English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0485-C01
Подобряване на енергийната ефективност на „РАЗГРАД ПОЛИГРАФ“ ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
28.09.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Разград, Разград, гр.Разград

Описание

 „РАЗГРАД ПОЛИГРАФ“ ООД е създадено през 1998 г. Дружеството е с основен код на икономическа дейност: 18.12 - Печатане на други издания и печатни продукти.Печатницата е профилирана в отпечатването на пълноцветни вестници, включително ежедневници и седмичници.Предприятието разполага с дигитална печатна машина за пълноцветен печат, универсални офсетови печатни и други машини.Освен това фирмата се занимава с дизайн и изработка на различни изделия от хартия и картон като: рекламни материали, каталози, брошури и книги с мека подвързия, ученически тетрадки, календари, формуляри и други.
  Проектът ще се изпълнява в сектор, който се характеризира с висока енергийна интензивност, с код на икономическа дейност: 17.29 - Производство на други изделия от хартия и картон.С цел подобряване и разширяване на производствения капацитет, намаляване на себестойността на продукцията чрез увеличение на производителността и намаляване на специфичното потребление на електроенергия, с настоящия проект фирмата предвижда да замени старите и закупи нови машини за производство на изделия от хартия и картон.Повишаването на конкурентоспособността на компанията ще се извърши посредством подобряване на енергийната ефективност,като се планира чрез проекта да се направят следните инвестиции:
1. Доставка на нови високопроизводителни и енергийно ефективни машини за производство на изделия от хартия и картон като: полуавтоматична високоскоростна машина за перфориране, високоскоростна печатна машина - принтер, машина за полагане на спирали, машина за автоматизирано поставяне на корица с твърда подвързия и прав книговезки нож.            
2. Инвестиции за намаляване на разходите на електроенергия, включващи доставка и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението и система за рекуперация на отпадна топлина от вентилационната инсталация.
3. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001,енергиен одит и визуализация.
Дейности
 • Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на:Полуавтоматична високоскоростна машина за перфориране-1бр.;Високоскоростна печатна машина-1бр.;Машина за полагане на спирали-1бр.;Машина за корица твърда подвързия-1бр.;Прав книговезки нож-1бр.;Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението-1бр.;Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от вентилиран въздух чрез рекуператор: Като част от дейността ще бъдат закупени посредством външно възлагане и пуснати в експлоатация следните активи: Мярка 1 от Енергийния одит-Полуавтоматична високоскоростна машина за перфориране-1бр. ПОЛИГРАФ” ООД използва при производството 1 бр. полуавтоматична машина за дупчене на хартии и картон. Използваната машина е с ниска производителност (259 бр./час) и високо специфично потребление на електроенергия от 0.0108 kWh/бр. Новозакупената по проекта нова машина, ще е по-производителна (5172 брой листа/час) и с по-ниско специфично потребление на електроенергия от 0.0002 kWh/бр. Така фирмата ще разшири производството и ще подобри енергийната си ефективност. Мярка 2 - Високоскоростна печатна машина-1бр. Сега се използваната машина е с ниска производителност при формат А4 и грамажи на хартията 300-350 грама за м2 и високо специфично потребление на електроенергия от 0.0103 kWh/бр. Придобитата по проекта заместваща нова машина ще е с по-голяма производителност при сравняваните формати и грамажи на хартията и по ниско специфично потребление на електроенергия от 0.0002 kWh/бр. Това ще подобри капацитета и енергийната ефективност на компанията. Мярка 3- Машина за полагане на спирали-1бр. Използваната сега машина е амортизирана ниско производителна и високо специфично потребление на електроенергия от 0.0260 kWh/бр. Планира се закупуването на нова високопроизводителна машина с по ниско специфично потребление на електроенергия от 0.001 kWh/бр., което ще подобри енергийната ефективност при произвеждането на изделия от хартия и картон. Мярка 4- Машина за направа на корици твърда подвързия-1бр. Сега имаме машина за ръчно обличане /кеширане/ на твърди корици, с ниска производителност и ниско качество на кориците. Бракът е висок заради ръчните операции. Планираната за придобиване по проекта нова машина ще е полуавтоматична по производителна с по-добро качество на произведената корица. Значително ще се разшири производството на корици и изделия от хартия и картон. Мярка 5- Прав книговезки нож-1бр. Понастоящем фирмата използва амортизирана гилотина, с ниска производителност и високо специфично потребление на електроенергия от 0.0214 kWh/бр., поради което “РАЗГРАД ПОЛИГРАФ” ООД желае да я замени с нова, енергоефективна и високопроизводителна. Новата машина ще бъде с значително подобрено специфично потребление от 0.0008 kWh/бр., което ще подобри енергийната ефективност при рязане на хартия и картон. Мярка 6- Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението-1бр. Сега консумацията на електрическа енергия не се мери и отчита по производствено оборудване. Измерването и отчитането на разхода на електроенергия е общото търговско мерене от електромер. С цел намаляване консумацията на ел.енергия, фирмата планира въвеждането на Автоматизирана система за мониторинг на енергийното потребление . Конкретната мярка включва дейности, свързани с доставката и въвеждането в експлоатация на АСМЕ за новите машини, придобити по проекта. Така ще могат да се анализират получените резултати за разходите на електроенергия по производствените консуматори, ще се анализират разходите на енергия и производствените показатели, с цел планиране на конкретни мерки за намаляване консумацията на електрическа енергия. Това ще подобри енергийната ефективност на предприятието. Мярка 7- Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от вентилиран въздух чрез рекуператор. С цел намаляване разходите на електроенергия, фирмата планира чрез проекта изграждането на общо обменна вентилационна система за производственото помещение, включващо 1 бр. рекуператор за отпадна топлина. Така фирмата ще подобри енергийната си ефективност. Инвестициите се отнасят за мерки 1, 2, 3 ,4, 5, 6 и 7 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител - (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка (от 4 до 10 месец); 3. Инсталиране тестване, пускане в експлоатация (от 10 до 12 месец).
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001. Консултантски услуги за сертифициране на ISO 50001. Услуги за Публичност и визуализация. Услуги за Енергиен одит.: Като част от дейността по проекта ще бъдат ще бъдат извършени следните услуги: 1.Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; 2.Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление.Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: -Енергийно планиране; -Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; -Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; -Планиране на управлението на енергията. Стандартът определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на енергията, чиято цел е да даде възможност на фирмата да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност , енергийната сигурност, използването на енергия и потреблението. Стандартът има за цел да помогне на компанията непрекъснато да намалява консумация на енергия, и следователно разходите си за енергия и емисиите на парникови газове. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. 3.Услуги за Публичност и Визуализация. Планира се изработка и доставка на 2 броя табели които трябва да се монтират на видно място във фирмата. 4.Консултантски услуги за Енергиен одит. Това е единствената дейност по проекта, която е извършена предварително с цел да предпише енергийно ефективни мерки, които да помогнат на кандидат бенефициента да планира инвестициите си. Избора на изпълнител се направи по старите указания на УО, защото ПМС 160/01.07.2016 г. не беше влязло в сила. Съгласно указанията във формуляра за кандидатстване се бележат че започват в първия месец със срок на изпълнение 2 месеца. Стъпките за изпълнение на дейностите 1, 2 и 3.: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения за избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец);

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 409.63, Достигната стойност: 409.63
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 331.36, Достигната стойност: 331.36

Финансова информация

185 790.71 BGN
136 441.50 BGN
136 342.09 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 115 975.27 20 466.23 49 349.21 185 790.71
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 115 975.27 20 466.23 49 349.21 185 790.71

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция 1: Полуавтоматична високоскоростна машина за перфориране - 1 брой. Обособена позиция 2: Машина за корица твърда подвързия- 1 брой. Обособена позиция 3: Прав книговезки нож - 1 брой. , Стойност: 149 735.71
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Полуавтоматична високоскоростна машина за перфориране - 1 брой.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Машина за корица твърда подвързия- 1 брой.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Прав книговезки нож - 1 брой.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ)- 1 брой., Стойност: 1 015.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от вентилиран въздух чрез рекуператор - 1 брой., Стойност: 3 100.00
Предмет на предвидената процедура: Енергиен одит, Стойност: 19 440.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001, Стойност: 6 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на ISO 50001, Стойност: 6 000.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 500.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.