English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.002-0160-C01
Повишаване на енергийната ефективност на "Горубсо Мадан" АД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.12.2017
15.12.2017
09.10.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Смолян, Мадан, гр.Мадан

Описание

Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване на енергийната ефективност и повишаване на производствения капацитет на "Горубсо Мадан" АД, чрез закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с нови машини за минната промишленост: подземни минни товарачи - 4 бр., универсални минни карети - 3 бр., подземни минни камиони - 2 бр. Допълнително, проектът предвижда мерки за въвеждане автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението -1 бр., система за оползотворяване на отпадна енергия - 1 бр., както и внедряване и сертифициране на стандарт ISO 50001. Инвестициите по проекта са в рамките на дейността по КИД 07.29. 
Като резултат от изпълнението на посочените мерки ще се увеличи значително производствения капацитет, като се намалят изразходваната енергия и отделяните вредни въглеродни емисии от производството, спомогвайки за опазването на околната среда и подобряване на конкурентоспособността на дружеството. Планираните енергийни спестявания за предприятието в резултат от изпълнението на проекта (ПЕС) ще са 59,97%, а ефективността на инвестицията като отношение на количеството спестена енергия в кВтч. на годишна база към необходимата инвестиция в лева (кВтч/лв.) ще бъде 4,11, при спестени емисии въглероден диоксид от 17676,92 т./год.
Дейности
 • Придобиване на високо енергийно ефективни подземни минни товарачи - 4 бр. (мярка 1 от енергийния одит): Дейността ще бъде извършена чрез доставка и въвеждане в експлоатация на нови подземни минни товарачи - 4 бр.: Чрез изпълнението на настоящата дейност ще се закупят и въведат в експлоатация 4 бр. нови високо енергийно ефективни подземни минни товарачи. Дейността попада под код КИД 07.29, под който е и основната дейност на фирмата. Новите подземни минни товарачи ще заменят досега ползваните 12 бр. скреперни лебедки/товарачи/. Сега използваните скреперни лебедки са значително амортизирани, с ниска производителност спрямо последните технологии и новости в разработките и с висока консумация на ел. енергия. Скреперните лебедки се ползват при доставка на рудата до рудоспусък/баластроспусък и при натоварването на добитата руда до бункерното пространство. Скреперните лебедки/товарачи/ са стационарни машини. Всеки отделен блок се обслужва от скреперен товарач. Тези съоръжения се местят от блока, който обслужват, само когато добивът е изчерпан. Скреперните лебедки се използват по 6 ч. на ден, 251 дни в годината. Консумираната от лебедките ел. мощност е 24 kW/ч., което прави общо консумираната енергия от 12 бр. лебедки 433 728 kWh/год. и 355,22 т./год. отделени вредни въглеродни емисии в околната среда. Разходите за ел. енергия се равняват на 56 037.66 лв./год. Препоръчаната високо енергийно ефективна мярка включва дейности, свързани със закупуване на 4 бр. нови подземни минни товарачи. Планираните за закупуване активи са със значително по-добра производителност и с подобрена енергийна ефективност, водеща до понижаване на консумацията на енергия. Подземните минни товарачи са на гуменоколесен ход и могат сравнително бързо по време на смяна да сменят позицията си –т.е. да работят повече часове и на различни работни площадки. Техническите възможности на новото оборудване ще позволят минните товарачи да се използват в 3 смени по 6 ч., вместо само по 2ч., както е досега. Освен това, подземните товарачи ще могат да обработват до 35 м³/час руда за 1 товарач вместо досегашното ниво от 0.97 м³/час за 1 лебедка/товарач. Повишеното ниво на автоматизация на процеса по добив на руда и увеличените часове работа/год. обуславят и плануваното увеличаване на годишния производствен капацитет: от 17 529.84 на 632 520 м³ руда/год. Подземните минни товарачи ще са с дизелов двигател, с разход на гориво от 10 л./ч., а консумираната енергия от 4 бр. подземни минни товарачи е изчислена на 1 805 392.80 kWh/год. С оглед осъществяването на проекта и плануваното увеличение на добива, спестената енергия на годишна база ще е 13 844 586.58 kWh/год. Спестените емисии CO2 след изпълнението на мярката ще са 12 335.29 т./год. Намаляването на разхода за енергия, както и многократното увеличение на добитите количества руда ще донесат и финансови ползи на предприятието в размер на 1 879 253.96 лв./год., а това допълнително ще повиши конкурентноспособността на "Горубсо Мадан" АД. Стъпките за реализация на настоящата дейност са както следва: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнител: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 6-ти месец; 4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация: от 7 до 20 месец.
 • Придобиване на високо енергийно ефективни универсални минни карети - 3 бр. (мярка 2 от енергийния одит): Дейността ще бъде извършена чрез доставка и въвеждане в експлоатация на нови високо енергийно ефективни универсални минни карети - 3 бр.: Чрез изпълнението на настоящата дейност ще се закупят и въведат в експлоатация 3 бр. нови високо енергийно ефективни универсални минни карети. Дейността попада под код КИД 07.29, под който е и основната дейност на фирмата. Новите универсални минни карети ще заменят досега ползваните 9 бр. пневматични чукове в технологичния процес по отбиване на рудата/скалата чрез пробивно-взривни работи. Съществуващата технология по добиване на оловно-цинкови руди в „Горубсо Мадан“ АД включва пробиването на скалната маса с 9 бр. пневматични чукове, който процес се изпълнява по 6 часа на ден (3 работни смени по 2 часа), 251 дни годишно. Използваното оборудване е остаряло и нископроизводително, което не позволява постигането на високи производителности, съпоставими с добрите минни практики за същите условия. Наличните пневматични чукове са значително амортизирани, енергоемки и с ниска производителност: за представителната 2014 г. е добита 18 975,60 м³ руда и изразходени 368 970 kwh/год. при 13554 раб. часа (общо за 9 бр. чукове). Това прави специфичното потребление на енергия 19.44 kwh/м³ добита руда. При работата с пневматични чукове се изисква висока квалификация на оперативния персонал и повишено внимание при изпълнянето на отделните операции. Дори и малки отклонения при изпълнение на дейностите удължава предвиденото по график време за добив. Това значително намалява производителността при тези операции. Препоръчаната мярка за повишаване на енергийната ефективност в „Горубсо Мадан“ АД включва дейности, свързани със закупуване на 3 бр. нови универсални минни карети. Планираните за закупуване активи са със значително по-добра производителност и с подобрена енергийна ефективност, водеща до понижаване на консумацията на енергия на единица продукция и разширяване на производствения капацитет на дружеството. Универсалните минни карети ще заменят високо амортизираните и бавни пневматични чукове, като ще намалят специфичното потребление на енергия до 3,6647 kwh/м³ добита руда, което е повече от 5 пъти по-малко от настоящото ниво. Освен енергийно ефективно, новозакупеното оборудване ще позволи на „Горубсо Мадан“ значително да разшири производствения си капацитет, добивайки 203 310.00 м³ руда/год. Чрез въвеждането в експлоатация на универсалните минни карети в технологичния процес по добив на руда ще се намали и риска от извънредни прекъсвания поради човешка грешка, тъй като каретите са значително автоматизирани и със системи за контрол. Освен това, работните часове ще могат да се увеличат от 6 на 18 часа на ден, тъй като значителното ниво на автоматизация на процеса ще позволи 3-те смени на ден да са по 6, а не по 2 часа. Общите финансови ползи от реализацията на мярката ще са 435529.12 лв./год. Общите енергийни спестявания от мярката ще се равняват на 3208186.62 kwh/год. или 2851.73 т. по-малко вредни въглеродни емисии, отделени в атмосферата. Стъпките за реализация на настоящата дейност са както следва: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнител: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 6-ти месец; 4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация: от 7 до 20 месец.
 • Придобиване на високо енергийно ефективни подземни минни камиони - 2 бр. (мярка 3 от енергийния одит): Дейността ще бъде извършена чрез доставка и въвеждане в експлоатация на подземни минни камиони - 2 бр.: Чрез изпълнението на настоящата дейност ще се закупят и въведат в експлоатация 2 бр. нови високо енергийно ефективни подземни минни камиони. Дейността попада под код КИД 07.29, под който е и основната дейност на фирмата. Новите подземни минни камиони ще заменят досега ползваната 1бр. композиция, състояща се от 1бр. контактен електролокомотив (тип 10 КР, година на производство 1985 г.) и 5бр. вагони(тип ВНР, година на производство 1998 г.). В технологичния процес по добив на оловно-цинкова руда, композицията се използва за натоварване и транспортиране на добитата руда до бункерното пространство. Композицията е значително амортизирана и с ниска производителност. Средната консумирана мощност от наличното съоръжение за извозване на рудата е 62,7kW, при товарономост 5 т. (общо за цялата композиция). Техническото състояние на композицията не позволява извършването на повече от 3 бр. полезни (пълни) курсове за 1 час. Работният режим за товарене и извозване на композицията е 21ч./ден (3 смени по 7 часа), 251 дни в годината. За това време, оборудване може да извози до 79 065.00 т./год. добита руда. Това прави годишният разход на енергия - 330491.70 kWh/год. или 42699.53 лв./год. разходи за енергоконсумация. Предложените за закупуване високо енергийно ефективни подземни минни камиони ще са на гумено-верижен ход, много по-манврени и функционални от наличното съоръжение. Времето за натоварване на вагоните е значително ще се понижи: при вагоните това е свързано с много маневри на композицията и една част от операциите при натоварването се извършва ръчно. Разтоварването на вагоните изисква технологично време за вагонообмен,което допълнително увеличава времето за всеки един курс. Композицията се движи по релсов път, което не позволява да се движат повече от една композиция, респективно често се налага изчакване. Всички тези недостатъци ще отпаднат след въвеждането в експлоатация на подземните камиони. Времената за отделните операции са в пъти по-малки. Освен това, галериите, по които се движат камионите, позволяват движение с по-големи скорости и така се спестява ценно време от технологичния процес. Подземните минни камиони ще са с дизелов двигател, с разход на гориво от 18 л./час (на 1 бр. камион). Товароносимостта на всеки камион е 15 т. Техническите спецификации на новите подземни транспортни средства ще позволява извършването на 9 бр. полезни (пълни) курсове на час, което от своя страна прави транспортираната продукция 711 585 т./год. (общо за 2та камиона), което е 9 пъти повече от досегашните нива. Въвеждането на новите подземни минни камиони ще намали специфичния разход на енергия от 4.18 на 1.332 kWh/т. С оглед плануваното разширение на производствения капацитет, предложената енергоефективна мярка ще допринесе за енергийни спестявания в размер на 2 026 594.08 kWh/год., което от своя страна означава и намаляването на С02 емисиите с 2182,98 т./год. Финансовите ползи от въвеждането на мярката ще са 272 149.10 лв./год., допринасящи за по-висока конкурентноспособност на предприятието. Стъпките за реализация на настоящата дейност са както следва: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнител: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 6-ти месец; 4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация: от 7 до 20 месец.
 • СМР, свързани с изграждането на система за оползотворяване на отпадна топлина (мярка 4 от енергийния одит): Дейността ще бъде извършена чрез изграждането на система за оползотворяване на отпадна топлина - 1 бр.: В рамките на настоящото проектно предложение е предвидена и дейност за оползотворяване на отпадна топлина, отделена при работата на наличен в предприятието компресор за сгъстен въздух. Чрез въвеждането на високо енергийно ефективната мярка сградата на Работни помещения за оператори на подземни съоръжения и машини ще се отоплява от нововъведена система за улилизация на отпадна топлина. В момента, сградата на Работни помещения за оператори на подземни съоръжения и машини се отоплява с електричество. Отоплението се осъществява с 5 броя електрически калорифери, всеки с ел. мощност Р=4 kW. Необходимата енергия за отопляване на помещенията е 69 312 kWh/год. Сградата, в която се намират Работните помещения за оператори на подземни съоръжения и машини е проектирана, построена и пусната в експлоатация през 60-те години на миналия век. През годините са правени козметични ремонтни дейности на архитектурно-конструктивни ограждащи елементи, но те не са насочени конкретно за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на консумацията за отопление или охлаждане. Сградата не е топлоизолирана. Стените ca зидария от обикновенни тухли, измазани отвън и отвътре. Изграждането на система за оползотворяване на отпадна топлина за собствени нужди за сграда на Работни помещения за оператори на подземни съоръжения и машини ще доведе до намаляване консумацията на енергия за отопление в сградата, подобряване на микроклимата и повишаване на топлинния комфорт на обитателите. Залага се доставка и монтаж на система за утилизация на отпадна топлина, генерирана при работата на 1 брой компресор за сгъстен въздух, със следните характеристики: Модел EF55 - 7,5, година на производство 2007 год., обща инсталирана ел.мощност 55 kW, дебит на сгъстен въздух 9,4 м3/мин. Плануваната за изграждане система за утилизация на отпадна топлина ще се изгради от вентилатор (с мощност 8,9kW)с въздуховоди, които ще позволят използването на отделената при работата на компресора топлина. Съгласно предоставения доклад за енергийна ефективност ще се спести енергия в размер на 22 962 kWh за година. За отоплението на помещенията не е достатъчна утилизираната топлина от компресора, но ще бъдат премахнати 2 броя от електрическите калорифери. При така направените калкулации ще се постигне и намаляване на отделяните вредни въглеродни емисии с 18.81 т./год. Финансовите ползи от изпълнението на мярката се равняват на 3 129,72 лв./год. Дейностите, включени в предвидената мярка, попадат под КИД 07.29, под който се осъществява и основната дейност на „Горубсо - Мадан“ АД, тъй като са свързани с производствените сгради на предприятието. Стъпките за реализация на настоящата дейност са както следва: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнител: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 6-ти месец; 4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация: от 7 до 20 месец.
 • Инвестиции за придобиване и внедряване на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението - 1 бр. (мярка 5 от енергийния одит): Дейността ще бъде извършена чрез закупуване и внедряване на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението - 1 бр.: За успешното изпълнение на задачите по енергиен мениджмънт препоръките в енергийния одит, изготвен за проекта, включват и внедряване на система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, която да обхваща 71.53% от енергопотреблението на предприятието. Системата за мониторинг и контрол ще обхваща само производствените помещения на предприятието. Автоматизираната система за мониторинг и контрол на електропотреблението ще се състои от: Хардуер вкл. мрежов анализатор и енергиен сървър за обработка на данните, вкл. комуникатори-жични, безжични; мрежови адаптери; Софтуер, специално разработен за конкретната ситуация на фирмата Достъпът на информацията от системата ще се осъществява чрез стандартен уеб базиран интерфейс, от всеки компютър при въвеждане на администраторски акаунт и парола. Системата ще предоставя и обработва данни от контролни точки, предварително определени и подадени от "Горубсо Мадан" АД. Данните в базата ще постъпват от сървър разпитващи електромерите, посредством предвидено RTU – устройство. Системата за мониторинг и контрол на енергопотреблението ще извършва дистанционен отчет и анализ на данните от всеки консуматор, поотеделно по различни показатели (ток, напрежение, активна, реактивна и пълна мощност, общ фактор на мощността и т.н.) в реално време. Наличната база данни ще предоставя средства за съпоставяне на показателите (на дневна, седмична и/или месечна база), разкриване на тенденциите в потреблението и набелязване на мерки за поефективното му управление. Аналитичен софтуер ще извършва сравнителните изчисления и визуализира тенденциите. Това допълнително ще подобри възможностите за откриване на области за икономия на енергия и оценка на резултатите. По този начин системата ще осигури необходимата информация на мениджмънта на "Горубсо Мадан" АД, за да се оптимизират разходите за енергопотребление, както и да се избягват нежелани допълнителни разходи. Изчисленията в енергийния одит показват, че въвеждането на подобна система биха се отразили в намаление на електроенергията с поне 5%. На базата на получените данни за реално консумираната енергия, управлението на компанията ще може да въведе вътрешни политики, с които да генерира още поголеми енергийни спестявания от въвеждането на автоматизираната система за мониторинг и контрол на електропотреблението. Препоръчаната мярка, а именно внедряването на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, е свързана с основната дейност на фирмата, а именно код 07.29, тъй като системата ще обхваща консумираната енергия от производствените мощности на предприятието. Спестяванията от мярката възлизат на 485 864,87 kWh/год. Стъпките за реализация на настоящата дейност са както следва: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнител: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 6-ти месец; 4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация: от 7 до 20 месец.
 • Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в "Горубсо Мадан" АД съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001: Като част от дейността кандидатът планира въвеждането на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001. Внедряването на този стандарт има за цел да позволи на "Горубсо Мадан" АД да въведе системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. Въвеждането на този стандарт се очаква да доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда, чрез систематично управление на енергията. Стандартът залага изискването за внедряване на енергиен мониторингов план и анализ на енергийната ефективност. Чрез внедряването на ISO 50001 ще бъдат определени изискванията за система за управление на енергията на "Горубсо Мадан" АД за разработване и въвеждане на енергийна политика, определяне на цели и планове на действие, които да взимат под внимание законовите изисквания и информация, свързани с използването на значително количество енергия. Тази система за енергийно управление ще позволи на кандидата да постигне своите ангажименти (заложени в политиката на дружеството), да предприеме действия, необходими за подобряване на енергийната му ефективност и да покаже съответствието на системата с изискванията на този международен стандарт. В рамките на въвеждането на системата ще бъде извършен анализ на състоянието, който ще се реализира съвместно между кандидата и външна специализирана фирма. Целта е да се диагностицират процесите, да се определи настоящото състояние на "Горубсо Мадан" АД и степента на съответствие с изискванията на стандарта. В резултат на анализа ще се определят необходимите документи и действия, както и ще се състави работен план за изпълнение. Системата за управление (СУ) ще бъде структурирана и документирана по начин, осигуряващ съответствие между приложимия стандарт и сложността на процесите. Консултантската фирма ще проектира системата по стандарта, ще разработи, документира и подготви необходимите политики, процедури, методики, инструкции и макети на помощни документи, на база плана от анализа и съвместните одобрени проекти, свързани с основната дейност на производство. Съставените от консултантската фирма документи се съгласуват с отговорните лица и след одобрение се въвеждат в изпълнение. Стъпките за реализация на настоящата дейност са както следва: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 6 до 7 месец; 2. Избор на изпълнител: от 8 до 9 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 10-ти месец; 4. Предоставяне на услугата по въвеждане: от 10 до 20 месец.
 • Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт в "Горубсо Мадан" АД съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001: Като част от дейността кандидатът планира сертифицирането на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001. Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. ISO 50001 се прилага за всички променливи, влияещи на енергийните характеристики, които могат да бъдат наблюдавани и повлияни от организацията. Сертифицирането на "Горубсо Мадан" АД спрямо изискванията на стандарт ISO 50001 ще доведе до въвеждането на фирмена политика по енергийното управление, включваща: разработването на цели и задачи, чрез които тази политика да се реализира, измерване и анализ на енергийната резултатност и постоянно подобряване на енергийното управление. В допълнение, стандартът ще създаде условия за сравняване с най-добрите постижения в конкретната област, както и за измерване, документиране и докладване на всяка „стъпка нагоре” в енергийното управление на внедряващата организация. Сертифицирането на системата ще се проведе от квалифицирани представители (одитори) на външна фирма, които ще проведат одит за оценка на съответствието на внедрената система и при необходимост ще бъдат направени корекции в документираните изисквания. Първоначалният сертификационен одит по стандарт ISO 50001, който ще се извърши от акредитирана за целта фирма, включва следните етапи: - Етап 1 – одит за адекватност - ще има за цел да установи доколко използваната документация съответства на изискванията на стандарт ISO 50001, като на този етап ще се определи точния обхват и граници на системата за управление; - Етап 2 – одит за съответствие - ще има за цел да провери и оцени доколко процесите в организацията отговарят на описаното в документацията и дали дейностите се извършват в съответствие със стандартите. След извършването на сертификационния одит се изготвя доклад с резултатите от одитната проверка и при положителна препоръка в доклада се издава сертификат. Стъпките за реализация на настоящата дейност са както следва: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 15 до 16 месец; 2. Избор на изпълнител: от 16 до 17 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 17-ти месец; 4. Предоставяне на услугата по сертифициране: от 17 до 20 месец.
 • Услуга финансов одит - дейността ще бъде извършена чрез предоставяне на услуга по финансов одит от регистриран одитор - дипломиран експерт счетоводител: Като част от дейностите по проекта, се предвижда след успешното изпълнение на инвестициите в енергоефективно оборудване, автоматизираната система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, системата за оползотворяване на отпадна енергия, както и след предоставяне на услугите за разработване, въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгалсно стандарта ИСО 50001, да бъде проведен финансов одит на разходите по проекта. Целта на така описаната дейност, е дипломиран експерт счетоводител (регистриран одитор) да потвърди правилното разходване на средставата по проекта, при спазване указанията на приложимата нормативна уредба (ЗУСЕСИФ и ПМС 160 в последната му редакция), както и указанията на УО (Условия за кандидатстване и Оперативно ръководство за изпълнене на проекти по процедурата). За тази цел в последните 4 месеца от реализацията на проекта, избран експерт счетоводител, ще предостави услуга по финансов одит, която да потвърди наличието на адекватна одитна пътека, разкриването на индивидуални счетоводни сметки за реализацията на проекта, правилното заприхождаване на дълготрайните активи придобити по проекта, както и осчетоводяването на направените разходи за активи и услуги. Съгласно изискванията на Условията за кандидатстване, в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза за инвестиционни проекти с БФП над левовата равностойност на 750000 евро (или 1466872.5лв), следва да бъде осъществен финансов одит. Предвид горното императивно изискване на приложимата нормативна уредба, предприятието предвижда като част от дейностите по проекта, предоставяне на услуга по финансов одит. Одиторът ще проверява дали декларираните от "Горубсо-Мадан" АД разходи са действително извършени и платени, точни и допустими в съответствие с административния договор за безвъзмездна финансова помощ. В този контекст, към Финалния доклад за изпълнението на проекта който ще бъде представен на УО за одобрение, ведно с искане за плащане, ще бъде приложен и доклада на дипломиран експерт счетоводител, относно фактическите констатации, установени при проведения финансов одит. Стъпките за реализация на настоящата дейност са както следва: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 16 до 20 месец; 2. Избор на изпълнител: от 19 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 19-ти месец; 4. Предоставяне на услугата по финансов одит: 20 месец.

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 19 588.19, Достигната стойност: 19 588.19
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 17 767.92, Достигната стойност: 17 767.92
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

4 782 044.35 BGN
2 391 022.17 BGN
2 389 957.00 BGN
85.00 %
 • [1] Производствени инвестиции в големи предприятия, свързани с нисковъглеродната икономика
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Минно дело и добивна промишленост (включително добив на суровини за производство на енергия)

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 2 032 368.85 358 653.32 2 391 022.18 4 782 044.35
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 032 368.85 358 653.32 2 391 022.18 4 782 044.35

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване: Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на подземни минни товарачи - 4 бр. Обособена позиция 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на универсални минни карети - 3 бр. Обособена позиция 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на подземни минни камиони - 2 бр., Стойност: 4 674 434.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на подземни минни товарачи - 4 бр.
 • Обособена позиция 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на универсални минни карети - 3 бр.
 • Обособена позиция 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на подземни минни камиони - 2 бр.
Предмет на предвидената процедура: Придобиване на система за оползотворяване на отпадна топлина - 1 бр., Стойност: 7 594.10
 • Обособена позиция 1: Придобиване на система за оползотворяване на отпадна топлина - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на БДС EN ISO 50001, Стойност: 3 500.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за въвеждане на БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране по БДС EN ISO 50001, Стойност: 9 600.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за сертифициране по БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за извършване на финансов одит, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за извършване на финансов одит
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението - 1 бр., Стойност: 81 916.25
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в екплоатация на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението - 1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.