English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0384-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "ДОРОСЛАВА СТРОЙ" ООД, гр. Бургас
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
06.12.2017
06.12.2017
04.09.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Бургас, Поморие, гр.Каблешково
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Югоизточен (BG34), Бургас (BG341), Бургас, гр.Бургас

Описание

„Дорослава строй” ООД, гр.Бургас е съвременнодинамично развиващо се дружество, основано и регистрирано през 2009 година. Основните дейности на фирмата са насочени към строителство на нови жилищни и офис сгради и съоръжения, реконструкция и модернизация на съществуващи обекти и инфраструктура, ремонт и подобрения на жилищни и търговски сгради. Фирмата е вписана в Камарата на строителите в България- Първа група: строежи от трета до пета категория, под номер: I-TV 015093. До края на 2015 г. в качеството си на главен изпълнител фирмата е завършила успешно сгради с обща разгърната застроена площ от над 50000 кв.м. 
В рамките на проекта се предвижда обновяване и усъвършенстване на производственото оборудване (строителна техника, с цел повишаване на енергийната ефективност и конкурентоспособност на предприятието, постигане на по- ниски производствени разходи и намаляване на вредните емисии въглероден диоксид в атмосферата. В настоящото проектно предложение се предвижда да бъдат извършени инвестиции в закупуването на следната строителна техника: телехендлер - 1 бр., ротиращ телехендлер- 1 бр. и колесен многофункционален багер с челен товарач - 1 бр. С цел подобряване на енергийната характеристика на процесите, включително енергийна ефективност, използване и потребление, Дружеството предвижда и инвестиции за въвеждане и сертифициране на система за енергийно управление ISO 50001:2011.
 Предвидените за реализиране дейности в проектното предложение са:
1.	Придобиване на ново производствено оборудване: телехендлер- 1 брой, ротиращ телехендлер- 1 брой и колесен многофункционален багер с челен товарач- 1 брой;
2.	Извършване на Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на Доклад за енергийна ефективност (по образец);
3.	 Въвеждане и сертифициране на система за енергийно управление ISO 50001:2011;
4.	Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Дейности
 • Обследване на енергийна ефективност и изготвяне на Доклад за енергийна ефективност (по образец) на "Дорослава строй" ООД : „Дорослава строй” ООД е фирма с основна дейност „Строителства на жилищни и нежилищни сгради”. В сектора „Строителство” се създава близо 10%от добавената стойност в индустрията на страната. Отрасъл строителство формира голяма добавена стойност и е двигател за много други сектори като търговия , производство на строителни материали, на дървен материал, мебели и други. Строителният сектор е и един от най- засегнатите от икономическата криза сектори за последните три години. По данни на НСИ, за предходната година е отчетен съществено намаление в строителната продукция, като сегментът сградно строителство, вкл. жилищно и нежилищно строителство, показва спад от 0,9% в сравнение със 2014 година. Това показва, че за развитието на отрасъла са необходими инвестиции за засилване на конкурентноспособността му. Настоящото проектно предложение се основава на инвестиционното намерение на „Дорослава строй” ООД за закупуване на ново строително оборудване, с което се цели увеличаване на капацитета и производителността на фирмата, повишаване качеството и видовете на предлаганите услуги и дейности, като същевременно ще се намали енергийното потребление и отделените емисии СО2. На база заявено инвестиционно намерение на фирмата кандита е извършено обследване на енергийната ефективност, като са направени препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”). За целите на настоящата процедура за подбор на проекти извършеното обследване на енергийната ефективност е отразено в Доклад за енергиен одит (Приложение Б към Условията за кандидатстване). Енергийният одит на фирмата- кандидат е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Дейността е извършена предварително и е необходима за кандидатстване по процедурата. На база на тази дейност се определят и последващите дейности, заложени в проектното предложение. Обследването за енергийна ефективност е извършено въз основа на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени в хода на обследването, при избрана за представителна 2015 г. За увеличаване на енергийната ефективност и повишаване качеството на предлаганите продукти чрез повишаване на енергийните спестявания и минимизиране на енергийните и производствените разходи са препоръчани мерки за повишаване на енергийната ефективност, в това число: Мярка 1. Закупуване на нови със съществено подобрени технически параметри и производителност: ротиращ телехендлер и телехендлер; Мярка 2. Закупуване на нови със съществено подобрени технически параматри и производителност колесен многофункционален багер с челен товарач. На подаденият от “ДОРОСЛАВА СТРОЙ” ООД Доклад от енергиен одит е извършена проверка на съответствието на представения одит, изготвен за целите на процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“, обявена в рамките на инвестиционен приоритет 3.1. на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, в заключение на която е издадено СТАНОВИЩЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕНЕРГИЕН ОДИТ № BG16RFOP-305 / 07.09.2016 г.
 • Придобиване на нова строителна механизация. Закупуване на нови със съществено подобрени технически параметри и производителност: телехендлер- 1 брой, ротиращ телехендлер- 1 брой, съгласно мярка 1 от Енергийния одит.: В рамките на тази дейност ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, ще бъде доставено, изпитано и пуснато в експлоатация производственото оборудване, в това число: телехендлер- 1 брой и ротиращ телехендлер- 1 брой. Инвестицията по настоящата дейност кореспондира с мярка 1 за повишаване на енергийната ефективност, описани в Енергийния одит - Приложение Б. Мярка 1. Подмяна на съществуващата строителна механизация: Закупуване на нови със съществено подобрени технически параметри и производителност: Ротиращ телехендлер и Телехендлер. Към настоящия момент фирмата разполага с два вилични минитоварача, с изтекла експлоатационна годност, често аварират и генерират загуби от нереализирани дейности. Амортизацията на съществуващата техника е свързана и със значително завишени експлоатационни норми на горива и смазочни материали за единица мото/часове и оскъпена поддръжка поради скъпи консумативи и резервни части. За подобряване на производствения процес фирмата предвижда закупуването на ротиращ телехендлер и телехендлер, с които ще постигне значително подобряване на енергийната ефективност на производствения процес. Минималните технически характеристики на предвидената за закупуване нова строителна механизация са: - Ротиращ телехендлер: със среден разход на гориво 9,45 л./ч. (6,7 – 10,2 литра на м.ч.), с двигател 5130 cm3, четирицилиндров, с мощност: 231 НР / 170 kW и мaксимален въртящ момент: 900 Nm при 1200 ÷ 1600 min-1, директно впръскване на горивото и водно охлаждане. Минималните технически изисквания са: максимална товароподемност- 5 500 kg, височина на повдигане- 31.60 m, кранова лебедка с капацитет на повдигане 5 тона, разтегателна платформа, палетни вилици, телескопични стабилизатори с възможност за стабилизация на различен габарит и възможност за общ и индивидуален контрол и стабилизиране върху различен габарит - Телехендлер: среден разход на гориво 4,50 литра на час (при диапазон 3,4 – 7,8 л./ м.ч.), двигател- 4400 cm3, четирицилиндров 1104С.44,Turbo, с мощност 101 НР / 74,5 kW, номинални обороти: 2350 min-1, мax въртящ момент: 413 Nm при 1350 min-1, директно впръскване на горивото и водно охлаждане. Машината е с товароподемност до 4,0 t, височина на повдигане- 17,50 m; работна височина с платформа- 19,30 m. Оборудвана е с палетни вилици; строителна кофа- 1,0 куб.м. и работна платформа с разтегаема работна площадка 2.25х4.40 м, с капацитет 1000 кг, ротираща на 90о в ляво и дясно спрямо стрелата.Теглителната й сила е 103 000 N. С предвидената за закупуване нова строителна механизация годишната консумация на гориво ще спадне с близо 930 литра до ниво от 3240 л за година (изчислени на база 8 работни часа дневно и 250 работни дни за година). Ще се осъществят енергийни спестявания в размер на 570754,67 kWh/год., ще бъдат спестени емисии СО2 в размер на 152,39 t/год. Факторът на енергийните спестявания на мярката (ESR) е 94,62%. Чрез въвеждане на Мярката ще се постигне значително съкращаване на технологичния процес, следствие отпадане на голяма част от ръчния труд. Предвидените за закупуване активи са с високи технологични показатели, което ще осигури намаляване и на експлоатационните разходи във фирмата с близо 18- 20%. По отношение на финансовите резултати въвеждането на мярката ще осигури спестявания от близо 174590,59 лв./год., в т.ч. от енергийни спестявания в размер на 87496,59 лв. и неенергийни (отпадане на ръчен труд и намалени експлоатационни разходи)- 87094,00 лв./год. Машините ще бъдат приложени в основния производствения процес- извършване на строително- монтажните дейности, особено на такива, свързани вертикално и хоризонтално транспортиране на материали, конструкции и детайли на строителната площадка, довършителни, покривни и др. дейности, За изпълнение на заложените мерки ще бъдат предприети следните стъпки: -Избор на изпълнител- 1- 5 месец; -Сключване на договор и доставка на активите- 6- 12 месец; -Тестване, обучение на персонала и пускане в експлоатация- 12-18 месец.
 • Придобиване на ново производствено оборудване: Закупуване на нов със съществено подобрени технически параметри и производителност колесен многофункционален багер с челен товарач- 1 брой: В рамките на тази дейност ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, ще бъде доставено, изпитано и пуснато в експлоатация производственото оборудване, в това число: колесен многофункционален багер с челен товарач- 1 брой. Инвестицията по настоящата дейност кореспондира с мярка 2 за повишаване на енергийната ефективност, описани в Енергийния одит - Приложение Б. Мярка 2. Подмяна на съществуваща строителна механизация- закупуване на нов със съществено подобрени технически параметри и производителност колесен многофункционален багер с челен товарач. Към настоящия момент фирмата- кандидат разполага с минитоварач с багерно устройство , закупен „втора ръка”, с изтекла експлоатационна годност, с чести аварии, водещи до прекъсване на работния процес. Така фирмата генерира както загуби от нереализирани дейности, така и значителни разходи за горива и смазочни материали поради значително завишени експлоатационни норми и оскъпена поддръжка поради скъпи консумативи и резервни части. За подобряване на производствения процес се предвижда закупуването на нов колесен многофункционален багер с челен товарач, с който ще постигне значително подобряване на енергийната ефективност на производствения процес. Минималните технически характеристики на предвиденият за закупуване нов багер- товарач са: среден разход на гориво 6,3 л./ч. ( 3,5 - 11,5 литра на м.ч. в зависимост от натовареността на работа), двигател дизелов с контролиране емисията на отработените газове, максимална мощност 100 HP (74.5 kW) и водно охлаждане; кофа на товарача тип 4 в1 ( 1.1 m³); багерна кофа 600 mm; телескопично удължение на багерна стрела; хидравлична линия за прикачен инвентар; автоматична шест степенна трансмисия; увеличена проходимост; палетни вилици; свредло; багерна кофа с широчина 350 mm, (0,08 m3); хидравличен багерен чук; бързосменник; софтуер за контрол и наблюдение на работния процес с цел намаляване на експлоатационните разходи. Очакваните енергийни спестявания са в размер на 430863,32 kWh/год., а спестените емисии СО2- 115,041 t/год. Факторът на енергийните спестявания на мярката (ESR) е 90,70%. По отношение на финансовите резултати въвеждането на мярката ще осигури спестявания от близо 78686,35 лв./год., в т.ч. от енергийни спестявания в размер на 66051,35 лв и неенергийни (намалени експлоатационни разходи)- 12635,00 лв./год. Предвижда се чрез въвеждане на мярка 2 да се постигне и значително повишаване на производителността, следствие високите технологични показатели на новата механизация, както и намаляване на експлоатационните разходи в рамките на 9- 10%. Машината има приложение в цялостния производствения процес при извършване на строително- монтажните дейности. Ще бъде включена основно при извършване на изкопни дейности и ще допълва дейности по транспортиране на товари. За изпълнение на заложените мерки ще бъдат предприети следните стъпки: - Избор на изпълнител- 1- 5 месец; - Сключване на договор и доставка на активите- 6- 12 месец; - Тестване, обучение на персонала и пускане в експлоатация- 12-18 месец.
 • Въвеждане и сертифициране на система за енергийно управление ISO 50001:2011: В съответствие с приоритета на компанията за постигане на ресурсна и енергийна ефективност и подобряване на еколосъобразността на процесите, "Дорослава строй" ООД предвижда въвеждане на стандарт за енергийно управление ISO 50001:2011 и последващото му сертифициране от независима организация. Основната цел на дейността е внедряване на Международният стандарт ISO 50001:2011 чрез който Дружеството да може само да определя системите и процесите, чрез които да постигне подобрение на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Освен това прилагането на този стандарт ще спомогне и за допълнително намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране на системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. Стандартът е приложим за енергийно управление на енергоинтензивни производствени процеси, и ще бъде приложен за всякакъв тип енергийни носители в предприятието. Повишаването на енергийната ефективност е предпоставка за реализиране на допълнителна печалба за организацията чрез увеличаване до най- висока степен на употребата на нейните енергийни източници и свързаните с енергията активи, което да намали както разходите за енергия, така и потреблението. Това ще допринесе и за смекчаване на ефектите от използването на енергия, като глобалното затопляне, както и за намаляване изчерпването на енергийните ресурси. Изпълнението на дейността ще протече в следната последователност: Избор на изпълнител за услугата по въвеждане на стандарта ISO 50001:2011 и обучение- 2- 5 месец; Сключване на договор и извършване на услугата по въвеждане на стандарта ISO 50001:2011 и обучение на представители на дружестово- 5- 7 месец; Избор на изпълнител за услугата по сертифициране- 8- 9 месец; Сключване на договор и извършване на услугата: сертификация на стандарт ISO 50001:2011- 9-17 месец. Сертифициране на Система за енергийно управление ISO 50001:2011 във фирма "Дорослава строй" ООД, гр. Каблешково.
 • Осигуряване на публичност и визуализация на проекта: Чрез изпълнение на дейността ще бъдат осигурени мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020 . Дружеството ще информира за финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 като ще бъде изготвена информацията за етапите от изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора (междинни и финален), както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта. Във всички обяви и публикации, свързани с изпълнението на проекта, фирмата ще оповести, че проектът е получил финансиране от ЕФРР чрез ОПИК. По време на изпълнение на проекта Дружеството ще информира обществеността за получената от ЕФР подкрепа чрез: 1. Информационна табела тип минибилборд, с минимален размер 50/70 см, с информация за проекта , в която се споменава финансовата подкрепа от ЕС. Плакатът ще бъде поставен на входа на сграда на Дружеството в гр. Каблешково. Плакатът ще съдържа текстова и визуална информация, вкл. емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“; Европейски фонд за регионално развитие; общото лого за програмен период 2014-2020 г.;наименованието на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020; наименованието на проекта; общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева; начална и крайна дата на изпълнение на проекта. 2. На новозакупеното оборудване ще бъдат поставени стикери, като за всеки актив, закупен по проекта се предвиждат по 1 бр. (общо 3 стикера), включващи информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК. В рамките на дейността ще бъде избран изпълнител/изпълнители за изработка и монтаж на информационна табела тип минибилборд и изработка и доставка на стикери- 3 бр. за новозакупената строителна механизация.

Партньори

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 267.43, Достигната стойност: 267.43
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 001.62, Достигната стойност: 1 001.62
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 212 165.00 BGN
855 695.50 BGN
854 621.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 727 341.17 128 354.33 356 469.50 1 212 165.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 727 341.17 128 354.33 356 469.50 1 212 165.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на ротиращ телехендлер- 1 брой, телехендлер- 1 брой и колесен многофункционален багер с челен товарач- 1 брой, Стойност: 1 176 265.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и пускане в експлоатация на ротиращ телехендлер- 1 брой
 • Обособена позиция 2: Доставка и пускане в експлоатация на телехендлер- 1 брой
 • Обособена позиция 3: Доставка и пускане в експлоатация на колесен многофункционален багер с челен товарач- 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Извършване на Обследване за енергийна ефективност (енергиен одит) по образец- избор на енергиен одитор, Стойност: 6 000.00
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергийно управление ISO 50001:2011, Стойност: 18 000.00
 • Обособена позиция 1: внедряване на система за енергийно управление ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергийно управление ISO 50001:2011, Стойност: 11 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на Система за енергийно управление ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за изработка на информационни материали, Стойност: 900.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.