English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0917-C01
"Енергийна ефективност в ЕТ "Явор Мирчев Комерс"
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
24.11.2017
24.11.2017
11.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, с.Чепинци

Описание

ЕТ "Явор Мирчев Комерс" е един от основните производители на боза на българския пазар. 

Настоящият проект е насочен към и има за основна цел постигането на устойчив растеж и конкурентоспособност на дружеството посредством изпълнението на мерки за енергийна ефективност-в унисон с целта на процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е основан на препоръките от извършен енергиен одит по образец,включващ предвидени за изпълнение мерки с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% и ще се реализира посредством изпълнението на комплекс от взаимосвързани и надграждащи се допустими по Елемент А "Инвестиции" и Б "Услуги" на процедурата дейности, а именно: 

Дейности по Елемент А "Инвестиции":
-Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на економайзер за утилизация на отпадна топлина от парен котел-1 брой (в изпълнение на Мярка 1 от енергийния одит);
-Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пастьоризатор с реометър - 1 брой (в изпълнение на Мярка 2);
-Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мелница - 1 брой (в изпълнение на Мярка 3)
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Раздувна машина за контейнери от ПЕТ, за студено и топло пълнене до 95°C -1 брой (в изпълнение на Мярка 4)
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компресорна станция - 1 брой (в изпълнение на Мярка 5)
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой (в изпълнение на Мярка 6).

Дейности по Елемент Б "Услуги":
-Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт,вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001;
-Извършване на енергиен одит по образец;
-Публичност и визуализация.

Настоящият проект попада в приоритетите на процедурата, т.к. включва дейности за рециклиране на бракувана продукция и използването на рециклирани суровини.
Дейности
 • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на економайзер за утилизация на отпадна топлина от парен котел-1 брой (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на Економайзер за утилизация на отпадна топлина от парен котел - 1 брой, в изпълнение на Мярка 1 от енергийния одит): Като част от дейността ще бъде извършена инвестиция в ДМА - 1 брой економайзер за утилизация на отпадна топлина от парен котел.Проектна дейност и планираните в рамките на реализацията й инвестиции, се отнасят пряко и са предвидени във връзка с реализацията на Мярка 1 от енергийния одит. Инвестицията в економайзер за утилизация на отпадна топлина от парен котел допринася пряко за изпълнението на проектното предложение като съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати с оглед на потвърдения в рамките на извършения енергиен одит ефект енергийни спестявания. Дейността допринася за постигане на СЦ 1 и общата проектна цел. Към момента на територията на предприятието се намира парен котел ПКН 0,4 t/h., произведен през 1987 г., окомплектован със съвременна горелка за течно гориво – дизел, с топлинна мощност в диапазона 95/166-332 kW и разход на гориво - 8/14-28 кг/ч. Котелът служи за производство на суха наситена пара с параметри: налягане 0,9 МРа и температура 175°C. Парата се използва за технологичните нужди на предприятието, а именно – автоклав, стерилизатор и пастьоризатор. Кондензатът, получен в следствие на кондензиралата водна пара при консуматорите, се събира в резервоар и се връща горещ (70°C) отново в котела за подгряване и изпарение. С оглед на оптимизиране на съществуващото състояние и създаване на необходимите технологични предпоставки за повишаване на енергийната ефективност посредством оползотворяване на отпадната топлина от съществуващия парен котел в предприятието, в т.ч. в изпълнение на предписанията на Мярка 1 от енергийното обследване, планирано е да се монтира на изхода на котел ПКН 0,4 економайзер (ЕКО) за утилизация на отпадната топлина на димните газове. Оползотворената отпадна топлина ще се използва за БГВ, чрез два бойлера, всеки с топлинна мощност от 7 kW. При реализирането на Мярка 1 ще се постигне: Температура на изходящи димни газове: 138°C; Концентрация на кислород в ДГ: 5,91 vol. %; Коефициент на излишък на въздух в ДГ: 1,39 Загуба на топлина с изходящи димни газове след ЕКО: 5,3 % КПД на котелната инсталация по обратен баланс: 93,9 % Това ще доведе до икономия на дизелово гориво от 1 000 l/год. което се равнява на 9 776 kWh/год. , в т.ч. 2 610 kg. CO2 за година. За да се реализира мярката е необходима инвестиция за закупуване, доставка и монтаж на економайзер за утилизация на отпадна топлина от парен котел, включващ 2 бойлера за гореща вода, циркулационна помпа и прилежащите тръбопроводи и арматура. Инвестицията е в унисон с целите на процедурата, като води пряко до повишаване конкурентоспособността на дружеството чрез повишаване на енергийната му ефективност и капацитет, както и до устойчивото му развитие при осъществяване на дейност с грижа за околната среда. В следствие на реализацията на планираната в рамките на дейността инвестиция в енергийно ефективен ДМА, ще бъде реализирани и дейности за опазване на околната среда посредством намаляване вредното въздействие на производствената дейност върху околната среда чрез оползотворяване на отпадната топлина. Необходими стъпки за изпълнение на проектната дейност: 1) Сформиране на екип,изготвяне и съгласуване с УО на График за провеждане на процедури (1-ви месец от изпълнението на проекта); 2) Избор на изпълнител (от 2-ри до 5-ти м.) 3) Сключване на договор с избран изпълнител (от 5-ти до 6-ти м.); 4) Доставка на ДМА,инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация;подписване на приемо-предавателен протокол (ППП) (от 7ми до 9м.)
 • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пастьоризатор с реометър - 1 брой (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на Пастьоризатор с реометър - 1 брой, в изпълнение на Мярка 2 от енергийния одит);: Като част от дейността ще бъде извършена инвестиция в ДМА - 1 брой пастьоризатор с реометър.Дейността и планираните в рамките й инвестиции, се отнасят пряко и са предвидени във връзка с реализацията на Мярка 2 от енергийния одит. Инвестицията допринася пряко за изпълнението на проектното предложение като съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати с оглед на потвърдения в рамките на извършения енергиен одит ефект енергийни спестявания. Дейността допринася за постигане на СЦ 1 и общата проектна цел. Към момента пастьоризацията на боза в технологичната линия се осъществява чрез двутръбен коаксиален топлообменник с регенеративна секция. Входящата боза се транспортира към двутръбния топлообменник с помпа, като първо преминава през регенеративната секция, където се загрява предварително от вече пастьоризираната боза, като поема част от топлината й.Загрятата боза преминава през секция за дозагряване, където, за да се постигне необходимата температура за процеса на пастьоризация, се загрява от гореща вода, циркулираща през топлообменник, която на свой ред се загрява от пара от съществуващия парен котел.Загрятата боза преминава през задържаща секция.Пастьоризираната боза преминава през регенеративната секция,отдава част от топлината си на входящия поток боза, след което се доохлажда до необходимата изходяща температура. Охлаждането се осигурява от циркулираща вода от съществуващ водоохлаждащ агрегат с вградена циркулационна помпа. С оглед оптимизиране на настоящото състояние и повишаване на енергийната ефективност, планира се замяна на съществуващия двутръбен топлообменник с нов високоефективен пастьоризатор с реометър,с пластинчат топлообменник. След инвестицията, входящата боза ще се транспортира към пластинчатия топлообменник с ротационна лопаткова помпа,вградена в пастьоризатора, с ел. мощност на двигателя до 2.2 kW.Бозата преминава през регенеративната секция на топлообменника и се загрява предварително от вече пастьоризираната боза.Загрятата боза преминава през секцията за дозагряване,където се загрява от гореща вода, циркулираща през топлообменник, която на свой ред се загрява от пара от съществуващия парен котел.Загрятата боза преминава през задържаща секция, където се задържа за осъществяване на пастьоризация. Пастьоризираната боза преминава през регенеративната секция, отдава голяма част от топлината си на входящия поток боза, след което се доохлажда до необходимата изходяща температура. Охлаждането се осигурява от циркулираща вода от съществуващия водоохлаждащ агрегат с вградена циркулационна помпа. Новият пастьоризатор е с реометър за измерване на вискозитета на бозата и ще бъде с по-голям капацитет. След реализация на инвестицията производителността ще се увеличи с 2.75 пъти – от 4 800 t/год. до 13 200 t/год. При новия пастьоризатор ще се увеличи и ефективността на регенерация на топлината, при което температурата на входящата в секцията за дозагряване боза ще се повиши от 70°C на 80°C, а съответно температурата на входящата в секцията за доохлаждане пастьоризирана боза ще се понижи от 37 °C на 27°C. В резултат на инвестицията ще се понижат значително разходите на енергия за доохлаждане и дозагряване. Инвестицията е в унисон с целите на процедурата, като води пряко до повишаване конкурентоспособността на дружеството чрез повишаване на енергийната му ефективност и капацитет, както и до устойчивото му развитие при осъществяване на дейност с грижа за околната среда. Необходими стъпки за изпълнение на проектната дейност: 1) Сформиране на екип,изготвяне и съгласуване с УО на График за провеждане на процедури (1-ви месец); 2) Избор на изпълнител (от 2-ри до 5-ти м.) 3) Сключване на договор с избран изпълнител (от 5-ти до 6-ти м.); 4) Доставка на ДМА,инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация;подписване на ППП (от 7ми до 10м.)
 • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мелница - 1 брой (Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на Мелница - 1 брой, в изпълнение на Мярка 3 от енергийния одит): Като част от дейността ще бъде извършена инвестиция в ДМА - 1 (един) брой мелница. Проектна дейност, респективно - планираните в рамките на нейната реализация инвестиции, се отнасят пряко и са предвидени във връзка с реализацията на Мярка 3 от енергийния одит, на който се основава настоящото проектно предложение. Инвестицията в мелница допринася пряко за изпълнението на настоящото проектно предложение като съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати с оглед на потвърдения в рамките на извършения енергиен одит ефект енергийни спестявания. Дейността допринася за постигане на СЦ 1 и общата проектна цел. Към настоящия момент, дружеството разполага с 1 брой мелница, предназначена за рециклиране на бракувана продукция - издути бутилки. Същестуващата мелница е амортизирана и морално остаряла, характеризира се с голяма консумация на ел. енергия и високи оперативни разходи. Наличното оборудване, също така, е и с ниска производителност - 100 кг./час, която, с оглед на обема на дейността на дружеството и планираното разширяване на дейността, е недостатъчна. С оглед ефективно преодоляване на изложените проблеми и ограничения, в т.ч. с цел разширяване на капацитета и създаване на предпоставки за пълно оползотворяване на бракуваната в рамките на производствената дейност продукция, се планира реализацията на инвестиция в ДМА - енергийно ефективна мелница с обща инсталирана мощност 3,75 kW и производителност 150 кг./час. Чрез реализация на планираната инвестиция в енергийно ефективна мелница, дружеството ще осъществява дейности, които имат пряк положителен ефект върху опазване на околната среда, а именно: за рециклиране на бракувана продукция и създаване на необходимите предпоставки за повторното й оползотворяване под формата на рециклирана суровина, влагана в производствения процес. Инвестицията ще доведе до на практика безотпадна производствена дейност, както и до повишаване на енергийната ефективност на дружеството, респективно - до намаляване на разходите за производството на единица продукция. Инвестицията, посредством повишения производствен капацитет ще доведе до повишаване конкурентоспособността на дружеството и устойчивото му развитие при осъществяване на дейност с грижа за околната среда - в унисон с целите на процедурата и проектното предложение. Необходими стъпки за изпълнение на дейността: 1) Сформиране на екип, изготвяне и съгласуване с УО на График за провеждане на процедури (1ви месец от изпълнението на проекта); 2) Избор на изпълнител (от 2ри до 5ти м.) 3) Сключване на договор с избран изпълнител (от 5ти до 6ти м.); 4) Доставка на ДМА, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация; подписване на приемно-предавателен протокол (от 7ми до 10ти м.).
 • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Раздувна машина за контейнери от ПЕТ, за студено и топло пълнене до 95°C -1 брой (Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на Раздувна машина за контейнери от ПЕТ, за студено и топло пълнене до 95°C-1 брой, в изпълнение на Мярка 4 от енергийния одит): Като част от дейността ще бъде извършена инвестиция в ДМА - Раздувна машина за контейнери от ПЕТ, за студено и топло пълнене до 95°C -1 брой. Проектна дейност, респективно - планираните в рамките на нейната реализация инвестиции, се отнасят пряко и са предвидени във връзка с реализацията на Мярка 4 от енергийния одит, на който се основава настоящото проектно предложение. Инвестицията в Раздувна машина за контейнери от ПЕТ, за студено и топло пълнене до 95°C допринася пряко за изпълнението на настоящото проектно предложение като съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати с оглед на потвърдения в рамките на извършения енергиен одит ефект енергийни спестявания. Дейността допринася за постигане на СЦ 1 и общата проектна цел. Към настоящия момент дружеството разполага с раздувна машина, която се използва за производство на бутилките, в които се съхранява проивежданият краен продукт – боза. Наличната раздувна машина, обаче, е морално остаряла и амортизирана, а работата й е свързана с генериране на голямо количество негодни за употреба, бракувани бутилки. Инсталираната ел. мощност на оборудването е 20,0 kW, а производителността – 433,83 бр./час = 1 665 920 бр./3 840 часа/год. С оглед ефективно преодоляване на ограниченията пред развитието на предприятието, породени от недостатъците на наличната раздувна машина и в изпълнение на Мярка 4 от енергийното обследване, планирана е доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на 1 брой раздувна машина за контейнери от ПЕТ, за студено и топло пълнене до 95°C с производителност за 0,6 л. бутилка 2000 бр./час и инсталирана мощност 69kW. Реализацията на планираната инвестиция ще доведе до повишена енергийна ефективност и разширен производствен капацитет - до 3 840 000 бр./година. Планираната за закупуване Раздувна машина за контейнери от ПЕТ, за студено и топло пълнене до 95°C ще доведе пряко до повишаване на енергийната ефективност на дружеството, респективно - до намаляване на разходите за производството на единица продукция. Инвестицията в съвременно оборудване, което е ресурсно ефективно и ефикасно и воду до повишен производствен капацитет ще резултира в повишаване конкурентоспособността на дружеството и устойчивото му развитие при осъществяване на дейност с грижа за околната среда - в унисон с целите на процедурата и проектното предложение. Необходими стъпки за изпълнение: 1)Сформиране на екип,изготвяне и съгласуване с УО на График за провеждане на процедури(1ви месец); 2)Избор на изпълнител(2-5м.) 3)Сключване на договор с избран изпълнител(5-6м.); 4)Доставка на ДМА,инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация;подписване на приемо-предавателен протокол(7-15м.)
 • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компресорна станция - 1 брой. (Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на Компресорна станция - 1 брой, в изпълнение на Мярка 5 от енергийния одит): Като част от дейността ще бъде извършена инвестиция в ДМА - компресорна станция - 1 брой. Проектна дейност, респективно - планираните в рамките на нейната реализация инвестиции, се отнасят пряко и са предвидени във връзка с реализацията на Мярка 5 от енергийния одит, на който се основава настоящото проектно предложение. Инвестицията в компресорна станция допринася пряко за изпълнението на настоящото проектно предложение като съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати с оглед на потвърдения в рамките на извършения енергиен одит ефект енергийни спестявания. Дейността допринася за постигане на СЦ 1 и общата проектна цел. Към настоящия момент дружеството разполага с два компресора високо налягане, всеки с инсталирана ел. мощност от 11,0 kW и дебит 1,2 м3/мин. и един компресор ниско налягане с инсталирана ел. мощност 4,0 kW и дебит 0,4 м3/мин. С оглед на планираното разширяване обема на производството, обаче, в т.ч. посредством реализацията на настоящото проектно предложение, съществуващите компресори не биха могли да осигурят необходимото за производството количество сгъстен въздух. Във връзка с изложеното и с цел ефективно преодоляване на ограниченията пред развитието на предприятието, се планира закупуването на нова енергийно ефективна компресорна станция, която ще направи възможно производството на необходимото за дейността на ЕТ "Явор Мирчев Комерс" количество сгъстен въздух. Компресорната станция ще включва 1 брой компресор с дебит 7м3/мин. и инсталирана мощност 45kW, циклонен сепаратор 16 bar, 1 брой компресор с дебит 3200 л/мин, инсталирана мощност 22 kW, с хладилен изсушител. Инвестицията е в унисон с целите на процедурата, като води пряко до повишаване конкурентоспособността на дружеството чрез повишаване на енергийната му ефективност и капацитет, както и до устойчивото му развитие при осъществяване на дейност с грижа за околната среда. Необходими стъпки за изпълнение на дейността: 1)Сформиране на екип,изготвяне и съгласуване с УО на График за провеждане на процедури (1ви месец); 2)Избор на изпълнител (2-5м.) 3)Сключване на договор с избран изпълнител(5-6м.); 4)Доставка на ДМА, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация;подписване на приемо-предавателен протокол (7-12 м.)
 • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой (Ще бъде извършена чрез закупуване на автоматизирана СМЕ, съставена от ДМА - Система от технически средства за мониторинг на енергопотреблението - измервателно и комуникационно табло-1 бр. и ДНА - Софтуер за мониторинг на енергопотреблението - 1 бр., в изпълнение на Мярка 6 от енергийния одит).: В рамките на дейноста ще бъдат извършени инвестиции в автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ), съставена от ДМА - 1 брой система от технически средства за мониторинг на енергопотреблението - измервателно и комуникационно табло и ДНА - софтуер за мониторинг на енергопотреблението-1 бр.Проектна дейност и планираните инвестиции се отнасят пряко до и са предвидени във връзка с реализацията на Мярка 6 от енергийния одит. Инвестицията в АСМЕ допринася пряко за изпълнението на проекта като съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати с оглед на потвърдения в рамките на извършения енергиен одит ефект енергийни спестявания.Дейността допринася за постигане на СЦ 3 и общата проектна цел. Към момента в производствената база се следи единствено разхода на електроенергия чрез показанията на търговския електромер.СМЕ липсва, като за проследяване на разходите на електрическа енергия се разчита единствено на издаваните месечни фактури. Ръководството не е в състояние да контролира ефективното използване на машините без преразход на енергия на базата на обективна информация и не може да изготви и въведе вътрешноведомствени норми за работниците,свързани с произведената продукция и потреблението на енергия. Изложеното води до невъзможност за анализ и за вземане на решения за планиране на потреблението. С оглед ефективно преодоляване на съществуващите ограничения и недостатъци, в т.ч. с цел изпълнение на предписанията на мярка 6 от енергийния одит, в рамките на дейността се предвижда реализацията на инвестиции,свързани с доставка, монтаж и въвеждане на АСМЕ, представляваща електронна система,записваща потреблението на електроенергия за основни технологични процеси и системи в предприятието,като ще позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, може да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. Предвижда се въвеждане на АСМЕ нa потреблението на ел. енергия на таблото, което ще захранва оборудването, закупено в рамките на реализацията на дейности 1, 2, 3, 4 и 5 (в изпълнение на съответно Мярка 1, Мярка 2, Мярка 3, Мярка 4 и Мярка 5 от енергийното обследване). Системата ще осигури на ръководството своевременни и обективни данни,за целите на навременните и информационно обезпечени решения и действия за оптимизиране на разхода на ел. енергия, в т.ч. за повишаване ефективността на производството. СМЕ ще има възможност за измерване на 4 точки и на трифазен ток и е съставена от: -ДНА, представляващ Софтуер за мониторинг на енергопотреблението - 1бр.-ще позволява да се извършва мониторинг на текущото потребление и на ел. параметри в точките на измерване в реално време, справки за същите за отминали, произволно зададени периоди от време Web-базирано; съхранение, обработка и визуализиране на данните; -ДМА-система от технически средства за мониторинг на енергопотреблението - 1бр., включваща измервателно и комуникационно табло с модул за отчитане на потреблението на електрическа енергия и токов трансформатор.Ще бъде осигурена възможността за измерване на трифазен ток посредством интерфейс RS485 и поддръжка на MODBUS протокол. След реализиране на мярка ще се осъществява мониторинг на енергопотреблението, при което ще са налице икономии от оптимизиране на режимите на работа на новото оборудване и условия за оптимизиране на работата в предприятието с цел икономия на енергия. Необходими стъпки за изпълнение: 1)Сформиране на екип, изготвяне и съгласуване с УО на График за провеждане на процедури(1ви месец); 2) Избор на изпълнител (от 2ти до 5ти м.) 3) Сключване на договор с избран изпълнител (от 6ти до 7ми м.); 4)Доставка на ДНА и ДМА,инсталиране,изпитване и въвеждане в експлоатация; подписване на ППП (от 10ти до 15ти м.);
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в ЕТ "Явор Мирчев Комерс", вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 (В рамките на дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 и сертифицирането му): Като част от настоящата проектна дейност се планира извършването на консултантски услуги, обособени в поддейност 1 и поддейност 2, както следва: Поддейност 1: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 - услугите са необходими с оглед постигане на пълно съответствие на системата за енергиен мениджмънт в изискванията на международно признат стандарт БДС EN ISO 50001 и обхващат етапи, сред които одит и анализ на състоянието в съответствие с ISO 50001; разработване и поетапно внедряване на приложимата документация; извършване на одити на отделните елементи на системата за енергиен мениджмънт; извършване на корективни действия в случай на идентифицирана необходимост от такива; удостоверяване на съответствието с изискванията на БДС EN ISO 50001 и др. Поддейност 2: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 - Консултантските услуги са абсолютно необходими за изпълнение и се планират във връзка с въвеждането на системата за енергиен мениджмънт в предприятието в рамките на поддейност 1. Услугите следва да се извършат от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии от: 1. Българския национален орган по акредитация - Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация - EA MLA в област сертификация на системи за управление и/или 2. Орган по акредитация на друга държава - член на IAF MLA; Очакван резултат от консултантските услуги за сертифициране на системата за енергиен мениджмънт е получаването на сертификат. Настоящата проектна дейност допринася за изпълнението на проекта с оглед на въвеждането в предприятието на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на международно признат стандарт БДС EN ISO 50001 и нейното сертифициране, което води до повишаване на конкурентоспособността на дружеството чрез подобряване на енергийната му ефективност и капацитет. Реализацията на дейността ще допринесе за устойчивото развитие на предприятието, за постигане на Специфична цел 2 и на общата (основна) проектна цел. С оглед на изложеното, проектната дейност има пряк принос за изпълнението на проекта като съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати. Необходимите стъпки за изпълнение на настоящата проектна дейност са: 1) Сформиране на екип, изготвяне и съгласуване с УО на График за провеждане на процедури - първи проектен месец. 2) Избор на изпълнител за услугата по въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгл. БДС EN ISO 50001 - от 2-ри до 3-ти месец вкл.; 3) Извършване на услугата по въвеждане на БДС EN ISO 50001 и подписване на приемо-предавателен протокол - от 4-ти до 6-ти месец вкл.; 4) Избор на изпълнител за услугата по сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгл. БДС EN ISO 50001 - от 6-ти до 7-ми месец вкл.; 5) Сертифициране на система за управление в съответствие с БДС EN ISO 50001, получаване на сертификат и подписване на приемо-предавателен протокол - от 8-ми до 10-ти месец вкл.
 • Публичност и визуализация (Дейността ще бъде изпълнена чрез реализация на набор от мерки за информиране и публичност (визуализация) в съответствие с правилата за информация и комуникация, в т.ч. посредством изготвяне на плакати - 1 брой и информационни стикери - 12 броя).: В рамките на дейността ще бъдат осигурени мерки за информиране и публичност в съответстие с Единния наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Дейността е планирана и допустима с оглед на задължението на кандидата (и в последствие - на Бенефициента) да осигури изпълнението на дейности, свързани с информация и комуникация, съгласно Регламент 1303/2013. Кандидатът ще прилага подходящи мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС)№ 1303/2013, като ще спазва стриктно указанията на УО и изложените в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. указания и изисквания относно изпълнението на настоящата проектна дейност. С оглед на това, в рамките на дейността се предвижда: - при всички мерки за информация и комуникация (в т.ч. информацията, изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора (междинни и финален), както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта, ще се указва съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) на проекта посредством поставяне на: емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от ЕК, с упоменаване на ЕС; общото лого за програмен период 2014-2020 г. в съответствие с графичните изисквания и правила за визуална идентичност. По време на осъществяването на проекта бенефициентът ще информира обществеността за получената подкрепа като: - включи на своя уеб сайт подробно описание на проекта, включително неговите цели и резултати, като открои финансовата подкрепа от ЕС - публикацията ще бъде направена в рамките на 2 дни от сключването на административния договор за безвъзмездна финансова помощ и ще съдържа минимум: емблема на ЕС и упоменаването "Европейски съюз", наименованието на ЕФРР, общото лого за програмен период 2014-2020 г. с наименованието на ОПИК 2014-2020, наименование на проекта и общата му стойност, в т.ч. размер на европейското и национално съфинансиране, представени в български лева; -постави 1 бр. плакат с минимален размер А3 с информация за проекта, в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място - напр. входа на сградата, в която ще се осъществява проектът. Плакатът ще съдържа следната текстова и визуална информация: емблема на ЕС и упоменаването "Европейски съюз"; наименование на съфинансиращия фонд-ЕФРР;общото лого на програмен период 2014-2020 г. с наименованието финансиращата ОПИК; наименование на проекта и главната му цел;обща стойност и размер на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева;начална и крайна дата на изпълнение. - ще се поставят стикери на подходящо място на повърхността на всеки актив, закупен по проекта, с визуализирани на тях емблемата на ЕС, упоменаването на “ЕС”, наименование на ЕФРР, общото лого за програмния период с наименованието на ОПИК и номер на договора. Необходими стъпки за изпълнение: 1.Сформиране на екип,съгласуване на График за провеждане на процедури,Избор на изпълнител (1ви месец) 2.Изработка на плакат и стикери, доставка и подписване на приемо-предавателен протокол с избрания изпълнител (2ри месец) 3. Поставяне на информационни плакат и стикери при доставката на ДМА по проекта 4.През целия период на изпълнение на дейността-спазване на мерките на информация и комуникация от страна на Бенефициента във връзка с всички документи/публикации, свързани с изпълнение на проекта. С оглед на обстоятелството, че мерките, свързани с информация и комуникация, са задължителни и съпътстват изпълнението на проекта през целия период на неговата реализация,тяхното изпълнение е предвидено да стартира веднага след подписване на административния ДБФП и да продължи през целия период на изпълнение.
 • Извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност: Настоящата проектна дейност обхваща извършването на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Дейността е абсолютно необходима и има пряк принос за изпълнение на проекта с оглед на обстоятелството, че тя представлява предпоставка за допустимост на проектното предложение по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с оглед на изискването проектът да се основава на препоръките от извършен енергиен одит по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Дейността, също така, попада в обхвата на допустимите по настоящата процедура дейности по Елемент "Услуги". В рамките на енергийното обследване бяха препоръчани следните мерки за повишаване на енергийната ефективност с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка: - Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на економайзер за утилизация на отпадна топлина от парен котел-1 брой; - Мярка 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пастьоризатор с реометър - 1 брой; - Мярка 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мелница - 1 брой; - Мярка 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Раздувна машина за контейнери от ПЕТ, за студено и топло пълнене до 95С -1 брой; - Мярка 5: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компресорна станция - 1 брой; - Мярка 6: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой. С оглед на изложеното и в съответствие с правилата на настоящата процедура, енергийното обследване обхвана препоръки за реализация на допустими по Елемент А "Инвестиции" на процедурата дейности, съответстващи на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност. Реализацията на проектната дейност обхвана следните стъпки: 1. Избор на изпълнител - лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ 2. Извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност"); 3. Представяне на енергийния одит към Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разглеждане на 10.08.2016 г. 4. Получаване от АУЕР на искане за отразяване на корекции на 21.09.2016 и представяне на енергийния одит с отразени исканите от АУЕР корекции на 05.10.2016 г. 5. Получаване на Становище за съответствие на енергийния одит №BG16RFOP-1058/18.10.2016 г. (съгласно Приложение В) с вписано одобрение на енергийния одит. Видно от изложените стъпки за реализация, настоящата проектна дейност, в съответствие с изискванията на процедурата, е извършена след датата на обявяване на настоящата процедура и преди подаване на проектното предложение, като при описание на дейността, съгласно указанията на Управляващия Орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност", в месец за стартиране на дейността е посочена стойност "1", а в продължителност на дейността в месеци е посочена реалната продължителност на дейността.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 271.87, Достигната стойност: 271.87
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 138.18, Достигната стойност: 138.18
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

556 832.00 BGN
391 139.00 BGN
385 763.05 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Производство на хранителни продукти и напитки

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 332 468.15 58 670.85 165 693.00 556 832.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 332 468.15 58 670.85 165 693.00 556 832.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на доставчик на ДМА в обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Економайзер за утилизация на отпадна топлина от парен котел-1 брой; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пастьоризатор с реометър - 1 брой;, Стойност: 145 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на економайзер за утилизация на отпадна топлина от парен котел-1 брой;
 • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пастьоризатор с реометър - 1 брой;
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на дейност по предоставяне на консултантски услуги по въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/ EN ISO 50001, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на дейност по предоставяне на консултантски услуги по въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/ EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на дейност по предоставяне на консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/ EN ISO 50001, Стойност: 3 500.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на дейност по предоставяне на консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/ EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на дейности по осигуряване на публичност и визуализация, Стойност: 460.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на дейности по осигуряване на публичност и визуализация
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, Стойност: 7 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой., Стойност: 10 872.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой."
Предмет на предвидената процедура: Избор на доставчик на ДМА в обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мелница - 1 брой; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Раздувна машина за контейнери от ПЕТ, за студено и топло пълнене до 95°C -1 брой; Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Компресорна станция - 1 брой; , Стойност: 385 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мелница - 1 брой;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Раздувна машина за контейнери от ПЕТ, за студено и топло пълнене до 95°C -1 брой;
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Компресорна станция - 1 брой;

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.