English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-3.002-0026-C01
„Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“
000056814 ОБЩИНА БУРГАС
ЕФРР ==> Региони в растеж
30.05.2019
30.11.2016
30.05.2019
В изпълнение (временно спрян)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Бургас, Бургас, гр.Бургас

Описание

Проектното предложение е насочено към създаване на нови възможности за професионална квалификация на възпитаниците на шест професионални училища в гр. Бургас, както и осигуряване на съвременни условия за практикуване на спорт на закрито и открито, чрез осигуряване на материална база за това. 
Основните дейности, планирани в проектното предложение, включват изпълнението на строително монтажни- работи за реконструкция на училищната инфраструктура, както и осигуряване на ново обзавеждане и оборудване на специализирани кабинети и лаборатории и доставка на съвременни програмни продукти и техника за целите на образователния процес.
4225 ученици, 321 души педагогически и 103 души непедагогически персонал ще се възползват от постигнатите резултати от изпълнението на проекта, като през следващите учебни години този брой се предвижда да нарасне с оглед на положителната тенденция, която се наблюдава за увеличаване на броя на учащите в професионалните училища и нарасналата атрактивност на учебните заведения в резултат от изпълнението на проекта.
Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати, а именно цялостна модернизация на учебната материално- техническа база ще окажат положителен ефект за повишаване атрактивността на професионалното образование сред децата и техните родители и най- вече за създаването на възможности за практическа подготовка на учащите в условия максимално близки до работната среда.
Дейности
 • За изпълнение на проекта Община Бургас ще сформира екип от експерти, отговарящи за изпълнение, управление и координация на проектните дейности. Основните отговорности на екипа ще са свързани със спазване на клаузите на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ и правилата на програмата, спазване на процедурите и изискванията на ЗОП и нормативната уредба на Р България при организиране на процедури за избор на изпълнители, упражняване на постоянен мониторинг и контрол при изпълнение на проектните дейности в тяхната технологична последователност от избраните изпълнители, провеждане на информационни дейности сред широката общественост. В структурата за организация и управление на проекта са включени: Ръководител проект, Координатор, Финансов екперт, експерт "Обществени поръчки" и 2ма експерти "Инвеститорски контрол". Отговорностите на отделните членове са, както следва: Ръководителят на проекта отговаря за цялостния процес на изпълнение на проекта, включително: - отговаря за управлението на проекта, съгласно условията на договора сключен с Управляващия орган на ОПРР и осъществява комуникация с Управляващият орган на ОПРР; - контролира за спазване на законосъобразността и целесъобразността на проведените процедури за избор на изпълнители и извършените по проекта разходи. - осъществява дейности по наблюдение и контрол изпълнението на проектните дейности; - отговаря за навременното и коректно подаване на отчетна информация по проекта в ИСУН. Задълженията на координатора включват: - подпомагане Ръквоодителя на проекта в цялостното управление на проекта' - подпомага подоготовката и провеждането на процедурите за избор на изпълнители; - отговаря за подоготовката на междинни отчети и искания за плащане. - отговаря за изготвянето и организацията на информационните материали и публични събития по проекта; Задължения на Финансовия експерт включват: - Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на направените по проекта разходи; - Подготвя финансови отчети и искания за плащане; - Съхранява финансовата документация на проекта Задължение на експерт "Обшествени поръчки" включват: - отговаря за подготовката на тръжни досиета, съгласуване на тръжна документация, провеждането на обществени поръчки, избор на изпълнители и подписване на договори за всички обществени поръчки предвидени в рамките на проекта; - участва в комисии по оценка на постъпилите оферти за избор на изпълнители; Всеки един от Експертите "Инвеститорски контрол" ще отвоаря за 3 обекта, като следи дали изпълнението строително- монтажни работи съответстват на одобрените технически проекти и се изпълняват в обема предиден в тях. Техническото и финансово отчитане по проекта ще бъде извършвано съгласно Общите условия на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Ще бъдат изготвяни междинни, годишни и окончателен технически отчети, както и финансови отчети и искания за плащане. Те ще бъдат представяни на УО съгласно сроковете опредлени в Общите условия. В рамките на срока на изпълнение на проекта (30 месеца) - последните два месеца, последващи приключването на дейностите по проекта, ще бъдат изготвени и представени окончателните доклади – финансов и технически, придружени от доклада на външния лицензиран одитор. Всички изготвени отчети ще съдържат пълна информация за извършените през периода дейности. Финансовите отчети ще бъдат придружени от копия на всички разходо-оправдателни документи.
 • Дейността има за цел да осигури провеждането на законосъобразен, целесъобразен, ефективен и прозрачен избор на изпълнители на дейностите по проекта, съобразно правилата за разходване на средства от ЕС, Закон за обществени поръчки, действащото българско законодателство, Системата за финансово управление и контрол и Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки на Община Бургас. В рамките на дейността ще се извърши подготовка на тръжната документация и провеждането на необходимите процедури за възлагане изпълнението на дейностите по проекта на външни изпълнители, съгласно ЗОП, публикуване на информации за сключени и изпълени договори, връщане на гаранции на участиците. В рамките на проекта се предвижда да се проведат следните процедури за избор на Изпълнители: 1. "Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: "ПРИСТРОЯВАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ - гр. БУРГАС, находяща се в УПИ VІ, кв. 9 по плана на ЦГЧ - БУРГАС, ПИ с идентификатор 07079.610.443 по КК на гр.Бургас"; Обособена позиция 2: "ПРИСТРОЯВАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И РАЗШИРЯВАНЕ НА УЧЕБНА БАЗА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА /ПГЕЕ/ "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ"- Бургас, ПИ с идентификатор 07079.615.292 по КК на гр.Бургас - I-ви етап 2. Изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор /инженеринг/ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Реконструкция на учебно- производствена база на ПГМЕЕ, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.18 по КК на гр. Бургас, Обособена позиция 2: “Благоустрояване на дворното пространство и спортна площадка, извършване на дейности по ремонт и реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и нови такива, реконструкция на ограда на ПГ САГ „Кольо Фичето“, ПИ с идентификатор 07079.619.17 по КК на гр.Бургас 3. Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с „Лазур“, ПИ с идентификатор 07079.607.457 по КК на гр. Бургас; Обособена позиция 2: Реконструкция и преустройство на сградата на учебно-производствен комплекс „Младост“ към Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ ; 4. Изпълнение на строителен надзор по Рамкова прецедура на Община Бургас на следните обекти- Търговска гимназия, ПГЕЕ "Константин Фотинив", ПГМЕЕ, ПГСАГ "Кольо Фичесто", Професионална гимназия по Транспорт, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров". 5. Изпълнение на авторски надзор на следните обекти- Търговска гимназия, ПГЕЕ "Константин Фотинив", ПГМЕЕ, ПГСАГ "Кольо Фичесто", Професионална гимназия по Транспорт, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров". 6. Достаква, монтаж и поддръжка на обзавеждане и оборудване за професионални учлища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални учлища в гр. Бургас- Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, Търговска гимназия, Бургас, ПГЕЕ "К. Фотинов", Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Кольо Фичето", Професионална гимназия по туризм "Проф. д-р Асен Златаров".; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и поддръжка на оборудване за професионални учлища в гр. Бургас- Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, Търговска гимназия, Бургас, ПГЕЕ "К. Фотинов", Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Кольо Фичето", Професионална гимназия по туризм "Проф. д-р Асен Златаров"; 7. Изготвяне на информационни материали по Рамкова прецедура за осигуряване на информация и публичност на Община Бургас. 8. Извършване на независим финансов одит на проекта
 • Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника Бургас е училище с 90 годишна история. Инициатор за създаването му е синът на Райна Княгиня – Георги Дипчев, който от 1920 г. работи като инспектор по парни котли в областта. По негово настояване Търговско – индустриалната камара – Бургас прави официално предложение пред правителството и на 29 август 1925 г. се открива Държавното практическо механотехническо училище в града. През годините училището е имало различни наименования - през 1939 г. Държавно средно механотехническо училище „Цар Борис III ”, от 1949 г. става Механоелектротехническата гимназия, от 1956 г. Техникум по машиностроене и уредостроене, а от учебната 1958/59 година учебното заведение вече е Техникум по механотехника „Г. Димитров”. През 2003 г. се преименува в Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ) – Бургас. Към традиционните за техникума специалности в областта на технологията на машиностроенето, двигателите с вътрешно горене, ел.обзавеждане на производството, промишлена електроника и микропроцесорна техника се добавят и нови, като художествена обработка на метали, промишлена естетика и дизайн, инсталационен техник, ел. мрежи и централи, електрически инсталации, компютърни мрежи. Днес в училището се обучават 868 ученика в дневна форма и 22 ученика в самостоятелна форма на обучение, разпределени в 35 паралелки. Специалности: "Промишлена естетика и дизайн", "Автотранспортна техника", "Ел. обзавеждане на производството", "Компютърни мрежи", "Промишлена електроника", "Микропроцесорна техника", "Ел. обзавеждане на транспортна техника". Училищната материално - техническа база и по-специално учебно-производствената част се нуждае от разширяване и осъвременяване, за да отговаря в пълна степен на съвременните стандарти за провеждане на учебния процес и осигурява в максимална степен комфорта на учениците, педагогическия и административен персонал. Реконструкцията на учебно-производствената база на ПГМЕЕ – Бургас цели привеждането й в съответствие с изискванията за съвременното професионално-техническото обучение на учениците. Организацията на учебния процес в базата предполага създаване на оптимални условия за упражняване на специфичните функционални дейности без да си пречат една на друга. По този начин може да се постигне успешно усвояване на практически умения от учениците и естествено продължаване на наученото на теория в класните стаи и прилагането му в практиката, с което се затваря цикъла на учебния процес. С изпълнението на дейността се цели решаването на следните въпроси: -изграждане на нови обслужващи и спомагателни помещения към учебно-производствената база, тъй като съществуващите не отговарят на елементарните изисквания за ползване като размери, височини, функционални връзки, достъпност. -привеждане на всички помещения в съответствие с нормите за противопожарни изисквания. -отреждане на територия за спорт за задоволяване потребностите на учениците от системни занимания, физически упражнения и спорт -въвеждане на мерки за енергийна ефективност на учебно-производствената база на ПГМЕЕ – Бургас, чрез подмяна на покривни остъклявания и топлоизолиране на външни ограждащи елементи - монтиране на система за видеонаблюдение - изграждане на вътрешната отоплителна и вентилационна инсталации на учебно-производствената база, - дейности по ремонт и реконструкция на част от мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в имота -възстановяване на прилежащото пространство от двора
 • Търговска гимназия е едно от най - старите професионални училища в страната. С предписание № 21360 от 7 септември 1905 година на Министерството на търговията и земеделието се препоръчва към прогимназията да бъде открит І курс на средно търговско училище. На заседание на общината с участието на директора на прогимназията и председателя на училищното настоятелство е решено: „от 1 октомври 1905 година да бъде открито търговско средно училище”. Така след Свищов (1894 г.) Бургас е вторият град, в който се открива търговско училище. Идентифицирани са следните потребности с цел постигане цялостна модернизиране на образователната инфраструктура: В училището няма изграден физкултурен салон. Часовете по физическо възпитание и спорт дълги години са се провеждали в помещение, в близост до училището. След реституция на това помещение през 2001 год. за часовете по ФВС се ползва преустроено помещение в сутерен, което не отговаря на санитарните изисквания за спорт. Необходимост от ремонт имат и площадките за спорт на открито в двора на училището. Състоянието на санитарните възли по всички нива на съществуващата сграда на училището е лошо, разпределенията са нефункционални и не отговарят на изискванията на Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда включително хора с увреждания. Към момента съществуващата сграда на училището не отговаря на изискванията на Наредба №4, за осигуряване на достъпна среда за населението, включително и за хора с увреждания и противопожарните изисквания на Наредба Iз-1979/29.05.2009г за СТПН за ОБП . За изпълнение на предвидените строително- монтажни работи има изготвен и одобрен технически проект за изграждане на пристройка за физкултурен салон и вертикални комуникации за осигуряване на достъпна среда в съществуващата сграда, ремонт и преустройство на санитарните възли по всички нива и обновяване на съществуващи спортни площадки, благоустрояване и озеленяване на двора.
 • В гимназия ПГЕЕ "К.Фотинов" се обучават 530 ученика в дневна форма на обучение, разпределени в 22 паралелки. Гимназията ползва за учебна база част от сграда с идентификатор 07079.615.292.1 по КК на гр.Бургас, находяща се в УПИ I, кв.133 по плана на ЗЦГЧ-Бургас. В УПИ са ситуирани: - основната училищна сграда - четириетажна, разположена в северната част на имота. - съществуващият физкултурен салон /12.00м/25.00м/ е разположен в западната част на УПИ, в свързана застройка с училищната сграда, поместен в преустроена стара сграда. Същата е с ежегодни предписания за закриване от РЗИ, поради компрометиран покрив и под. Източно от салона са пристроявани временни кабинети с външни подходи, ползвани от ПГЕЕ "К Фотинов". Сградата на училището е основно реконструирана по проект по ОПРР 2007-2013, Договор №: BG 161PO001/1.1/2007/029. Училището е оборудвано с необходимите пособия за провеждане на учебни занимания. По проект “Здрав дух в здраво тяло”, финансиран по програма ТГС България - Турция е изградена многофункционална спортна площадка, оборудван с фитнес уреди и пособия за стимулиране спортната активност на деца и младежи, включително и със специални образователни потребности. През 2009г. е изготвен проект за Физкултурен салон на ПГЕЕ „К.Фоптинов“ и СОУ „Иван Вазов“, който предвижда изграждане на един частичен сутеренен етаж със съблекални, душове и санитарни възли, един партерен с голям и малък физкултурни салони, втори с въздух над физкултурни салони, с кабинет и помещение за учители и трети и четвърти частични етажи с по 4 бр. кабинети, както и скатен покрив. Този първи проект е осигурявал нови площи и за двете училища. Поради липсата на средства, както и тенденцията за намаляване броя на учениците в СОУ „Иван Вазов“ (2008 г. – 643, 2009 г. – 544, 2010 г. – 439, 2011 г. – 402, 2012 – 367, 2013 – 351, 214- 327, 2015 – 263, 2016 - 262), проектът не е реализиран и е неактуален към съвременните потребности. За настоящите нужди е възложена преработка на проекта, така че той да се актуализира спрямо действащите изисквания на нормативната база и актуалните потребности на професионалната гимназия като функции и площи. Установена е възможност за разполагане на 4бр. специализирани кабинети отредени за ползване от ПГЕЕ „К.Фоптинов“ в изравнително ниво във височината на физкултурния салон и предвиденият частичен трети етаж за учебни кабинети се явява в допълнение и няма да се реализира в срок от най- малко 5 години след приключване изпълнението на дейностите по проекта. В рамките на настоящия проект се предвижда изпълнение на 1-ви етап включващ изграждане на сутерен, първи и втори етаж в изравнително ниво. Към този етап е предвиден и "временен" идентичен с посотянен покрив. На първи етаж са ситуирани физкултурен салон и малка спортна зала, достъпни саблекални, душове и санитарни възли, гримьорни и складови помещения, в сутерен са обособени съблекани с душове и санитарни възли, треньорски, технически и складови помещения, а в изравнителното второ ниво са предвидени 4 бр. специализирани кабинети. Отчитайки факта, че липсват свободни площи за реализация на нова сграда в имота на училището логично и икономически най-целесъобразно идва решението да се премахне старата сграда на физ. салон и свързаните с нея едноетажни постройки на кабинетите и на тяхно място да се изгради нова постройка, задоволяваща всички нужди. Учебната сграда е обект на интервенция в частта на изграждане на връзка между старата и новата сгради, с което се осигурява и достъпна среда в новата постройка, ползвайки съществуващ асансьор. На 2ро и 3то ниво се преустройстройват класни стаи на ПГЕЕ, през които се прави връзката. Описаното преустройство налага на съществуващата училищна сграда, на основание чл. 148, ал. 13 от ЗУТ, да се извърши обследване по реда на 176“в“ и състави технически паспорт по реда на 176 „б“, ал. 2 от ЗУТ. Отоплението на новата част – пристройка се осъществява посредством захранване с топлинна мощност от съществуващото котелно на училището.
 • Професионална гимназия по туризъм е наследник на едно от най-популярните училища в Бургас - Техникум по обществено хранене /ТОХ/. С постигнатите успехи през своята дългогодишна история гимназията завоюва позиции на едно от най-добрите профилирани училища в страната. Гимназията си поставя за цел да развива висококачествено образование в сферата на туризма в Република България. За да се поддържа високото ниво на квалификация на учениците и конкурентно-способността им в динамично развиващата се среда на услугите е необходимо постоянство в практическата ориентираност на обучението чрез осигурявяне на учебна среда диктуваща съвременните тенденции и възможности във сферата и ползваща разнообразни образователни похвати. Съгласно АПОС №3612/ 25.03.2003г. УПИ I, кв. 18 по плана на кв.“Бр.Миладинови“, гр.Бургас, с площ от 9765 кв.м, ведно с построените училищна сграда на четири етажа със ЗП 735.25кв.м и сутерен 250кв.м, физкултурен салон на 2 етажа със ЗП 447кв.м, работилници на един етаж със ЗП 1360.25кв.м, сладкарница и хлебарница – 1 етаж , със ЗП 1332.5 кв.м и ресторант са публична общинска собственост и представляват Техникум по обществено хранене. Сградата на учебно-производствения комплекс - ресторант „Младост“ е построена през 1976 г. По функционално предназначение представлява комплекс за обществено хранене, в нея функционират ресторант, закусвалня и снек бар. Представлява свободно стояща сграда, с едно сутеренно и едно надземно ниво. Сутеренното ниво се заема от котелно, помещения за учебни практики и почивка на персонала, работилници и складове. Надземният етаж включва помещения свързани с функционирането на заведенията за обществено хранене - кухни, санитарни и складови помещения, зали за хранене. Сградата е с монолитна конструкция. Външните ограждащи стени представляват зидарии от плътни тухли. Обособени са входове за достъп към сградата от източната, южната и западната страна. Стените не са топлоизолирани. Сградата има покривна конструкция тип "топъл" плосък покрив, окачен таван от рабица и замазка с дебелина 6см. в повечето помещения. Конструкцията е стоманобетонна с покривно покритие от битумна хидроизолация. Отвеждането на дъждовните води е вътрешно. Гореописаните обекти в сградата са функциониращи и присъединени към мрежите на техническата инфраструктура на експлоатационните дружества. Идентифицирана е една основна потребност за постигане цялостно модернизиране на образователната инфраструктура: В сградата на комплекса за професионална подготовка не е извършван ремонт от неговото построяване през 1976 година, интериорът е амортизиран и се нуждае от подмяна, разпределението не е оптимизирано, цялостно сградата се нуждае от ремонт, преустройство, привеждане към съвременните изисквания за енергийна ефективност, повишаване на сеизмичната устойчивост на конструкцията.
 • Техникумът по строителство “Кольо Фичето”- Бургас е създаден през 1960 година. През учебните 1960/61 и 1961/62 год. той е съществувал в сградата на Механотехникума, а от учебната 1962/63 год. заема новопостроената сграда - първоначално, настоящия основен корпус на техникума. През повече от 55-годишната си история той е обучил хиляди строителни кадри - работници, строителни техници, геодезисти, водостроители. Най-голямата част от бившите възпитаници на училището в момента са президенти, мениджъри, строителни техници, ръководители на звена във водещи строителни фирми на територията на цялата страна. Техникумът поддържа традиции в учението, труда, спорта, художествената самодейност, професионално-творческата самодейност. Към настоящия момент са необходими инвестиции за реконструкция на дворно пространство, спортни игрища и огради, поради: - системно наводняване на сутеренните използваеми помещения на сградата на гимназията и спортната площадка в резултат на лошото състояние на съществуващите хоризонтални клонове на канализационната мрежа; - недобро състояние на спортната площадка, което не дава възможност за развитие и практикуване на открито на различни спортове от учениците; - лошо състояние и унищожени сегменти на металната част на оградата на училищния двор, което не гарантира безопасността на ученици, учители и служители както и пълния й контраст с модерната визия на околните градски обекти; - недобро състояние на училищния двор като настилка, обособени места за отдих и възможност за провеждане на наблюдение и работа на открито по учебни практики; - недостатъчно обезпечаване на учебния процес по професии с модерно оборудване и компютърни програми, отговарящи на новостите и гарантиращи повишаване качеството на уменията на учениците.
 • ПГ по транспорт е основана през 1968 г. и е настанена в съществуваща сграда – за казарми, находяща се в к-с Лазур, на границата с източно ЦГЧ и Приморски парк - град Бургас. В Професионалното средно училище за учебната 2016/2017г. се обучават около 340 ученици .Гимназията ползва база от 4 сгради с обща застроена площ /ЗП/ 1552кв.м и дворно пространство от около 3500 кв.м. Основната сграда на училището, обект с идентификатор 07079.607.457.1 по КК на гр.Бургас, е построена преди повече от 100 години и представлява едноетажна полумасивна сграда с полу-сутерен и двускатен дървен покрив, изградена от тухлени стени, дървен под-гредоред и дървена покривна конструкция, покрита с керемиди. Строежът е III-та категория , съгласно чл. 6 ал. 3 т. 4 от Наредба № 1 от 2003г. за номенклатура на видовете строежи и чл.137 ал. 1 т.3 буква „в“ от ЗУТ. - Към момента гимназията не разполага с физкултурен салон и ползва за целта пригодена метална сграда в двора, която няма топла връзка с основната учебна сграда. - Относно сграда с идентификатор 07079.607.457.1 по КК – реконструкция на покрив, реконструкция на подове на коридори, осигуряване на достъпна среда. - Премахване на сгради: с идентификатори 07079.607.457.3, в режим на свързано застрояване с основната от североизточна страна и с идентификатор 07079.607.457.4 - метална конструкция, ползваще се за складови площи и библиотека. С премахването на гореописаните сгради ще се предостави възможност за свързване на северозападното дворно пространство с източното. Ще има възможност за разполагане на спортни игрища, отговарящи на нормативите за спорт. Поради дървените конструктивни елементи и наличието на горими облицовки по подовете и стените на основната учебна сграда, контролните органи са давали множество препоръки за привеждане на сградата в съответствие с нормите за пожарна безопасност, които са трудноизпълними и икономически нецелесъобразни за осъществяване. Във връзка с изготвяне на Обследване на енергийната ефективност /ОЕЕ/ на обект с идентификатор 07079.607.457.1 и съставяне на технически паспорт за същия е извършено конструктивно обследване на сградния фонд. Съгласно заключения от визуалното обследване е установено: - Наличие на влага и пукнатини по сутеренните стени на западната фасада; - Сутеренът е обект на наводняване, поради навлизане на дъждовни води в следствие на недобра вертикална планировка; - Дървената конструкция е в лошо състояние. Част от главните греди са провиснали. Наблюдават се пукнатини и разслояване на материала успоредно на влакната при главните греди и подгредите; - Липсват конструктивни съединения между отделните елементи на дървените рамки; - Дървената конструкция не е защитена срещу пожар и гниене. Част от ел. инсталацията преминава директно върху конструктивните елементи и създава предпоставка за пожар. Тъй като материалната база на ПГТ е пригаждана за учебна инфраструктура, то тя не осигурява основни функционални звена – като помещение за спорт на закрито и обслужващи помещения, липсва достъпна среда, видно от обследването на техническите характеристики. Конструкцията на сградата не отговаря на: БДС EN 1995-1-1:2004 - Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Основни положения. Основни правила и правила за сгради; EN 1995-1-2:2004 - Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Основни положения. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар; Наредба №: РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 13 от 2012 г.). Съществуващата дървена конструкция на подове и покриви в сгарадата не е в съответствие с нормите за пожарна безопасност. Поради големия обхват на интервенция наложителен за ПГ по Транспорт и факта, че СМР за реконструкция, преустройство и пристрояване са технологично обвързан процес, Община Бургас е заложила собствен принос за дейности които са допустими по правилата на ОПРР и настоящата процедура, но надхвърлят определената финансова рамка.
 • Нуждата от модерно обзавеждане и оборудване отговарящо на съвременните изисквания за провеждане на професионална подоготовка на учениците е идентифицирано в пет професионални училища, както следва: - Търговска гимназия, Бургас - предвидена е доставка на сървър, компютърни конфигурации, интерактивна дъска, климатик и др. за оборудване на учебен кабинет в училището, който ще се превърне в Център за модерно бизнес образование. Центърът ще прeдостави на учениците възможността да приложат на практика учебния материал, който им се преподава и да усетят тръпката и придобият умения от работа в реална бизнес среда. - ПГЕЕ "К. Фотинов" - предвидена е досатвка на специализирано оборудване за компютърен кабинет, включваща прожекционни системи, дъски, комплект за извършване на механични сплайсове, лабораторен захранващ блок, автотрансформатор,аналогов мултимер. Ще се създат условия за изпълнение на практически задачи от учениците и придобниване на умения за работа с оборудване, използвано в работна среда. За професионалното училище е предвидена и доставка на оборудване за физкултурен салон, включваща баслетболни табла и рингове, волейболна мрежа, хандбални врати и др. - ПГАСГ "Кольо Фичето"- за нуждите на училището и учебния процес ще бъдет доставен специализиран GIS софтуер, компютърно оборудване (лаптопи и таблети), измервателно оборъдване (GPS приемник, Дигитален нивелир и лата), както и градинско оборудване (Компостер, Листосъберач- моторен, Листосъберач- електрически, Духалка за листа, Ножица за жив плет- моторна, Тример- моторен, Косачка- моторна). Оборудването активно ще се използва по време на учебния процес за придобиване на умения. които реално са необходими и се използват в работна серда и значително ще подобри квалификацията на учениците. - ПГМЕЕ- В рамките на проекта се предвижда доставката на оборудване и обзавеждане за две Лаборатории по електроника, Работилница електротехника, Работилница шлосерно, Работилница студена обработка, Работилница и лаборатория стругарно, което включва: стендове за обучение, Тестер на оптични влакна, Стенд за изследване на асинхронни машини, шлосерски маси, стругове, шмиргел, Колонна пробивна машина, Машина огъваща за ковано желязо, Пробивно-фрезова машина, Шлосерски средни стиски, Комбинирана ръчна машина -вал-абкант-гилотина. По този начин ще бъдат осигурени условия за практическа работа пряко обвързана с преподавания учебен материал, което ще повиши практическите умения на учениците, интереса към учебното заведение и изучаваните приоритетни направления. - Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - Предвидено е обрудване на следните помощение в училището- Складове за бельо и инвентар, плодове и зеленчуци, сухи продукти, консерви, амбалаж, Хладилна камера мляко и млечни продукти, Хладилна камера месо, подготвителни помещения, студена и топла кухня, умивалня, мокър бюфет и др. (подробно описани в Приложение Б). Планираното за доставка кухненско и складове оборудване и обзавеждане, заедно с изпълнението на предидените строително- монтажни работи ще допринесе за пълната промяна на учебните помещения за провеждане на практически занимания. Комфорта на обитване и условията за преподаване ще бъдат значително повишени, превръщайки тези места в желано място за работа и учене. Значително ще се повиши квалификацията на учениците и придобиването им на реални умения за работа в работна среда.
 • Строителният надзор отговаря за спазване на изискванията за влагане в строежите само на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон. Отговаря за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство свързано с надзора на строителни дейности, а също така проверява дали Изпълнителите на СМР извършват дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на специализираното законодателството (основно Закона за устройство на територията и подзаконовите актове към него). По време на изпълнението на строителството, стротелният надзор следи основно за следното: • Спазване на графика на проекта за изпълнението на видовете работи, съобразно изискванията на ПИПСМР; • Спазване на правилата по осигуряване безопасни и здравословни условия на труд; • Влагане на материали и други продукти с доказано съответствие и качество; • Съставяне на необходимата строителна документация; • Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството; • Оценката за достъпност на строежа на лица с увреждания; • Достоверността на данните в изготвените протоколи и актове.
 • Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантите, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4. Целта му е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, спазването на параметрите на проектите, изготвяне на детайли или друга екзекутивна документация в случай на необходимост и участие в приемателни комисии. С цел гарантиране качеството на изпълнените дейности и тяхното съответствие с нормативната уредба, както и за функционирането на реконструираните обекти е необходимо извършването на проверка за достъпност на средата съгласно Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
 • Дейността цели извършването на одитна проверка на изпълнявания проект, като се съблюдават изискванията на "Инструкция за изпълнение на “ангажимент за договорени процедури”, която ще осигури допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасното изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните нормативни правила на ЕС. Одиторският ангажимент е непрекъснат процес, който ще се изпълнява през целия жизнен цикъл на проекта чрез извършване на одиторска проверка. В обхвата на проверката одиторът задължително ще извършва проверка за съответствие относно законосъобразност на процедурите за възлагане на обществени поръчки, подписаните договори и анексите към тях, ако има такива. Този контрол се осъществява за спазването на приложимите нормативни актове по отношение на всички процедури, свързани с възлагането на всички видове дейности по проекта. Като минимум одиторът ще извърши оценка за съответствие относно законосъобразността, вземайки предвид приложимото законодателство, предмета и характера на дейностите, включени в проекта, както и всички документи по ОП "Региони в растеж" 2014-2020, като указания, наръчници, насоки, ръководства, вътрешни правила и др. Докладът от извършен ангажимент за договорени процедури (независим финансов одит) ще се изготви в съответствие с Международен стандарт за свързани по съдържание услуги (МСССУ) 4400. В него ще се включи ясно описание на констатираните пропуски, без да се дава одиторско мнение. В случай на установени пропуски от страна на одиторите, те ще бъдат предствени в доклада по начин, който да позволи на УО, МЗ, СО, Одитния орган и др. контролни органи да идентифицират и оценят проблемите, в случай че такива са налице. Докладът, изготвен в резултат на “Окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури”, съдържа минимум следната информация: - Обща информация включваща дата и номер на доклада, искането за плащане, за което се отнася доклада, наименование на проект, източници и размер на финансиране на проекта, период, в който е извършена окончателната проверка и др.; - Кратко изложение включващо обхват, цели и обекти на проверката, таблица с всички констатации и препоръки, рекапитулация на отчетените допустими разходи по проекта и исканата от бенефициента сума; - Основа за изпълнение на ангажимента включващ номерът на договора на изпълнителя, както и стандартите, по които е извършен ангажиментът; - Обхват на проверката, което включва подробно описание на изпълнените процедури, списък с основните прегледани документи, приложение с проверяваните разходи, потвърждение от одитора, че с извършените от него процедури е покрил зададения обхват на одитната проверка; - Установени пропуски, изводи и препоръки, като се дава описание на установения пропуск, същественост, описание на риска, ако пропускът не бъде коригиран и препоръка за неговото отстраняване; При наличие на такива ще бъде представено описание на установените пропуски и направените препоръки за тях, както и направения коментар от страна на ръководството на проекта/бенефициента и предприетите действия за тяхната реализация или описание на слабости с финансово влияние.
 • С цел информиране на широката общественост за приноса на ЕС в реализиране на дейностите, проектът предвижда серия от мерки като публични събития, прессъобщения и изработване на информационни материали представящи целите, дейности и резултати по проекта, както и финансовата помощ на финансиращата страна. При всички мерки за информация и публичност ясно ще бъде указан финансовия принос от фондовете на ЕС и конкретно Европейски фонд за регионално развитие, като ще бъде поставени задължителните реквизити, съгласно "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020". По време на изпълнението на проекта регулярно ще бъде публикувана информация на интернет страницата на Община Бургас за хода на изпълнение и напредъка по проекта.

Партньори

Няма
Изпълнители Подизпълнители Членове на обединение

Индикатори

Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 4 643.00, Отчетена стойност: 0.00
Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура, Целева стойност: 619.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой на модернизираните образователни институции, Целева стойност: 6.00, Отчетена стойност: 0.00
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 4 643.00, Отчетена стойност: 0.00
Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура, Целева стойност: 619.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой на модернизираните образователни институции, Целева стойност: 6.00, Отчетена стойност: 0.00
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 4 643.00, Отчетена стойност: 0.00
Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура, Целева стойност: 619.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой на модернизираните образователни институции, Целева стойност: 6.00, Отчетена стойност: 0.00
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 4 643.00, Отчетена стойност: 0.00
Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура, Целева стойност: 619.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой на модернизираните образователни институции, Целева стойност: 6.00, Отчетена стойност: 0.00
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 4 643.00, Отчетена стойност: 0.00
Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура, Целева стойност: 619.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой на модернизираните образователни институции, Целева стойност: 6.00, Отчетена стойност: 0.00
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 4 643.00, Отчетена стойност: 0.00
Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура, Целева стойност: 619.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой на модернизираните образователни институции, Целева стойност: 6.00, Отчетена стойност: 0.00
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 4 643.00, Отчетена стойност: 0.00
Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура, Целева стойност: 619.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой на модернизираните образователни институции, Целева стойност: 6.00, Отчетена стойност: 0.00
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 4 643.00, Отчетена стойност: 0.00
Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура, Целева стойност: 619.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой на модернизираните образователни институции, Целева стойност: 6.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

8 970 458.10 BGN
8 395 960.97 BGN
6 566 246.68 BGN
85.00 %
 • [1] Образователна инфраструктура в областта на училищното образование (основно и общо средно образование)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Инвестиции в образованието, в обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения, и в ученето през целия живот
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 7 136 566.83 1 259 394.14 574 497.13 8 970 458.10
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 7 136 566.83 1 259 394.14 574 497.13 8 970 458.10

Тръжни процедури

Наименование: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“., Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“. Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника. Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ , Стойност: 220 959.84
Наименование: Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника., Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“. Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника. Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ , Стойност: 220 959.84
Наименование: Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“. Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника. Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ , Стойност: 220 959.84
Наименование: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на специализирано оборудване за Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника и Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Кольо Фичето“., Предмет на предвидената процедура: „Доставка и монтаж на оборудване за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на специализирано оборудване за Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника и Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Кольо Фичето“. Обособена позиция 2: Доставка на компютърно, сървърно, прожекционно оборудване и програмни продукти за Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“, Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Кольо Фичето“, Професионална търговска гимназия и Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“. Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на кухненско оборудване за професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, Стойност: 347 637.51
Наименование: Обособена позиция 2: Доставка на компютърно, сървърно, прожекционно оборудване и програмни продукти за Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“, Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Кольо Фичето“, Професионална търговска гимназия и Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“., Предмет на предвидената процедура: „Доставка и монтаж на оборудване за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на специализирано оборудване за Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника и Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Кольо Фичето“. Обособена позиция 2: Доставка на компютърно, сървърно, прожекционно оборудване и програмни продукти за Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“, Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Кольо Фичето“, Професионална търговска гимназия и Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“. Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на кухненско оборудване за професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, Стойност: 347 637.51
Наименование: Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на кухненско оборудване за професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, Предмет на предвидената процедура: „Доставка и монтаж на оборудване за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на специализирано оборудване за Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника и Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Кольо Фичето“. Обособена позиция 2: Доставка на компютърно, сървърно, прожекционно оборудване и програмни продукти за Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“, Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Кольо Фичето“, Професионална търговска гимназия и Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“. Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на кухненско оборудване за професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, Стойност: 347 637.51
Наименование: Обособена позиция 1: "Пристрояване на физкултурен салон към Търговска гимназия - гр. Бургас, находяща се в УПИ VІ, кв. 9 по плана на ЦГЧ - Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.443 по КК на гр. Бургас";, Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти за следните обекти: 1. „Пристрояване на физкултурен салон към Търговска гимназия– гр. Бургас, находяща се в УПИ VІ, кв. 9 по плана на ЦГЧ - Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.443 по КК на гр. Бургас”; 2. „Пристрояване на физкултурен салон и разширяване на учебна база на Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/„Константин Фотинов“- Бургас, УПИ I, кв. 133 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.615.292 по КК на гр. Бургас– I-ви етап". , Стойност: 2 280 219.31
Наименование: Обособена позиция 2: "Пристрояване на физкултурен салон и разширяване на учебна база на Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ "Константин Фотинов"- Бургас, УПИ I, кв. 133 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.615.292 по КК на гр. Бургас - I-ви етап.", Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти за следните обекти: 1. „Пристрояване на физкултурен салон към Търговска гимназия– гр. Бургас, находяща се в УПИ VІ, кв. 9 по плана на ЦГЧ - Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.443 по КК на гр. Бургас”; 2. „Пристрояване на физкултурен салон и разширяване на учебна база на Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/„Константин Фотинов“- Бургас, УПИ I, кв. 133 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.615.292 по КК на гр. Бургас– I-ви етап". , Стойност: 2 280 219.31
Наименование: Обособена позиция 1: Реконструкция на учебно- производствена база на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас, сграда с идентификатор 07079.619.18.7 по КК на гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.18, УПИ II в кв. 9 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас., Предмет на предвидената процедура: „Изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор /инженеринг/ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Реконструкция на учебно- производствена база на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас, сграда с идентификатор 07079.619.18.7 по КК на гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.18, УПИ II в кв. 9 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас. Обособена позиция 2: Благоустрояване на дворно пространство, реконструкция на спортна площадка и оградa, ремонт и реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и изграждане нови такива в двора на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“- гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.17 по КК на гр.Бургас, УПИ IІ в кв. 9 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, Стойност: 1 941 933.82
Наименование: Обособена позиция 2: Благоустрояване на дворно пространство, реконструкция на спортна площадка и оградa, ремонт и реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и изграждане нови такива в двора на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"- гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.17 по КК на гр.Бургас, УПИ IІ в кв. 9 по плана на ж.к. "Братя Миладинови"., Предмет на предвидената процедура: „Изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор /инженеринг/ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Реконструкция на учебно- производствена база на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас, сграда с идентификатор 07079.619.18.7 по КК на гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.18, УПИ II в кв. 9 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас. Обособена позиция 2: Благоустрояване на дворно пространство, реконструкция на спортна площадка и оградa, ремонт и реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и изграждане нови такива в двора на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“- гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.17 по КК на гр.Бургас, УПИ IІ в кв. 9 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, Стойност: 1 941 933.82
Наименование: Обособена позиция 1: Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.457 по КК на гр. Бургас., Предмет на предвидената процедура: „Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.457 по КК на гр. Бургас. Обособена позиция 2: Ремонт и реконструкция на сградата на учебно-производствен комплекс "Младост" към Професионална гимназия по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров" - гр. Бургас" , Стойност: 2 470 847.46
Наименование: Обособена позиция 2: Ремонт и реконструкция на сградата на учебно-производствен комплекс "Младост" към Професионална гимназия по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров" - гр. Бургас.", Предмет на предвидената процедура: „Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.457 по КК на гр. Бургас. Обособена позиция 2: Ремонт и реконструкция на сградата на учебно-производствен комплекс "Младост" към Професионална гимназия по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров" - гр. Бургас" , Стойност: 2 470 847.46
Наименование: Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“, Регистрационен номер BG16RFOP001-3.002-0026-C01, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г. по Рамково споразумение №: 93-ОП-42/21/26.09.2016г. с предмет "Изработване на рекламни материали за представителни цели, събития от програма "Култура", дейността на общинските предприятия, проекти финансирани със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти и за всички други събития и кампании по инициатива на Община Бургас", Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“, Регистрационен номер BG16RFOP001-3.002-0026-C01, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г. по Рамково споразумение №: 93-ОП-42/21/26.09.2016г. с предмет "Изработване на рекламни материали за представителни цели, събития от програма "Култура", дейността на общинските предприятия, проекти финансирани със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти и за всички други събития и кампании по инициатива на Община Бургас", Стойност: 18 300.00
Наименование: Обособена позиция 1. Образователна инфраструктура, включваща: проект: "Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап";, Предмет на предвидената процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по проекти, включени в Инвестиционната програма на Община Бургас по процедура: BG16RFOP001-1.004 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас", Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция 4, Регионална образователна инфраструктура, включваща проект "Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас", Стойност: 135 900.00
Наименование: Обособена позиция 2. Градска среда, включваща: проект: „Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.к. Меден рудник- етап I“ и проект: „Обновяване на градска жизнена среда в Северна промишлена зона и Южна промишлена зона“, Предмет на предвидената процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по проекти, включени в Инвестиционната програма на Община Бургас по процедура: BG16RFOP001-1.004 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас", Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция 4, Регионална образователна инфраструктура, включваща проект "Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас", Стойност: 135 900.00
Наименование: Обособена позиция 3, Енергийна ефективност, включваща: проект: “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, Предмет на предвидената процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по проекти, включени в Инвестиционната програма на Община Бургас по процедура: BG16RFOP001-1.004 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас", Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция 4, Регионална образователна инфраструктура, включваща проект "Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас", Стойност: 135 900.00
Наименование: Обособена позиция 4, Регионална образователна инфраструктура, включваща проект „Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“, Наименование на процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Код на процедура BG16RFOP001-3.002, Предмет на предвидената процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по проекти, включени в Инвестиционната програма на Община Бургас по процедура: BG16RFOP001-1.004 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас", Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция 4, Регионална образователна инфраструктура, включваща проект "Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас", Стойност: 135 900.00
Наименование: Обособена позиция 1: Изготвяне на доклади за оценка съответствието на общински проекти за всички видове строежи от първа до трета категория и обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на общински обекти., Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на консултантски услуги в областта на проектирането и строителството на общински обекти по позиции, както следва: ОП 1: Изготвяне на доклади за оценка съответствието на общински проекти за всички видове строежи от първа до трета категория и обследвания за установяване на техническите характеристики. ОП 5: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен., Стойност: 51 000.00
Наименование: Обособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория, на обекти за строителство и ремонт на пътища и улици и други от транспортната инфраструктура., Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на консултантски услуги в областта на проектирането и строителството на общински обекти по позиции, както следва: ОП 1: Изготвяне на доклади за оценка съответствието на общински проекти за всички видове строежи от първа до трета категория и обследвания за установяване на техническите характеристики. ОП 5: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен., Стойност: 51 000.00
Наименование: Обособена позиция 3: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория за строителство и ремонт на водоснабдителни, канализационни обекти, съоръженията към тях, както и други хидротехнически обекти., Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на консултантски услуги в областта на проектирането и строителството на общински обекти по позиции, както следва: ОП 1: Изготвяне на доклади за оценка съответствието на общински проекти за всички видове строежи от първа до трета категория и обследвания за установяване на техническите характеристики. ОП 5: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен., Стойност: 51 000.00
Наименование: Обособена позиция 4: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория за строителство и ремонт на обекти за изграждане на външно ел. захранване, улично осветление, телекомуникационни системи и всички останали в областта на електроснабдяването и телекомуникациите., Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на консултантски услуги в областта на проектирането и строителството на общински обекти по позиции, както следва: ОП 1: Изготвяне на доклади за оценка съответствието на общински проекти за всички видове строежи от първа до трета категория и обследвания за установяване на техническите характеристики. ОП 5: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен., Стойност: 51 000.00
Наименование: Обособена позиция 5: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен., Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на консултантски услуги в областта на проектирането и строителството на общински обекти по позиции, както следва: ОП 1: Изготвяне на доклади за оценка съответствието на общински проекти за всички видове строежи от първа до трета категория и обследвания за установяване на техническите характеристики. ОП 5: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен., Стойност: 51 000.00
Наименование: Обособена позиция 5: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен., Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на консултантски услуги в областта на проектирането и строителството на общински обекти по позиции, както следва: ОП 1: Изготвяне на доклади за оценка съответствието на общински проекти за всички видове строежи от първа до трета категория и обследвания за установяване на техническите характеристики. ОП 5: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен., Стойност: 51 000.00
Наименование: Обособена позиция 6: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория за благоустрояване на терени, укрепване на свлачища, диги и др. както и озеленяване на градски пространства, Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на консултантски услуги в областта на проектирането и строителството на общински обекти по позиции, както следва: ОП 1: Изготвяне на доклади за оценка съответствието на общински проекти за всички видове строежи от първа до трета категория и обследвания за установяване на техническите характеристики. ОП 5: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен., Стойност: 51 000.00
Наименование: Обособена позиция 7: Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със ЗЕЕ, изготвяне сертификат за проектни характеристики по енергийна ефективност на сграда преди въвеждане в експлоатация и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ на общински сгради.", Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на консултантски услуги в областта на проектирането и строителството на общински обекти по позиции, както следва: ОП 1: Изготвяне на доклади за оценка съответствието на общински проекти за всички видове строежи от първа до трета категория и обследвания за установяване на техническите характеристики. ОП 5: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен., Стойност: 51 000.00
Наименование: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти:;, Предмет на предвидената процедура: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти:; "ПРИСТРОЯВАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И РАЗШИРЯВАНЕ НА УЧЕБНА БАЗА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА /ПГЕЕ/ "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ"- I-ви етап; , Стойност: 12 000.00
Наименование: Упражняване на авторски надзор по врене на строителството на следните обекти:, Предмет на предвидената процедура: Упражняване на авторски надзор по врене на строителството на следните обекти: 1: "ПРИСТРОЯВАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ - гр. БУРГАС; , Стойност: 12 000.00
Наименование: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти:, Предмет на предвидената процедура: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти: Модернизация на материално- техническата база на Професионална гимназия по транспорт. , Стойност: 12 000.00
Наименование: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти:, Предмет на предвидената процедура: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти: "Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни проекти на сградта на учебно- производствен комплекс "Младост" към Професионална гимназия по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров"- гр. Бургас , Стойност: 12 000.00
Наименование: Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни проекти на сградата на учебно-производствен комплекс "Младост" към Професионална гимназия по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров" - гр. Бургас.", Предмет на предвидената процедура: Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни проекти на сградата на учебно-производствен комплекс "Младост" към Професионална гимназия по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров" - гр. Бургас." , Стойност: 940 000.00
Наименование: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен, а именно: „Пристрояване на физкултурен салон към Търговска гимназия – гр. Бургас, находяща се в УПИ VІ, кв. 9 по плана на ЦГЧ - Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.443 по КК на гр. Бургас”, Предмет на предвидената процедура: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен, а именно: „Пристрояване на физкултурен салон към Търговска гимназия – гр. Бургас, находяща се в УПИ VІ, кв. 9 по плана на ЦГЧ - Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.443 по КК на гр. Бургас”, Стойност: 8 500.00
Наименование: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен, на общински обект „Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни проекти на сградата на учебно-производствен комплекс „Младост“ към Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ – гр.Бургас”, Предмет на предвидената процедура: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен, на общински обект „Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни проекти на сградата на учебно-производствен комплекс „Младост“ към Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ – гр.Бургас”, Стойност: 8 000.00
Наименование: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен, а именно: „Пристрояване на физкултурен салон и разширяване на учебна база на Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ „Константин Фотинов“- Бургас, УПИ I, кв. 133 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.615.292 по КК на гр. Бургас – I-ви етап.“, Предмет на предвидената процедура: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен, а именно: „Пристрояване на физкултурен салон и разширяване на учебна база на Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ „Константин Фотинов“- Бургас, УПИ I, кв. 133 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.615.292 по КК на гр. Бургас – I-ви етап.“, Стойност: 8 500.00
Наименование: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен, а именно: „Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.457 по КК на гр. Бургас”, Предмет на предвидената процедура: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен, а именно: „Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.457 по КК на гр. Бургас”, Стойност: 12 000.00
Наименование: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен, а именно: „Благоустрояване на дворното пространство, реконструкция на спортна площадка и ограда, ремонт и реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и изграждане на нови такива в двора на ПГ САГ „Кольо Фичето“, находящ се в ПИ с ид.07079.619.17 по КК на гр.Бургас, УПИ II, кв.9 по плана на ж.к.“Братя Миладинови“, гр.Бургас, Предмет на предвидената процедура: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен, а именно: „Благоустрояване на дворното пространство, реконструкция на спортна площадка и ограда, ремонт и реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и изграждане на нови такива в двора на ПГ САГ „Кольо Фичето“, находящ се в ПИ с ид.07079.619.17 по КК на гр.Бургас, УПИ II, кв.9 по плана на ж.к.“Братя Миладинови“, гр.Бургас, Стойност: 7 000.00
Наименование: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен, а именно: “Реконструкция на учебно- производствена база на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас, сграда с идентификатор 07079.619.18.7 по КК на гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.18, УПИ II в кв. 9 по плана на ж.к. "Братя Миладинови, гр. Бургас”, Предмет на предвидената процедура: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен, а именно: “Реконструкция на учебно- производствена база на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас, сграда с идентификатор 07079.619.18.7 по КК на гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.18, УПИ II в кв. 9 по плана на ж.к. "Братя Миладинови, гр. Бургас”, Стойност: 7 000.00
Наименование: Изготвяне на доклад за оценка съответствието по реда на чл.142, ал.6 т.2 от ЗУТ за технически инвестиционен проект за обект: „Благоустрояване на дворното пространство, реконструкция на спортна площадка и ограда, ремонт и реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и изграждане на нови такива в двора на ПГ САГ „Кольо Фичето“, находящ се в ПИ с ид.07079.619.17 по КК на гр.Бургас, УПИ II, кв.9 по плана на ж.к.“Брагя Миладинови“, гр.Бургас., Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на доклад за оценка съответствието по реда на чл.142, ал.6 т.2 от ЗУТ за технически инвестиционен проект за обект: „Благоустрояване на дворното пространство, реконструкция на спортна площадка и ограда, ремонт и реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и изграждане на нови такива в двора на ПГ САГ „Кольо Фичето“, находящ се в ПИ с ид.07079.619.17 по КК на гр.Бургас, УПИ II, кв.9 по плана на ж.к.“Брагя Миладинови“, гр.Бургас. , Стойност: 2 000.00
Наименование: Иготвяне доклад за оценка съответствието по реда на чл.142, ал.6 т.2 от ЗУТ за технически инвестиционен проект за обект „Реконструкция на учебно- производствена база на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас, сграда е идентификатор 07079.619.18.7 по КК на гр. Бургас, находища се в ПИ с идентификатор 07079.619.18, УПИ II в кв. 9 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас., Предмет на предвидената процедура: Иготвяне доклад за оценка съответствието по реда на чл.142, ал.6 т.2 от ЗУТ за технически инвестиционен проект за обект „Реконструкция на учебно- производствена база на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас, сграда е идентификатор 07079.619.18.7 по КК на гр. Бургас, находища се в ПИ с идентификатор 07079.619.18, УПИ II в кв. 9 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас., Стойност: 2 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.