English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-2.002-0013-C02
Инвестиционен проект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна"
ЕФРР ==> Околна среда
13.11.2017
13.11.2017
13.07.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Сандански, гр.Сандански

Описание

Настоящото проектно предложение предвижда да се проектира и изгради компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, които ще бъдат разположени на площадка в административните граници на община Сандански и ще обслужват всички общини от Регионалното сдружение за управление на отпадъците - Сандански (общини Сандански, Кресна и Струмяни).
Очакваният резултат от изпълнение на мерките по проекта е намаляване количеството на депонираните битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.
С изпълнение на дейностите по проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в националното законодателство и в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г., за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г. и за увеличаване до края на 2020 г. дела на рециклираните отпадъци до не по-малко от 50% от образуваните битови отпадъци.
Изграждането на инсталацията за компостиране и инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци, които ще обслужват общините от РСУО - Сандански, ще допринесе за спазване на йерархията при управление на отпадъците в региона, съгласно европейското и националното законодателство:
- предотвратяване на образуването им;
- подготовка за повторна употреба;
- рециклиране;
- друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
- обезвреждане.

Срокът за изпълнение на проекта 32 месеца - от които 27 месеца за изпълнение на дейностите по проекта, а 5 месеца за финално отчитане и верификация.

Индикативната планирана дата за сключване на АДБФП е 1 ноември 2017 и съответно планираме месец ноември 2017 г. да е първият месец от изпълнението на проекта.
Дейности
 • Подготовка на проектно предложение: Тази дейност включва: Изготвянето на необходимите документи и окомплектоване на документацията, свързана с разработването на проектно предложение за кандидатстване по ОПОС 2014-2020 г. по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”; Дейността е извършена преди подаването на проектното предложение и включва: • Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци /с подробен масов баланс/ и анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците. • Изготвяне на проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, към разделното събиране на биоразградимите отпадъци, за нагласите на населението към употребата на компост от отпадъци, за степента на осведоменост на населението от нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени и биоразградими битови отпадъци. • Изготвяне на анализи, съпътстващи подготовката на проектното предложение • Изготвяне на прединвестиционни проучвания • Изработване на документи – неразделна част от проектното предложение, свързани с управлението на компоста и фракциите от инсталацията за предварително третиране на отпадъци. • Изготвяне на анализ разходи-ползи • Подготовка на други анализи, документи и информация, необходими за кандидатстване по ОПОС
 • Организация и управление на проекта: Дейността започва незабавно след подписване на договора за БФП - което планираме да се случи през месец ноември 2017 г. С оглед ефективното и качествено изпълнение на настоящия инвестиционен проект и осигуряване на ясно разделение на функциите и задачите, свързани с провеждането на обществени поръчки, верификации, осчетоводяване и разплащания, мониторинг и докладване, осигуряване на информация и публичност и оценка, ще бъде обособен екип за управление на проекта. Дейностите за организация и управление на проекта имат за цел да обезпечат ефективното му изпълнение, като кандидатът се ангажира да осигури постоянен контрол и координация в хода на неговото реализиране. За осъществяването на дейността и отчитането на напредъка по проекта ще бъдат приложени следните механизми за вътрешна оценка и контрол: 1. Предвиждане и своевременно дефиниране на възможните рискове в процеса на изпълнение на дейностите; 2. Вътрешната координация на бенефициента, координацията и администрирането на задачите, разработването на индивидуален времеви график за изпълнение на проекта, архивиране на документацията; 3. Проследяване законосъобразността и целесъобразността на разходването на средствата, изготвяне на подробни финансови справки и обработка на първични счетоводни документи; 4. Изготвяне на регулярни отчети за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта, вътрешен мониторинг и контрол. Цялостната грижа за изпълнението на проекта ще поеме екипът на проекта, който включва следните членове:  Ръководителят на екипа - служител на община Сандански  Финансист / счетоводител по проекта – служител на община Сандански  Технически сътрудник, както и лице отговарящо за съхранение на документите по проекта – служител на община Сандански  Експерт Инвеститорски контрол и мониторинг на изпълнението - служител на община Сандански  Експерт технологии за управление на отпадъци - външен експерт  Експерт юрист, изпълняващ функциите на лице по нередности – външен експерт  Координатор на проекта, изпълняващ функциите и на служител информация и комуникация - външен експерт Ще се прилагат следните инструменти за координация: • Регулярни работни срещи на екипа. • Работни срещи на екипа с изпълнителите на външни услуги. • Преглед на документацията - за ранно идентифициране на проблемите и съответно своевременното предотвратяване е необходимо документите по изпълнение на проекта да се разглеждат в най- ранния момент след получаването им в общинската администрация. За целта ще се прилагат добрите комуникационни практики при изпълнението на договори. В управлението на проекта ще се използва системния подход. Ще бъдат разработени детайлни и конкретни процедури във връзка с управлението, мониторинга и контрола по отношение на настоящия проект в т.ч.; правила и процедури за извършване на дейности по документални верификации в рамките на проекта; • правила и процедури във връзка с извършване на проверки на място за целите на проекта; • правила и процедури във връзка с методите за администриране и докладване на нередности по проекта; • правила и процедури във връзка със съхранение на документи в рамките на проекта; • правила и процедури във връзка с изпълнението на мерките за информация, публичност и координация на проекта Чрез дейността на екипа за управление ще се осигури качествено и ефективно управление, координация и изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” и съпътстващите я документи. В рамките на тази дейност ще бъдат закупени и необходимите канцеларски материали и консумативи, които да бъдат разположение на екипа по проекта в неговия офис в община Сандански. За нуждите на електронния проектен документооборот и за проектният архив ще бъдат закупени външни HDD устройства и флаш памети (като същите от счетоводно финансова гледна точка след приключване на 27 месеца за изпълнение на проекта, ще бъдат без остатъчна стойност).
 • Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта: Тази дейност е изключително важна за успешното изпълнение на дейностите и показателите за резултат, заложени в настоящето проектно предложение. За нуждите на настоящия проект ще бъде избран външен изпълнител, който ще разработи 5 пакета тръжни документации както следва: Изготвянето на тръжните документи ще бъде възложено на външна фирма, избрана съгласно ЗОП. Провеждането на обществените поръчки ще се проведе съвместно с експерти от община Сандански и външни експерти регистрирани в АОП. Поради спецификата на проекта се налага външна помощ за подготовка на тръжната документация за провеждане на процедури по избор на изпълнители за посочените по-долу дейности. 1. Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнител за Дейност 2 – Външна експертна помощ за организация и управление. 2. Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнител за Дейност 4 - Пълен инженеринг- проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура , доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и въвеждане в експлоатация; 3. Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнител за Дейност 5 – Строителен надзор. 4. Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнител за Дейност 6 – Закупуване и доставка на 2 бр. сметосъбираща техника и 152 бр. съдове за разделно събиране на зелени и/или дървесни отпадъци. 5. Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнител за Дейност 7 – Мерки за информация и публичност Дейността включва и провеждането на обществените поръчки и приключва с избор на външни изпълнители по съответните дейности.
 • Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство, авторски надзор и закупуване, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в общините Сандански, Кресна и Струмяни, и проектиране, строителство, авторски надзор на външни връзки за инсталации за компостиране и предварително третиране: 1. Проектиране и авторски надзор – 150 000 лв.: 1.1. Проектиране и авторски надзор на довеждаща инфраструктура. Проектната документация ще съдържа всички части съгласно чл.20, ал.1 т.4 и останалите разпоредби от НАРЕДБА № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Предвижда се съдействие за издаване на разрешително за строеж и при въвеждане в експлоатация. 1.2. Проектиране и авторски надзор на основна инфраструктура – изработване на пълна проектна документация. Проектната документация ще съдържа всички части съгласно чл.20, ал.1 т.3 и останалите разпоредби от НАРЕДБА № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Предвижда се съдействие за издаване разрешително за строеж и при въвеждане в експлоатация. 2. Строително-монтажни дейности. Тези дейности са общи за двете инсталации поради спецификата на терена. Ще се изградят общи външни връзки за двете инсталации, които са на общ терен. Предвижда се изграждане на стоманобетонна конструкция на две нива със ЗП 2250 кв.м. или 4500 кв.м. РЗП /вж. Генплан част от ПИП/, като на долното ниво ще се развие линия за компостиране, а на горното ниво - помещение за предварително третиране. Нивото за компостиране ще е странично отворено с колони, а горното ниво ще бъде обособено като затворено помещение. Това проектно решение се налага от значителната денивелация на терена и преценката за оптимизиране на разходите за изкопи, насипи и подравняване на терена. Общата стойност на строителните дейности е в размер на 2 650 000 лв. 2.1. СМР на довеждаща инфраструктура – път и външни връзки – 250 000 лв.. 2.2. СМР на основна инфраструктура – изграждане на стоманобетонна конструкция на две нива ЗП 2250 кв.м., ограда, складови площи и гараж, вертикална планировка, монтаж на битови и административни павилиони, павилион за охрана, гараж и др. съгласно изготвената и одобрена проектна документация – 2 400 000 лв. 3. Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и доставка на механизация за инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране: 3.1. Доставка и монтаж на общи за двете инсталации оборудване и съоръжения – 3.1.1. Кантар - 49 500 лв.; 3.1.2. Бариера – 1 500 лв. ; 3.1.3. Павилиони и вътрешно оборудване и обзавеждане съгласно разпоредбите за добри и безопасни условия на труд– 5 бр – 90 000 лв. 3.2. Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и механизация за инсталация за компостиране: 3.2.1. Челен товарач -87 000 лв.; 3.2.2. Шредер – 30 000 лв. ; 3.2.3. Автоматизирана система за размесване и разбъркване с аериране – 420 000 лв. включваща: 3.2.4. Сито– 60 000 лв.. 3.3. Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и механизация за инсталация за предварително третиране: 3.3.1. Доставка и монтаж на линия за предварително третиране – 2 477 000 лв. включваща:Челен товарач с приставки– 247 000 лв.;Работни места за ръчно сепариране на едрогабаритни отпадъци – 91 000 лв.;Машина за отваряне на торби за отпадъци – 340 000 лв.;Транспортни линии – 292 000 лв.;Вибрационно/барабанно сито с контейнер за подситова фракция – 444 000 лв.;Работни места за ръчно сортиране с контейнери – 242 000 лв.;Магнитен сепаратор – 270 000 лв.;Транспортна лента – 101 000 лв.;Балираща машина – 450 000 лв.; 3.3.2. Шредер – 173 000 лв. 3.3.3. Стабилизиране на органична фракция – 700 000 лв.. 4. Въвеждане в експлоатация: 4.1. Въвеждане в експлоатация на инсталация за компостиране и обучение на персонала; 4.2. Въвеждане в експлоатация на инсталация за предварително третиране и обучение на персонала;
 • Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на обект на интервенция - компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и на обект на интервенция – довеждаща инфраструктура,: Упражняването на строителен надзор и предхождащото изготвяне на оценка на съответствието на обекта на интервенция е задължително, тъй като обектът попада в обхвата на строежи от първа до четвърта категория, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. За обекта на интервенция трябва да бъде предвиден независим строителен надзор, осъществяван от лицензиран консултант. С оглед получаването на доброто и качествено изпълнение на дейностите по СМР и в предвидените обем и срокове, както и цялостното спазване на нормативните изисквания за строителни дейности е необходимо за обекта да се упражнява строителен надзор. В рамките на дейността изпълнителят, ще изготви и доклада за оценка на съответствието на работния проект със съществените изисквания към строежите по време на строителство върху обекти от първа до четвърта категория /съгласно Наредба №1 на МРРБ/. Въз основа на изготвения доклад за оценка на съответствието Главния архитект на община Сандански ще издаде Разрешението за строеж за обектите предмет на проекта. С оглед гарантиране на ефективно и ефикасно изпълнение, както и постигане на очакваните резултати, упражняването на строителен надзор на обекта на интервенция ще бъде възложена за изпълнение от лицензирана организация. Осъществяване на независим строителен надзор съгласно нормативните разпоредби на Дейност 4, включващ: 1. Строителен надзор на довеждаща инфраструктура- транспортен достъп, електрозахранване и довеждащ водопровод, надзор на строително-монтажните дейности, съставяне на актове по време на строителство, съдействие по въвеждане в експлоатация 2. Строителен надзор на основна инфраструктура- строителен надзор по време на изграждане на стоманобетонна конструкция, доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация за инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране, съставяне на актове по време на строителство, съдействие по въвеждане в експлоатация.
 • Закупуване, доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане за компостиране : Във връзка с изпълнение на целите за оползотворяване на биоразградими отпадъци, чрез изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и дървестни отпадъци е необходимо да бъде закупена извозваща техника и съдове за разделно събраните отпадъци. Системата за разделно събиране е планирана в контекста на цялостното управление на битовите отпадъци на територията на съответните община / регион, отчитайки специфични местни особености свързани с гъстота на населението, съществуваща транспортна инфраструктура, състав на отпадъците и др. Необходимият брой съдове за разделно събиране на зелени отпадъци и специализирани автомобили за тяхното обслужване са обосновани със съответните изчисления за конкретната система, при спазване на следните изисквания: 1.Средното натоварване на транспортната техника в периода март – декември трябва да бъде не по-малко от 75% при едносменен режим на работа. 2.Предвижда се натоварване на транспортната техника в периода март – декември да бъде приблизително 100% при едносменен режим на работа. Извозване на отпадъците при пикови натоварвания може да бъде осигурено чрез преминаване към двусменен режим на работа или осигуряване на външна техника с друго предназначение. 3.Максималната периодичност на транспортиране следва да бъде по-малка от веднъж месечно за съдовете за зелените отпадъци.От проучване на нагласите на населението се определи, че е добре отпадъците да се извозват поне веднъж седмично (за предпочитане в понеделник). 4.Прогноза на работа на инсталацията, количества на отпадъците и дефиниране на нуждата от съдовете за събиране и транспортиране. Предпочетеното техническо решение за оборудване (съдове) за разделно събиране на зелените отпадъци е: използване на несменяеми пластмасови евро-контейнери на колела, със следните характеристики: Вместимост: 1.1 куб.м. - брой 152 Този вариант (този тип съдове) е съобразен с теренните условия, уличната инфраструктура (в кварталите и райните с различно жилищно застрояване) и площите за широко обществено ползване на населените места (градове и села) включени в системата на организираното събиране и извозване на зелени отпадъци. Зелени отпадъци в тези съдове се придвижват до разтоварващото съоръжение на автомобила за събиране, откъдето хидравлично се разтоварват в него. Съдовете ще бъдат разположени върху предварително-фиксирани точки. Местата на точките за събиране са избрани така, че автомобилът да има лесен достъп до точката на събиране на отпадъците, без необходимост от голямо маневриране. В населените места и в трите общини (Сандански, Кресна и Струмяни), 85% от контейнерите ще бъдат разположени на площадките с окомплектовани вече съдове за разделно събиране на смесени битови отпадъци, поставени върху специално-обособени площадки. Останалите 15% ще бъдат разположени на терени и площи за широко обществено ползване в близост до елементи от градските зелени системи (зелени площи в детски заведения, училища, паркове, градини, спортни площадки, развлекателни съоръжения и др.). Ще бъде закупена сметосъбираща и извозваща техника за извозване на разделносъбраните зелени отпадъци до инсталацията за компостиране - 2 броя специализирани камиона. (по подробно описание на стр. 83-88 в ПИП)
 • Осигуряване на публичност и информация на проекта: Описание В рамките на проектната дейност се предвижда се извършат редица от мерки за повишаване информираността на населението, като се разяснят целта на проекта, ползата му за обществеността и подкрепата на Европейския съюз и фондовете за осъществяването му. Целта на дейността е: - Осигуряване на максимално информационно покритие в Община Сандански и извън нея за конкретните предстоящи дейности по проекта; - Осигуряване на информация и публичност за финансовия принос на ЕС чрез ЕФРР и ОПРР 2014 - 2020 г. за реализацията на проекта; - Осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за идентифицираните целеви групи и цялата общественост; - Осигуряване на прозрачност на процеса на реализация на проекта. Мерките ще са съобразени с изискванията на Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОПОС 2014-2020 г. Във връзка и изпълнението на проекта се предвидени следните мерки за информация и комуникация:  Подготовка, дизайн и печат на 2 бр. брошури  Провеждане на 2 публични събития (пресконференции - начална и заключителна)  Организиране и провеждане на официални церемонии – «Първа копка» и «Откриване на обекта»  Организиране и провеждане на 3 бр. разяснителни кампании относно разделно събиране на зелени отпадъци сред населението  Изработване, доставка и монтаж на 3 /три/ билборда - По време на изпълнението на строителните работи по проекта ще бъдат изработени, доставени и монтирани 3 бр. билборда Билбордовете ще бъдат издигнати на подходящи места в трите общини Сандански, Кресна и Струмяни. В община Сандански билбордът ще бъде поставен в близост до строителната площадка. Монтажът на билбордовете трябва да се завърши преди провеждането на официалната церемония, наречена „Първа копка”. Дизайнът на билбордовете ще отговаря на параметрите, посочени в Насоките за информация и комуникация на проекти, финансирани по оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”  Постоянни обяснителни табели – 3 бр.; След демонтирането на билбордовете на техни места трябва да бъдат поставени постоянни обяснителни табели. Табелите ще съдържат всички елементи, указани по отношение на билбордовете, но без информацията за начална и крайна дата на изпълнение на проекта. Те ще бъдат с минимален размер 70 х 50 см.  Информационни табели – 3 бр; Информационните табели ще бъдат изработени в началния етап на изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ. Тяхната роля е да информират участниците в проектите и широката общественост за приноса на ЕС и на българската държава за подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура. Информационните табели ще съдържат същата информация, каквато е посочено в описанието на билбордовете. Те ще бъдат с минимален размер 70 х 50 см. Те ще бъдат поставени на видни и достъпни за обществеността места в общините Сандански, Кресна и Струмяни.  Периодично публикуване на информационни материали и прессъобщения на официалната интернет страниците на общините Сандански, Кресна и Струмяни, където ще има специално създадени за целта интернет банери по проекта, с линк към ОПОС 2014-2020.  Платени излъчвания по електронни медии - 2 бр.;  Платени публикации в печатни медии – 2 бр.; - регионални издания, пълноцветно – 2 бр. публикации  Промоционални материали – общо 1 000 бр. Папки - 200 бр. ; Тефтери / бележници - 200 бр. Химикалки - 200 бр Моливи - 200 бр. Конферентни чанти - 200 бр.  Изработка и доставка на информационни стикери – 300 бр. На стикера ще бъдат визуализирани флагът на ЕС, надписът Европейски съюз, името на съфинансиращия фонд , логото и слогана на ОПОС и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ по ОПОС. Визия на стикера ще бъде съобразена с Насоките за информация и публичност. Информационните стикери са предвидени за поставяне на закупените по проекта оборудване и съоръжения, сметосъбираща техника и съдове за отпадъци.
 • Въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на разрешение за ползване: В рамките на дейността ще бъде подготвена и окомплектована документация за изградените обекти и ще бъде подадена в РДНСК - Благоевград за сформиране на държавна приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на разрешение за ползване от ДНСК. Дейностите по въвеждане на обекта в експлоатация ще бъдат извършени със съдействието на Изпълнителя на инженеринговата услуга, Изпълнителя на дейността по строителен надзор и общинските експерти. Предвижда се експлоатацията на обектите да бъде поета от общинско дружество – оператор, собственост на трите общини Сандански, Струмяни и Кресна. Служители на това общинско дружество са участвали в процеса на провеждане на 72 часовите проби и са преминали обучение за работа със съоръженията и оборудването, преди провеждането на държавна приемателна комисия. Същите веднага след въвеждането в експлотация ще пристъпят към практическа експлоатация и в рамките на следващите месеци (вече извън етапа на изпълнение на проектните дейности ) постепенно ще започнат да натоварват капацитета на изградените инсталации за предварително третиране и за компостиране.

Индикатори

Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от всички инсталации населени места, Целева стойност: 2 209.95, Достигната стойност: 0.00
Капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, Целева стойност: 10 430.00, Достигната стойност: 10 430.00
Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци, Целева стойност: 2 623.00, Достигната стойност: 2 623.00
Обхванато население, което ще се обслужва от инсталациите за компостиране, Целева стойност: 43 000.00, Достигната стойност: 0.00
Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от всички инсталации населени места, Целева стойност: 5 073.00, Достигната стойност: 0.00
Общини, обслужвани от инсталациите за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 0.00
Изградени и въведени в експлоатация инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Обхванато население, което ще се обслужва от инсталациите за предварително третиране, Целева стойност: 47 106.00, Достигната стойност: 0.00
Общини, обслужвани от инсталациите за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 0.00
Изградени и въведени в експлоатация инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

9 368 737.16 BGN
7 066 340.39 BGN
1 835 811.66 BGN
85.00 %
 • [1] Управление на битови отпадъци (включващо мерки за минимизиране, сортиране и рециклиране на отпадъците)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 6 006 389.35 1 059 951.04 2 302 396.77 9 368 737.16
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 6 006 389.35 1 059 951.04 2 302 396.77 9 368 737.16

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за изготвяне на тръжни документации за избор на външни изпълнители, Стойност: 19 000.00
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за осъществяване на организация и управление на проекта, Стойност: 144 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за предоставяне на външни експерти в екип за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0013-C01
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство, авторски надзор и закупуване, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци в общините Сандански, Кресна и Струмяни, и проектиране, строителство, авторски надзор на външни връзки за инсталации за компостиране и предварително третиране, Стойност: 6 888 000.00
 • Обособена позиция 1: Пълен инженеринг-проектиране и автор.надзор на основна и довеж.инфраструктура, СМР на осн.и довеж.ифраструктура,доставка и монтаж на инсталации за компостиране и за предвар. третиране на битови отпадъци.
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на обектите на поръчките - инсталация за компостиране и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и на обект - довеждаща инфраструктура, Стойност: 90 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на консултант за извършване оценка на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор на обект „Основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, въвеждане в експлоатация и обучение
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за закупуване и доставка на оборудване, съоръжения, обзавеждане, техника и машини, необходими за разделното събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, Стойност: 275 000.00
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за публичност и информираност по проекта, Стойност: 70 630.30
 • Обособена позиция 1: Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проект BG16M1OP002-2.002-0013-C01
Предмет на предвидената процедура: Обществена поръчка с предмет "Консултантска услуга за изготвяне на Прединвестиционни проучвания /ПИП/, планове и анлизи за управление на регионална система за управление на отпадъците на регионална система Сандански (общините Сандански, Струмяни и Кресна) - необходима изискуема документация за кандидатсване по обявена процедура BG16M1OP002-2.002 по ОПОС 2014 - 2020 г.", Стойност: 69 900.00
 • Обособена позиция 1: "Консултантска услуга за изготвяне на Прединвестиционни проучвания /ПИП/, планове и анлизи за управление на регионална система за управление на отпадъците на регионална система Сандански (общините Сандански, Струмяни и Кресна) - необходима изискуема документация за кандидатсване по обявена процедура BG16M1OP002-2.002 по ОПОС 2014 - 2020 г."

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.