English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-2.005-0010-C02
Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци- община Свиленград
ЕФРР ==> Околна среда
29.06.2018
29.06.2018
29.06.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Хасково (BG422), Свиленград

Описание

Целта на настоящото проектно предложение е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци от община Свиленград, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. В проектът се предвижда работно проектиране, съгласуване и одобрение на инвестициония проект и изпълнение на дейности по изграждане на инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Капацитетът на инсталацията, както и броя, видовете и капацитета на необходимите съдове и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци, е определен на база на изготвен анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Свиленград и на база на прогнозите за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс). Настоящото проектно предложение отчита нагласите на населението от община Свиленград към разделното събиране на зелени и биоразградими отпадъци; към употреба на компост от отпадъци, както и степента на осведоменост на населението за нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени и биоразградими отпадъци за целите на изграждането на предвидената инсталация за компостиране. За осигуряване на законосъобразното изпълнение на строителството ще бъдат изпълнени дейности по оценка на съответствието на ИП и строителен надзор по време на строителството. Ще бъде доставено ново мобилно и стационарно оборудване за инсталацията за компостиране, транспортни средства и необходимите кафяви и зелени кофи (240 литра) и 3 куб.м. контейнери. В резултат от изпълнението ще се намали въздействието върху околната среда, причинено от образуваните отпадъци, ще се подобри ефективността на използване на ресурсите и ще се стимулират инвестициите в областта на управление на отпадъците.
Дейности
 • Организация и упраление на проекта : Община Свиленград по настоящия проект е пряко отговорна за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности. Общината ще предвиди достатъчно механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка и предприемането на корективни мерки при необходимост. За безпроблемното изпълнение и координация по проекта е необходимо създаване на екип, който ще извърши организацията и управлението. Планирания индикативен период за стартиране на дейността е м.Юли 2018г., имайки предвид индикативния месец за сключване на АДБФП – м.Юли 2018г. При създаването на екипа няма да се допусне смесване и препокриване на функциите и задачите между отделните членове на екипа за управление. За изпълнението на проекта се определя екип за управление, включващ ръководител на екипа и членове. Членовете на екипа за управление на проекта ще покриват функциите по подготовка на документите необходими за извършване на плащания и за верификация на разходите, мониторинг и докладване, изпълнение на мерки за информация и комуникация, подготовка на документи, анализи и договори, за спазване на правилата за държавните помощи, съхранение на документите по проекта, както и функции по координация на дейностите по проекта. Членовете на сформирания екип ще са експерти с опит и квалификация: Ръководител проект; Експерт юрист; Експерт счетоводител; Технически сътрудник на проект; Координатор на проекта; Експерт Мониторинг и Експерт Архивиране и Верификация. За всеки един член на екипа след стартиране на проекта ще бъдат разработени длъжностни характеристики с ясно разписани отговорности и задължения. За дейността се предвижда закупуване на консумативи и материали; закупуване на преносима компютърна техника - 2бр, принтер - 1бр., административен шкаф - 2 бр.
 • Изпълнение на дейност за информация и комуникация по проект "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - Свиленград": За изпълнение на дейностите за информация и комуникация по проекта ще бъде избран външен изпълнител по реда на ЗОП. За постигане на максимален публичен ефект от направената инвестиция ще се организира информационна кампания. Мерките за информиране и комуникация ще бъдат съобразени с изискванията и условията посочени в Регламент 1303/2013 на ЕП и единен наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Настоящата дейност по информация и комуникация ще гарантира прозрачност при разходването на средствата и максимална информираност на обществеността за финансирането. Ще се осведомяват всички заинтересовани страни за идеята, целите на проекта, етапите на реализация, постижения и отчет за правилното разходване на средствата. Дейността ще се изпълнява, съгласно предварително разработен план за информация и публичност. При всички мерки за информация и комуникация, които ще се предприемат изрично ще се указва, че финансирането е от фондовете на Европейския съюз чрез поставяне на емблемата на ЕС, упоменаване на фонда по проекта, както и общото лого на програмен период 2014-2020 г. През време на осъществяване на проекта община Свиленград ще информира обществеността за получената от фонда подкрепа, като в сайта на общината задължително ще се публикува информация относно описание на проекта, неговите цели и резултати, като отрази финансовата подкрепа на ЕС. В рамките на два дни от датата на сключване на АДБФП община Свиленград ще публикува на своята интернет-страница материал за одобрения за финансиране проект, като информацията ще бъде съобразена с изискванията на единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Информационната кампания ще се разгърне по следните основни линии: визуализация; информационни събития и информационни материали. Дейностите по информация и комуникация включват: Провеждане на начална и заключителна пресконференция. При започване на строително – монтажните дейности ще се състои официална церемония „първа копка“, а при пускане на инсталацията в експлоатация – официално откриване на изградения обект. На официалните церемонии ще бъдат поканени представители на местната власт, еколози, медии, представители на обществеността. На подходящо място при провеждането на събитията и церемониите ще бъде поставен информационен банер с информация по проекта, както и поставени знамената на ЕС и Р България. В интернет сайта на община Свиленград ще има секция „За проекта“, където регулярно ще се качва информация за хода на проекта. Интернет страницата ще е полезна като средство за информираност и справки, както за тези, които ще присъстват на събитията, така и за медиите и всички заинтересовани страни. За времето, през което ще се извършват строително – монтажните дейности на строителната площадка ще бъде поставен временен билборд, а след официалното откриване на инсталацията – ще се монтира постоянна табела. В рамките на проекта ще бъдат изработени и следните материали: Информационна брошура за проекта - 500бр.; Промоционални чадъри - 50 бр.; промоционални раници - 100 бр.; папки – 100 бр.; химикалки – 100 бр.; флаш памет - 50бр.; стикери – 370 бр.; информационна книжка – 1000 бр. В регионалната преса ще бъдат направени 4 публикации , а в националните медии – една публикация при официалното откриване на инсталацията. Предвиждат се и три срещи с населението, обхванато от системата за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци. Задължение на техническия сътрудник е да контролира изпълнението на договора за информация и комуникация.
 • Подготовка на тръжни документации: Описание За успешното изпълнение на проектното предложение Бенефициента – община Свиленград ще сключи договор с изпълнител, който ще подготви документации за избор на изпълнители по ЗОП и ППЗОП, за реализиране на дейностите по проекта. Предвидени са за изготвяне следните документации за обществени поръчки по видове, както следва: 1. Директно възлагане, доставка – 1 бр., с предмет: Доставка на канцеларски материали, офис техника и оборудване за административните цели на проект "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - Свиленград" към Дейност 1 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта; 2. Събиране на оферти с обява, услуга – 2 бр., с предмет: - Изготвяне на инвестиционен проект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - Свиленград и съпътстваща инфраструктура във фаза "Работен проект" и изпълнение на авторски надзор към дейност 4 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта; - Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект, изпълнение на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация към дейност 7 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта; 3. Публично състезание, строителство – 1 бр., с предмет: Изграждане на компостиращата инсталация и съпътстващата инфраструктура към дейност 6 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта; 4. Публично състезание, доставка – 1бр., с предмет: Доставка на съдове и контейнери за разделно събиране на отпадъци по 2 обособени позиции: * Първа обособена позиция, включваща доставка на: Съдове за събиране на разделно събрани биоразградими отпадъци; *Втора обособена позиция, включваща доставка на: Контейнери за разделно събрани зелени отпадъци 3 м³ към дейност 5 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта; 5. Открита процедура, доставка – 2 бр., с предмет: - Доставка на машини, оборудване и техника по 2 обособени позиции: * Първа обособена позиция – Доставка на: Шредер; Стационарно барабанно сито; Oбръщач за компоста в едно с оросителна система и барабан за развиване и навиване на мембраната и мембрана за покриване на компоста; Комплект сонди за измерване на температура, въглероден диоксит и кислород; Мобилна лаборатория; Трактор в едно с прикачен инвентар; * Втора обособена позиция – Доставка на челен товарач в едно с прикачен инвентар към дейност 5 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта; - Доставка на специализирани автомобили и техника по 3 обособени позиции: * Първа обособена позиция, включваща доставка на: Специализирани автомобили 6 м³; * Втора обособена позиция, включваща доставка на: Специализиран автомобил 16 м³; * Трета обособена позиция, включваща доставка на: Специализирана мобилна техника за намаляване на обема на зеления отпадък към дейност 5 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта; 6. Услугата ще се възложи по реда на чл.14, ал. 1, т. 5 от ЗОП. – 1 бр., с предмет: Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на изградената компостираща инсталация към дейност 9 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта;
 • Изготвяне на Инвестиционен проект "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - Свиленград и съпътстваща инфраструктура във фаза "Работен проект" и изпълнение на авторски надзор: Инвестиционен проект "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - Свиленград и съпътстваща инфраструктура ще бъде разработен съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. С работния проект се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта, както и съпътстващата инфраструктура. Необходимият индикативен период за изготвяне на инвестиционния проект е максимум 2 месец (шестдесет календарни дни). След изготвяне на инвестиционния проект и съгласуването му със съответните институции, ще бъде издадено разрешение за строеж за стартиране на останалите дейности. Авторският надзор на обекта ще се осъществява съгласно изискванията на чл.162 от ЗУТ с цел осигуряване на успешно изпълнение на проекта и подписване на актове и протоколи за изпълнение на етапи от строителството съгласно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.) и Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
 • Доставка на машини и съоръжения за инсталацията за компостиране, доставка на транспортни средства и на съдове за разделно събрани биоотпадъци: Описание За нормалното функциониране на инсталацията за компостиране е необходимо закупуване и доставка на машини и съоръжения, а за системата за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци - контейнери и кофи. В тази връзка ще бъде извършено следното: Закупуване, доставка и монтаж на шредер вкл. и обучение - 1бр.; Закупуване и доставка на oбръщач за компоста в едно с оросителна система и барабан за развиване и навиване на мембраната - 1бр. и мембрана за покриване на компоста 7 бр. x 50м. вкл. Обучение - 1бр.; Закупуване и доставка на комплект сонди за измерване на температура, въглероден диоксит и кислород - 1бр. вкл. и обучение; Закупуване и доставка на мобилна лаборатория - 1бр., вкл. и обучение; Закупуване и доставка на трактор в едно с прикачен инвентар - 1бр., вкл. и обучение; Закупуване и доставка на челен товарач в едно с прикачен инвентар - 1бр., вкл. и обучение; Закупуване, доставка и монтаж на стационарно барабанно сито вкл. и обучение - 1бр.; Закупуване, доставка и обучение за специализиран автомобил 6 м³ - 2 броя; Закупуване, доставка и обучение за специализиран автомобил 16 м³ - 1 брой; Закупуване, доставка и обучение за специализирана мобилна техника за намаляване на обема на зеления отпадък - 1 брой.; Закупуване и доставка на кафяви съдове за събиране на разделно събрани хранителни биоразградими отпадъци 240л - 120 броя; Закупуване и доставка на зелени съдове за събиране на разделно събрани зелени биоразградими отпадъци 240л - 108 броя; Закупуване и доставка на контейнери за разделно събрани зелени отпадъци 3 м³ - 114 броя. Доставеното оборудване трябва да е ново и неупотребявано и да съответства на определените изисквания в техническата спецификация на възложителя. Материалите от които са изработени не трябва да съдържат вредни за човешкия организъм съставки.Дейността ще бъде възложена по реда на ЗОП на три обществени поръчки, със съответните обособени позиции.
 • Изграждане на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура: За изграждането на инсталацията за компостиране и съпътстващата инфраструктура ще се извършват различни видове СМР. Планира се изграждане на Компостиращата инсталация в ПИ с № 65677.70.78 в местност „Деветте чуки“, землище - гр. Свиленград, с обща площ 12 893 м2. Площадката за компостиране е с обща площ 12 893 м2. Очакваното количество разделно събрани зелени и подходящи за компостиране биоразградими отпадъци, което ще се третират в компостиращата инсталация е около 3 000 тон/г. Площадката ще се проектира за около 3 000 тон/г био-отпадъци със следното съотношение: подходящи за компостиране биоразградими отпадъци – 20% към зелени отпадъци от паркове и градини – 80%. Планираната инсталация за компостиране представлява технология (система) за компостиране в редове без принудителна аерация. Основната цел е производството на висококачествен компост чрез рециклиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци в землището на гр. Свиленград, в съответствие с Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Инструкциите за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъците (компостиране). Компостирането води до намаляване на обема на биоразградимите отпадъци в рамките от 20 до 60 %, на съдържанието на влага до 40% и на теглото до 50 %. Киселинността (рН) на крайния компост е близко до неутралната и съотношението въглерод към азот е по-малко от 20:1. Този продукт е ценен за наторяване на градинските и паркови площи за обществено ползване и за селското стопанство като органичен тор и като средство за подобряване структурата на почвата. На нея са разположени: Изгребна яма; Резервоар за съхранение на свежа вода за противопожарни и технически нужди; Електронна везна; Съоръжение за измиване на гуми; Гараж за механизацията; Площадка за купове за зреене; Площадка за приемане на биоотпадъците, раздробяване и смесване; Площадка за контейнер офис с офис оборудване; Резервоар за съхранение на инфилтрата; Зона за узряване, навес за стационатно барабанно сито и склад с навес за съхранение на готовият компост; Площадка за трафопост; Площадка за модулно съоръжение за пречистване на питейни води за битови нужди; Ограда, осветление, портална врата и видеонаблюдение; Паркоустройство. Ще се достави и монтира трайно-прикрепено оборудване за: електронна везна, PLS и автоматизация и обучение, съоръжението за измиване на гуми и обучение, контейнер офис с офис оборудване, трафопост, модулно съоръжение за пречистване на питейни води за битови нужди, вкл. обучение. За изграждането на съпътстващата инфраструктура са предвидени: - Водоснабдяване – 169 м; - Новоизградена пътна връзка – 137 м; - Електроснабдяване – 591 м. Предвидено е на територията на площадката да бъде изграден трафопост.
 • Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект, изпълнение на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация : След изготвянето на инвестиционния проект избраният консултант на строителен надзор и оценка на съответствието ще изготви доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, подписан от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката. На базата на този доклад ще се издаде етапно разрешение за строеж. След влизането в сила на разрешението за строеж консултантът, избран да упражнява строителен надзор, ще състави акт образец 2 и 2а за законосъобразно започване на строежите, с които строителството може да започне. По време на изпълнението на строително-монтажните работи, строителният надзор, въз основа на писмения договор с възложителя ще изпълнява своите задължения съгласно ЗУТ, Наредба №7/2003г. и др. нормативно определени. Като част от изпълнението на дейността лицето, което упражнява строителен надзор ще изготви технически паспорт на строежа. Техническият паспорт е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 на ЗУТ, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация. След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор ще изготви окончателен доклад до възложителя за обекта на интервенция. Същият ще послужи за свикване на приемателна комисия и издаване на удостоверение за ползване на обекта, съгласно чл.177, ал.3 от ЗУТ.
 • Подготовка на проектно предложение за "Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци - Свиленград": Предпоставка за успешното реализиране на настоящия проект е добрата проектна готовност на община Свиленград. Това включва изготвяне на ПИП за изграждане на инсталация за компостиране. Подробният масов баланс включва прогнози за образуваните отпадъци за всяка година от 2017-2047 г. като са спазвани изискванията на изготвяне на масовия баланс. За гарантиране постигането на целите за рециклиране и гарантиране на устойчивост на финансирането са разработени: 1) План за използване на получения краен продукт - компост, съобразен с подходящите области на употреба съгласно чл.43, ал.5 от ЗУО, които са съобразени с количеството и качеството на компоста, който се очаква да бъде произведен, като областите на употреба са съобразени с описаните в т.8.6 Възможности за използване на компоста на НСППНКБРОПД. 2) Схемата за контрол на качеството на компоста е съобразена с изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, издадена на основание чл.43, ал.5 от ЗУО.В схемата са подробно разписани конкретни мерки и действия за контрол на всички етапи на процеса, в това число разделно събиране, вход на инсталацията, производствен процес, съхранение на компоста, достигане на компоста до крайните потребители. Към схемата има приложения с информацията за източниците и количествата разделно събрани биоотпадъци спрямо капацитета на компостиращата инсталация. 3) План за третиране на остатъчния отпадък от инсталацията за компостиране, който следва да бъде предаван за третиране в съоръжение или инсталация, отговарящо на нормативните изисквания. В плана е включен начина на третиране на тези отпадъци, като е спазена йерархията съгласно действащата нормативна уредба, както и предвижданията за третиране на отпадъците извън инсталацията за компостиране. 4) През 2016 и 2017 г. са извършени проучвания за нагласите на населението и бизнеса. Проучването отчита техните нагласи във връзка с въвеждането на разделното събиране, производството на компост и употребата. За определяне на конкретния размер на БФП за настоящото проектно предложение беше необходимо да се изготви АРП. Анализа доказва финансова устойчивост на проекта, като кумулативният нетен паричен поток е положителен за всяка година от референтния период. Финансовият дефицит в анализа е изчислен съгласно изискванията на чл. 61, ал. 3, буква „б“ на Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и с изискванията на ЗУСЕСИФ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. АРП е в съответствие с: 1) Методологията, определена в Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) № 2015/207 от 20 януари 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, както и методология за анализ на разходите и ползите и в съответствие с Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета; 2) Делегиран Регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията по отношение на метода за изчисляване на дисконтираните нетни приходи от операции, които генерират нетни приходи; 3) Указанията за подготовка на Анализ на разходите и ползите за инвестиционни проекти – инструмент за икономическа оценка на Кохезионната политика за периода 2014-2020 г. и с всички актуални национални методически указания. За целите на АРП под „нетен приход“ следва да се разбират паричните потоци, заплащани директно от потребителите за стоки и услуги, предоставени с проекта, като такси, заплащани директно от потребителите за използването на инфраструктура, продажбата или отдаването под наем на земя или сгради, или плащанията за услуги минус всички оперативни разходи и разходи за подмяна на недълготрайно оборудване за съответния период (т. 4 от § 1 на ДР на ПМС № 189/2016 г.).
 • Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на изградената компостираща инсталация : Предвижда се услугата по компостиране под формата на УОИИ ще се възложи на общинско предприятие . В учредителните документи на дружеството с общинско участие или в решението на общинския съвет, с което се създава общинско предприятие (при възлагане на самостоятелна УОИИ на територията на една община за разделно събиране на битовите биоразградими отпадъци) ще бъде извършено възлагането на УОИИ като се определи съдържанието и продължителността на задълженията за обществена услуга, предприятието и територията, същността на всички изключителни или специални права, които са му предоставени от общината, описание на компенсационния механизъм и параметрите на изчисляване, контролиране и преглед на компенсацията, както и съответните мерки за избягване и възстановяване на свръхкомпенсация. Операторът следва да изпълнява следните дейности, свързани с: 1. Събиране, транспортиране, приемане и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци в Инсталацията за компостиране и производство на компост; 2.Извозване на остатъчния отпадък до Регионално депо Харманли и заплащане на такса за депониране; 3.Всички примеси ще бъдат предавани на общината за последващо оползотворяване; 4. Водене на отчетност и докладване съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; водене на отчетност за количествата на отпадъчни материали, образувани на площадката и предадени за рециклиране, документиране и докладване; 5.Осъществява входящ контрол и проверка на приетите биоотпадъци за съответствие с приложение № 1 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци; 6. Сключване на договор с акредитираната лаборатория за изследване на качеството на компоста; 7. Изготвя доклад за всяка партита за качеството на компоста, след като му бъде издаден протокола от акредитираната лаборатория; 8. Стопанисване на сградите, конструкциите, инсталациите, съоръженията, елементите на техническата инфраструктура и мобилното експлоатационно оборудване по начин, който гарантира техническата им изправност, съобразно предвидения за тях режим на работа, безопасното и безпроблемното им функциониране, както и опазване на здравето и безопасността на работещите на площадката за компостиране - Свиленград; 9. Заплащане на консумираната електроенергия, както и за извозване за третиране в ГПСОВ – Свиленград на БФВ от изгребната яма на обекта и от ретензионния басейн при аварийни ситуации и опасност от разливи; заплащане на горива, маслаи други консумативи и материали, такси, застраховкии др. обезпечаващи функционирането на инсталацията за компостиране; 10. Охрана на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения, елементи на техническата инфраструктура и мобилно експлоатационно оборудване, включени в инсталацията за компостиране и съпътстваща инфраструктура, в т.ч. денонощно физическо наблюдение и постоянна телефонна връзка за известяване за евентуални пожари или други инциденти в района на обекта; 11. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите на площадката за компостиране – Свиленград; 12. Изпълняване на всички други дейности и мерки, обезпечаващи нормалната експлоатация и стопанисване на обекта и спазване на действащото законодателство в областта на биоотпадъците. Реалното изпълнение на дейността ще продължи общо 66 месеца, част от които са в рамките на проекта.

Индикатори

Обхванато население, което ще се обслужва от инсталацията за компостиране, Целева стойност: 22 448.00, Достигната стойност: 0.00
Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталацията за компостиране населени места, Целева стойност: 3 325.63, Достигната стойност: 0.00
Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от инсталацията за компостиране населени места, Целева стойност: 4 921.73, Достигната стойност: 0.00
Изградени и въведени в експлоатация инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци, Целева стойност: 3 000.00, Достигната стойност: 0.00
Общини, обслужвани от инсталациите за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

3 564 395.85 BGN
2 687 917.68 BGN
794 925.96 BGN
85.00 %
 • [1] Управление на битови отпадъци (включващо мерки за минимизиране, сортиране и рециклиране на отпадъците)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 2 284 730.03 403 187.65 876 478.17 3 564 395.85
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 284 730.03 403 187.65 876 478.17 3 564 395.85

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Информация и комуникация по проект "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - Свиленград" към дейност 2 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта, Стойност: 15 000.00
 • Обособена позиция 1: „Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект „ Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград”, Договор №BG16M1OP002-2.005-0010-C01, по ОПОС 2014-2020г.”
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на инвестиционен проект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - Свиленград и съпътстваща инфраструктура във фаза "Работен проект" и изпълнение на авторски надзор към дейност 4 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта, Стойност: 69 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на инвестиционен проект за обект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - Свиленград и съпътстваща инфраструктура във фаза "Работен проект" и изпълнение на авторски надзор
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на компостиращата инсталация и съпътстващата инфраструктура към дейност 6 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта, Стойност: 777 840.77
 • Обособена позиция 1: „Изграждане на компостиращата инсталация и съпътстващата инфраструктура” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект, изпълнение на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация към дейност 7 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта, Стойност: 59 000.00
 • Обособена позиция 1: Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за обект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци -Община Свиленград и съпътстваща инфраструктура"
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за "Подготовка на документации за обществени поръчки по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград”, Договор №BG16M1OP002-2.005-0010-C01, по ОПОС 2014-2020г.” , към дейност 3 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта, Стойност: 15 500.00
 • Обособена позиция 1: "Подготовка на документации за обществени поръчки по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград”, Договор №BG16M1OP002-2.005-0010-C01, по ОПОС 2014-2020г.”
Предмет на предвидената процедура: Доставка на машини, оборудване и техника по 2 обособени позиции:  Първа обособена позиция – Доставка на: Шредер; Стационарно барабанно сито; Oбръщач за компоста в едно с оросителна система и барабан за развиване и навиване на мембраната и мембрана за покриване на компоста; Комплект сонди за измерване на температура, въглероден диоксит и кислород; Мобилна лаборатория; Трактор в едно с прикачен инвентар;  Втора обособена позиция – Доставка на челен товарач в едно с прикачен инвентар; към дейност 5 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта, Стойност: 1 195 175.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирани автомобили и техника по 3 обособени позиции:  Първа обособена позиция, включваща доставка на: Специализирани автомобили 6 м³;  Втора обособена позиция, включваща доставка на: Специализиран автомобил 16 м³;  Трета обособена позиция, включваща доставка на: Специализирана мобилна техника за намаляване на обема на зеления отпадък към дейност 5 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта, Стойност: 568 774.00
 • Обособена позиция 1: “Доставка на специализирани автомобили и техника по 3 обособени позиции: Първа обособена позиция, включваща доставка на: Специализирани автомобили 6м3; по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”
 • Обособена позиция 2: “Доставка на специализирани автомобили и техника по 3 обособени позиции:Втора обособена позиция, включваща доставка на: Специализиран автомобил 16м3;” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”
Предмет на предвидената процедура: Доставка на съдове и контейнери за разделно събиране на отпадъци по 2 обособени позиции:  Първа обособена позиция, включваща доставка на: Съдове за събиране на разделно събрани биоразградими отпадъци;  Втора обособена позиция, включваща доставка на: Контейнери за разделно събрани зелени отпадъци 3 м³ към дейност 5 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта, Стойност: 151 084.20
 • Обособена позиция 1: Първа обособена позиция, включваща доставка на: Съдове за събиране на разделно събрани биоразградими отпадъци;
 • Обособена позиция 2: Втора обособена позиция, включваща доставка на: Контейнери за разделно събрани зелени отпадъци 3 м³ - 114 броя.
Предмет на предвидената процедура: Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на изградената компостираща инсталация към дейност 9 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, офис техника и оборудване за административните цели на проект "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - Свиленград" към Дейност 1 от т. 7 План за изпълнение / Дейности по проекта, Стойност: 4 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали, офис техника и оборудване за административните цели на проект "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - Свиленград"

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.