English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-5.002-0026-C01
“Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“
ЕФРР ==> Региони в растеж
24.01.2019
24.01.2019
24.01.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), Благоевград (BG413), Струмяни, с.Каменица

Описание

Проектното предложение „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“ е по приоритетна ос 5 ,,Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“. В рамките на проекта чрез изпълнение на инженеринг ще бъдат изградени 4 нови центъра за грижа за лица с психични разстройства в село Каменица, община Струмяни, отговарящи на всички функционални изисквания и осигуряващи достъп на хора с увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда. Новите центрове ще предложат комплекс от услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите, свързано със задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и лични контакти. Преки ползватели на услугите ще бъдат 60 потребители, лица с психични и поведенчески разстройства. За обезпечаване на дейността в рамките на проекта ще бъде осигурено модерно обзавеждане и оборудване, гарантиращи безопасна и сигурна среда за хората с увреждания. В резултат от изпълнението на проекта ще бъде осигурена социална инфраструктура, която е предпоставка за достъпни, висококачествени и устойчиви услуги за дългосрочна грижа за хората с психични разстройства, което е инструмент за подобряване качеството на техния живот, както и за тяхното пълноценно включване в обществения живот. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени съпътстващи инженеринга дейности по оценка на съответствието на инвестиционния проект и строителен надзор, информация и публичност и управлението на проекта. За успешното изпълнение на проекта Бенефициентът ще проведе процедури, съгласно изискванията на ЗОП за избор на изпълнители по дейностите на проекта, ще участва със свои представители в екипа на проекта и ще контролира стриктното изпълнение на заложените дейности.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Дейността има за цел да обезпечи ефективното изпълнение на проекта. С оглед ефективното и качествено изпълнение на настоящия инвестиционен проект ще бъде избран екип от специалисти, ще осигури дейностите по организация и управление. Екипът по проекта ще включва следните членове: 1. Ръководител на екипа и 2. Счетоводител. В срок до 5 работни дни от сключване на административния договор с Община Струмяни, Експертите „Ръководител на екипа” и „Счетоводител” ще представят на ръководството на община Струмяни списък на планираните обществени поръчки за конкретния договор. Същите експерти ще подготвят документации за провеждане на обществени поръчки за дейностите по проекта. В срок до 3 месеца от датата на влизане в сила на Договора ще бъдат обявени всички процедури за избор на изпълнители. Обществените поръчки, ще бъдат проведени в срок до девет месеца от подписването на административния договор, и в срок до 12 месеца се предвижда и да бъдат сключени договори с изпълнители за всички разходи по одобрения проект, с изключение на обществените поръчки, които са прекратени или обжалвани по реда на ЗОП. След провеждането на всяка от планираните по проекта обществени поръчки, експертите ще подготвят пълно досие на проведената обществена поръчка и ще го публикуват в ИСУН във формат „рdf“ или „jpg“, номерирана в долния десен ъгъл, цялата документация, свързана с възлагането на обществената поръчка за изпълнение на дейност, включена в одобрения проект в срок до десет работни дни от датата на подписване на договора. Ръководителят на екипа и Счетоводителят ще подготвят исканията за авансово, междинни и окончателни плащания. При подготовката на авансовото плащане по договора експертите ще съдействат на общината при подготовката предложение на общински съвет, проект на решение на общински съвет, запис на заповед и заявка за авансово плащане. При подготовката на междинното и окончателното плащане, експертите на консултанта ще съдействат за подготовката на заявките за плащане, декларации и други документи към тях, като ще оказват съдействие на Община Струмяни за представяне на заявките за плащане чрез ИСУН. Ръководителят на проекта ще следи за спазване на изискванията на ЗОП и останалата нормативна уредба. Експертите от екипа за управление ще следят дали Бенефициентът изпълнява изцяло одобрения проект в срока, посочен в административния договор и при спазване на крайните срокове за това, съгласно одобреното проектно предложение, представляващо приложение към административния договор. Екипът за управление на проекта ще съдейства на Община Струмяни при проверки от представители на Управляващия орган (УО) на ОПРР 2014-2020 г. и на други, определени с нормативен акт органи, включително на институции на Европейския съюз, за осъществяването на контрол за изпълнението на този административен договор и изискванията на приложимите нормативни актове. Екипът за управление на проекта съдейства на Бенефициента при предоставяне на необходимите документи, данни и информация и оказва всякакво друго съдействие по време на изпълнението на административния договор.
 • Изпълнение на дейности за информация и комуникация: За постигане на максимален публичен ефект от направената инвестиция ще се организира и информационна кампания. Мерките за информиране и публичност ще бъдат съобразени с изискванията и условията, предвидени в чл.115 § 4 от Регламент 1303/2013 г. и в чл.3, чл.4, чл.5, Приложение ІІ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Настоящата дейност по информация и публичност ще гарантира прозрачност при разходването на средствата и максимална информираност на обществеността за финансирането и ролята на Европейския фонд за регионално развитие. Ще се осведомяват всички заинтересовани страни за идеята, целите на проекта, етапите на реализация, постижения и отчет за правилното разходване на средствата. Дейността ще се изпълнява, съгласно представения в настоящото предложение план за информация и публичност. Всички мерки за информация и комуникация, които ще се предприемат изрично ще съдържат описание на проекта/дейността, която се подпомага, емблемата на ЕС, лого на ОПРР 2014 – 2020г., националното знаме на Република България и ЕС. Изданията, изготвени по проекта ще съдържа и следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „.........”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Струмяни и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” Община Струмяни ще информира обществеността за получената от програмата подкрепа, като в сайта си задължително ще се публикува информация относно описание на проекта, неговите цели и резултати, като откроява финансовата подкрепа на ЕС. Във връзка и изпълнението на проекта се предвидени следните мерки за информация и комуникация: • Изработка на временен билборд с големи размери - 1 бр. и постоянна обяснителна табела – 1бр. Големият билборд се поставя по време на строителството на видно място. Постоянната обяснителна табела се поставя след приключването на обекта. И двете ще бъдат за външен монтаж и ще бъдат общи за парцела, където са ситуирани четирите центъра; • Изработка на банер за събития по проекта – в рамките на проекта ще бъде изготвен и доставен 1бр. рекламен банер, който ще се ползва за провеждане на публични събития по проекта; • Брандирани тениски – 100 бр. тениските ще бъдат разпространени сред ползвателите на услугата; • Брандирани шапки – 100 бр. , ще бъдат разпространени сред ползвателите на услугата; • материали: информационни стикери – 500 бр. На стикера ще бъдат визуализирани емблемата на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, общото лого на програмен период 2014 – 2020 г. Информационните стикери са предвидени за поставяне на закупените по проекта оборудване и съоръжения; • Информиране на гражданите чрез непрекъснато актуализиране на информацията за проекта на Интернет страницата на общината; • Официално церемония „Първа копка“ при стартиране изпълнението на дейностите по строителството. На церемонията ще бъдат поканени журналисти от местни и национални медии, жители на община Струмяни, представители на общинската администрация, изпълнителите на дейността и др. заинтересовани страни; • В рамките на дейността ще бъдат изпълнени откриваща и закриваща пресконференция за 20 души всяка. Пресконференциите ще се проведат в зала на общината и ще бъдат отворени за журналисти, местни НПО и активисти; • Официално откриване на обекта при приключване на строителството. На официалното откриване ще бъдат поканени журналисти, жители на община Струмяни, представители на общинската администрация и др. заинтересовани страни.
 • Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства - 4бр. с капацитет 15бр. В УПИ, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“: След направен оглед на свободните съществуващи сгради, общинска собственост на община Струмяни от служители на МТСП през м. юни 2018, нито една от тях не бе одобрена като сграда с подходящо местоположение. Поради липса на материална база, която да отговаря на изискванията на МТСП и да може да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, по начин, че да е подходяща и да отговаря на функционалните изисквания за услугата, община Струмяни ще извършва ново строителство на 4бр. ЦГЛПР. Четирите сгради ще бъдат построени на терен публична общинска собственост в регулационните граници на с. Каменица, чието местоположение е съгласувано с писмо № 08-1761/17.08.2018г., издадено от Министерство на труда и социалната политика. В рамките на настоящата дейност избраният за изпълнител по договора за инженеринг ще изготви инвестиционен проект, на фаза работен проект за строителство на четири ЦГЛПР, находящи се в село Каменица. Работният проект ще бъде изработен въз основа на заданието за проектиране. РП ще включват проектни части, съгласно Наредба №4 за обхват и съдържанието на инвестиционните проекти, вкл. ЕЕ. РП ще бъде съгласуван и одобрен от главния архитект на общината и ще послужи за издаване на разрешение за строеж. При изпълнение на строителството всеки от ЦГЛПР ще се състои от помещения, които териториално и функционално са обединени в самостоятелен обект, предназначен за задоволяване нуждите на потребителите. Сградата на всеки от ЦГЛПР ще осигурява подходящи условя за живот на 15 лица с психични разстройства. Помещенията ще осигуряват домашна атмосфера и условия за живот близки до семейните. Всяка сграда ще осигурява лични помещения, помещения за ежедневни дейности в малка група и помещения за общи занимания. Архитектурните решения ще гарантират лично пространство на обитателите, като по-голяма част от спалните ще са единични и по-рядко спални за 2-ма души. Всяка спалня ще има санитарен възел с баня. В стаите всяко лице ще разполага с места за съхранение на личните си вещи. Всяка стая ще позволява, освен да се спи в нея, да се прекарва и време самостоятелно в други дейности от интерес за обитателите. Поне две от стаите ще осигуряват комфорт и на лица с двигателни увреждания. В сградите ще бъдат обособени общи помещения за групите, които ще осигуряват възможност за провеждане на заниманията (свободни дейности и занимания подпомагани от персонала), както и възможност за лесен преход към другите общи помещения. Тези групови помещения ще бъдат съобразени с обичайните занимания, подходящи за целевата група. С оглед на това че центровете са разположени в непосредствена близост на един парцел, ще има възможност за приготвяне на храната в едно общо кухненско помещение за всички ЦГ, а в останалите ЦГ да има разливочно, където храната да се разлива, претопля и т.н. В най-малко два от санитарните възли към единични спални и поне в един санитарен възел към спалня за 2-ма души височината на мивките, ширината и височината на седалките на тоалетните ще са съобразени с ползването им от лица със затруднена мобилност и такива на инвалидни колички и ще са снабдени с ръкохватки по стените. За персонала ще бъде осигурена самостоятелна тоалетна с мивка. Външното прилежащо пространство на четирите център ще позволява провеждането на разходки и свободно придвижване, занимания с градинарство и др. занимания, съобразени със спецификата на целевата група. Целият парцел ще бъде ограден така, че да предоставя сигурност на живеещите в четирите ЦГЛПР. Озеленяването ще гарантира възможност за визуално проследяване на местоположението на лицата. Изходът откъм улицата ще е обезопасен. Ще се осигури място за паркиране на транспортно средство за живеещите в ЦГЛПР (микробус) в близост до вход на центъра с оглед безопасността им. По време на изпълнението на строителството изпълнителят на инженеринга ще осигурява упражняване на авторски надзор от проектантите, съгласно предписанията на чл. 162 от ЗУТ и приложимата нормативна уредба.
 • Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект, изпълнение на строителен надзор и въвеждане в експлоатация на обект: „Изграждане на центъра за грижа за лица с психични разстройства - 4бр. с капацитет 15бр. В УПИ, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“: След изготвянето на инвестиционния проект от изпълнителя на инженеринга избраният консултант на строителен надзор и оценка на съответствието ще изготви доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, подписан от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката. На базата на този доклад се издава разрешението за строеж от главния архитект на Общината. След влизането в сила на разрешението за строеж консултантът, избран да упражнява строителен надзор, ще състави актове за законосъобразно започване на строежите, с които строителството по сградите може да започне. По време на изпълнението на строително-монтажните работи, строителният надзор, въз основа на писмения договор с възложителя ще: 1. Осъществява контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 2. Ще спира строежа, когато той не се изпълнява при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; 3. Осъществява контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 5. следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. Като част от изпълнението на дейността лицето, което упражнява строителен надзор ще изготви технически паспорт на сградите. Техническият паспорт е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 на ЗУТ, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация. След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор изготвя окончателен доклад до възложителя за обекта на интервенция. Окончателният доклад ще послужи на Гл. Архитект на община Струмяни за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, съгласно чл. 177, ал. 3 от ЗУТ. Инвеститорският контрол ще се извърши от експерти на консултанта. Основните дейности, които инвеститорския контрол изпълнява са свързани с: • предотвратяване на излишни разходи • контрол върху качеството на строително-ремонтните работи и влаганите материали • контрол върху качеството и количеството на вложените материали • контрол върху оферти и актове • контрол и проверка на комплектността на проектната, конструктивната и архитектурна документация, свързана с изпълнението на строителните работи • контрол за изпълнението на проектната документация. • Изготвяне на линейни графици за строителния процес и контрол за тяхното изпълнение.
 • Доставка на оборудване и обзавеждане за новопостроените четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни: В новите центрове ще се предложат комплекс от услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите, свързано със задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и лични контакти. За обезпечаване на дейността в рамките на проекта ще бъде осигурено модерно обзавеждане и оборудване, гарантиращи безопасна и сигурна среда за ползвателите на услугата. Оборудването и обзавеждането е съобразено с основни композиционни и функционални изисквания. Спалните помещения ще осигуряват комфорт и уютна атмосфера на лицата и няма да затрудняват свободното им придвижване. За всеки потребител е предвидено да бъде закупено самостоятелно легло, гардероб, шкафче за лични вещи. Всяко спално помещение ще разполага със собствен санитарен възел. За баните и санитарните помещения ще бъдат закупени подвижни душове с терморегулатори, които регулират топлината на водата. В два от санитарните възли към единички спални и в един санитарен възел към спалня за 2-ма души височината на мивките, ширината и височината на седалките на тоалетните ще бъдат съобразени с ползването им от лица със затруднена мобилност и такива на инвалидни колички и ще бъдат оборудвани с ръкохватки по стените. Кухнята (кухненски бокс) ще позволява участието на лицата с психични разстройства, вкл. в инвалидни колички, в готвенето или наблюдаването на приготвянето на храна. За обзавеждането на кухненския бокс са предвидени домакински електроуреди – фурна, кухненски плот и шкаф, съдомиялна. За дневната стая, където през деня ще се провеждат занимания с потребителите ще бъдат закупени подходящи маси и столове, удобна и мека мебел за разговори и почивка. Стаята за терапия ще бъде оборудвана само с меки модули различни форми. Мокрото помещение във всеки център ще бъда оборудвано с пералня и сушилня за дрехи. За помещението за персонала ще бъдат доставени офис оборудване – офис бюро, диван, настолен компютър, обзавеждане за съхранение на документи. Ще бъде закупено и санитарно оборудване за Санитарно помещение с баня. Предвиденото за закупуване обзавеждането ще осигурява безопасна и сигурна среда за лицата с психични разстройства - вкл. да няма детайли с остри ръбове. Мебелировката ще осигурява домашен уют и комфорт и ще позволява личните вещи да се съхраняват в гардероби, нощни шкафчета и етажерки, а общите - в бюфети, скринове, шкафове за книги и др. Обзавеждането ще бъде съобразено с функцията на помещенията. С оглед улеснение на работата на персонала и създаване на възможност за по-адекватна и бърза реакция от персонала при необходимост ще бъде закупена и монтирана система за видеонаблюдение.

Индикатори

Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

2 279 198.04 BGN
2 279 198.04 BGN
797 719.31 BGN
85.00 %
 • [1] Друга инфраструктура, която допринася за регионалното и местното развитие
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Насърчаване на социалното приобщаване, борбата с бедността и всяка форма на дискриминация
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 1 937 318.34 341 879.70 0.00 2 279 198.04
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 937 318.34 341 879.70 0.00 2 279 198.04

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства -на територията на община Струмяни“, Стойност: 1 628 570.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства -на територията на община Струмяни“
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на мерки по информация и публичност за проект “Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“, Стойност: 16 540.80
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на мерки по информация и публичност за проект “Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и изпълнение на строителен надзор за обект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“, Стойност: 29 314.26
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и изпълнение на строителен надзор за обект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване и обзавеждане за новопостроените четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни, Стойност: 182 609.68

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.