English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0409-C01
Разширяване капацитета на "ДАРС 2002" ЕООД вследствие изпълнението на мерки за повишаване енергийната и ресурсна ефективност
126679171 ДАРС 2002 ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.11.2017
09.11.2017
04.04.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Хасково, Хасково, гр.Хасково
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Кърджали, Кърджали, гр.Кърджали

Описание

В Енергийната стратегия на РБ до 2020 г. е прието, че „енергийната ефективност е с най-висок приоритет в енергийната политика на страната". Съпосочни с енергийната стратегия на държавата, са и действията на Ръководството на "ДАРС 2002" ЕООД, което предприема мерки за инвестиции, които да повишат енергийна ефективност на предприятието, да обновят съществуващото технологично оборудване и разширят производствения му капацитет, да развият екологосъобразно производство и постигнат устойчив растеж и конкурентоспособност.
За целта Дружеството предвижда следните дейности:
• изготвено обследване за енергийна ефективност (Доклад Енергиен Одит);
• технологично обновление на остарялото и енергоемко производствено оборудване, изразяваща се в закупуване на:
  - Машина за ламиниране - 1 бр.;
  - Принтери за печат на текстилни ленти - 2 бр.;
  - Календер преса за сублимация - 1 бр.;
  - Широкоформатен принтер за сублимация - 3 бр.;
  - Автоматичен карусел с принтер за цветен печат - 1 бр.;
  - Автоматичен карусел -1 бр.;
  - Автоматичен карусел с пневматична система -1 бр.;
  - Фурни за сушене - 3 бр.
• Разработване, въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт ISO 50001;
• Публичност и визуализация
С изпълнението на Проекта ще се повиши конкурентоспособността на фирмата на българския пазар, ще се разшири капацитета на дружеството, ще се увеличи обема произведена продукция спрямо състоянието от 2015 година, ще се повиши енергийната ефективност на производството - годишни спестявания на енергия ще бъдат 229 175 kWh, годишни спестявания в лева 193 212,4; спестените емисии СО2 - 187,69 т/г.; енерг.потребление на свързаните с мярката дейности - 154 184 kWh/год.
Дейности
 • Закупуване на Ламинатор - 1 бр.: Дейността включва закупуване на Ламинатор и отговаря на Мярка № 1 от Доклада за енергиен одит. Машината за ламиниране е предвидена за обекта в град Хасково. Фирмената политика на "ДАРС 2002" ЕООД е ориентирана към непрекъснато развитие и разширяване на ефективни производствени дейности, които да са в полза на околната среда. За момента фирмата не успява да обнови остарялото и енергоемко производствено оборудване с ново, по-ефективно, тъй като основен приоритет й е разширяване на дейността и увеличаване на пазарния дял. Изпълнението на тази дейност ще допринесе за оптимално съответствие с нормативните изисквания за енергийната ефективност и ограничаване на количеството вредни емисии, произведени от специфичната оперативна дейност в "ДАРС 2002" ЕООД – производство на печатни и рекламни продукти. Изпълнението на тази дейност се обоснована и от строгите регулации в Европейските регламенти и българските нормативни документи, които поставят изисквания, свързани с осигуряване на екологично съобразно, енергийно и ресурсно ефективно производство. Необходимостта от тази дейност се обосновава от: • Наличие на предписание в енергийно одиторския доклад, мерки за подобряване на енергийната ефективност в производствения процес. • Липса на модерно и ефективно технологично производствено оборудване, което да разшири производствения капацитет чрез повишаване производителността, да осигури по-ниска себестойност на единица произведена продукция и по-висока конкурентоспособност на предприятието. В производството си, компанията използва силно амортизирано, морално остаряло оборудване. Анализът на съществуващото положение се основава на изчисляване на консумацията на енергия от използвания Ламинатор. Поради голямата амортизация се налагат чести прекъсвания на работа и ремонти. Капацитетът й е 96 м./ч. Инсталираната мощност на двигателя е 2,5 kW. • Осъзната готовност на ръководството на "ДАРС 2002" ЕООД да предприеме съпосочни с енергийната стратегия на държавата действия за осигуряване на енергийно ефективно, автоматизирано и модернизирано производство. След проведеното енергийно обследване и изготвяне на доклад за енергиен одит от правоспособно лице, се установи необходимостта от закупуване и внедряване в производството на нова машина за ламиниране, която ще замени използваната амортизирана и с по-ниски производствени характеристики. Новата машина ще бъде оборудвана със силно полирана ламинираща ролка с електрически нагревател, със система за пневматично налягане с вграден компресор в рамката на машината, с вал за бърза смяна на фолиото с обтегач, капацитет 3000 м (фолио 24-31 мик). Новата машина ще: • разшири производствения капацитет чрез увеличаване на производителността (900 м./ч), • прекрати прекъсването на работния процес поради аварии, • намали енергийните разходи на единица продукция като средногодишните спестявания на енергия за единица продукция (AES)' ще бъдат 0,0221 kWh/м, средногодишни спестявания на енергия (AES) 38 094 kWh/год, а средногодишните спестявания от енергия - 7 581 лв./год. • намали емисиите СО2 до 31,199 t/год. Чрез въвеждането в експлоатация на Ламинатор, се предвижда допълнителни приходи, енергийни и неенергийни спестявания, равняващи се на 17 607 лева. Това ще доведе до срок на откупуване на инвестицията - 2,9 години.
 • Закупуване на принтери за печат на текстилни ленти - 2 броя: Дейността включва закупуване на 2 бр. принтери за печат на текстилни ленти и отговаря на Мярка № 2 от Доклада за енергиен одит. Принтерите за печат са предвидени за обекта в град Хасково. Фирмената политика на "ДАРС 2002" ЕООД е ориентирана към непрекъснато развитие и разширяване на ефективни производствените дейности, които да са в полза на околната среда. За момента фирмата не успява да обнови остарялото и енергоемко производствено оборудване с ново, по-ефективно. Изпълнението на тази дейност ще допринесе за оптимално съответствие с нормативните изисквания за енергийната ефективност и ограничаване на количеството вредни емисии, произведени от специфичната оперативна дейност в "ДАРС 2002" ЕООД – производство на печатни и рекламни продукти. Изпълнението на тази дейност се обоснована и от строгите регулации в Европейските регламенти и българските нормативни документи, които поставят изисквания, свързани с осигуряване на екологично съобразно, енергийно и ресурсно ефективно производство. Необходимостта от тази дейност се обосновава от: • Наличие на предписание в енергийно одиторския доклад, мерки за подобряване на енергийната ефективност в производствения процес. • Липса на модерно и ефективно, технологично производствено оборудване, което да разшири производствения капацитет чрез повишаване на производителността, да осигури по-ниска себестойност на единица произведена продукция и по-висока конкурентоспособност на предприятието. Предприятието разполага с принтери, които ползват термотрансферен метод на печат, с резолюция 300 dpi и скорост на печат до 35 м/ч. Старите принтери не могат да удовлетворят производствения процес. Те нямат възможност за отпечатване на графики (PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF и PNG), графични елементи, баркодове (вкл.2D), реално-времева информация, серийни номера. На тях не може да се извършва печат през CorelDraw,Word,Excel,различни Windows приложения. Описаните принтери са силно амортизирани и морално остаряли. Анализът на съществуващото положение се основава на изчисляване на консумацията на енергия от използваните принтери, с ниски производствени характеристики, голяма консумация на ел. енергия, чести прекъсвания на работа и ремонти.Поради еднаквостта на горе посоченото оборудване, при последващите изчисления техническите им параметри са сумирани.Производителността на принтерите е 35 м/ч. Инсталираната ел.мощност е 0,1 kW. • Осъзната готовност на ръководството на "ДАРС 2002" ЕООД да предприеме съпосочни с енергийната стратегия на държавата действия за осигуряване на енергийно ефективно, автоматизирано и модернизирано производство. След проведеното енергийно обследване и изготвяне на доклад за енергиен одит от правоспособно лице, се установи необходимостта от закупуване и внедряване в производството на нови принтери за печат на текстилни ленти, които ще заменят използваните амортизирани и с по-ниски производствени характеристики. Новите принтери ще са с по–голяма производителност, по-голяма резолюция и по-голяма скорост на печат. Поради еднаквоста на посоченото оборудване, при последващите сметки, параметрите им ще бъдат сумирани. Техническите параметри на новите принтери са: • Резолюция – 300 dpi • Скорост на печат – до 125 м/ч • Печатаща повърхност – до 105,6 мм • Широчина на етикета - от 3.5 до 106 мм Новото оборудване ще: • разшири производствения капацитет чрез увеличаване на производителността (250 м/ч), • прекрати прекъсването на работния процес поради аварии, • намали енергийните разходи на единица продукция като средногодишните спестявания на енергия за единица продукция (AES)' ще бъдат 0,0011 kWh/м, средногодишни спестявания на енергия (AES) 541 kWh/год, а средногодишните спестявания от енергия - 108 лв/год. • намали емисиите СО2 до 0,443 t/год. Чрез въвеждането в експлоатация на новите Принтери се предвиждат допълнителни приходи от енергийни и неенергийни спестявания, равняващи се на 14 308 лева. Това ще доведе до срок на откупуване на инвестицията - 2,5 години.
 • Закупуване на Календер преса за сублимация - 1 бр.: Дейността включва закупуване на Календер преса за сублимация и отговаря на Мярка № 3 от Доклада за енергиен одит. Календер пресата е предвидена за обекта в град Кърджали. Фирмената политика на "ДАРС 2002" ЕООД е ориентирана към непрекъснато развитие и разширяване на ефективни производствени дейности, които да са в полза на околната среда. За момента фирмата не успява да обнови остарялото и енергоемко производствено оборудване с ново, по-ефективно. Изпълнението на тази дейност ще допринесе за оптимално съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и ограничаване на количеството вредни емисии, произведени от специфичната оперативна дейност в "ДАРС 2002" ЕООД – производство на печатни и рекламни продукти. Изпълнението на тази дейност се обосновава и от строгите регулации в Европейските регламенти и българските нормативни документи, които поставят изисквания, свързани с осигуряване на екологично съобразно, енергийно и ресурсно ефективно производство. Необходимостта от тази дейност се обосновава от: • Наличие на предписание в енергийно одиторския доклад, мерки за подобряване на енергийната ефективност в производствения процес. • Липса на модерно и ефективно технологично производствено оборудване, което да разшири производствения капацитет на д-вото, да осигури по-ниска себестойност на единица произведена продукция и по-висока конкурентоспособност на предприятието. В производството си, компанията използва силно амортизирана, морално остаряла преса за сублимация, със слаба производителност и голяма консумация на ел. енергия. Поради голямата амортизация се налагат и чести прекъсвания на работа и ремонти. Капацитетът й е 88 бр/ч. Инсталираната мощност е 9 kW. Мярката предвижда подмяна на стара преса с нова, с по – голяма производителност 500 бр/ч в сравнение с 88 бр/ч на старото оборудване, с цифрово регулируем контрол на скоростта. • Осъзната готовност на ръководството на "ДАРС 2002" ЕООД да предприеме съпосочни с енергийната стратегия на държавата действия за осигуряване на енергийно ефективно, автоматизирано и модернизирано производство. След проведеното енергийно обследване и изготвяне на доклад за енергиен одит от правоспособно лице, се установи необходимостта от закупуване и внедряване в производството на нова Календер преса за сублимация, която ще заменят използваната амортизирана и с по-ниски производствени характеристики. Техническите параметри на новата Календер преса за сублимация са: • Диаметър на барабана 40 cm (с нагрято масло); • Скорост на ремъка 1,2 м/мин при 40 сек време за фиксация; • Режим на зареждане на конвейера (работи непрекъснато или периодично с флип на ключа); • 196 см широк Номекс филц за 72" (180 см) ширина на отпечатъците; Новото оборудване ще: • разшири производствения капацитет чрез увеличаване на производителността (500 бр/ч); • прекрати прекъсването на работния процес поради аварии; • намали енергийните разходи на единица продукция като средногодишните спестявания на енергия за единица продукция (AES)' ще бъдат 0,0618 kWh/бр, средногодишни спестявания на енергия (AES) 59 086 kWh/год, а средногодишните спестявания от енергия - 11 758 лв./год. • намали емисиите СО2 до 48,391 t/год. Чрез въвеждането в експлоатация на нова Календер преса за сублимация, се предвижда допълнителни приходи, енергийни и неенергийни спестявания, равняващи се на 26 058 лева. Това ще доведе до срок на откупуване на инвестицията - 2,3 години.
 • Закупуване на Широкоформатни принтери за сублимация - 3 броя: Дейността включва закупуване на Широкоформатни принтери за сублимация - 3 бр. и отговаря на Мярка № 4 от Доклада за енергиен одит. Принтерите за сублимация са предвидени за производствения обект в град Кърджали. Фирмената политика на "ДАРС 2002" ЕООД е ориентирана към непрекъснато развитие и разширяване на ефективни производствени дейности, които да са в полза на околната среда. За момента фирмата не успява да обнови остарялото и енергоемко производствено оборудване с ново, по-ефективно, тъй като основен приоритет й е разширяване на дейността и увеличаване на пазарния дял. Изпълнението на тази дейност ще допринесе за оптимално съответствие с нормативните изисквания за енергийната ефективност и ограничаване на количеството вредни емисии, произведени от специфичната оперативна дейност в "ДАРС 2002" ЕООД – производство на печатни и рекламни продукти. Изпълнението на тази дейност се обоснована и от строгите регулации в Европейските регламенти и българските нормативни документи, които поставят изисквания, свързани с осигуряване на екологично съобразно, енергийно и ресурсно ефективно производство. Необходимостта от тази дейност се обосновава от: • Наличие на предписание в енергийно одиторския доклад, мерки за подобряване на енергийната ефективност в производствения процес. • Липса на модерно и ефективно технологично производствено оборудване, което да позволи разширяване на производствения капацитет на д-вото, да осигури по-ниска себестойност на единица произведена продукция и по-висока конкурентоспособност на предприятието. В производството си, компанията използва силно амортизирани, морално остарели принтери за сублимация, със слаба производителност и голяма консумация на ел. енергия. Поради голямата амортизация се налагат и чести прекъсвания на работа и ремонти. Поради еднаквоста на горепосоченото оборудване, при последващите сметки, параметрите им ще бъдат сумирани. Производителността е 6 м2/ч. Инсталираната мощността е 0,35 kW. Мярката предвижда подмяна на стари три принтера с нови три броя широкоформатни принтери, с по–голяма производителност 25 м2/ч всеки в сравнение с 2 м2/ч на старото оборудване. • Осъзната готовност на ръководството на "ДАРС 2002" ЕООД да предприеме съпосочни с енергийната стратегия на държавата действия за осигуряване на енергийно ефективно, автоматизирано и модернизирано производство. След проведеното енергийно обследване и изготвяне на доклад за енергиен одит от правоспособно лице, се установи необходимостта от закупуване и внедряване в производството на нови Широкоформатни принтери за сублимация, които ще заменят използваните амортизирани и с по-ниски производствени характеристики. Поради еднаквоста на горепосоченото оборудване, при последващите сметки, параметрите им ще бъдат сумирани. Техническите параметри на новия Широкоформатен принтер за сублимация са: • Променлив размер на капката между 5,9 и 45,3 пиколитра / DХ7 последно поколение глави/; • Печатащи глави – 2 шахматно разположени; • Цветова комбинация 2х4 СМУК или 8 цвята; Разделителна способност/скорост на печат /Производителност/: • 360 х 360 dpi /1 пас//65 м2/час; • 360 х 360 dpi /2 пасa//50 м2/час; • 360 х 720 dpi /production,2 пасa//45 м2/час; Новото оборудване ще: • разшири производствения капацитет чрез увеличаване на производителността (75 м2/ч), • прекрати прекъсването на работния процес поради аварии, • намали енергийните разходи на единица продукция като средногодишните спестявания на енергия за единица продукция (AES)' ще бъдат 0,0453 kWh/м2, средногодишни спестявания на енергия (AES) 6 496 kWh/год, а средногодишните спестявания от енергия - 1 293 лв./год. • намали емисиите СО2 до 5,320 t/год. Чрез въвеждането в експлоатация на нови Широкоформатни принтери за сублимация, се предвижда допълнителни приходи от енергийни и неенергийни спестявания, равняващи се на 16 593 лева. Срокът на откупуване на инвестицията е 7,6 години.
 • Закупуване на Автоматичен карусел с принтер за цветен печат - 1 бр.: Дейността включва закупуване на Автоматичен карусел с принтер за цветен печат и отговаря на Мярка № 5 от Доклада за енергиен одит. Автоматичният карусел ще бъде закупен за производствения обект в град Кърджали. Фирмената политика на "ДАРС 2002" ЕООД е ориентирана към непрекъснато развитие и разширяване на ефективни производствените дейности, които да са в полза на околната среда. За момента фирмата не успява да обнови остарялото и енергоемко производствено оборудване с ново, по-ефективно. Изпълнението на тази дейност ще допринесе за оптимално съответствие с нормативните изисквания за енергийната ефективност и ограничаване на количеството вредни емисии, произведени от специфичната оперативна дейност в "ДАРС 2002" ЕООД – производство на печатни и рекламни продукти. Изпълнението на тази дейност се обоснована и от строгите регулации в Европейските регламенти и българските нормативни документи, които поставят изисквания, свързани с осигуряване на екологично съобразно, енергийно и ресурсно ефективно производство. Необходимостта от тази дейност се обосновава от: • Наличие на предписание в енергийно одиторския доклад, мерки за подобряване на енергийната ефективност в производствения процес. • Липса на модерно и ефективно технологично производствено оборудване, което да позволи разширяване на производствения капацитет на дружеството, да осигури по-ниска себестойност на единица произведена продукция и по-висока конкурентоспособност на предприятието. В производството си, компанията използва силно амортизиран, морално остарял принтер за цветен печат, със слаба производителност и голяма консумация на ел. енергия. Поради голямата амортизация се налагат и чести прекъсвания на работа и ремонти. Производителността му е 350 бр/ч. Инсталираната мощност е 9,7 kW. Мярката предвижда подмяна на стария цветен принтер с нов Автоматичен карусел с принтер за цветен печат, с по – голяма производителност 900 бр/ч в сравнение с 350 бр/ч на старото оборудване и по-добра резолюция. • Осъзната готовност на ръководството на "ДАРС 2002" ЕООД да предприеме съпосочни с енергийната стратегия на държавата действия за осигуряване на енергийно ефективно, автоматизирано и модернизирано производство. След проведеното енергийно обследване и изготвяне на доклад за енергиен одит от правоспособно лице, се установи необходимостта от закупуване и внедряване в производството на нов Автоматичен карусел с принтер за цветен печат, който ще замени използвания амортизиран и с по-ниски производствени характеристики. Новото оборудване ще: • разшири производствения капацитет чрез увеличаване на производителността (900 бр/ч) - 2,6 пъти; • подобри качеството на печата; • прекрати прекъсването на работния процес поради аварии; • намали енергийните разходи на единица продукция като средногодишните спестявания на енергия за единица продукция (AES)' ще бъдат 0,0192 kWh/бр, средногодишни спестявания на енергия (AES) 33 113 kWh/год, а средногодишните спестявания от енергия - 6 590 лв./год.; • намали емисиите СО2 до 27, 120 t/год. Чрез въвеждането в експлоатация на новия Автоматичен карусел с принтер за цветен печат, се предвижда допълнителни приходи от енергийни и неенергийни спестявания, равняващи се на 42 090 лева. Това ще доведе до срок на откупуване на инвестицията - 9,7 години.
 • Закупуване на Автоматичен карусел - 1 бр.: Дейността включва закупуване на Автоматичен карусел и отговаря на Мярка № 6 от Доклада за енергиен одит. Автоматичният карусел ще бъде закупен за производствения обект в град Кърджали. Изпълнението на тази дейност ще допринесе за оптимално съответствие с нормативните изисквания за енергийната ефективност и ограничаване на количеството вредни емисии, произведени от специфичната оперативна дейност в "ДАРС 2002" ЕООД – производство на печатни и рекламни продукти. То се обоснована от строгите регулации в Европейските регламенти и българските нормативни документи, поставили изисквания, свързани с осигуряване на екологично, енергийно и ресурсно ефективно производство, както и от: • Наличие на предписание в енергийно одиторския доклад, мерки за подобряване на енергийната ефективност в производствения процес. • Липсата на ефективно технологично оборудване, което да позволи разширяване на производствения капацитет на д-вото, да осигури ниска себестойност на произведената продукция и по-висока конкурентноспособност. В производството си, компанията използва амортизиран и остарял Автоматичен карусел, със слаба производителност и голяма консумация на ел. енергия. Това е причина и за чести прекъсвания на работа и ремонти. Капацитетът му е 100 бр./ч и инсталираната мощност 1,2 кW. • Осъзната готовност на ръководството на "ДАРС 2002" ЕООД да предприеме действия за осигуряване на енергийно ефективно, автоматизирано и модернизирано производство. След проведеното енергийно обследване и изготвяне на доклад за енергиен одит от правоспособно лице, се установи необходимостта от закупуване и внедряване в производството на този Автоматичен карусел, който ще замени използвания в момента амортизиран и с по-ниски производствени характеристики. Капацитетът на новия Автоматичен карусел е 650 бр./ч при 100 бр/ч на стария. Мощността на двигателя е 5,4 kW. Новият Автоматичен карусел е с пневматична система за регулиране натиска на ракелите, със система за нагласяне на печатащия ъгъл, 7 инчов тъч скрийн, контрол панел. Скоростта на печатане се регулира по електронен път и всички функции могат да се извършват по отделно и самостоятелно за всяка печатаща глава. Технически параметри са посочени в офертата и Доклада от енергийния одит. Новият Автоматичен карусел ще: • разшири производствения капацитет на д-вото чрез увеличаване на производителността с близо 6,5 пъти (650 бр/ч), • прекрати прекъсването на работния процес поради аварии; • намали енергийните разходи на единица продукция като средногодишните спестявания на енергия за единица продукция (AES)' ще бъдат 0,0033 kWh/бр, средногодишни спестявания на енергия (AES) 4 130 kWh/год, а средногодишните спестявания от енергия - 822 лв./год. • намаление на емисиите СО2 до 3,382 t/год. Чрез въвеждането в експлоатация на новия Автоматичен карусел се предвиждат допълнителни приходи от енергийни и неенергийни спестявания, равняващи се на 21 722 лева. Срок на откупуване на инвестицията - 6,5 години.
 • Закупуване на Автоматичен карусел с пневматична система за регулиране натиска на ракелите: Дейността включва закупуване на Автоматичен карусел с пневматична система за регулиране натиска на ракелите и отговаря на Мярка № 7 от Доклада за енергиен одит. Автоматичен карусел с пневматична система за регулиране натиска на ракелите ще бъде закупен за производствения обект в град Кърджали. Изпълнението на тази дейност ще допринесе за оптимално съответствие с нормативните изисквания за енергийната ефективност и ограничаване на количеството вредни емисии, произведени от специфичната оперативна дейност в "ДАРС 2002" ЕООД – производство на печатни и рекламни продукти. То се обоснована от строгите регулации в Европейските регламенти и българските нормативни документи, поставили изисквания, свързани с осигуряване на екологично, енергийно и ресурсно ефективно производство, както и от: • Наличие на предписание в енергийно одиторския доклад, мерки за подобряване на енергийната ефективност в производствения процес. • Липсата на ефективно технологично оборудване, което да осигури ниска себестойност на произведената продукция и по-висока конкурентоспособност. В производството си, компанията използва амортизиран и остарял Автоматичен карусел, със слаба производителност и голяма консумация на ел. енергия. Това е причина и за чести прекъсвания на работа и ремонти. Капацитетът му е 500 бр./ч и инсталирана мощност 4,6 кW. • Осъзната готовност на ръководството на "ДАРС 2002" ЕООД да предприеме действия за осигуряване на енергийно ефективно, автоматизирано и модернизирано производство. След проведеното енергийно обследване и изготвяне на доклад за енергиен одит от правоспособно лице, се установи необходимостта от закупуване и внедряване в производството на този Автоматичен карусел с пневматична система за регулиране натиска на ракелите, който ще замени използвания в момента амортизиран и с по-ниски производствени характеристики. Капацитетът на новия Автоматичен карусел с пневматична система за регулиране натиска на ракелите е 1000 бр./ч при 500 бр/ч на стария. Мощността на двигателя е 5,4 kW. Новият Автоматичен карусел е с пневматична система за регулиране натиска на ракелите, със система за нагласяне на печатащия ъгъл, 7 инчов тъч скрийн контрол панел. Скоростта на печатане се регулира по електронен път и всички функции могат да се извършват по отделно и самостоятелно за всяка печатаща глава. Технически параметри са посочени в офертата и Доклада от енергийния одит. Новият Автоматичен карусел ще: • разшири производствения капацитет чрез увеличаване на - 2 пъти (1000 бр/ч), • прекрати прекъсването на работния процес поради аварии; • намали енергийните разходи на единица продукция като средногодишните спестявания на енергия за единица продукция (AES)' ще бъдат 0,0034 kWh/бр, средногодишни спестявания на енергия (AES) 6 539 kWh/год, а средногодишните спестявания от енергия - 1 301 лв./год. • намаление на емисиите СО2 до 5,355 t/год. Чрез въвеждането в експлоатация на Автоматичния карусел с пневматична система за регулиране натиска на ракелите се предвиждат допълнителни приходи от енергийни и неенергийни спестявания, равняващи се на 20 081 лева. Срокът на откупуване на инвестицията - 4,7 години.
 • Закупуване на Фурни за сушене - 3 броя: Дейността включва закупуване на Три броя фурни за сушене и отговаря на Мярка № 8 от Доклада за енергиен одит. Фурните за сушене ще бъдат закупени за производствения обект в град Кърджали. Изпълнението на тази дейност ще допринесе за оптимално съответствие с нормативните изисквания за енергийната ефективност и ограничаване на количеството вредни емисии, произведени от специфичната оперативна дейност в "ДАРС 2002" ЕООД – производство на печатни и рекламни продукти. То се обоснована от строгите регулации в Европейските регламенти и българските нормативни документи, поставили изисквания, свързани с осигуряване на екологично, енергийно и ресурсно ефективно производство, както и от: • Наличие на предписание в енергийно одиторския доклад, мерки за подобряване на енергийната ефективност в производствения процес. • Липсата на ефективно технологично оборудване, което да осигури ниска себестойност на произведената продукция и по-висока конкурентоспособност. В производството си, компанията използва амортизирани и остаряли фурни за сушене, със слаба производителност и голяма консумация на ел. енергия. Това е причина и за чести прекъсвания на работа и ремонти. Поради еднаквостта на горе фурни за сушене, при последващите изчисления техническите им параметри са сумирани. Капацитетът им е 750 бр./ч и инсталираната мощност 54,2 кW. • Осъзната готовност на ръководството на "ДАРС 2002" ЕООД да предприеме действия за осигуряване на енергийно ефективно, автоматизирано и модернизирано производство. След проведеното енергийно обследване и изготвяне на доклад за енергиен одит от правоспособно лице, се установи необходимостта от закупуване и внедряване в производството на тези три броя фурни за сушене, които ще заменят използваните в момента амортизирани и с по-ниски производствени характеристики. Поради еднаквоста на горепосоченото оборудване, при последващите сметки, параметрите им ще бъдат сумирани. Капацитетът на новите Фурни за сушене е 1400 бр./ч при 750 бр/ч на старите. Инсталирана ел. мощност е 54 kW. Новите три броя фурни за сушене са със сушилна зона с три отделни камери. Технически параметри са посочени в офертата и Доклада от енергийния одит. С новите три броя фурни за сушене ще се: • подобри качеството на сушене; • разшири производствения капацитет чрез увеличаване производителността - 2 пъти (1400 бр/ч); • прекрати прекъсването на работния процес поради аварии; • намали енергийните разходи на единица продукция като средногодишните спестявания на енергия за единица продукция (AES)' ще бъдат 0,0303 kWh/бр, средногодишни спестявания на енергия (AES) 81 176 kWh/год, а средногодишните спестявания от енергия - 16 154 лв./год.; • намаление на емисиите СО2 до 66,483 t/год. Чрез въвеждането в експлоатация на Фурни за сушене - 3 бр. се предвиждат допълнителни приходи от енергийни и неенергийни спестявания, равняващи се на 34 754 лева. Срок на откупуване на инвестицията - 3 години.
 • Внедряване и сертифициране на енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 50001: Внедряването на система за управление на енергията ще улесни непрекъснатото повишаване на енергийната ефективност. Основните ползи след внедряването и сертифицирането на стандарта, в рамките на настоящият проект, са: • Подобряване на енергийния баланс, увеличаване на ефективността и постигане на конкурентно предимство чрез по-нисък разход на енергия; • Повишаване ангажимента на служителите за по-ефективно използване на енергията; • Демонстриране на корпоративна социална отговорност, като се поеме отговорност за ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове; • Популяризиране на системата за управление на енергията ще създаде още по - положителен образ на фирмата и насърчаване политиката към постигане на енергийна ефективност в други производствени предприятия; Съгласно предварителното пазарно проучване при подготовката на настоящото проектно предложение, предвиденият разход за внедряване и сертифициране на стандарта БДС EN ISO 50001 е разпределен, както следва: • за консултантски услуги за разработване и въвеждане на система за управление на енергия, е на стойност – 16 000 лева. • за провеждане на първичния одит и сертифициране, от независима акредитирана организация, е на стойност – 13 000 лева. Контролните одити ще бъдат за сметка на фирмата-кандидат.
 • Визуализация и публичност: Дейността има за цел да информира широката общественост за финансовото подпомагане, финансиращия фонд и популяризира обстоятелството, че проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Чрез реализирането на дейностите за информация и публичност ще се гарантира ефективното и прозрачно усвояване на средствата, предвидени по проекта, а също така и ще мултиплицира резултатите. Мерките за информиране и публичност ще се изпълняват по време на целия период на реализация на проекта и имат за цел да повишат обществената чувствителност по темата за въвеждането на мерки за енергийна ефективност. За постигане на по-добра визуализация и популяризиране на дейностите, ще бъдат използвани различни информационни подходи и средства за разпространение на информацията. Предвижда се изработване и разпространение на информационни стикери, брошури, публикации и табела. Описаните мерки за осигуряване на публичност и визуализация отговарят на изискванията на Регламент 1303/2013 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, Насоките за кандидатстване по настоящата процедура и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, публикуван на интернет страницата на Управляващия орган. Те са от ключово значение за информиране на широката общественост за планираните/изпълнените дейности и популяризиране на обстоятелството, че ЕС съфинансира проекта и операцията, която се изпълнява е в рамките на Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“. На тази основа и съобразно осъществяваната икономическа дейност и наличието на широка клиентска мрежа, фирмата-кандидат счита, че най-ефективният начин да информира обществеността за подкрепата на ЕС в създаването на екологично и енергийно ефективно производство чрез: • дизайн, изработка и монтиране на информационна табела на мястото, където се извършват дейностите по проекта – 2 бр. • дизайн, изработка и маркиране с информационни стикери на закупеното по настоящия проект оборудване - 13 бр. • дизайн и отпечатване на информационни брошури - 500 бр. • информиране на обществеността чрез съобщения в пресата – 2 бр.
 • Избор на консултант за обследване за енергийна ефективност (Енергиен одит): Дейността имаше за цел да извърши предварителна дейност - обследване за енергийна ефективност (Енергиен одит), съгласно изискванията на настоящата процедура и образец съгласно Насоките за кандидатстване. Предварително беше извършена процедура за избор на външен изпълнител, съгласно ПМС 118 от 14 май 2014 година, чрез събиране на три предложения от три различни правоспособни лица и изготвяне на обосновка, съдържаща аргументи за избора, направен от кандидата. Избраният изпълнител за дейността е „АН Енерджи“ ООД. При одобрение на настоящото проектно предложение ще бъде приложена цялата документация от проведения избор, както и изпълнението от страна на избраният изпълнител. "АН Енерджи" ООД извърши перфектно услугата, доказателство за което е заключението на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, с което тя одобрява енергийния одит на "ДАРС 2002" ЕООД.

Партньори

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 229.18, Достигната стойност: 229.18
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 187.69, Достигната стойност: 187.69
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 072 363.25 BGN
760 946.28 BGN
756 768.48 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 646 804.34 114 141.94 311 416.97 1 072 363.25
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 646 804.34 114 141.94 311 416.97 1 072 363.25

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на технологично оборудване” по 2 обособени позиции: 1. Обособена позиция I: „Енергийно-ефективни машини – обект Хасково“: 2. Обособена позиция II: „Енергийно-ефективни машини – обект Кърджали“:, Стойност: 1 020 903.25
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция I. „Енергийно-ефективни машини “ - обект Хасково
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция II. .„Енергийно-ефективни машини“ - обект Кърджали
Предмет на предвидената процедура: Избор на консултант за извършване Обследване за енергийна ефективност (енергиен одит), Стойност: 19 500.00
 • Обособена позиция 1: Избор на консултант за извършване Обследване за енергийна ефективност (енергиен одит)
Предмет на предвидената процедура: Избор на консултант за разработване и въвеждане на Система за управление на енергията до добиване на сертификат съгласно стандарта БДС ISO 50001; , Стойност: 16 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на Система за управление на енергията съгласно стандарта БДС ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на дейността "Визуализация и публичност", Стойност: 2 960.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на дейността "Визуализация и публичност"
Предмет на предвидената процедура: "Избор на консултант за Сертифициране на Системата за управление на енергията по стандарта БДС ISO 50001 от независима акредетирана организация" в обектите на Др,ужеството в гр. Хасково и гр. Кърджали , Стойност: 13 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за Сертифициране на Системата за управление на енергията по стандарта БДС ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на технологично оборудване” по 2 обособени позиции: 1. Обособена позиция I: „Енергийно-ефективни машини – обект Хасково“: 2. Обособена позиция II: „Енергийно-ефективни машини – обект Кърджали“:, Стойност: 1 020 903.25
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция I: „Енергийно-ефективни машини – обект Хасково“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция II. .„Енергийно-ефективни машини“ - обект Кърджали

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.