English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-2.024-0998-C01
"Конкурентоспособност чрез инвестиции в подкрепа на предприемачеството"
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
23.08.2019
23.08.2019
23.02.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Видин (BG311), Видин, гр.Видин

Описание

Инвестициите по проекта са в подкрепа на предприемачеството на новосъздадено предприятие.
Всички европейски страни, в т.ч. и България, имат нужда от засилване на предприемаческия дух, окуражаване създаването на собствен бизнес и стабилизиране на институционалната и културната среда за иновации и ръст на малките и средните предприятия. 
България е държава, в която предприемаческата инициатива има всички условия за бърз и лесен старт и реализация.
„Дизайнерски и архитектурни решения” ООД ще реализира предприемаческа дейност,  ориентирана към Тематични области на ИСИС: Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
– Сектор M 71.11 „Архитектурни дейности. 
Проектът е насочен към създаване и поддържане на среда, в която предприемачите могат да преуспяват и предприемчивостта се възнаграждава. 
Инвестициите по проекта включват реализиране на дейности за доставка на активи, необходими за откриване на архитектурно студио. Предвидени са дейности за изработване на маркетингов план за пазарна реализация на услугите и популяризирането им чрез изграждане на интернет страница на кандидата.
С реализиране на проекта предприемача „Дизайнерски и архитектурни решения” ООД ще  стартира предоставяне на услуги в областта на архитектурата. 
Очакваните резултати се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение устойчивостта на новосъздаденото предприятие, създаване и стабилност на три нови работни места след реализиране на проекта, включително за едно лице с увреждания и постигане на ръст на приходите чрез реализиране и предлагане на пазара на предприемачески услуги.
Благодарение на инвестиционната подкрепа по процедурата, „Дизайнерски и архитектурни решения” ООД ще постигне конкурентно и ефективно развитие , с което ще се гарантира стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост. 

Дейности
 • Дейност за реализиране на пазара на предприемаческиата идея: Разходи за придобиване на ДМА, необходими за реализиране на пазара на архитектурни услуги: Архитектурата е творческа дейност. Тя е симбиоза между инженерни знания, креативност и художнически и дизайнерски способности. Трудът на архитекта е сериозна и отговорна дейност, без която не може да се построи дори и барака. Архитектурата е същевременно идеята, проектирането, процесът на създаване и видимият окончателен материален резултат. Предприемачът „Дизайнерски и архитектурни решения” ще предоставя цялостни архитектурни услуги: проектиране, изготвяне на строителни документи и количествено-сметна документация. Екипът ще предлага и голямо разнообразие от услуги, включително проучвания за осъществимост, архитектурно програмиране и управление на проекти. Всеки архитектурен проект, включва следните етапи: • Начало на проекта - Планирането на проекта съвместно с с архитекта и клиента – споделяне на проектните нужди, мечти и цели. • Заснемане на обекта – Изключително важен етап, на който с прави заснемане на обекта – инфраструктурни мрежи, а за съществуващи обекти – стени и инсталации. • Схематичен дизайн - По време на този етап екипа започва подготовката на предварителни дизайнерски скици, базирани на изискванията и бюджета на клиента, за да проучи и илюстрира възможните варианти. • Развитие на дизайна - Този етап прецизира съгласувания схематичен дизайн за по-ясно определяне на обхвата и качеството на завършения проект. • Документи за строителството - Когато се вземат решения за проектирането, екипа подготвя работни чертежи и спецификации. Те са необходими за получаване на разрешителни за строеж и оферти и за насочване на изпълнителя в строителството. • Офериране и водене на преговори – Екипът на предприемача помага при оценяване на офертите и избера на изпълнител • Строителство и договорена администрация – Дава съвети по време на строителството. На място посещенията ще определят дали строителството е в съответствие с договора и че проектът, материалите и изработката отговарят на приемливи стандарти. • Значително изпълнение на сертификат за строителство / заетост - предоставя редовни доклади за напредъка, за да информира клиента и остава ангажиран, докато проектът бъде завършен. За реализиране на тези услуги, предприемача ще оборудва архитектурно студио. Предприемачът ще внедрява последните световни тенденции в архитектурното заснемане, основа на всеки архитектурен проект. За целта по проекта ще се закупи Лазерен скенер, с помощта на който ще се извършва съвременно заснемане на инфраструктурните мрежи . По този начин се избягват корекции в архитектурните проекти в последствие, когато в практиката често се налага изцяло да се преработва архитектурата. При реализиране на проекти за реконструкция на съществуващи сгради с помощта на актива ще се заснемат съществуващи стени и инсталации. Скоростта на сканиране на актива е от 122000 до 976 000 т/сек., при точност на сканиране ±1 мм. Активът има камера – мин. 165 Мрх. Освен съкращаване на време, новият актив е идеалното решение за измервания всеки път, навсякъде, без значение на времето и мястото. Новите характеристики като екстра големия обхват - 330 m, правят актива лесен за употреба и безопасен за очите сканиращ инструмент дори при открити заснемания - архитектура, исторически паметници. Лазерният скенер записва до милион измервателни точки в секунда и изготвя прецизна, триизмерна карта на заобикалящата среда. Заснетата информация с Лазерният скенер ще се обработва в студиото с помощта на предвидения за закупуване по проекта Настолен компютър – шест ядрен, с памет от мин. 16 GB. Очакваните приходи, които „Дизайнерски и архитектурни решения” ООД ще реализира от архитектурните дейности е левовата равностойност на 12 - 15 евро на м2. Прогнозира се през първата година след реализиране на проекта да се проектират средно 5 обекта със средна площ от 1200 м2. Разходи за суровини и материали не се калкулират. Разходите за външни услуги са от порядъка на 20-25% от приходите за архитектурни дейности.
 • Дейност 1-част 2: Разходи за Квалифициран персонал, необходими за реализиране на пазара на продуктите на предприемача: За реализиране на предприемаческата идея ще се сформира Екип по проекта, който ще включва: Квалифициран персонал, който е обект на оценка: 1. Предприемач Предприемачът ще бъде назначен на длъжност: Архитект интериор – код 2161 7003 Брутно месечно възнаграждение: 1800,00 лева Осигуровки от работодател при мин. 1 година стаж – общо: 342,60 лева Общо при 8 часова заетост: 2 142,60 лева Общо за 12 мес. – 25 711,20 лева 2. Експерт, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат. За реализиране целите на проекта ще се назначи експерт на длъжност: Архитект - код 2161 7002 Брутно месечно възнаграждение: 900,00 лв. Осигуровки от работодател при над 26 години стаж – 196,84 лв. Общо при 8-часова заетост: 1096,84 лв. Общо за 6 месеца – 6 581,04 лв. Квалифициран персонал, който не е обект на оценка: По проекта ще се назначи квалифициран персонал - 1 лице на длъжност Длъжност: Архитект - код 2161 7002 Брутно месечно възнаграждение: 656,00 лв. Осигуровки от работодател при мин. 2 години стаж – 125,61 лв. Общо при 8-часова заетост: 781,61 лв. Общо за 6 месеца – 4 689,66 лв. Общо разходите за заплати на Екипа, с включени осигуровки от работодателя са в размер на 36 981,90 лева. Кандидатът ще осигури устойчива заетост, в резултат от реализиране на проекта като запази работните места на членовете на екипа за период от 6 месеца през първата година след верифициране на разходите по проекта.
 • Дейност 1 – Част 3: Дейност за реализиране на пазара на предприемаческата идея: Разходи за изработване на маркетингов план за пазарна реализация на Архитектурните дейности: Предприемачът „Дизайнерски и архитектурни решения” ООД , съзнава, че в наши дни архитектурата не е индивидуално занимание, а съвкупност от експертни оценки - специалисти в различни области, които съвместно работят за достигане на най-добрия резултат при проектиране и строеж. Тя е ежедневно променяща се наука, според нуждите и предпочитанията на хората и откриването на нови технологии и средства за улесняване процеса на строителство. Като новосъздадена компания, „Дизайнерски и архитектурни решения” ООД съзнава, че е необходимо изработване на маркетингов план за пазарна реализация на архитектурните дейности, които ще предоставя, изготвен на базата на задълбочено пазарно проучване на тенденциите у нас и в света. Този подход е задължително условие за успеха на всеки нов бизнес. Той трябва да бъде добре обмислен и да съдържа правилните стратегии. Става дума за осигуряване на дългосрочна визия и планове за действие, а това изисква доста усилия. Дейността за изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на услуги ще включва: описание на идеалния клиент; анализ на ситуацията и пазарната ниша ; SWOT анализ; конкурентен анализ; план за PR; определяне на маркетингови цели; избор на маркетингова стратегия; избор на маркетингова тактика; идея за прилагане на плана и контрол на изпълнението. Планирането в маркетинга представлява управленски процес. Най-просто казано това е начинът ресурсите на компанията да се организират така, че тя да постигне поставените цели. Планирането е още и връзката между това, което организацията представлява в момента, и това което може да представлява в бъдеще. Едно от предимствата на Архитектурата е, че тя е много фокусирана върху дизайна и създава красиви структури и форми за хората. Използвайки този начин на мислене в полза на бизнеса, архитектурните фирми могат да се възползват от маркетинговите техники. С помощта на маркетинг на съдържанието или маркетинг за архитекти те могат да изградят връзка с клиентите си, архитектурните услуги изграждат трайна основа.
 • Дейност 1 – Част 4: Дейност за реализиране на пазара на предприемаческата идея: Разходи за създаване на интернет страница на „Дизайнерски и архитектурни решения” ООД : Интернет страницата е жива система. Тя е визитката на всеки бизнес. Предприемачът „Дизайнерски и архитектурни решения” ООД ще разработи чрез възлагане на външен изпълнител, собствен сайт, като един от основните инструменти за реализиране на дългосрочните си цели и като начин да достигне до повече потенциални клиенти. Интернет страницата е най-переспективния канал на 21 век, а именно Интернет. Тя е идентичност, визия, история и философия за утрешния ден. Бизнесът е там, където са потребителите, а днес те са онлайн и това можем да видим навсякъде и по всяко време в ежедневието си. Интернет страницата ще се отличава с: - Уеб дизайн – професионално изглеждащ и структуриран, съобразен с фирмената идентичност на предприемача; - Бърз и функционален уеб сайт – ефективен и бързо зареждащ се; - Удобен за поддръжа и обновяване – платформите, с които ще се изработи уеб сайта ще разполагат с едни от най-лесните за ползване административни интерфейси, което ги превръща в идеално средство за контрол и управление на интернет съдържанието. Това ще позволи на „Дизайнерски и архитектурни решения” ООД да има достъп до почти всички аспекти на уеб сайта и ще има възможност да извършва актуализации по него.
 • Дейност 2: Визуализация на проекта : През цялото време на реализиране на проекта „Дизайнерски и архитектурни решения” ООД ще прилага подходящи мерки за публичност и информираност съгласно изискванията на „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020 г. Финансовият принос, предоставен от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 “ ще бъде упоменат във всички документи, издадени от предприятието. На външен изпълнител ще се възложи изготвяне на 2 табели и стикери за закупения по проекта актив, включващи информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Прогнозна стойност на EBITDA, Целева стойност: 23.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой подпомогнати нови предприятия, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 0.00
Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби, Целева стойност: 74.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

243 252.28 BGN
194 601.83 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Развитие на дейността на МСП, подкрепа за предприемачеството и създаването на предприятия (включително подкрепа за отделяне и разделяне на предприятия)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
 • [6] Не се прилага
 • [7] Изкуство, развлечения, творчески индустрии и отдих

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 165 411.56 29 190.27 48 650.45 243 252.28
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 165 411.56 29 190.27 48 650.45 243 252.28

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1: Лазерен скенер – 1 бр.; Обособена позиция 2: Настолен компютър - 1бр., Стойност: 183 270.38
 • Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1: Лазерен скенер – 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 02: Настолен компютър - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Изработване на маркетингов план за пазарна реализация на архитектурните дейности, Стойност: 21 200.00
 • Обособена позиция 1: Изработване на маркетингов план за пазарна реализация на архитектурните дейности
Предмет на предвидената процедура: Създаване на интернет страница на „Дизайнерски и архитектурни решения” ООД , Стойност: 1 800.00
 • Обособена позиция 1: Създаване на интернет страница на „Дизайнерски и архитектурни решения” ООД

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.