English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.006-0048-C01
Учим, за да работим по-ефективно
ЕСФ ==> Добро управление
03.07.2018
03.07.2018
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Дейностите, предвидени в настоящото проектно предложение, са изцяло в съответствие с изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване, и са съобразени с обосновката на настоящата процедура. Дейностите целят оптимизиране на специализираните знания и умения на служителите в администрацията на Комисията за защита от дискриминация за работата й в полза на по-ефективно установяване на социалната справедливост, защита от дискриминация и превенцията на уязвимите групи, както и активно участие на специализираният орган по правата на човека и равенство в противодействието на новите предизвикателства в областта на равното третиране. Предвидените дейности са четири на брой специализирани обучение, съдържащи следните тематични модула: 1. „Специфики на доказването в производствата за защита от дискриминация“; 2. „Специфики при мотивирането на решенията на КЗД“; 3. Специфики на защитата от дискриминация в т.ч. превенция на уязвимите групи: деца, лица с увреждания и лица, живеещи в бедност и 4. „Идентифициране и противодействие на нови форми на дискриминация в т.ч. „тормоз“ и „слово на омраза“.
Всички заложени теми в обученията са съобразени с изискванията на процедурата и са тясно специализирани и конкретизирани с цел да подобрят качеството, ефективността и ефикасността на дейността на КЗД. Целевата група включва 48 служители на ръководни и експертни длъжности от администрацията на КЗД.
Дейности
 • Тематичен модул 1 "Специфики на доказването в производствата за защита от дискриминация" /общ хорариум 50 уч. часа разпределени както следва 30 ч. Обучение на работното място и 20 ч. Сертифициращо обучение извън работното място.: В обучението по този тематичен модул ще бъдат включени следните минимално задължителни теми: 1. Разпределение на доказателствената тежест в производствата за защита от дискриминация по Глава четвърта, Раздел първи от ЗЗДискр. между жалбоподателя и ответника и приложение на служебното начало от страна на КЗД. 2. Способи на доказване и доказателствени средства в производствата за защита от дискриминация по Глава четвърта, Раздел първи от ЗЗДискр. 3. Доказване на нарушения на принципа „равен труд – равно възнаграждение“ в производствата за защита от дискриминация по Глава четвърта, Раздел първи от ЗЗДискр. Съотношение между понятията „еднакъв труд“ и „равностоен труд“. 4. Нови моменти в Правилата за производството пред Комисията за защита от дискриминация. Целевата група за която е предназначен модула са 48 служители от администрацията на КЗД на ръководни и експертни длъжности, разпределени както следва: Дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция“ - 20 в т.ч.Директор.,Началник на отдел –2 бр. ,Държавен експерт – 2 бр.,Главен експерт – 8 бр.,Старши експерт – 1 бр., Младши експерт – 4 бр., Главен специалист – 2 бр.; Дирекция „Административно-правно обслужване“ - 7 в т.ч. Директор, Старши юрисконсулти – 2 бр., Юрисконсулти – 3 бр., Младши експерт – 1, Дирекция „Регионални представители“ - 20, в т.ч. Директор, Главен специалист - 18 бр., Специалист – 1 Посочената целева група е определена съобразно конкретните функции на служителите и структурните звена към които принадлежат определени в Правилника за устройство и дейността на Комисията за защита от дискриминация (Обн. ДВ. бр.57 от 12 Юли 2005г, посл. изм. и доп. ДВ. бр.103 от 29 Ноември 2013г.) както следва: Съгласно Чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 7 Дирекция "Административно-правно обслужване" предоставя независима правна помощ на жертви на дискриминация (т.1) и подпомага правно заседателните състави на комисията (т. 7) за това в настоящото проектно предложение са включени 7 служители от тази дирекция, които имат пряко отношение към темите на специализираните обучения. От Дирекция "Специализирано производство, анализ и превенция" са включени 20 служители, които съгласно чл. 22, ал. 1 от ПУДКЗД извършват дейност по проучване по преписките, възложени на заседателните състави на комисията, съобразно изискванията на ЗЗДискр., този правилник и Правилата за производство на Комисията за защита от дискриминация, като:1. извършва проучване на практиката на административните и гражданските съдилища във връзка с прилагането на ЗЗДискр.;2. подпомага комисията, като изготвя становища по материалноправни въпроси по прилагането на ЗЗДискр., с оглед практиката на българските съдилища и Съда на Европейския съюз (СЕС); 3. подпомага комисията, като изготвя становища по процесуалноправни въпроси по прилагането на ЗЗДискр.;4. подпомага комисията, като проучва съответствието на националните правни норми с антидискриминационното право на Европейския съюз, във връзка с производството по преписките;5. подпомага комисията, като проучва международните норми, касаещи прилагането на принципа "Равнопоставеност", като при необходимост изготвя специализирани становища и доклади, свързани с прилагането му по силата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията и поетите ангажименти по международни договори, по които Р. България е страна;8. изготвя специализирани становища относно прилагането на антидискриминационното законодателство; Дирекция "Регионални представители" въпреки наименованието си представлява централна администрация по смисъла на настоящата процедура. Съгл. чл. 23 , ал. 1, т. 1. оказват методическа помощ и дават независими консултации на граждани и физически лица по Закона за защита от дискриминация; 2. приемат и завеждат жалби, сигнали и молби на физически или юридически лица, 3. извършват действия по проучване на преписки, възложени им от докладчиците по тях; В целевата група е включен и главния секретар КЗД, във вр. с функциите му по чл. 16, ал. 1, т.3-7.
 • Тематичен модул 2 "Специфики при мотивирането на решенията на КЗД" /общ хорариум 50 уч. часа разпределени както следва 30 ч. Обучение на работното място и 20 ч. Сертифициращо обучение извън работното място.: В обучението по този тематичен модул ще бъдат включени следните минимално задължителни теми. 1. Използване на практиката на СЕС и ЕСПЧ във връзка с мотивирането на решенията на Комисията за защита от дискриминация, касаещи случаите на дискриминация на основата на признаците „увреждане“, „раса“, „етническа принадлежност“, „вяра“, „религия“, „убеждения“, „възраст“, „пол“ и „сексуална ориентация“. 2. Мотивиране на решенията на КЗД чрез позоваване на международни инструменти в сферата на правата на човека. Резолюции на Общото събрание на ООН. Общи коментари на Комитета на ООН за правата на човека, Комитета на ООН за икономически, социални и културни права, Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация, Комитета на ООН за правата на детето, Комитета на ООН за правата на хората с увреждания, Комитета на ООН за премахване на дискриминацията спрямо жените. Препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Общи политически препоръки на ЕКРН. 3. Аргументиране на решенията на КЗД относно неизпълнението на задължения, произтичащи от чл. 10 и чл. 11 от ЗЗДискр. 4. Установяване на дискриминация, произтичаща от действието и/или липсата на правна норма. Целевата група за която е предназначен модула са 48 служители на КЗД на ръководни и експертни длъжности, разпределени както следва: Дирекция „СПАП“ - 20 в т.ч.Директор.,Началник на отдел –2 бр. ,Държавен експерт – 2 бр.,Гл. експерт – 8 бр.,Ст. експерт – 1 бр., Мл. експерт – 4 бр., Главен специалист – 2 бр.; Дирекция „АПО“ - 7 в т.ч. Директор, Ст. юрисконсулти – 2 бр., Юрисконсулти – 3 бр., Мл. експерт – 1, Дирекция „РП“ - 20, в т.ч. Директор, Гл.специалист - 18 бр.,Специалист – 1.Посочената целева група е определена съобразно конкретните функции на служителите и структурните звена към които принадлежат определени в Правилника за устройство и дейността на Комисията за защита от дискриминация (Обн. ДВ. бр.57 от 12 Юли 2005г, посл. изм. и доп. ДВ. бр.103 от 29 Ноември 2013г.) както следва:Съгласно Чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 7 Дирекция "АПО" предоставя независима правна помощ на жертви на дискриминация (т.1) и подпомага правно заседателните състави на комисията (т. 7) за това в настоящото проектно предложение са включени 7 служители от тази дирекция, които имат пряко отношение към темите на специализираните обучения. От Дирекция "СПАП" са включени 20 служители, които съгласно чл. 22, ал. 1 от ПУДКЗД извършват дейност по проучване по преписките, възложени на заседателните състави на комисията, съобразно изискванията на ЗЗДискр., този правилник и Правилата за производство на Комисията за защита от дискриминация, като:1. извършва проучване на практиката на административните и гражданските съдилища във връзка с прилагането на ЗЗДискр.;2. подпомага комисията, като изготвя становища по материалноправни въпроси по прилагането на ЗЗДискр., с оглед практиката на българските съдилища и Съда на ЕС (СЕС); 3. подпомага комисията, като изготвя становища по процесуалноправни въпроси по прилагането на ЗЗДискр.;4. подпомага комисията, като проучва съответствието на националните правни норми с антидискриминационното право на ЕС, във връзка с производството по преписките;5. подпомага комисията, като проучва международните норми, касаещи прилагането на принципа "Равнопоставеност", като при необходимост изготвя специализирани становища и доклади, свързани с прилагането му по силата на чл. 5, ал. 4 от Крб и поетите ангажименти по международни договори, по които Р. България е страна;8. изготвя специализирани становища относно прилагането на антидискриминационното законодателство; Дирекция "РП" въпреки наименованието си представлява централна администрация по смисъла на настоящата процедура. Съгл. чл. 23 , ал. 1, т. 1. оказват методическа помощ и дават независими консултации на граждани и физически лица по ЗЗДискр; 2. приемат и завеждат жалби, сигнали и молби на физически или юридически лица, 3. извършват действия по проучване на преписки, възложени им от докладчиците по тях;
 • Тематичен модул 3 "Специфики на защитата от дискриминация в т.ч. превенция на уязвими групи: деца, лица с увреждания, лица живеещи в бедност" /общ хорариум 50 уч. часа разпределени както следва 30 ч. Обучение на работното място и 20 ч. Сертифициращо обучение извън работното място.: В обучението по този тематичен модул ще бъдат включени следните минимално задължителни теми. 1. Ролята на независимите национални институции по правата на човека в утвърждаването и закрилата на правата на детето. Специфики при установяването на дискриминационно отношение спрямо деца. Защита от дискриминация при упражняване правото на образование и обучение. 2. Приложение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Понятието „разумни улеснения“. Непредоставянето на разумни улеснения като форма на дискриминация. 3. Правото на социална сигурност като основно човешко право и защитата от дискриминация по признак „имуществено състояние“. Множествена дискриминация, включваща признака „имуществено състояние“. Целевата група за която е предназначен модула са 48 служители от администрацията на КЗД на ръководни и експертни длъжности, разпределени както следва: Дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция“ - 20 в т.ч.Директор.,Началник на отдел –2 бр. ,Държавен експерт – 2 бр.,Главен експерт – 8 бр.,Старши експерт – 1 бр., Младши експерт – 4 бр., Главен специалист – 2 бр.; Дирекция „Административно-правно обслужване“ - 7 в т.ч. Директор, Старши юрисконсулти – 2 бр., Юрисконсулти – 3 бр., Младши експерт – 1, Дирекция „Регионални представители“ - 20, в т.ч. Директор, Главен специалист - 18 бр., Специалист – 1 Посочената целева група е определена съобразно конкретните функции на служителите и структурните звена към които принадлежат определени в Правилника за устройство и дейността на Комисията за защита от дискриминация (Обн. ДВ. бр.57 от 12 Юли 2005г, посл. изм. и доп. ДВ. бр.103 от 29 Ноември 2013г.) както следва: Съгласно Чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 7 Дирекция "Административно-правно обслужване" предоставя независима правна помощ на жертви на дискриминация (т.1) и подпомага правно заседателните състави на комисията (т. 7) за това в настоящото проектно предложение са включени 7 служители от тази дирекция, които имат пряко отношение към темите на специализираните обучения. От Дирекция "Специализирано производство, анализ и превенция" са включени 20 служители, които съгласно чл. 22, ал. 1 от ПУДКЗД извършват дейност по проучване по преписките, възложени на заседателните състави на комисията, съобразно изискванията на ЗЗДискр., този правилник и Правилата за производство на Комисията за защита от дискриминация, като:1. извършва проучване на практиката на административните и гражданските съдилища във връзка с прилагането на ЗЗДискр.;2. подпомага комисията, като изготвя становища по материалноправни въпроси по прилагането на ЗЗДискр., с оглед практиката на българските съдилища и Съда на Европейския съюз (СЕС); 3. подпомага комисията, като изготвя становища по процесуалноправни въпроси по прилагането на ЗЗДискр.;4. подпомага комисията, като проучва съответствието на националните правни норми с антидискриминационното право на Европейския съюз, във връзка с производството по преписките;5. подпомага комисията, като проучва международните норми, касаещи прилагането на принципа "Равнопоставеност", като при необходимост изготвя специализирани становища и доклади, свързани с прилагането му по силата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията и поетите ангажименти по международни договори, по които Р. България е страна;8. изготвя специализирани становища относно прилагането на антидискриминационното законодателство; Дирекция "Регионални представители" въпреки наименованието си представлява централна администрация по смисъла на настоящата процедура. Съгл. чл. 23 , ал. 1, т. 1. оказват методическа помощ и дават независими консултации на граждани и физически лица по Закона за защита от дискриминация; 2. приемат и завеждат жалби, сигнали и молби на физически или юридически лица, 3. извършват действия по проучване на преписки, възложени им от докладчиците по тях; В целевата група е включен и главния секретар КЗД, във вр. с функциите му по чл. 16, ал. 1, т.3-7.
 • Тематичен модул 4 "Идентифициране и противодействие на нови форми на дискриминация в т.ч. тормоз и слово на омраза" /общ хорариум 50 уч. часа разпределени както следва 30 ч. Обучение на работното място и 20 ч. Сертифициращо обучение извън работното място.: В обучението по този тематичен модул ще бъдат включени следните минимално задължителни теми. 1.Слово на омраза в т.ч. интернет пространството - мерки на КЗД за превенция и защита; 2. Тормоз на работното място - установяване и превенция 3. Сексуален тормоз - установяване и превенция 4. Специфични особености за работа с жертви на дискриминация претърпели тормоз Целевата група за която е предназначен модула са 48 служители от администрацията на КЗД на ръководни и експертни длъжности, разпределени както следва: Дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция“ - 20 в т.ч.Директор.,Началник на отдел –2 бр. ,Държавен експерт – 2 бр.,Главен експерт – 8 бр.,Старши експерт – 1 бр., Младши експерт – 4 бр., Главен специалист – 2 бр.; Дирекция „Административно-правно обслужване“ - 7 в т.ч. Директор, Старши юрисконсулти – 2 бр., Юрисконсулти – 3 бр., Младши експерт – 1, Дирекция „Регионални представители“ - 20, в т.ч. Директор, Главен специалист - 18 бр., Специалист – 1 Посочената целева група е определена съобразно конкретните функции на служителите и структурните звена към които принадлежат определени в Правилника за устройство и дейността на Комисията за защита от дискриминация (Обн. ДВ. бр.57 от 12 Юли 2005г, посл. изм. и доп. ДВ. бр.103 от 29 Ноември 2013г.) както следва: Съгласно Чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 7 Дирекция "Административно-правно обслужване" предоставя независима правна помощ на жертви на дискриминация (т.1) и подпомага правно заседателните състави на комисията (т. 7) за това в настоящото проектно предложение са включени 7 служители от тази дирекция, които имат пряко отношение към темите на специализираните обучения. От Дирекция "Специализирано производство, анализ и превенция" са включени 20 служители, които съгласно чл. 22, ал. 1 от ПУДКЗД извършват дейност по проучване по преписките, възложени на заседателните състави на комисията, съобразно изискванията на ЗЗДискр., този правилник и Правилата за производство на Комисията за защита от дискриминация, като:1. извършва проучване на практиката на административните и гражданските съдилища във връзка с прилагането на ЗЗДискр.;2. подпомага комисията, като изготвя становища по материалноправни въпроси по прилагането на ЗЗДискр., с оглед практиката на българските съдилища и Съда на Европейския съюз (СЕС); 3. подпомага комисията, като изготвя становища по процесуалноправни въпроси по прилагането на ЗЗДискр.;4. подпомага комисията, като проучва съответствието на националните правни норми с антидискриминационното право на Европейския съюз, във връзка с производството по преписките;5. подпомага комисията, като проучва международните норми, касаещи прилагането на принципа "Равнопоставеност", като при необходимост изготвя специализирани становища и доклади, свързани с прилагането му по силата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията и поетите ангажименти по международни договори, по които Р. България е страна;8. изготвя специализирани становища относно прилагането на антидискриминационното законодателство; Дирекция "Регионални представители" въпреки наименованието си представлява централна администрация по смисъла на настоящата процедура. Съгл. чл. 23 , ал. 1, т. 1. оказват методическа помощ и дават независими консултации на граждани и физически лица по Закона за защита от дискриминация; 2. приемат и завеждат жалби, сигнали и молби на физически или юридически лица, 3. извършват действия по проучване на преписки, възложени им от докладчиците по тях; В целевата група е включен и главния секретар КЗД, във вр. с функциите му по чл. 16, ал. 1, т.3-7.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Служители от администрацията, успешно преминали обученията с получаване на сертификат, Целева стойност: 192.00, Достигната стойност: 192.00
Обучени служители от администрацията, Целева стойност: 192.00, Достигната стойност: 192.00

Финансова информация

188 761.90 BGN
188 761.90 BGN
187 376.19 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 28 314.29 0.00 160 447.61 188 761.90
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 28 314.29 0.00 160 447.61 188 761.90

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Услуги по провеждане на обучения /лектори и уч. материали/, Стойност: 96 000.00
 • Обособена позиция 1: Услуги по провеждане на обучения /лектори и уч. материали/
Предмет на предвидената процедура: Услуги по организиране на логистиката за провеждане на обучения, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Услуги по организиране на логистиката за провеждане на обучения

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.