогнозна стойност 3 220,00 лв. без ДДС, в т.ч. прогнозна стойност за хардуерна част 1 920,00 лв. без ДДС и прогнозна стойност за софтуерна част 1 300,00 лв. без ДДС
Предмет на предвидената процедура: Консултантска услуга по въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001:2011., Стойност: 2 900.00
 • Обособена позиция 1: Консултантска услуга по въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001:2011 с обща прогнозна стойност 2 900,00 лв. без включен ДДС
Предмет на предвидената процедура: Консултантска услуга по сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 4 300.00
 • Обособена позиция 1: Консултантска услуга по сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001:2011 с обща прогнозна стойност 4 300,00 лв. без включен ДДС

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.