English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0415-C02
"Енергийна ефективност в "Софтком" ООД"
040607588 СОФТКОМ ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
08.10.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Велико Търново, Велико Търново, гр.Велико Търново

Описание

Проектът е насочен към обновление и усъвършенстване на технологиите и производствените процеси,чрез инвестиции в по-ресурсно ефективни, по-производителни и по-енергийно ефективни мощности.За подобряване на енергийната си ефективност и след провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160, дружеството ще инвестира в: енергиен одит, който да препоръча мерки за оптимизация на производствения процес и намаляване на енергоемкостта; Високопроизводителна линия за производство на ролни консумативи с мултицветен печат- 1бр. с технически параметри в съответствие с предписаните в одита мерки, както и във въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му.
 В рамките на проекта са предвидени 3 дейности:
- Извършване на енергиен одит по образец;
- Придобиване на ново производствено оборудване;
- Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001.
След успешна реализация на дейностите по проекта, фирмата ще постигне намаляване на енергоемкостта на производството, повишаване на производителността и увеличаване на ефективността на компанията, като и ще постигне съответствие с съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. По този начин СОФТКОМ ООД ще засили конкурентоспособността си чрез постигане на по-ниски производствени разходи и възможност за производство на ролни консумативи от рециклирана хартия. Дейностите ще бъдат изпълнени при стриктно спазване на изискванията за визуализация, информираност и публичност.След изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите компанията предвижда да извърши изцяло за своя сметка одит на проекта в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) No 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) No966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.
Дейности
 • Извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ: Проекта се основава на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б). Дейността по изготвяне на енергиен одит е извършена преди подаване на настоящето проектно предложение, след обявяване на процедурата и преди крайния срок за подаване на енергийни одити в АУЕР. За целта СОФТКОМ ООД използва услугите на фирма ЕНЕРКОН ЕООД-вписана с идентификационен номер 0026 в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ. С оглед гарантиране спазването на принципите за добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата по ОПИК, както и спазването на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, избора на енергиен одитор беше извършен чрез процедура по чл.7 т.2 от ПМС 118 (избор без провеждане на процедура) по събиране на три оферти от различни лица, вписани в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ. Предварително бяха подготвени покани за предоставяне на оферти включващи описание на услугата, начини на плащане и всички други необходими реквизити спрямо ръководството за изпълнение на ДБФП. Беше определен краен срок за събирането на предложения до 23.06.2016г. като след това беше извършено класиране спрямо зададения в поканата критерии- "Най-ниска цена". С определения изпълнител- ЕНЕРКОН ЕООД бе сключен договор за извършване на услуги с дата 30.06.2016г. В рамките на предоставената услуга, енергийния одитор: • подготви и представи доклад, съдържащ мерки за повишаване на енергийната ефективност, анализ на енергийното потребление и обосновка на предложените мерки в съответствие с изискванията на процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и в съответствие с действащите наредби. • Детайлно енергийно обследване - в производствен и енергиен аспект на инсталациите и машините. • Анализ на варианти за постигане на оптимална енергийна ефективност при закупуване на енергийно и инфраструктурно оборудване. • Анализ на варианти за постигане на оптимална енергийна ефективност при закупуване на ново производствено оборудване/дълготрайни материални активи (ДМА) с повишена производителност и намалена специфична енергоконсумация и саниране на производствени и административно-битови сгради. • Изготвяне на технико-икономически доклад, съгласно резултатите от енергийния одит по определена форма на доклада, утвърдена от АУЕР. При анализа на наличното в производствената база на дружеството технологично оборудване бе установено, че съществуващото оборудване, предназначено за изпълнение на производствените операции, е с голям енергиен разход и ниска производителност. Поради това е препоръчана Мярка 1 - Доставка и въвеждане в експлоатация на високопроизводителна линия за производство на ролни консумативи с мултицветен печат, състояща се от 4 компонента с отделни технически и функц. характеристики. Чрез изпълнението и СОФТКОМ ООД ще придобие енергийно ефективно и високопроизводително оборудване за производство на ролни консумативи. Въпреки, че препоръчаната мярка е само една, тя има значителен енергоспестяващ потенциал (ESR-фактор на енергийни спестявания)- 79,30%. Чрез внедряване на оборудване с еквивалентни или по добри технически параметри от заложените в одита минимални характеристики, дружеството ще постигне и: - Планирани енергийни спестявания за предприятието (ПЕС): 57,91 % - Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR): 18,44% - Срок на откупуване на инвестицията: 4,99г. ЕНЕРКОН ЕООД изготви и предаде обследването в рамките на изискуемите по договор срокове и беше подписан приемо-предавателен протокол. СОФТКОМ ООД подаде за оценка изготвения одит в АУЕР на 08.08.2016г. Дейността приключи с получаване на одобрение и положително становище за съответствие на енергиен одит от АУЕР с № BG16RFOP-444/25.08.2016г.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на Високопроизводителна линия за производство на ролни консумативи с мултицветен печат- 1бр. - МЯРКА 1 от Енергийния одит): За производството на ролни консумативи се използва производствена верига имаща значителни технологични слабости.Както е посочено в т.2 от формуляра, поради липсата на достатъчно мощности за изработването на ролни консумативи от всички прод. групи, се използват едни и същи машини за производството им. Дублирането на машинния парк,ангажиран с различни производи води, до често междинно спиране на работния процес за ръчна настройка на оборудването в зависимост от изискванията на всеки един продукт (размер, печат, метраж и т.н.). Тъй като компанията разполага само с една морално остаряла и силно амортизирана разролваща машина, която е натоварена с всички продуктови групи, гнездата на работни ножове са се износили в следствие на непрестанната експлоатация. В резултат на това разролващите режещи инструменти дават отклонения в размера на ролните консумативи, а след производство на консумативи с печат, по самите ножове се отделят мастила,който замърсяват следващата партида. Това води до брак, който за 2015г. е в размер на 14,2%. От друга страна, поради амортизацията на мощностите, се налагат чести ремонти което е свързано със значителни разходи. При анализа на наличния машинен парк бе установено, че съществуващото производствено оборудване е с голям енергиен разход и ниска производителност. Тези констатации са подробно описани в изготвения за нуждите на настоящата процедура енергиен одит. Спрямо него, компанията произвежда с наличното оборудване общо 1 944 236 бр. ролни консумативи от всички прод. групи при Спец. разход на енергия за единица продукция от 0,0297 kWh/бр. Високата енергоемкост на машинния парк и недостатъчната му ефективност, налагат внедряването на ново високопроизводително оборудване с нисък разход на енергия. За повишаване на ен. ефективност на предприятието в ен. одит е препоръчана Мярка 1 - Доставка и въвеждане в експлоатация на високопроизводителна линия за производство на ролни консумативи с мултицветен печат. Планираната линия е с подобрена ен. ефективност, водеща до понижаване на консумацията на енергия и има технологична възможност за производство на ролни консумативи от рециклирана хартия.Тя се състои от следните свързани компоненти с отделни технически и функц. характеристики,подробно описани в ен.одит на компанията: -Модул за монтиране на клишета; -Печатащ модул с централен барабан; -Модул за рязане и пренавиване; -Автоматичен опаковъчен модул. Техническите параметри на оборудването позволяват процеса по печат,разролване, стикиране и пакетаж да се извършват с една производствена линия за всички прод.групи. Машината е високопроизводителна и има възможност да изработва както ролни консумативи с печат,така и без печат. Тя е автоматизирана, което не налага извършване на ръчни настройки и свързаните с тях принудителни спирания.Модула за монтиране на клишета ще позволи техния монтаж да става механично, без ръчни операции по поставянето върху печатния барабан. Предвижда се минималната скорост на Печатния барабан да е поне 250 m/min, което гарантира висока производителност на р.консумативи с печат.Предвидения модул за рязане и пренавиване е от ново поколение,което ще даде възможност да се произвеждат продукти с висока прецизност при разрязването, без да има остатъчни мастила по работните ножове. Това ще сведе брака до незначителни размери и позволява производството на р. консумативи от рециклирана хартия. Заложения в линията Автоматичен опаковъчен модул ще бъде синхронизиран с продуктивността на линията и ще обезпечи опаковането в найлонови стекове на готовата продукция. Изпълнението на горепосочената Мярка 1 от ен. одит ще доведе до комплексно положителна промяна в ен. ефективност и капацитета на компанията. Фирмата планира да произвежда общо ≈ 8 570 950бр./год. р.консумативи от всички продуктови групи при Специфичен разход на енергия за единица продукция от 0,0061 kWh/бр., като размера на ен. спестявания от мярката възлизат на 201 855 kWh/г., а Фактора на енергийни спестявания (ESR) на 79,30%.
 • Консултантски услуги за въвеждане на БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 (Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: Въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му): Компанията предвижда след доставката,монтажа и пускането в експлоатация на закупеното по проекта енергоефективно оборудване да въведе и сертифицира енергийната си система съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. Дейността е пряко свързана както с подобряване на качеството, организационните и бизнес процесите в дружеството, така и с оптимизация на резултатите по отношение на енергийната ефективност и околната среда. Към момента липсва ясно разписан модел за наблюдение и действие, както по отношение на енергийната система на предприятието, така и във връзка с процесите свързани с околната среда,от гледна точка на оптималното потребление на енергия,горива и отделянето на емиисии. За целта и след провеждане на процедура за избор на изпълнител на услуги ще бъде/ат избрана/и организация/и, която/ито да анализира/т процесите в предприятието и да разработи/ят наръчник/ ръководство ,процедури,методи и всички документи на системата за управление на качеството по ISO 50001. Стандарта ще определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията. Той ще дефинира и изискванията относно измерване, документиране и докладване на данните за потребление, както и относно проектирането на оптимални работни режими на производственото оборудване и ще оптимизира процесите за повишаване на енергийната ефективност. Ще бъдат посочени какви дейности е необходимо да бъдат извършени, за да се повиши енергийната ефективност в предприятието. На базата на тези указания ръководството на СОФТКОМ ООД ще може да изготви детайлна стратегия (политика) за иницииране и управление на необходимите мероприятия за намаляване на потреблението на енергия, ефективно управление на процесите и оптимизация на работата в дългосрочен план. Изпълнението на залегналите в стандарта мерки е условие за сертифициране на компанията по ISO 50001. Самият сертификационен одит ще бъде извършен след провеждане на процедура за избор на изпълнител за услуги,с която ще бъде избран орган по сертификация. Въвеждането на ISO и сертифицирането му ще бъдат извършени от орган по сертификация, "акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии. Дейността приключва след успешното провеждане на сертификационен одит и издаване на 1бр. сертификат за съответствие спрямо ISO 50001.След изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите компанията предвижда да извърши изцяло за своя сметка одит на проекта в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) No 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) No966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 201 855.00, Достигната стойност: 201 855.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 165.32, Достигната стойност: 165.32

Финансова информация

2 122 050.00 BGN
1 485 435.00 BGN
1 485 189.99 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 262 619.75 222 815.25 636 615.00 2 122 050.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 262 619.75 222 815.25 636 615.00 2 122 050.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ, Стойност: 19 200.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Високопроизводителна линия за производство на ролни консумативи с мултицветен печат- 1бр., Стойност: 2 075 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Високопроизводителна линия за производство на ролни консумативи с мултицветен печат- 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги за въвеждане на ISO 50001-1бр. , Стойност: 18 500.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги за въвеждане на ISO 50001-1бр.
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги за сертифициране по ISO 50001-1бр, Стойност: 9 350.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги за сертифициране по ISO 50001 - ­1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.