English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0632-C01
Енергийната ефективност
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
24.08.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца, Мездра, с.Брусен

Описание

Целта на проектното предложение е чрез използване на фокусираната подкрепа българското МСП Инертстрой Калето АД да изпълни мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Настоящият проект цели да постигне принос към постигане на общата цел на процедурата.  

Предвидени за изпълнение са следните Дейности : Д2-11: Придобиване на оборудване за производство
Д12: Ползване на услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието съобразно стандарта ISO 50001, 
Д13: Публичност и визуализация.
Д14: Извършване на финансов одит.
Към момента на кандидатстване е извършена Дейността 1 Ползване на конс.услуга за извършване на енергиен одит и изготвянето на енергиен доклад по образец.  

Общата стойност на проекта е 2 497 584.25 лева. Място на изпълнение е България, Северозападен регион, обл.Враца, община Мездра, с.Брусен. 

Очакваните резултати от Проекта се изразяват в повишаване конкурентоспособността на Дружеството чрез подобряване на неговата енергийна ефективност и разширяване на капацитет, което да доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност както на ниво Дружество, така и като цяло за българската икономиката. Проектът се изпълнява в сектор, които се характеризират с висока енергийна интензивност - 23,63 производство на готови бетонови смеси.

Специфични допълнителни ползи, които проектът ще постигне са : 
• засилване на пазарните позиции на местния пазар. 
• увеличение на приходите от продажби, предвид повишаване на капацитета на производство. 
• намаляване на себестойността и производствените разходи за единица продукция, а не като цяло.
 • опазване на околната среда. 
• изпълнение на хоризонталните политики на ЕС - равнопоставеност и недопускане на дискриминация и устойчиво развитие.
Дейности
 • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;: Тази дейност е вече извършена към момента на кандидастване. Тя представлява изпълнение на задължително условие за кандидастване, а именно извършване на енергиен одит и въз основа на направените препоръки и оценка на предвидените мерки, последващото им изпълнение чрез проекта. Енергийният одит бе направен от лице , вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност - ЕЕС – Енергийно Ефективни Системи ЕООД с рег. № 47/25.11.2015г. Изготвеният одит бе изпратен в срок и по надлежния ред на АУЕР и в резултат бе получено стновище за одобряване на одита. Дружеството възложи на изпълнител, извършването на одита. Изпълнителят по проекта не е партньори по изпълнението на проекта и се избира в съответствие с изискванията на действащото постановление в тази връзка. Това бе ПМС 118/2014г. Спазени бях и инструкциите дадени от УО при избора на изпълнтел. Договорните отношения бяха изпълнени и резултатите бяха постигнати. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител 1.1. Разработване на задание 1.2. Събиране на оферти 1.3. Мотивиран избор на изпълнител 2. Сключване на договор 3. Изпълнение на услугата 4. Подписване на приемно-предавателен протокол за изпълнената услуга. Дружеството заплати ползването на услугата и изготвянето на одита със 100 % собствени средства. Не кандидатства за възстановяване на разходите по тази услуга и по тази причина е вписано 0 лева като стойност на дейността и разходът не е посочен в бюджета по проекта.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - дейността ще бъде извършена чрез придобиването на колесен товарач обем на кофата - 0,9 м3 - 1 бр. - мярка 1 от енергийния одит.: Тази дейност е основна инвестиционна дейност по проекта и чрез нея ще се постигне една от основните цели по проекта. Дружеството да направи инвестиции в дълготрайни активи за повишаване на енергийната ефективност, а именно ще се изпълни Мярка 1 от енергийния одит - придобиването на колесен товарач обем на кофата 0,9 м3. Инвестицията е за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от ЕЕС – Енергийно Ефективни Системи ЕООД, но тя ще бъде финансирана по режим „регионална инвестиционна помощ“, защото е част от проекта, които има за цел също така разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект (подробно описано в т. 11.1 от проекта.) Фирма Инертстрой Калето АД разполага в момента с такъв товарач, но машината е значително амортизирана и с ниска производителност. Средно часовата производителност на товарача е 5,00 м3/час. Консумацията на дизелово гориво е в размер на 7,5 л/час . Предвижда се закупуване на нов колесен товарач. Разходът на гориво на новата машина е 5 л/час, като средната производителност отнесена към дейността на предприятието е 11 м3/ час. Предвижда се новата машина да се експлоатира средно по 1000 часа на година и да реализира продукция - 11 000 куб. м. /год. Чрез мярката 1 придобиването на колесен товарач обем на кофата 0,9 м3 се постига фактор на енергийни спестявания- 69,70% , и вдигнат капацитет - производителността от 5 куб.м. на час на старата машина / 11 куб. м. на час на новата машина. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2 до 4 месец) вкл. 1.1. Разработване на задание 1.2. Разработване на тръжно досие, вкл. методология на оценка. 1.3. Публикуване на публична покана 1.4. Провеждане на оценителна сесия, отваряне на офертите и оценяване на оферти; 1.5 Избор; 1.6 Уведомяване на одобрения изпълнител и на не спечелилите кандидати. В процеса на изпълнение на проекта Дружеството ще възложи на изпълнител, извършването на доставката на машината. Изпълнителят по проекта не е партньори по изпълнението на проекта и се избира в съответствие с изискванията на действащото постановление в тази връзка. В процеса на изпълнение на сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Дружеството изрично ще изяви желание (ако е възможно) предварителен контрол от страна на Договарящият орган за спазване на правилата за избор на изпълнители съгласно приложимото законодателство. Изборът на подизпълнители е много важна част от проектните дейности, тъй като успешното изпълнение и финализиране на проекта, зависи именно от тях. 2. Сключване на договор за доставка (4 месец) 3. Доставка на машината на Дружеството, подписване на приемно предавателен протокол (4-14 месец) 4. Инсталиране, пускане в експлоатация, тестване и подписване на Финален приемно-предавателен протокол. (14 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване - дейността ще бъде извършена чрез придобиването на двубандажен валяк - 1 бр. - мярка 2 от енергийния одит.: Тази дейност е основна инвестиционна дейност по проекта и чрез нея ще се постигне една от основните цели по проекта. Дружеството да направи инвестиции в дълготрайни активи за повишаване на енергийната ефективност, а именно ще се изпълни Мярка 2 от енергийния одит - придобиването на двубандажен валяк. Инвестицията е за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от ЕЕС – Енергийно Ефективни Системи ЕООД, но тя ще бъде финансирана по режим „регионална инвестиционна помощ“, защото е част от проекта, които също има за цел разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект (подробно описано в т. 11.1 от проекта.) Фирма Инертстрой Калето АД разполага в момента с такава , но машината е значително амортизирана и с ниска производителност. За подготовка на земните площадки и обработването и уплътняването на земните легла преди полагане на бетонова настилка, уплътняване на временни пътища ,изградени за достъп до местата за добив на инертен материал, фирмата използва двубандажен валяк. Средният разход на валяка е 4,5 л/час, като производителността на машината е до 45 м2 за час като производителността зависи много от дебелината на настилката или от видът на земната маса, която ще се валира. Новият двубандажен валяк е с производителност до 90 м2/час като производителността зависи много от дебелината на настилката, която ще се валира, при 2л/час. Предвижда се новата машина да се експлоатира средно по 1000 часа на година и да реализира продукция - 90 000 кв. м. /год. Чрез мярката 2 придобиването на двубандажен валяк се постига фактор на енергийни спестявания- 77,78% , и вдигната производителността на машината от до 45 м2 за час на старата машина / до 90 м2/час на новата машина. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2 до 4 месец) вкл. 1.1. Разработване на задание 1.2. Разработване на тръжно досие, вкл. методология на оценка. 1.3. Публикуване на публична покана 1.4. Провеждане на оценителна сесия, отваряне на офертите и оценяване на оферти; 1.5 Избор; 1.6 Уведомяване на одобрения изпълнител и на не спечелилите кандидати. В процеса на изпълнение на проекта Дружеството ще възложи на изпълнител, извършването на доставката на машината. Изпълнителят по проекта не е партньори по изпълнението на проекта и се избира в съответствие с изискванията на действащото постановление в тази връзка. В процеса на изпълнение на сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Дружеството изрично ще изяви желание (ако е възможно) предварителен контрол от страна на Договарящият орган за спазване на правилата за избор на изпълнители съгласно приложимото законодателство. Изборът на подизпълнители е много важна част от проектните дейности, тъй като успешното изпълнение и финализиране на проекта, зависи именно от тях. 2. Сключване на договор за доставка (4 месец) 3. Доставка на машината на Дружеството, подписване на приемно предавателен протокол (4-14 месец) 4. Инсталиране, пускане в експлоатация, тестване и подписване на Финален приемно-предавателен протокол. (14 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване - дейността ще бъде извършена чрез придобиването на вибрационен валяк - 1 бр. - мярка 3 от енергийния одит.: Тази дейност е основна инвестиционна дейност по проекта и чрез нея ще се постигне една от основните цели по проекта. Дружеството да направи инвестиции в дълготрайни активи за повишаване на енергийната ефективност, а именно ще се изпълни Мярка 3 от енергийния одит - придобиването на вибрационен валяк. Инвестицията е за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от ЕЕС – Енергийно Ефективни Системи ЕООД, но тя ще бъде финансирана по режим „регионална инвестиционна помощ“, защото е част от проекта, които има за цел също разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект (подробно описано в т. 11.1 от проекта.). Фирма Инертстрой Калето АД разполага в момента с такава машина, но тя е амортизирана. Машината е с разход на нафта 9л/час и производителност средно то 180 кв./час. Производителността зависи от видът на настилката и почвата, която се валира, за да се положи бетоновата настилка или да се обработи основата. Машината се използва основно за подготовка на земните площадки и обработването и уплътняването на земните легла преди полагане на бетонова настилка, уплътняване на временни пътища, изградени за достъп до местата за добив на инертен материал. Новият вибрационен валяк е с производителност до 300 кв.м./час като производителността зависи много от дебелината на настилката, която ще се валира, при 6 л.час. Предвижда се новата машина да се експлоатира средно по 1000 часа на година и да реализира продукция - 360 000 кв. м. /год. Чрез мярката 3 придобиването на вибрационен валяк се постига фактор на енергийни спестявания- 60 % , и вдигната производителност от средно то 180 м2/час. на старата машина до средна производителност от 300 м2/час. на новата. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2 до 4 месец) вкл. 1.1. Разработване на задание 1.2. Разработване на тръжно досие, вкл. методология на оценка. 1.3. Публикуване на публична покана 1.4. Провеждане на оценителна сесия, отваряне на офертите и оценяване на оферти; 1.5 Избор; 1.6 Уведомяване на одобрения изпълнител и на не спечелилите кандидати. В процеса на изпълнение на проекта Дружеството ще възложи на изпълнител, извършването на доставката на машината. Изпълнителят по проекта не е партньори по изпълнението на проекта и се избира в съответствие с изискванията на действащото постановление в тази връзка. В процеса на изпълнение на сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Дружеството изрично ще изяви желание (ако е възможно) предварителен контрол от страна на Договарящият орган за спазване на правилата за избор на изпълнители съгласно приложимото законодателство. Изборът на подизпълнители е много важна част от проектните дейности, тъй като успешното изпълнение и финализиране на проекта, зависи именно от тях. 2. Сключване на договор за доставка (4 месец) 3. Доставка на машината на Дружеството, подписване на приемно предавателен протокол (4-14месец) 4. Инсталиране, пускане в експлоатация, тестване и подписване на Финален приемнопредавателен протокол. (14 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване - дейността ще бъде извършена чрез придобиването на булдозер - 1 бр. - мярка 4 от енергийния одит.: Тази дейност е основна инвестиционна дейност по проекта и чрез нея ще се постигне една от основните цели по проекта. Дружеството да направи инвестиции в дълготрайни активи за повишаване на енергийната ефективност, а именно ще се изпълни Мярка 4 от енергийния одит - придобиването на булдозер. Инвестицията е за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от ЕЕС – Енергийно Ефективни Системи ЕООД, но тя ще бъде финансирана по режим „регионална инвестиционна помощ“, защото е част от проекта, които има за цел също разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект (подробно описано в т. 11.1 от проекта.). Фирма Инертстрой Калето АД разполага в момента с такава машина, но тя е морално и физически остаряла. Машината се използва в бетоновото производство при добива и зареждане на инертни материали, както и при разчистване на строителни площадки и осигуряване на материал за рециклиране, подравняване на насипана земна маса преди полагане на бетонови настилки. Булдозерът е с разход на гориво 20,6 л/час и отчетена производителност свързана с дейността на предприятието 180 м2. Ще бъде закупен нов булдозер с разход на дизелово гориво 16л/час и производителност - 250 кв.м./ час. Предвижда се машината да се експлоатира средно 1600 мото часа на година и да реализира продукция - 400 000 кв. м. /год. Чрез мярката 4 - придобиването на булдозер се постига фактор на енергийни спестявания- 44,08 % , и вдигната производителност на старата машина от 180 м2. на производителност до 250 м2/час. на новата машина Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2 до 4 месец) вкл. 1.1. Разработване на задание 1.2. Разработване на тръжно досие, вкл. методология на оценка. 1.3. Публикуване на публична покана 1.4. Провеждане на оценителна сесия, отваряне на офертите и оценяване на оферти; 1.5 Избор; 1.6 Уведомяване на одобрения изпълнител и на не спечелилите кандидати. В процеса на изпълнение на проекта Дружеството ще възложи на изпълнител, извършването на доставката на машината. Изпълнителят по проекта не е партньори по изпълнението на проекта и се избира в съответствие с изискванията на действащото постановление в тази връзка. В процеса на изпълнение на сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Дружеството изрично ще изяви желание (ако е възможно) предварителен контрол от страна на Договарящият орган за спазване на правилата за избор на изпълнители съгласно приложимото законодателство. Изборът на подизпълнители е много важна част от проектните дейности, тъй като успешното изпълнение и финализиране на проекта, зависи именно от тях. 2. Сключване на договор за доставка (4 месец) 3. Доставка на машината на Дружеството, подписване на приемно предавателен протокол (4-14 месец) 4. Инсталиране, пускане в експлоатация, тестване и подписване на Финален приемно-предавателен протокол. (14 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване - дейността ще бъде извършена чрез придобиването на челен колесен товарач с обем на кофата 2,7 м3 - 1 бр. - мярка 5 от енергийния одит.: Тази дейност е основна инвестиционна дейност по проекта и чрез нея ще се постигне една от основните цели по проекта. Дружеството да направи инвестиции в дълготрайни активи за повишаване на енергийната ефективност, а именно ще се изпълни Мярка 5 от енергийния одит - придобиването на челен колесен товарач с обем на кофата 2,7 м3. Инвестицията е за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от ЕЕС – Енергийно Ефективни Системи ЕООД, но тя ще бъде финансирана по режим „регионална инвестиционна помощ“, защото е част от проекта, които има за цел също разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект (подробно описано в т. 11.1 от проекта.). Фирма Инертстрой Калето АД разполага в момента с такава машина, но тя е морално и физически остаряла. Машината се използва в бетоновото производство при зареждане на инертни материали и баластра, товаро - разтоварни дейности. Машината е с отчетена средна производителност 40 м3/час. Средният разход на машината е 15 л/час. Ще бъде закупен нов челен колесен товарач, с обем на кофата 2,7 м3, с разход на гориво 10л/час и средна производителност 70 м3/час. Предвижда се машината да се експлоатира средно 1600 часа на година. Чрез мярката 5 - придобиването на новия товарач се постига фактор на енергийни спестявания- 61,90 % , и вдигнат капацитет от средна производителност 40 м3/час. на старата машина до средна производителност - 70 м3/час на новата машина. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2 до 4 месец) вкл. 1.1. Разработване на задание 1.2. Разработване на тръжно досие, вкл. методология на оценка. 1.3. Публикуване на публична покана 1.4. Провеждане на оценителна сесия, отваряне на офертите и оценяване на оферти; 1.5 Избор; 1.6 Уведомяване на одобрения изпълнител и на не спечелилите кандидати. В процеса на изпълнение на проекта Дружеството ще възложи на изпълнител, извършването на доставката на машината. Изпълнителят по проекта не е партньори по изпълнението на проекта и се избира в съответствие с изискванията на действащото постановление в тази връзка. В процеса на изпълнение на сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Дружеството изрично ще изяви желание (ако е възможно) предварителен контрол от страна на Договарящият орган за спазване на правилата за избор на изпълнители съгласно приложимото законодателство. Изборът на подизпълнители е много важна част от проектните дейности, тъй като успешното изпълнение и финализиране на проекта, зависи именно от тях. 2. Сключване на договор за доставка (4 месец) 3. Доставка на машината на Дружеството, подписване на приемно предавателен протокол (4-14 месец) 4. Инсталиране, пускане в експлоатация, тестване и подписване на Финален приемно-предавателен протокол. (14 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване - дейността ще бъде извършена чрез придобиването на челен колесен товарач с обем на кофата 3,8 м3 - 1 бр. - мярка 6 от енергийния одит.: Тази дейност е основна инвестиционна дейност по проекта и чрез нея ще се постигне една от основните цели по проекта. Дружеството да направи инвестиции в дълготрайни активи за повишаване на енергийната ефективност, а именно ще се изпълни Мярка 6 от енергийния одит - придобиването на челен колесен товарач с обем на кофата 3,8 м3. Инвестицията е за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от ЕЕС – Енергийно Ефективни Системи ЕООД, но тя ще бъде финансирана по режим „регионална инвестиционна помощ“, защото е част от проекта, които има за цел също разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект (подробно описано в т. 11.1 от проекта.). Фирма Инертстрой Калето АД разполага в момента с такава машина, но тя е морално и физически остаряла. Машината се използва в бетоновото производство при зареждане на инертни материали и баластра, товаро-разтоварни дейности. Машината е с отчетена средна производителност 60 м3/час. Средният разход на машината е 21 л/час. Ще бъде закупен нов челен колесен товарач, с обем на кофата 3.8 м3. Машината е с разход на гориво 16л/час и средна производителност 90 м3/час. Предвижда се машината да се експлоатира средно 1600 часа на година. Чрез мярката 6 - придобиването на товарача се постига фактор на енергийни спестявания- 49,21 % , и вдигната производителност - средната часова производителност е 60 м3 на старата машина до средна производителност 90 м3/час на новата машина. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2 до 4 месец) вкл. 1.1. Разработване на задание 1.2. Разработване на тръжно досие, вкл. методология на оценка. 1.3. Публикуване на публична покана 1.4. Провеждане на оценителна сесия, отваряне на офертите и оценяване на оферти; 1.5 Избор; 1.6 Уведомяване на одобрения изпълнител и на не спечелилите кандидати. В процеса на изпълнение на проекта Дружеството ще възложи на изпълнител, извършването на доставката на машината. Изпълнителят по проекта не е партньори по изпълнението на проекта и се избира в съответствие с изискванията на действащото постановление в тази връзка. В процеса на изпълнение на сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Дружеството изрично ще изяви желание (ако е възможно) предварителен контрол от страна на Договарящият орган за спазване на правилата за избор на изпълнители съгласно приложимото законодателство. Изборът на подизпълнители е много важна част от проектните дейности, тъй като успешното изпълнение и финализиране на проекта, зависи именно от тях. 2. Сключване на договор за доставка (4 месец) 3. Доставка на машината на Дружеството, подписване на приемно предавателен протокол (4-14 месец) 4. Инсталиране, пускане в експлоатация, тестване и подписване на Финален приемно-предавателен протокол. (14 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване - дейността ще бъде извършена чрез придобиването на хидравличен багер с обем на кофата 1,76 куб.м. - мярка 7 от енергийния одит.: Тази дейност е основна инвестиционна дейност по проекта и чрез нея ще се постигне една от основните цели по проекта. Дружеството да направи инвестиции в дълготрайни активи за повишаване на енергийната ефективност, а именно ще се изпълни Мярка 7 от енергийния одит - придобиването на хидравличен багер с обем на кофата 1,76 куб.м. Инвестицията е за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от ЕЕС – Енергийно Ефективни Системи ЕООД, но тя ще бъде финансирана по режим „регионална инвестиционна помощ“, защото е част от проекта, които има за цел също разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект (подробно описано в т. 11.1 от проекта.). Фирма Инертстрой Калето АД разполага в момента с такава машина, но тя е морално и физически остаряла. Машината се използва в бетоновото производство при зареждане на инертни материали и добива на баластра, товаро-разтоварна дейност. Машината е с отчетена средна производителност 45 м3/час. Средният разход на машината е 22 л/час. Ще бъде закупен нов хидравличен багер с обем на кофата 1,76 куб.м. - с разход на гориво 15л/час и средна производителност 65 м3/час. Предвижда се машината да се експлоатира средно 1600 часа на година. Чрез мярката 7 - придобиването на хидравличен багер се постига фактор на енергийни спестявания- 52,80 % , и вдигнат капацитет предвид това , че средната часова производителност е 45 м3. на старата машина, а средната производителност е 65 м3/час на новата машина. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2 до 4 месец) вкл. 1.1. Разработване на задание 1.2. Разработване на тръжно досие, вкл. методология на оценка. 1.3. Публикуване на публична покана 1.4. Провеждане на оценителна сесия, отваряне на офертите и оценяване на оферти; 1.5 Избор; 1.6 Уведомяване на одобрения изпълнител и на не спечелилите кандидати. В процеса на изпълнение на проекта Дружеството ще възложи на изпълнител, извършването на доставката на машината. Изпълнителят по проекта не е партньори по изпълнението на проекта и се избира в съответствие с изискванията на действащото постановление в тази връзка. В процеса на изпълнение на сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Дружеството изрично ще изяви желание (ако е възможно) предварителен контрол от страна на Договарящият орган за спазване на правилата за избор на изпълнители съгласно приложимото законодателство. Изборът на подизпълнители е много важна част от проектните дейности, тъй като успешното изпълнение и финализиране на проекта, зависи именно от тях. 2. Сключване на договор за доставка (4 месец) 3. Доставка на машината на Дружеството, подписване на приемно предавателен протокол (4-14 месец) 4. Инсталиране, пускане в експлоатация, тестване и подписване на Финален приемно-предавателен протокол. (14 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване - дейността ще бъде извършена чрез придобиването на колесен багер с обем на кофата 0,91 куб.м.- 1 бр. - мярка 8 от енергийния одит: Тази дейност е основна инвестиционна дейност по проекта и чрез нея ще се постигне една от основните цели по проекта. Дружеството да направи инвестиции в дълготрайни активи за повишаване на енергийната ефективност, а именно ще се изпълни Мярка 8 от енергийния одит - придобиването на колесен багер с обем на кофата 0,91куб.м. Инвестицията е за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от ЕЕС – Енергийно Ефективни Системи ЕООД, но тя ще бъде финансирана по режим „регионална инвестиционна помощ“, защото е част от проекта, които има за цел също разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект (подробно описано в т. 11.1 от проекта.). Фирма Инертстрой Калето АД разполага в момента с такава машина, но тя е морално и физически остаряла. Машината се използва в бетоновото производство при производството на инертни материали за бетонови смеси, при товаро-разтоварни дейности, захранване с инертен материал и баластра. Машината е с отчетена средна производителност 15 м3/час. Средният разход на машината е 18 л/час. Ще бъде закупен нов колесен багер, с обем на кофата 0,91 м3. Машината е с разход на гориво 12л/час и средна производителност 35 м3/час. Предвижда се машината да се експлоатира средно 1600 часа на година. Чрез мярката 58 - придобиването на колесен багер с обем на кофата 0,91куб.м. се постига фактор на енергийни спестявания- 71,43 % , и увеличена производителност - средна часова производителност 15 м3. на старата машина/средна производителност 35 м3/час на новата машина. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2 до 4 месец) вкл. 1.1. Разработване на задание 1.2. Разработване на тръжно досие, вкл. методология на оценка. 1.3. Публикуване на публична покана 1.4. Провеждане на оценителна сесия, отваряне на офертите и оценяване на оферти; 1.5 Избор; 1.6 Уведомяване на одобрения изпълнител и на не спечелилите кандидати. В процеса на изпълнение на проекта Дружеството ще възложи на изпълнител, извършването на доставката на машината. Изпълнителят по проекта не е партньори по изпълнението на проекта и се избира в съответствие с изискванията на действащото постановление в тази връзка. В процеса на изпълнение на сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Дружеството изрично ще изяви желание (ако е възможно) предварителен контрол от страна на Договарящият орган за спазване на правилата за избор на изпълнители съгласно приложимото законодателство. Изборът на подизпълнители е много важна част от проектните дейности, тъй като успешното изпълнение и финализиране на проекта, зависи именно от тях. 2. Сключване на договор за доставка (4 месец) 3. Доставка на машината на Дружеството, подписване на приемно предавателен протокол (4-14 месец) 4. Инсталиране, пускане в експлоатация, тестване и подписване на Финален приемно-предавателен протокол. (14 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване - дейността ще бъде извършена чрез придобиването на роторна трошачка - 1 бр. - мярка 9 от енергийния одит.: Тази дейност е основна инвестиционна дейност по проекта и чрез нея ще се постигне една от основните цели по проекта. Дружеството да направи инвестиции в дълготрайни активи за повишаване на енергийната ефективност, а именно ще се изпълни Мярка 5 от енергийния одит - придобиването на роторната трошачка. Инвестицията е за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от ЕЕС – Енергийно Ефективни Системи ЕООД, но тя ще бъде финансирана по режим „регионална инвестиционна помощ“, защото е част от проекта, които има за цел също разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект (подробно описано в т. 11.1 от проекта.). Фирма Инертстрой Калето АД разполага в момента с такава машина, но тя е морално и физически остаряла. Машината се използва за производството на инертен материал за бетоновото производство. Машината е с отчетена средна производителност 40 м3/час. Средна инсталирана мощност 150 kW - трощачка, транспортни ленти и др. Ще бъде закупена нова роторна трошачка с инст.мощност - 181 kW и средна производителност 120 т. /час. Предвижда се машината да се експлоатира средно 1600 часа на година. Чрез мярката 9 - придобиването на роторна трошачка се постига фактор на енергийни спестявания- 59,89 % , и вдигнат капацитет за година от 40 куб.м / час на 120 т./час. (което повече от три пъти увеличена производителност предвид това, че 1 куб. м. преработена скална маса не е еднозначно равно с тон скална маса. Може да с сравни средно, че 1 куб.м. се равнява на 1,6 тона в зависимост от вида изходен материал и вида на обработка.) Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2 до 4 месец) вкл. 1.1. Разработване на задание 1.2. Разработване на тръжно досие, вкл. методология на оценка. 1.3. Публикуване на публична покана 1.4. Провеждане на оценителна сесия, отваряне на офертите и оценяване на оферти; 1.5 Избор; 1.6 Уведомяване на одобрения изпълнител и на не спечелилите кандидати. В процеса на изпълнение на проекта Дружеството ще възложи на изпълнител, извършването на доставката на машината. Изпълнителят по проекта не е партньори по изпълнението на проекта и се избира в съответствие с изискванията на действащото постановление в тази връзка. В процеса на изпълнение на сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Дружеството изрично ще изяви желание (ако е възможно) предварителен контрол от страна на Договарящият орган за спазване на правилата за избор на изпълнители съгласно приложимото законодателство. Изборът на подизпълнители е много важна част от проектните дейности, тъй като успешното изпълнение и финализиране на проекта, зависи именно от тях. 2. Сключване на договор за доставка (4 месец) 3. Доставка на машината на Дружеството, подписване на приемно предавателен протокол (4-14 месец) 4. Инсталиране, пускане в експлоатация, тестване и подписване на Финален приемно-предавателен протокол. (16 месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване - дейността ще бъде извършена чрез придобиването на рециклатор - 1 бр. - мярка 10 от енергийния одит.: Тази дейност е основна инвестиционна дейност по проекта и чрез нея ще се постигне една от основните цели по проекта. Дружеството да направи инвестиции в дълготрайни активи за повишаване на енергийната ефективност, а именно ще се изпълни Мярка 10 от енергийния одит - придобиването на рециклатор. Инвестицията е за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от ЕЕС – Енергийно Ефективни Системи ЕООД, но тя ще бъде финансирана по режим „регионална инвестиционна помощ“, защото е част от проекта, които има за цел също разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект (подробно описано в т. 11.1 от проекта.). Фирма Инертстрой Калето АД не разполага в момента с такава машина, а ползва система за измиване към момента не се използва рециклатор, а система за измиване на миксерите и отработване на отпадната вода - в момента измиването на бетоновозите става за средно 30 мин., а след инвестиция по проекта - за средно 10 мин. Също така изхвърля неупотребения бетон от бетоновози и бетонов възел. Възможно е рециклирането на неизползвания бетон до чакъл и пясък и последващо влагане на тези съставки за производство на бетон. За базово съоръжение е заложена рециклираща система за отпадъчен бетон с бетонна вана. Системата е с инсталирана мощност 21,5 kW и капацитет на оводнен бетон за отделяне на инертни материали 8 m3/час. Предвижда се системата да работи 400 часа в годината. Чрез мярката 10 - придобиването на рециклатор се постига фактор на енергийни спестявания- 40,71 % и ще се съкрати времето за измиване на бетоновозите - 3 пъти. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 2 до 4 месец) вкл. 1.1. Разработване на задание 1.2. Разработване на тръжно досие, вкл. методология на оценка. 1.3. Публикуване на публична покана 1.4. Провеждане на оценителна сесия, отваряне на офертите и оценяване на оферти; 1.5 Избор; 1.6 Уведомяване на одобрения изпълнител и на не спечелилите кандидати. В процеса на изпълнение на проекта Дружеството ще възложи на изпълнител, извършването на доставката на машината. Изпълнителят по проекта не е партньори по изпълнението на проекта и се избира в съответствие с изискванията на действащото постановление в тази връзка. В процеса на изпълнение на сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Дружеството изрично ще изяви желание (ако е възможно) предварителен контрол от страна на Договарящият орган за спазване на правилата за избор на изпълнители съгласно приложимото законодателство. Изборът на подизпълнители е много важна част от проектните дейности, тъй като успешното изпълнение и финализиране на проекта, зависи именно от тях. 2. Сключване на договор за доставка (4 месец) 3. Доставка на машината на Дружеството, подписване на приемно предавателен протокол (4-14 месец) 4. Инсталиране, пускане в експлоатация, тестване и подписване на Финален приемнопредавателен протокол. (16 месец).
 • Консултантска услуга по въвеждане и сертифициране съобразно Международният стандарт БДС EN ISO 50001: Международният стандарт БДС EN ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. БДС EN ISO 50001 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и дейност. БДС EN ISO 50001 посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики. Тази дейност ще изпълни целта на дружеството да повиши нивото на познания с цел да се определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. БДС EN ISO 50001 осигурява системата, по която една организация може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план. Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Стандартът има специфични изисквания за измерването на консумираната енергия и внедряването на измервателни системи, които да документират, отчитат и валидират непрекъснатото подобряване в областта на енергийното управление. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители - отделно на конс.фирма и на сертификационна фирма. Не е допустимо едно и също лице (без значение дали е физическо и юридическо лице да извършва и двете дейности) (от 4-5 месец) вкл. 1.1. Разработване на задание 1.2. Разработване на тръжно досие, вкл. методология на оценка. 1.3. Публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения; 1.4. Провеждане на оценителна сесия, отваряне на офертите и оценяване на оферти; 1.5 Избор; 1.6 Уведомяване на одобрения изпълнител и на не спечелилите кандидати. Изпълнителят по проекта не е партньор по изпълнението на проекта и се избира в съответствие с изискванията на действащото постановление в тази връзка. В процеса на изпълнение на сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Дружеството изрично ще изяви желание (ако е възможно) за предварителен контрол от страна на договарящия орган за спазване на правилата за избор на изпълнители, съгласно приложимото законодателство. Изборът на подизпълнители е много важна част от проектните дейности, тъй като успешното изпълнение и финализиране на проекта, зависи именно от тях. 2. Сключване на договори за консултантска и сертификационна услуга (5 месец) 3. Извършване на консултантската услуга и извършване на сертификационната услуга (5 - 12 месец) 4. Приемане окончателно на услугите с подписване на Финални приемно-предавателни протоколи. (12 месец) 5. Издаване на сертификат. Изпълнението на консултантския процес по внедряване ще премине през три етапа: Първи етап: запознаване с текущата ситуация и разработване на документи Втори етап: Внедряване на системата и работа в реални условия, отстраняване на несъответствия и обучение, анализ и корекции. Заключителен етап: Подпомагане в сертификационния процес. Изпълнението на сертификационния процес ще премине през три етапа: Първи етап: Преглед на документите на системата за управление за оценка на съответствието с избрания стандарт за сертификация, Втори етап: Оценка на място на системата за управление. Всички записи, които са част от системата за управление, трябва да бъдат на разположение за прегледа. Заключителен етап Изготвяне на доклад и издаван на сертификат.
 • Публичност и визуализация: Целта на дейността е популяризиране на Проекта, и оперативната програма и ЕСИФ, принос на ЕС и фонда, включително поясняване на националното финансиране. Необходимо е запознаване с проекта неговите цели, резултати и ползи. По време на изпълнение на проекта ще бъдат приложени подходящи мерки за информиране и публичност, в съответствие с изискванията на единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014 - 2020г. Конкретните мерки предвидени по проекта с цел публичност и информиране са: 1. Изготвяне и монтиране на информационна табела на входа на дружеството. 2. Осъществяване на 2 бр. публично събитие в началото и края на проекта. 3. 2бр. преспубликации в местни и/или регионални медии и 2 бр. ПР съобщения 4. Изработване и поставяне на визуални символи на всичко, придобито по проекта 5. Използване на визуалните символи на всички документи, публикации и др. по проекта. 6. Публикуване на актуална информация за проекта на сайта на дружеството Пълният набор от мерки за информиране и публичност, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган - http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359. Дружеството е запознато и изпълнението на дейността ще става съобразно него. Тази дейност в частта на мерки от 1 до 4 мерки ще бъде възложена на външен изпълнител, а мерките 5 и 6 ще бъдат извършени от Дружеството самостоятелно. Стъпки за реализация на дейността що се отнася до мерки 1-4 и касаещи избор на изпълнител 1. Избор на изпълнители (от 2 месец) вкл. 1.1. Разработване на задание 1.2. Разработване на тръжно досие, вкл. методология на оценка. 1.3. Публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения /или събиране на оферти; 1.4. Избор; Изпълнителят по проекта не е партньор по изпълнението на проекта и се избира в съответствие с изискванията на действащото постановление в тази връзка. В процеса на изпълнение на сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Дружеството изрично ще изяви желание (ако е възможно) за предварителен контрол от страна на договарящия орган за спазване на правилата за избор на изпълнители, съгласно приложимото законодателство. Изборът на подизпълнители е много важна част от проектните дейности, тъй като успешното изпълнение и финализиране на проекта, зависи именно от тях. 2. извършване на мерките и подписване на Приемно-предавателен протокол с изпълнителя. Дружеството самостоятелно ще извърши останалите две мерки -ще използва визуалните символи на всички документи, публикации и др. по проекта и ще има ангажимента да публикува актуална информация за проекта на сайта на дружеството.
 • Извършване на финансов одит от лице, което е регистриран одитор (експерт счетоводител) : Тази дейност ще бъде извършена при приключване на проекта и е задължителна предвид това, че безвъзмездната помощ за която се кандидатства е над 750 000 евро в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Дружеството ще възложи на изпълнител, извършването на одита. Изпълнителят по проекта не е партньори по изпълнението на проекта и се избира в съответствие с изискванията на действащото постановление в тази връзка и / или следвайки принципите на ефективност, ефикасност и целесъобразност. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител 1.1. Разработване на задание 1.2. Събиране на три оферти/публикуване на съобщение за събиране на оферти 1.3. Мотивиран избор на изпълнител 2. Сключване на договор 3. Изпълнение на услугата 4. Подписване на приемно-предавателен протокол за изпълнената услуга.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на проекта в кубични метра/год., Целева стойност: 126.60, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 628.66, Достигната стойност: 628.66
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 2 127.69, Достигната стойност: 2 127.69
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

2 497 584.25 BGN
1 499 999.55 BGN
1 499 967.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 274 999.62 224 999.93 997 584.70 2 497 584.25
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 274 999.62 224 999.93 997 584.70 2 497 584.25

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на машини за извършване на изкопно-насипни работи, Стойност: 2 028 400.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на машини за извършване на изкопно-насипни работи
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятиятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001, Стойност: 2 300.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятиятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Услуга за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001, Стойност: 2 530.00
 • Обособена позиция 1: Услуга за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Доставка и пускане в експлоатация на производствено оборудване Обособена позиция 1 – Закупуване на роторна трошачка - 1 бр. Обособена позиция 2 – Закупуване на рециклатор - 1 бр. , Стойност: 464 354.25
 • Обособена позиция 1: Доставка и пускане в експлоатация на производствено оборудване : Обособена позиция 1 – Закупуване на роторна трошачка - 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Доставка и пускане в експлоатация на производствено оборудване : Обособена позиция 2 – Закупуване на рециклатор - 1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.