English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0539-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Мазалат" ЕООД
817045463 МАЗАЛАТ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
12.03.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч, Априлци, гр.Априлци

Описание

Настоящият проект е насочен към повишаване на енергийната ефективност в "Мазалат" ЕООД, чрез изпълнение на препоръчаните мерки в енергийния одит. Основната дейност на фирмата е производство на бетонови смеси, която попада в сектор, които се характеризира с висока енергийна интензивност съгласно КИД 2008 г - С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“. 
Проектът се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране.

Чрез изпълнението на проекта ще се постигне подобряване на производствените процеси в Мазалат ЕООД и преодоляване на идентифицираните ограничения за устойчиво развитие на фирмата, свързани с липсата до сега на мерки за подобряване на енергийната и ресурсна ефективност и устойчиво използване на суровините и внедряване на съвременни безотпадни технологии, липсата на достатъчен производствен капацитет. 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са свързани с подобряване на конкурентоспособността на предприятието , постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига. Основните дейности, които включва проекта са за изпълнение на препоръчаните мерки в енергийния одит, а именно: Подмяна на стар челен товарач с нов челен товарач; Закупуване на нов бетонов център със система за рециклиране на бетон ; Подмяна на стар бетонсмесител с нов бетонсмесител; Подмяна на стари влекачи с два нови влекача; Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001; Извършване на енергиен одит по образец.

Изпълнението на заложените дейности ще доведат до разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, ще подобрят съществуващият производствен процес, ще доведат до повишаване на производителността на фирмата, ще намалят отпадъците от производството и допринесат за постигане на по-добра енергийна и ресурсна ефективност и ефикасност на производството.
Дейности
 • Изпълнение на Мярка 1 - Подмяна на стар челен товарач с нов челен товарач: Дейността включва - Придобиване на ДМА, необходим за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност. Като част от дейността ще бъде закупен 1 бр. челен товарач за вътрешно-технологичен превоз със следните характеристики: - Мощност на двигателя - 105 kW - Разход на гориво - 9 л/мч - Големина на кофата 3.00 м3. Дейността представлява първоначална инвестиция в материални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект. Чрез закупуване на нов челен товарач, значително ще се подобрят производствените процеси в Мазалат ЕООД и разшири капацитета на съществуващ стопански обект. В настоящият проект се предвижда закупуване на нов Бетонов център със система за рециклиране на бетон. Използването на челен товарач за вътрешно-технологичен транспорт ще оптимизира работният процес, ще замени много дейности, които до сега са се извършвали неефективно и с много малки обеми. Той е необходим за осигуряване на по-голяма производителност и снабдяване с инертни материали /фракция и пясък/ към течките, които пропускат материала. При вдигане капацитета на бетоновия център от 25 m3 на час на 35 m3 на час е необходимо и по-голямо захранване с инертен материал. Именно затова е необходим по-мощен челен товарач с по-голям обем на кофата. Мазалат ЕООД използва за обслужване на бетоновите центрове и дейността си стар и амортизиран колесен челен товарач с разход на дизелово гориво- 30 л/моточас и големина на кофата 2,4 м3. По данни на фирмата машината работи 400 часа годишно, като обработва(пренася) 24 м3/час инертни материали (пренася 10 кофи по 2,4 м3 средно на час). Неенергийните разходи на “Мазалат” ЕООД възлизат на 12000.00 лв./год за ремонт и поддръжка на старото оборудване. Новото оборудване се предвижда да бъде по данни на доставчици, челен товарач с разход на дизелово гориво- 9 л/моточас и големина на кофата 3.00 м3. По план на фирмата машината ще работи 1200 часа годишно заради увеличеното производство , като ще обработва(пренася) 30 м3/час инертни материали (ще пренася 10 кофи по 3.00 м3 средно на час). Неенергийните разходи след подмяна на стария челен товарач с нов се определят на 500 лв./год. за ремонти и поддръжка, като намаляват защото машината е нова и гаранционна. Изчисление на енергийните спестявания от Мярка 1: Коригираното енергопотребление на стария челен товарач е 439538,40 kWh/год., а консумацията на новата машина е 105489,22 kWh/год. Спестената енергия възлиза на 334049,18 kWh/год. След подмяната фактора на енергийните спестявания (ESR) ще бъде 76,00%. Отделените емисии CO2 от челен товарач при коригирано енергопотребление са 117,36 t/год., а емисиите CO2, отделяни от новата машина са 28.17 t/год. След подмяната на машината емитираният CO2 ще намалее с 89.19 t/год. Разходите за електроенергия на старата машина при коригирано енергопотребление са 76919,22 лв./год., а разходите на новата са 18460,61 лв./год. Енергийните спестявания възлизат на 58458,61 лв./год. Неенергийните разходи на предприятието преди подмяната на старата машина са 12000.00 лв./год. След подмяната разходите ще са 500.00 лв./год. Неенергийните спестявания възлизат на 11500.00 лв./год. Стъпки за реализиране на дейността: 1. Сформиране на екип по проекта 2. Избор на изпълнител: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител за доставката на ДМА - челен товарач при прилагане на ПМС 160 и Глава четвърта от ЗУСЕСИФ за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ. Процедурата за избор на изпълнител за доставката ще се проведе / 1 месец - 3 месец/. 3. Сключване на договор / 3 месец - 4 месец/ 4. Доставка на актива и подписване на приемо-предавателен протокол - / 5 месец - 6 месец/ 5. Визуализация и публичност, според „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020 - поставяне на информационни стикери на закупения актив
 • Изпълнение на Мярка 2 - Подмяна на бетонов център, закупуване на нов бетонов център със система за рециклиране на бетон – 1 брой: Дейността включва - Придобиване на ДМА, необходим за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност. Дейността представлява първоначална инвестиция в материални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект. Дружеството използва за производство на бетонови смеси бетонов център. Той се състои от бетонов смесител, складово стопанство за инертни материали, везна, силоз и приходящите към тях транспортни системи за материали, захранващи смесителя. Те са морално и физически остарели, с ниска енергийна ефективност и с възможност за производителност на бетоновия център 25 м3/ч. Като част от дейността ще бъде закупен нов бетонов център със система за рециклиране на бетон със следните минимални технически характеристики: - Инсталирана мощност бетонов център - 40 kW - Инсталирана мощност система за рециклиране - 8 kW - Производителност бетонов център - 35 м3/ч - Производителност система за рециклиране - 10 м3/ч Неенергийните разходи на “Мазалат” ЕООД възлизат на 35000.00 лв./год за ремонт и поддръжка на старото оборудване и 5000.00 лв./год. брак. Бетоновия център се обслужва от трима работника с месечни заплата от 850(30600лв/год), специфичния разход за труд на кубик произведен бетон е 3.06 лв/м3. Препоръчана мярка Съгласно инвестиционния проект, “Мазалат” ЕООД възнамерява да подмени стария бетонов център, с нов такъв. Предвижда се и закупуване на система за рециклиране на бетон. След инсталирането й не се предвиждат разходи за брак. Неенергийните разходи след подмяна на старото оборудване се определят на 1000.00 лв./год. за поддръжка, като намаляват защото машината е нова и гаранционна и не се предвижда брак след инсталирането на система за рециклиране на бетон. Коригираното енергопотребление на старото оборудване е 100800,00 kWh/год., а консумацията на новото е 38400,00 kWh/год. Спестената енергия възлиза на 62400,00 kWh/год. След подмяната фактора на енергийните спестявания (ESR) ще бъде 61,90% Отделените емисии CO2 от старото оборудване при коригирано енергопотребление са 82,56 t/год., а емисиите CO2, отделяни от новото са 31,45 t/год. След подмяната емитираният CO2 ще намалее с 51,11 t/год. Енергийните спестявания възлизат на 13478,40 лв./год. Чрез закупуване на актива значително ще се подобрят производствените процеси в Мазалат ЕООД и разшири капацитета на съществуващ стопански обект. Система за рециклиране на бетон е мярка за внедряване на съвременни безотпадни технологии; внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали за постигане на Ресурсна ефективност и ефикасност. Тя осигурява повторно използване на суровините, намалени отпадъчни продукти, оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини. Това ще доведе до разширяване на капацитета на бетоновия център. Система за производство на бетон ще даде възможност да се увеличи наличният капацитет и постигне максимална производителност – до 35 m3 на час при стандартен бетон. Досега тази производителност за бетона е до 25 m3 на час. С по-големият производствен капацитет ще се изпълняват и големи заявки за 8 часов работен ден, без да се работи с удължен работен ден и да се заплаща извънреден труд. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител за доставката на бетонов център със система за рециклиране на бетон. Процедурата за избор на доставчик ще се проведе през /2 месец - 4 месец/ 2. Сключване на договор / 4 месец - 5 месец/ 3. Доставка на актива и подписване на приемо-предавателен протокол - / 6 месец / 4. Инсталиране, тестване, пускане в експлоатация на актива. Подписване на финален приемо-предавателен протокол - / 7 месец/ 5. Визуализация и публичност - поставяне на информационни стикери на закупените активи.
 • Изпълнение на Мярка 3 - Подмяна на стар бетонсмесител с нов бетонсмесител - 2 броя: Дейността включва - Придобиване на специализирани транспортни средства от категория N3 съгласно Закона за движение по пътищата и представлява ДМА, необходими за изпълнението на мярка, включена в обследването за енергийна ефективност. Дейността представлява първоначална инвестиция в материални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, тъй като новите бетонсмесители са с по-голяма вместимост и ще подпомогнат обслужването на новият бетонов център, който ще бъден закупен по проекта и ще е с по-голяма производителност. Дружеството използва за превозване на бетон два стари и амортизирани бетонсмесителя, които по данни на фирмата правят по 3 курса на ден, на средно разстояние 10 км. Техническите им характеристики са:  Разход на гориво за моточас – 4,8 л/мч  Вместимост на бетонсмесителя – 6 м3  Работен режим – 100 дена в годината  Мочаса на ден -4 Неенергийните разходи на “Мазалат” ЕООД възлизат на 10000.00 лв./год за ремонт и поддръжка на старото оборудване. Препоръчана мярка Съгласно инвестиционния проект, “Мазалат” ЕООД възнамерява да подмени два стари бетонсмесителя, с нови такива. Новото оборудване се предвижда да бъде с по-добри характеристики. Новите бетоновози ще са с по нисък разход на гориво и по голяма вместимост. Предвижда се те да работят 250 дена в годината по 4 курса на ден на средно разстояние 10 км, повишаване на производителността им до 36000 м3/год. Освен това новото оборудване е с по-висока степен на енергоефективност. За изчисление на енергийните разходи на дружеството след въвеждане в експлоатация на новото оборудване са използвани технически характеристики на предлагани на пазара бетон смесителя:  Разход на гориво за моточас – 2,5 л/мч  Вместимост на бетонсмесителя – 9 м3  Работен режим – 250 дена в годината  Мочаса на ден -4 Неенергийните разходи след подмяна на старите бетонсмесители с нови се определят на 1000,00 лв./год. за ремонти и поддръжка, като намаляват защото машината е нова и гаранционна. Коригираното енергопотребление на старите бетонсмесители е 1172102,40 kWh/год., а консумацията на новите машини е 394607,808 kWh/год. Спестената енергия възлиза на 777494,59 kWh/год. След подмяната фактора на енергийните спестявания (ESR) ще бъде 66,33% Отделените емисии CO2 от старите бетонсмесители, при коригирано енергопотребление са 312,95 t/год., а емисиите CO2, отделяни от новите машини са 105,36 t/год. След подмяната емитираният CO2 ще намалее с 207,59 t/год. Разходите за електроенергия на старите машини при коригирано енергопотребление са 205117,92 лв./год., а разходите на новите са 69056,37 лв./год. Енергийните спестявания възлизат на 136061,55 лв./год. Неенергийните разходи на предприятието преди подмяната на старото оборудване са 10000.00 лв./год. След подмяната разходите ще са 1000.00 лв./год. Неенергийните спестявания възлизат на 9000.00 лв./год. Стъпки за реализиране на дейността: 1. Избор на изпълнител: Процедурата за избор на доставчик ще се проведе през /3 месец - 4 месец/ 2. Сключване на договор /5 месец/ 3. Доставка на двата бетонсмесителя и подписване на приемо-предавателен протокол - /6 месец - 7 месец/ 4. Инсталиране, тестване, пускане в експлоатация на актива. Подписване на финален приемо-предавателен протокол - / 8 месец/ 5. Визуализация и публичност - поставяне на информационни стикери на двата бетонсмесителя.
 • Изпълнение на Мярка 4 - Подмяна на два стари влекачи с два нови влекача : Тази дейност предвижда закупуване на два влекача, с които да се превозват необходимите инертни материали за работа на бетоновия център. Влекачът е специализирано транспортно средство, предназначено за превоз на товари, с технически допустима максимална маса 40 t (категория N3 съгласно Закона за движение по пътищата). Придобиването на специализирани транспортни средства от категория N3 съгласно Закона за движение по пътищата - представлява ДМА, необходими за изпълнението на мярка, включена в обследването за енергийна ефективност. Дейността е първоначална инвестиция в материални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект. За превозване на необходимите инертни материали до бетоновият център, дружеството използва два стари и силно амортизирани влекача с гондоли. Всеки от тях прави по 2 курса на ден, 60 дена в годината, на средно разстояние 20 км в едната посока. Разходът на гориво на новите машини е по 0.7 л/км и всяка от гондолите е с вместимост 20т. Неенергийните разходи на “Мазалат” ЕООД възлизат на 10000.00 лв./год за ремонт и поддръжка на старото оборудване. - Препоръчана мярка: Съгласно инвестиционния проект, “Мазалат” ЕООД възнамерява да подмени два стари влекача с два нови такива. Новото оборудване се предвижда да бъде с по-добри характеристики. Новите машини ще са с по нисък разход на гориво – 0.4 л/км и позволява прикачане на гондоли с по-голяма вместимост – 24 тона. Новото оборудване е с по-висока степен на енергоефективност. За изчисление на енергийните разходи на дружеството след въвеждане в експлоатация на новото оборудване са използвани технически характеристики на предлагани на пазара влекачи. Неенергийните разходи след подмяна на старото оборудване се определят на 1000 лв./год. за поддръжка, като намаляват защото машината е нова и гаранционна. - Изчисление на енергийните спестявания от Мярка 4: Коригираното енергопотребление на старото оборудване е 498846.78 kWh/год., а консумацията на новото е 237546.09 kWh/год. Спестената енергия възлиза на 261300.70 kWh/год. След подмяната фактора на енергийните спестявания (ESR) ще бъде 52.38% Отделените емисии CO2 от старите машини, при коригирано енергопотребление, са 133.19 t/год., а емисиите CO2, отделяни от новите са 63.42 t/год. След подмяната емитираният CO2 ще намалее с 69.77 t/год. Разходите за електроенергия на старите машини, при коригирано енергопотребление, са 87298.19 лв./год., а разходите на новите са 41570.57 лв./год. Енергийните спестявания възлизат на 45727.62 лв./год. Неенергийните разходи на предприятието преди подмяната на старото оборудване са 10000.00 лв./год. След подмяната разходите ще са 1000.00 лв./год. Неенергийните спестявания възлизат на 9000.00 лв./год. Стъпки за реализиране на дейността: 1. Избор на изпълнител: Процедурата за избор на доставчик ще се проведе през /4 месец - 5 месец/ 2. Сключване на договор /6 месец/ 3. Доставка на двата влекача и подписване на приемо-предавателен протокол - /7 - 10 месец / 4. Визуализация и публичност - поставяне на информационни стикери на двата влекача
 • Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001: Внедряването на ISO 50001:2011 има за цел подобряване енергийната продуктивност и повишаване на конкурентоспособността на организацията като в същото време се работи в насока подобряване на околната среда и устойчивото развитие. ISO 50001:2011 определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системи за управление на енергията, чиято цел е да позволи на организацията да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийното управление, включително енергийната ефективност, използването на енергия и потреблението. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими към използването на енергия и потребление, включително на измерване, документиране и докладване, проектиране и закупуване на оборудване, системи, процеси и персонала, които допринасят за енергийното управление. Стандартът дава инструменти за измерване и анализиране на енергийната резултатност и създава условия, в които решенията и практиките в областта на енергийното потребление и консумация, се базират на обективно получени данни и записи. ПОЛЗИТЕ ОТ ВНЕДРЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМА ISO 50001:2011 • Подпомагане на организацията за по-пълноценно използване на енергоемките активи; • Улесняване на прозрачността/ комуникацията относно управлението на енергийните ресурси; • Насърчаване на най-добрите практики при управление на енергията; • Подпомагане на средствата при оценяване и определяне на приоритетите при прилагане на нови технологии за енергийна ефективност; • Осигуряване на рамка за енергийна ефективност по цялата верига на доставки; • Улесняване на подобренията по проекти за намаляване на емисиите на парникови газове; • Интеграция със съществуващите системи за управление в организациите. ПОЛЗИТЕ ОТ ВНЕДРЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМА ISO 50001:2011 • Подпомагане на организацията за по-пълноценно използване на енергоемките активи; • Улесняване на прозрачността/ комуникацията относно управлението на енергийните ресурси; • Насърчаване на най-добрите практики при управление на енергията; • Подпомагане на средствата при оценяване и определяне на приоритетите при прилагане на нови технологии за енергийна ефективност; • Осигуряване на рамка за енергийна ефективност по цялата верига на доставки; • Улесняване на подобренията по проекти за намаляване на емисиите на парникови газове; • Интеграция със съществуващите системи за управление в организациите. ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ISO 50001:2011 • Диагностичен одит на съществуващите практики, оказващи влияние върху енергийната ефективност на организацията • Получаване на данни за анализ на които да се базират решенията и регламентите в областта на енергийното потребление и консумация • Разработване на фирмена политика по енергийно управление и ползване на енергия • Разработване на цели и задачи, чрез които тази политика да се реализира в конкретната обстановка на конкретната организация • Измерване и анализ на енергийната резултатност • Провеждане на прегледи за да се установи как се прилага политиката • Създаване и прилагане на механизми за постоянно подобряване на енергийното управление Стъпки за реализиране на дейността: 1. Избор на изпълнител за Въвеждане на системи за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. /8 месец/ 2. Извършване на услуга по Въвеждане на системи за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 /8 месец - 11 месец/ 3. Избор на изпълнител за Сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. /12 месец/ 4. Извършване на услуга по Сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 /12 месец - 14 месец/ 5. Придобиване на сертификат за въведената система за управление - 14 месец
 • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност: Дейността е извършена преди подаване на проектното предложение и включва обследване за енергийна ефективност на Мазалат ЕООД и подготовка на Приложение Б към Условията за кандидатстване. Енергийният одит е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Обследването за енергийна ефективност се извършва на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени в хода на обследването. Разходите за енергиен одит са извършени преди датата на подаване на проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура, като плащането по тях са направени. Представени са: - три оферти за избор на изпълнител за извършване на енергийния одит - Приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата, попълнен по образец от Ръководството за изпълнение на договори по ОПИК; - Копие на енергийния одит, входиран в АУЕР

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 417.66, Достигната стойност: 417.66
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 14 352.44, Достигната стойност: 14 352.44
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 540 000.00 BGN
1 083 000.00 BGN
1 077 545.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 920 550.00 162 450.00 457 000.00 1 540 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 920 550.00 162 450.00 457 000.00 1 540 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на ДМА за бетонов център с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на челен товарач - 1 брой, Мярка 1 Обособена позиция 2: Доставка и пускане в експлоатация на бетонов център със система за рециклиране на бетон - 1 брой, Мярка 2 , Стойност: 718 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Доставка на челен товарач - 1 брой, Мярка 1
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Доставка и пускане в експлоатация на бетонов център със система за рециклиране на бетон-1 брой, Мярка 2
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирани моторни превозни средства - бетонсмесители и влекачи, Стойност: 797 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на специализирани моторни превозни средства - бетонсмесители и влекачи
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001, Стойност: 9 500.00
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001, Стойност: 9 500.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, Стойност: 6 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирани моторни превозни средства: Обособена позиция 1:Доставка на бетонсмесител - 2 броя, Мярка 3 Обособена позиция 2:Доставка на влекач за гондола - 2 броя, Мярка 4 , Стойност: 797 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1:Доставка на бетонсмесител - 2 броя, Мярка 3
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2:Доставка на влекач за гондола - 2 броя, Мярка 4

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.