English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-3.003-0001-C02
Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
05.11.2015
01.02.2016
01.12.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Настоящия проект представлява част от общата дейност и усилия на Комисията за защита от дискриминация да предотвратява актуалните форми на дискриминация и също така да разпознава и предварително да открива опасности за нови форми на дискриминация. Идеята на проекта е да се създадат възможност и предпоставки за намаляване на бариерите пред пълноценното участие на българските граждани на пазара на труда, достъпа до качествени социални, здравни и други услуги, и социалното включване.
Дейности
 • Провеждане на национално представително социологическо изследване на териториален признак с цел идентифициране и изработване на профили на групите и общностите, най-силно засегнати от риск от дискриминация;: Националното представително социологическо изследване на териториален признак цели идентифицирането и изработването на профили на групите и общностите, най-силно засегнати от риск от дискриминация. То ще обхваща всички 6 района (Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен) на Р. България. В изследването ще се идентифицират групите застрашени от дискриминация специално в следните сфери: здравеопазване, работно място, условията на труд, социалното включване, равни възможности. Също так изследването ще анализира и при необходимост идентифицира случаите и възможностите при които може да възникне дискриминация при хоризонталните принципи на ОПРЧР. Специално ще се обърне внимание на дали съществуват рискове от дискриминация или е налична такава при насърчаване на равните възможности и предотвратяването на всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етническа принадлежност или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, имотно състояние, произход, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Изследването ще анализира състоянието на равенството между половете и прилагането на този принцип в сферите на здравеопазване, работно място, условията на труд, социалното включване, равни възможности.
 • Провеждане на обучение на служители от администрацията и членове на Комисията за защита от дискриминация за надграждане на техните знания и умения за превенция, установяване и предотвратяване на случаи на дискриминация в сферата на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването: Ръководството на КЗД смята, че хората са най-важният и ценен актив за една структура, а за да извлечем най-доброто от своите служители, трябва да инвестираме в тях. Качественото обучение гарантира, че нашите служители притежават необходимите знания и умения, за да се справят с ежедневната си работа и с увереност да посрещат новите задачи и предизвикателства. Обучение по стилистика в нормативните актове, наредби и документи,обучения по как да търсим и намираме полезна информация за европейските регулации и политики в областта на антидискриминация, както и постиженията на българското антидискриминационно право в светлината на развитие на Европейското право, обучение по „Сравнителен анализ на съда в Страсбург и съда в Люксембург, преглед на институционалната рамка на основни меджународни организации- ООН, СЕ, ОССЕ и др. Предизвикателството, с което се сблъскват служителите на КЗД / юристи и неюристи/ в ежедневната си работа е и търсене и намиране на полезна информация за европейските регулации и политики, тяхното прилагане в България, както и информация относно съда в Страсбург и съда в Люксембург.
 • Изработване на методология и инструменти за превенция, установяване и предотвратяване на дискриминация за адресиране на определените в изследването групи и общности при отчитане на спецификите на профилите им и конкретните им характеристики и вземайки предвид идентифицираните за тях рискове чрез национално представителното социологическо проучване. Тестване на методологията – прилагане на методи.: Методологията ще бъде нов инструмент, които до сега не бил прилаган при превенция на дискриминация. Тя е свързана от една страна с анализ на принципите и методите, правилата и постулатите, прилагани в борбата с дискриминацията, а от друга - със систематичното изследване на методите, които са или могат да бъдат приложени в тази сфера. Основната изходна точка на методологията ще бъде предходното приключило изследване. На база на анализите изготвени в изследването методологията ще има следната структура: • визия за развитието ; • водещи принципи при изпълнение на стратегията; • стратегически цели ; • дейности за постигане на целите; • очаквани резултати от изпълнението на предвидените дейности; -SWOT анализ как да се използват силните страни, така че да не се пропускат наличните възможности; как възможностите да помогнат за неутрализиране на слабите страни; как да се използват силните страни за намаляване на заплахите; кои слаби страни трябва да се премахнат, за да се намалят заплахите. Методологията ще съдържа и визия за развитието борбата с дискриминацията със следните елементи: вдъхновяваща - ясна и предизвикателна; фокусираща - дава цел и посока; ориентирана към бъдещето - взема предвид добрите неща от миналото; насочваща - дава насоки, без да ограничава, но адресирана към преодоляването на откроените при анализа на сектора обществено значими проблеми; устойчива - дава дългосрочната перспектива, без да я циментира; съобразена с макроцелите на социално-икономическо развитие, посочени в Националния план за развитие. Също така методологията ще съдържа план за действие които да конкретизира изпълнението на целите. Ще бъде изработена и система за наблюдение и отчитане на изпълнението на стратегическите цели. Методологията ще съдържа и начин за оценка на стратегическите цели и тяхното изпълнение. Оценката представлява систематично изследване, което се извършва, за да се преценят връзките между входовете, дейностите, изходите и резултатите от изпълнението на програмата от една страна, и факторите в програмната среда, от друга страна. Във връзка с изработване на методологията ще бъде сформирана работна група от двама членове и петима експерти от КЗД, които ще подпомагат дейността на външния изпълнител. След изготвяне на методологията, ще се проведе съпътсващо изнесено тридневно обучение за 60 души, служители на КЗД. Същото ще бъде осъществено от външния изпълнител и работната група на КЗД, с цел да се представи изготвената методология, нейните цели, съдържанието и механизмите по прилагането й. Ще се обърне особено внимание върху процеса на оценка предвидена в методологията. Основни стъпки в последващата оценка на които ще се обърне внимание ще бъдат - Уточняване на заинтересованите страни - Дефиниране на предмета на оценката - Планиране на оценката - Подбиране на метода на събиране на данни и метода на анализ - Определяне на формата на констатациите от оценката - Прилагане на констатациите от оценката. Също така ще бъдат представени подходите за целеполагане като: - Определяне на целите и задачите по проблема, който ще се разглежда (какъв проблем се решава и в какъв аспект); - Дефиниране на входовете, изходите и резултатите; - Определяне на възможните алтернативи за постигане на целите и оценка на въздействието на тези алтернативи; - Определяне на критериите за вземане на решение (как да се направи избор сред различните алтернативи) и определяне на тежестта на всеки критерий поотделно; Тестване на методологията – прилагане на някои от методите. В рамките на дейността обучени членове на екипа за изпълнение ще приложат методи за събиране на информация като фокус-група, експертна група или други подходящи предвидени в методологията. Целта е от една страна качественото изпробване на методологията, от друга извършването на качествен анализ на получените количествени резултати от социологическото изследване. Това ще позволи да се оцени реалното качество и при необходимост допълнителното и прецизиране.
 • Извършване на мониторинг от страна на КЗД на практиките по прилагането на антидискриминационното законодателство;: Целта е да се коригират отклоненията от поставените задачи като по този начин се подобри осъществяването на инициативата и се улесни по-нататъшното развитие на процеса. Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентния орган и неговия екип, както и на главните заинтересовани страни, ранна информация за напредъка – или липсата на напредък – по постигането на резултатите. По време на мониторинга се набират количествени и качествени данни за ежедневния процес по прилагането на нова законодателния акт, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят евентуалните необходими корективни действия. Мониторингът се осъществява като се проследяват непосредствените резултати и се измерва приноса им за очакваните крайни резултати чрез оценка на промените спрямо първоначалните (изходните) условия. При добрия мониторинг се разглежда кое протича добре и кое - не, дали има напредък към постигане на планираните резултати (като се използват показатели за постигане), изготвят се отчети и се правят препоръки, които трябва да бъдат последвани от решения и действия. Акцентира се върху прилагането на законодателството. Чрез мониторинга на прилагането се предоставя информация по въпросите на административната дейност, прилагането и управлението, като се работи за преодоляването на такива проблеми като слабо управление и липса на отчетност.
 • Разработване на практически наръчници за обучение на представители на заинтересовани страни (държавна администрация, местна власт, работодатели и др.) по въпросите на недискриминацията с оглед създаване на общо разбиране за проблемите и начините за преодоляването им: Разработване на практически наръчници за обучение на представители на заинтересовани страни (държавна администрация, местна власт, работодатели и др.) по въпросите на недискриминацията с оглед създаване на общо разбиране за проблемите и начините за преодоляването им. След изработването на наръчниците, същите ще бъдат отпечатани в тираж от 1 000 (хиляда) бройки и ще бъдат разпространявани по време на изпълнение на дейност 9, дейност 10, както и до края на изпълнение на проекта.
 • Провеждане на обучение за обучители на служителите и членовете на Комисията за защита от дискриминация за ангажирането им като обучители.: Провеждане на обучения за придобиване и усъвършенстване на знания, умения и компетентности за превенция, установяване и предотвратяване на случаи на дискриминация в сферата на пазара на труда, социалното включване и здравеопазване на представители на различни организации и институции на национално и местно ниво, включително представители на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите с оглед създаване на общо разбиране за проблемите и начините за преодоляването им. В обучението ще бъдат включени 50 служители на КЗД от дирекция СПАМ, АПО, регионалните представители, комисари. За това обучение ще бъде избран изпълнител с опит в обученията за възрастни с опит в обученията за специфични умения за водене на тренинги, семинари, ролеви игри, стимулиране на дискусии, публично говорене и др. Получаването на сертификати за обучители ще бъде важно условие. Обучението се предвижда да бъде изнесено и проведено в рамките на 3 дни извън София.
 • Провеждане на специализирано обучение за регионалните представители на КЗД за придобиване и усъвършенстване на знания, умения и компетентности за превенция, установяване и предотвратяване на случаи на дискриминация в сферата на пазара на труда, социалното включване и здравеопазване.: В обучението ще бъдат включени всички регионални представители - към момента КЗД има 20 регионални представители. Целта на това специализирано обучение е да се надградят знанията и да се повиши квалификацията на регионалните представители във връзка с някои от много важните специфични функции, които изпълняват, като например контрол по изпълнението на решенията на КЗД на регионално ниво, подпомагане дейността на заседателните състави по преписките и други. Лектори на обучението ще бъдат 5 члена на КЗД и 5 експерти, един от които е Директор на Дирекция Регионални представители от КЗД. Обучението ще се проведе в рамките на 3 дни в гр.София.
 • Подобряване на техническата обезпеченост за ефективното изпълнение на дейностите по проекта.: По тази дейност се предвижда да бъдат закупени две комбинирани копирни устройства (с копирни, сканиращи и принтиращи функции); интерактивен дисплей – 2 броя; 50 броя компютърни конфигурации, от тях 30 броя настолни компютърни конфигурации и 20 броя преносими компютри; 20 броя мултифункционални принтера с функции за копиране, принтиране и сканиране; един нов сървър, който ще се използва за съхранение на база данни, информация, статистики и други по проекта; 1 брой специализиран UPS за сървъра; 30 броя UPS за настолните компютърни конфигурации.
 • Провеждане на 6 обучителни семинари за представители на заинтересовани страни (държавна администрация, местна власт, представители на социалните партньори и др.) на местно ниво по въпросите на превенцията, установяването и ограничаването на случаи на дискриминация.: Провеждане на 6 обучителни семинари за представители на заинтересовани страни (държавна администрация, местна власт, представители на социалните партньори и др.) на местно ниво по въпросите на превенцията, установяването и ограничаването на случаи на дискриминация в следните области: дискриминация на работното място, дискриминация при предоставянето на услуги на пазара на труда, социалните услуги и здравните услуги; Шестте семинара ще се провеждат в рамките на 3 дни с две нощувки. Броят на участниците в семинарите във всеки от шестте семинара провеждащ се във всеки един икономически регион се предвижда да бъде 50 бр. за всеки семинар. Това прави общо 300 души. Това съставлява целевата група по тази част от проекта. За това и по-долу е заложен индикатор за изпъл;нение 290. Тоест 96% успеваемост като индикатор. Методът на обучение ще включва тематични лекции, работа по групи, дискусии, ролеви игри със симулации на казуси и др. Всеки един от участниците в обучението освен другите обучителни материали ще получи и Практическия наръчник за обучение, съставен по дейност 6. Всеки семинар ще бъде воден и участват по 6 лектора и 6 асистента. Всеки ден ще има по 3 панела които ще се водят от един лектор и един асистент.
 • Провеждане на конференции, кръгли маси и дискусии с участието на заинтересованите страни за обмен на опит, разпространение на ползите за обществото от недопускането на дискриминация.: Провеждане на една финална кръгла маса след приключване на останалите 9 дейности по проекта. На нея ще бъдат поканени заинтересованите лица. На тази кръгла маса ще бъдат представени резултатите от проведените дейности по проекта. Ще бъдат разпространени ползите за целевите групи и обществото като цяло от проведения проект. Заинтересованите страни ще бъдат запознати с резултатите на проекта.
 • Дейности за информация и публичност. : 1. Постоянна обяснителна табела - 1 брой – 696 лв. 2. Плакати - 50 броя – 282 лв. 3. Публични събития - пресконференции - 2 броя - 400 лв., първата пресконференция ще бъде организирана в първите месеци от започване на проекта, а втората към края на проекта. 4. Печатни информационни материали - брошури - 1000 броя – 348 лв. 5. Сертификати от проведени обучения- 300 бр. – 375 лв. 5. Покани за събития - 400 броя – 303 лв. 6. Банери със стойки - 2 броя – 672 лв. 7. Стикери – 200 броя – 324 лв. 8. ПР публикации в печатно издание - 4 броя – 4.600 лв.
 • Организация и управление на проекта: Дейността ще се осъществява през целия период на изпълнение на проекта. Тя е от ключово значение за постигане на всички целите на проекта, т.к е в пряка връзка с всички останали дейности. Доброто планиране, организация, координация и контрол на работата са предпоставка за успешна реализация на всяка от дейностите и за осигуряване на качеството. Обхваща както цялостната организация на проектната дейност, така и техническото и финансово управление в съответствие с изискванията и правилата. Дейността включва: организиране на старта на проекта; сключване/изпълнение на договорите с екипа за управление и с експертите по дейностите, както и с изпълнителите, избрани след процедура по ЗОП ; разработване на вътрешни правила за мониторинг и контрол на изпълнението на проекта; изготвяне на текущи, междинни/финален доклади и отчети, организиране на счетоводната и техническата отчетност на проекта съгласно изискванията на програмния оператор, комуникация и координация с програмния оператор, целевите групи и други заинтересовани страни.

Индикатори

Заети лица, Целева стойност: 320.00, Достигната стойност: 289.00
Брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой служители придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 290.00, Достигната стойност: 289.00

Финансова информация

952 000.00 BGN
952 000.00 BGN
898 729.49 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Недискриминация
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 142 799.99 0.00 809 200.01 952 000.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 142 799.99 0.00 809 200.01 952 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Открита процедура за "Доставка на компютърно оборудване и принадлежности по Дейност 8 " Подобряване на техническата обезпеченост за ефективно изпълнение на дейностите по проекта", Стойност: 102 500.00
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на мерки за информация и публичност, Стойност: 19 166.67
Предмет на предвидената процедура: Изработване на методология и инструменти за превенция, установяване и предотвратяване на дискриминацията, Стойност: 159 000.00
Предмет на предвидената процедура: "Провеждане на национално представително социологическо изследване на териториален признак с цел идентифициране и изработване на профили на групите и общностите, най-силно засегнати от риск от дискриминация“, Стойност: 83 333.00
Предмет на предвидената процедура: Услуга- провеждане на обучение за обучители, Стойност: 15 000.00
Предмет на предвидената процедура: Основната цел е да бъде избран изпълнител за изпълнение на услуги по логистично и техническо осигуряване, включващи хотелско настаняване, осигуряване на зали и оборудване за провеждане на обучения, осигоряване на храна и кафе паузи за провеждане на изнесени семинари по дейности 2, 3, 6, 7, 9 и 10 ., Стойност: 214 327.68
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности BG05M9OP001-3.003-0001-C001 по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника ”; Обособена позиция №2: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП ”, Стойност: 33 333.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.