English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.002-0088-C02
Повишаване на енергийната ефективност на „БАРТЕР” ЕООД
131385698 БАРТЕР ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
28.12.2017
28.12.2017
28.07.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Габрово, Севлиево, гр.Севлиево

Описание

Проектът е насочен към реализирането на инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на „Бартер” ЕООД чрез изпълнението на 7 енергоспестяващи мерки, изведени в резултат на извършеното обследване за енергийна ефективност на производствената база на компанията, находяща се в гр. Севлиево. Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на допълнителната дейност на дружеството, която включва строителство на жилищни и нежилищни сгради, като за осигуряването й общото годишно потребление на енергия (за избраната като представителна 2015 г.) възлиза на 7 180 966,52 kWh/год. С оглед намаляване на енергийната интезивност на дейността, снижаване на производствените разходи и увеличаване на икономическата ефективност на дейността, в рамките на настоящия проект предвиждаме изпълнението на следните мерки, изведени в резултат на препоръките от извършеното обследване за енергийна ефективност:
Мерки (дейности), които ще бъдат изпълнени по Елемент А на процедурата:
- Мярка 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. нови автобетоносмесители;
- Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов кран на шаси;
- Мярка 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на нова автобетонпомпа;
- Мярка 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на 8 бр. нови влекачи;
- Мярка 5: Доставка и въвеждане в експлоатация на 4 бр. нови дизелови мотокари и 1 бр. нов четириопорен електрокар.
Дейности, които ще бъдат изпълнени по Елемент Б:
- Мярка 7: Намаляване на разходите за енергия, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението.
Дейностите по Елемент Б включват и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001.
Дейности
 • Оптимизиране на енергийните разходи и повишаване производствения капацитет на Системата за Превоз на Бетон (СПБ), посредством доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. нови автобетоносмесителя (бетоновози) в изпълнение на Мярка 1 от извършения енергиен одит: Дейността ще се изпълни по Елемент А на процедурата, като представлява дейност за закупуване и внедряване на ново оборудване, представляващо ДМА – 2 броя нови автобетонсмесители (бетоновози) в изпълнение на Мярка 1 от извършеното обследване за енергийна ефективност на производствената база на компанията. Използваната в момента Система за Превоз на Бетон (СПБ) се състои от 2 броя стари и амортизирани машини – това са автобетоносмесители (бетоновози) с дизелови ДВГ. Единият от бетоновозите, съставляващи сега използваната СПБ е марка Краз, модел АМ-6 ЕН (годината в която е въведен в експлоатация е 1982 г.) – собственост на фирма „Мегатранс 1” ЕООД, а другият е марка Камаз, модел 54112-6 и е въведен в експлоатация през 1987 г. – вторият бетоновоз също е собственост на фирма „Мегатранс 1” ЕООД. И двата бетоновоза се експлоатират от кандидата - „Бартер” ЕООД по силата на дългосрочен договор за наем. Тяхната работна площадка е базата на Бартер ЕООД в гр. Севлиево. И двете машини са физически и морално остарели, предвид интензивната им експлоатация. Сега използваните бетоновози работят изцяло на дизелово гориво. По тази причина инсталираната им електрическа мощност е с нулева стойност – т.е. системата няма потребление на електроенергия. По отношение мощността от дизеловите ДВГ, тя е сума от мощностите на ДВГ на двата стари бетоновоза. Общата сумарна мощност на ДВГ на старите машини е 326 kW. Средната им обща производителност е не повече от 28 800 m³/yr. Средногодишното потребление на енергия от дизелово гориво от старата СПБ е 1 480 500 kWh/yr. Настоящата дейност предвижда доставка и въвеждане в експлоатация на нова Система за Превоз на Бетон (СПБ), която ще се състои от 2 бр. нови, напълно идентични по своите технически параметри дизелови автобетоносмесители (бетоновози). Новите бетоновози ще допринесат за оптимизиране дейността на системата като цяло и повишаване на нейния производствен капацитет. Те ще работят много по-енергийноефективно, с по-голяма производителност и с много по-малко на брой престои за извършване на аварийни ремонти. Новата система ще бъде с обща сумарна мощност от ДВГ не повече от 630 kW. Предвижда се средно-годишната използваемост на двата нови бетоновоза да е около 400 000 км/yr. При тези условия, средногодишното потребление на енергия от дизелово гориво от новата СПБ съгласно изчисленията, представени в енергийния одит ще бъде 1 486 422 kWh/yr. Съответно средно-годишните разходи за енергия от дизелово гориво ще са 276 100,00 лв./год. Изпълнението на посочената мярка е предмет на настоящата дейност, като инвестиционното намерение на компанията се потвърждава от енергийния одит – след въвеждане в експлоатация на двата нови автобетоносмесители (бетоновози) ще се постигнат енергийни спестявания от 1 523 928 kWh/год., като за единица продукция енергийните спестявания ще бъдат 26,02 kWh.
 • Оптимизиране на енергийните разходи и повишаване производствения капацитет на фирмата, посредством доставка и въвеждане в експлоатация на нов кран на шаси (автокран) в изпълнение на Мярка 2 от извършения енергиен одит: Сега използваният кран на шаси е силно амортизирана машина с дизелов ДВГ. Машината е марка VOLVO, модел FL17 и е произведена през 1989 г. Използва се на работната площадка на фирма „Бартер” ЕООД по силата на дългосрочен договор за наем. Реалната производителност на автокрана е твърде ниска, а работата му е съпроводена с чести спирания за аварийни ремонти. Машината работи изцяло на дизелово гориво. По отношение мощността на дизеловия ДВГ, неговата мощност е 177 kW. Средната реална производителност на автокрана е не повече от 15 t/h, при това на не особено голяма височина. Тази производителност обаче се постига твърде трудно, предвид спецификата на дейността, сериозната амортизация и техническите несъвършенства и недостатъци на машината. Средно-годишната й използваемост в режим „придвижване” e 40 000 km/yr, а в режим „работа” (повдигане на товари) е 3 000 h/yr (т.е. при двусменен режим на работа – с двама машинисти). При тези условия, средногодишното потребление на дизелово гориво от старата машина е изчислено на 47 000 l/yr. При енергийното обследване, общата годишна консумация на енергия от дизелово гориво е 463 890 kWh/yr, а генерираните вредни емисии СО2 от дизелово гориво са в размер на 123,86 t/yr. Средно-годишните разходи за енергия от дизелово гориво на крана на шаси са пресметнати отново на база нейната средно-годишна използваемост в двата режима - изчисленията показват, че годишните разходи за дизелово гориво възлизат на 86 166,67 лв./год. Настоящата дейност предвижда доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен кран на шаси (автокран) с дизелов ДВГ. Новата машина ще допринесе за оптимизиране дейността на фирмата и повишаване на нейния производствен капацитет. Новият кран на шаси ще работи много по-енергийноефективно, с по-голяма производителност и с много по-малко престои за аварийни ремонти. Новата машина ще бъде с мощност на ДВГ не повече от 265 kW. Средно-годишната използваемост на новия кран на шаси в режим „придвижване” се прeдвижда да бъде неповече от 40 000 km/yr, а в режим „работа” (повдигане на товари) ще е отново 3 000 h/yr (т.е. двусменен режим на работа – с двама машинисти, както при стария кран). При тези условия, средногодишното потребление на дизелово гориво от новата машина е изчислено на 20 400 l/yr., общата годишна консумация на енергия от дизелово гориво ще е 201 348 kWh/yr, а генерираните вредни емисии СО2 от дизеловото гориво ще са в размер на 53,76 t/yr.
 • Оптимизиране на енергийните разходи и повишаване производствения капацитет на фирмата, посредством доставка и въвеждане в експлоатация на нова автобетонпомпа в изпълнение на Мярка 3 от извършения енергиен одит : Сега използваната от предприятието автобетонпомпа е силно амортизирана машина с дизелов ДВГ. Машината е марка Краз, модел 250 и е произведена през 1980 г. Ползва се от фирма „Бартер” ЕООД по силата на дългосрочен договор за наем. Наличната автобетонпомпа е физически и морално остаряла, предвид интензивната й експлоатация през годините, което обуславя и високите разходи за нейната поддръжка. Реалната й производителност е твърде ниска, а работата й е съпроводена с чести спирания за аварийни ремонти. Старата автобетонпомпа работи изцяло на дизелово гориво. По отношение мощността от дизеловия ДВГ, неговата мощност е 243 kW. Средната реална производителност на машината е не повече от 35 m³/h изпомпан бетон. Тази производителност, обаче, се постига твърде трудно, предвид спецификата на дейността, сериозната амортизация и техническите несъвършенства и недостатъци на наличната машина. Потреблението на енергия от старата автобетонпомпа се обуславя и зависи от параметъра „общ (сумарен) среден разход на дизелово гориво от старата машина за двата й режима – режим „придвижване” и режим „работа” (изпомпване на бетон). Средно-годишната използваемост на автобетонпомпата в режим „придвижване” e 40 000 km/yr, а в режим „работа” (изпомпване на бетон) е 2 484 h/yr (т.е. двусменен режим на работа – с двама оператори). При тези условия, средногодишното потребление на дизелово гориво от оборудването се изчислява на 135 780 l/yr., общата годишна консумация на енергия от дизелово гориво е 1 340 149 kWh/yr, а генерираните вредни емисии СО2 от дизелово гориво са в размер на 357,82 t/yr. Настоящата дейност от проектното предложение на фирма „Бартер” ЕООД, предвижда доставка и въвеждане в експлоатация на нова автобетонпомпа с дизелов ДВГ. Новата автобетонпомпа ще допринесе за оптимизиране дейността на фирмата, като цяло и повишаване на нейния производствен капацитет при изграждането на бетонни плочи. Новата машина ще работи много по-енергийноефективно, с по-голяма производителност и с много по-малко престои за аварийни ремонти. Оборудването, предвидено за придобиване по настоящата дейност ще бъде с обща сумарна мощност от 2 бр. ДВГ не повече от 582 kW. Средната реална производителност на новата автобетонпомпа ще е не по-малко от 75 m³/h изпомпан бетон, а максималната - почти двойно повече. Потреблението на енергия от новата автобетонпомпа ще се обуславя и ще зависи от параметъра „общ (сумарен) среден разход на дизелово гориво от новата машина за двата й режима – режим „придвижване” и режим „работа” (изпомпване на бетон). Средно-годишната използваемост на автобетонпомпата в режим „придвижване” се прeдвижда да бъде неповече от 40 000 km/yr, а в режим „работа” (изпомпване на бетон) ще е отново 2 484 h/yr (т.е. двусменен режим на работа – с двама оператори, като при старата). При тези условия, средногодишното потребление на дизелово гориво от новата автобетонпомпа с изчислено в енергийния одит на 64 480 l/yr., общата годишна консумация на енергия от дизелово гориво ще е 636 418 kWh/yr, а генерираните вредни емисии СО2 от дизеловото гориво - 169,92 t/yr.
 • Оптимизиране на енергийните разходи и повишаване производствения капацитет на Системата за Превоз на Строителни Товари (СПСТ), посредством доставка и въвеждане в експлоатация на 8 бр. нови Влекачи в изпълнение на Мярка 4 от извършения енергиен одит: Настоящата Система за Превоз на Строителни Товари (СПСТ) на компанията се състои от 8 бр. амортизирани машини – влекачи с дизелови ДВГ. Седем от влекачите, съставляващи старата СПСТ, са марка Volvo, въведени в експлоатация през 2006 г., а осмият е марка Mercedes и е въведен в експлоатация през 2005 г. Всички влекачи експлоатират от фирма „Бартер” ЕООД по силата на дългосрочен договор за наем. Основното предназначение на системата, съставена от наличните влекачи е свързано с транспортирането на строителни товари: строителни материали, строителни отпадъци и строителна техника. СПСТ работи изцяло на дизелово гориво. Поради тази причина нейната инсталирана електрическа мощност е с нулева стойност – т.е. системата няма потребление на електроенергия. По отношение мощността от дизеловите ДВГ, тя е сума от мощностите на ДВГ на осемте стари влекача. Общата сумарна мощност на ДВГ на старите машини е 2 617,5 kW. Средната обща производителност на системата е не повече от 134 400 t/yr. Тя обаче се постига твърде трудно, предвид спецификата на дейността, сериозната амортизация и техническите несъвършенства и недостатъци на осемте броя стари дизелови влекачи в системата. Основният им технически недостатък е свързан с товароносимостта на техните задни оси. Товарът, който може да бъде понесен (превозен) от задните оси на влекачите е не повече от 10,5 t. Практиката показва, че при разнородни строителни товари, които много често се налага да бъдат превозвани, ако цялата задна и средна част на ремаркето се натовари с 11 t., то в предната част на ремаркето може да се постави товар с тегло не повече от 10 t. По този начин средната обща производителност на старите влекачи в конкретния случай не надвишава 21 t/курс. Потреблението им на енергия зависи от параметъра „общ (сумарен) средночасови разход на дизелово гориво на старото технологично оборудване (осемте стари дизелови влекача). При тези условия, средногодишното потребление на енергия от дизелово гориво от старата СПСТ е 3 482 136 kWh/yr; Настоящата дейност включва доставката и въвеждането в експлоатация на нова Система за Превоз на Строителни Товари (СПСТ), която ще се състои от 8 бр. нови, идентични по товароподемност и мощност дизелови влекачи плюс старите ремаркета. Новите Влекачи ще допринесат за оптимизиране дейността на системата, като цяло и повишаване на нейния производствен капацитет. Това ще се постигне с помощта на старите ремаркета, които ще останат в експлоатация, като се подменят само влекачите. Така средната обща производителност на системата ще бъде не по-малко от 153 600 t/yr. Основното техническо предимство на новите влекачи пред старите ще бъде товароносимостта на техните задни оси. Товарът, който ще може да бъде понесен (превозен) от задните оси на новите влекачи е около 13,5 t. Потреблението на енергия от новата система се обуславя и зависи от параметъра „общ (сумарен) средночасови разход на дизелово гориво на новото технологично оборудване (осемте нови дизелови Влекача). Както е видно от изчисленията в енергийния одит неговата стойност ще е не повече от 207 480 l/yr. Средно-годишната използваемост на новата СПСТ ще е 960 000 км/yr. При тези условия, средногодишното потребление на енергия от дизелово гориво от новата СПСТ ще бъде 2 047 828 kWh/yr.
 • Оптимизиране на енергийните разходи и повишаване производствения капацитет на Системата за Товарене, Разтоварване и Подреждане на Строителни Материали (СТРПСМ), посредством доставка и въвеждане в експлоатация на 4 бр. нови дизелови мотокари и 1 бр. нов четириопорен електрокар в изпълнение на Мярка 5 от извършения енергиен одит: Използваната от компанията Системата за Товарене, Разтоварване и Подреждане на Строителни Материали (СТРПСМ) се състои от 5 броя стари и вече амортизирани машини – дизелови мотокари. И петте мотокара, съставляващи системата, са марка Fotna, модел FD25TJ, а годината в която са въведени в експлоатация е 2007 г. Старите мотокари се експлоатират от фирма „Бартер” ЕООД по силата на дългосрочен договор за наем. Основното им предназначение е свързано с боравенето с разнообразни, в повечето случаи, палетизирани строителни материали, а основните дейности, които се изпълнява са товарене и разтоварване на строителни материали (най-често палетизирани) на и от транспортните композиции (влекачи с ремаркета, камиони, бусове и т.н.), както и подреждане на строителни материали на площадката за складиране и в покритите складови бази. И петте машини на старата СТРПСМ са физически и морално остарели, предвид интензивната им експлоатация, което обуславя и високите разходи за тяхната поддръжка – средно по 190 лв. на всеки 200 часа за обслужване. Реалната им товароподемност е ниска, което прави производствения им капацитет незадоволителен. Системата за Товарене, Разтоварване и Подреждане на Строителни Материали работи изцяло на дизелово гориво. По тази причина нейната инсталирана електрическа мощност е с нулева стойност – т.е. системата няма потребление на електроенергия. По отношение мощността от дизеловите ДВГ, тя е сума от мощностите на ДВГ на петте стари дизелови мотокари. Общата сумарна мощност на ДВГ на старите машини е 175 kW. Средната обща производителност на системата е не повече от 72 t/h. Потреблението на енергия от системата се обуславя и зависи от параметъра „общ (сумарен) средночасови разход на дизелово гориво на старото технологично оборудване (петте стари дизелови мотокара)” - неговата стойност е не по-малко от 20 l/h. Средно-годишната часова използваемост на старата СТРПСМ е 2 000 h/yr. При тези условия, средногодишното потребление на енергия от дизелово гориво от сега използваната СТРПСМ е 40 000 l/yr, равняващи се на обща годишна консумация на енергия от дизелово гориво 394 800 kWh/yr. Настоящата дейност предвижда доставката и въвеждането в експлоатация на нова Системата за Товарене, Разтоварване и Подреждане на Строителни Материали (СТРПСМ), която ще се състои от 4 бр. нови, еднакви по характеристики дизелови мотокари и 1 бр. четириопорен електрокар. По отношение на производствения процес новата СТРПСМ ще замени изцяло функциониращата към момента стара система. Средната обща производителност на новата система ще бъде не по-малко от 90 t/h. По отношение потреблението на електрическа енергия: електрическата двигателна мощност на новия четириопорния електрокар ще бъде не повече от 21 kW., работната му електрическа мощност, предвид високия к.п.д. на този вид двигатели по експертна оценка, ще е неповече от 16,8 kW (т.е. Ке=0,8), а „средно-годишната” му часова използваемост 2000 h/yr. При тези параметри потреблението на електрическа енергия за една календарна година от новата система ще бъде 33 600 kWh/yr. Потреблението на енергия от дизелово гориво зависи от средночасовия разход на ДВГ на четирите броя дизелови мотокари - техният общ среден разход на дизелово гориво ще бъде не повече от 10 l/h. Средно-годишната часова използваемост на новите мотокари (4 бр.) ще бъде същата като на старата СТРПСМ – 2000 h/yr. При тези параметри, средногодишното потребление на енергия от дизелово гориво от новата СТРПСМ ще бъде следното: - Обща годишна консумация на дизелово гориво 20 000 l/yr, равняващи се на: - Обща годишна консумация на енергия от дизелово гориво 197 400 kWh/yr.
 • Намаляване на разходите за енергия в производствено помещение, тип ремонтна работилница, посредством закупуването на нова, енергоспестяваща механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия в изпълнение на Мярка 6 от извършения енергиен одит: Към настоящия момент в производственото помещение, тип ремонтна работилница на компанията осигуряването на пресен въздух се извършва посредством общообменна вентилация без оползотворяване на остатъчна топлинна енергия. Наличната инсталация осигурява средно 480 m3/h. Изчисленията за количество пресен въздух, което се осигурява от сега използваната инсталация са представени подробно в енергийния одит, като те са извършени на база на следните технически параметри: - Населеното място, където се намира производствената сграда – гр. Севлиево, Производствена база (наета), (климатична зона 4); - Тип на производствената сграда – ремонтна работилница (производствено помещение, което компанията ползва за съхранение и ремонт на транспортните машини; - Квадратура на производствената сграда - 40 m; - Светла височина на производствената сграда - 4 m; - Брой на работещите в производствената сграда – 2 човека; - Кратност на въздухообмен – трикратен въздухообмен (по технологично изискване). С настоящата дейност, компанията предвижда изграждането на високоефективна, енергоспестяваща механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия в производственото помещение, тип ремонтна работилница, в което работи производствения персонал. Рекуперацията е процес, при който отработеният въздух се използва за затопляне на пресния въздух. Затопленият въздух преминава през топлообменник и затопля свежия въздух. По този начин се редуцират разходите за отопление, като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния, но студен външен въздух през зимата. Проветряването на производствените помещения чрез отваряне на прозорци води до огромни енергийни загуби. Интегрирането на управляеми рекуперативни вентилационни системи ще доведе до намаляване на тези загуби и значителни икономии на електроенергия. Дейността предвижда изграждане на система за вентилация, включваща 1 брой приточно смукателен блок с рекуператор, ел.нагревател, вентилатори, вентилационни решетки, въздуховоди и управление за осигуряване на пресен въздух в производствената сграда на компанията. Инсталацията трябва да осигурява средно около 480 m3/h. Изчисленията за необходимото количество пресен въздух са извършени на база следните технически параметри: - Населеното място, където се намира производствената сграда – гр. Севлиево, Производствена база (наета), (климатична зона 4); - Тип на производствената сграда – ремонтна работилница (производствено помещение, което компанията ползва за съхранение и ремонт на машините - транспортни); - Квадратура на производствената сграда - 40 m; - Светла височина на производствената сграда - 4 m; - Брой на работещите в производствената сграда – 2-ма души; - Кратност на въздухообмен – трикратен въздухообмен (по технологично изискване). - Ефективност на оползотворяване на отпадната топлина – 74%; Изчисленият разход на ел. енергия от вентилаторите и ел. нагревателя е на база на следните параметри: - ел. мощност на вентилатори - N=0,40 kW - ел. нагревател с мощност - N=5.0 kW - режим на работа – 2336 часа/година В енергийния одит подробно са представени спестяванията на ел.енергия от реализирането на мярката вентилационна инсталация за осигуряване нуждите от пресен въздух в производственото помещение, посредством оползотворяване на остатъчната топлинна енергия. Спестяванията са пресметнати на база на параметрите по базова линия за старата инсталация и въз основа на параметрите съгласно очакваните условия – след реконструкцията. Оценката на спестяванията от оползотворяване на отпадната топлина, е извършена на база на топлинните нужди на сградата и осигуряваното отопление.
 • Намаляване на разходите за енергия, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението в изпълнение на Мярка 6 от енергийния одит: Към момента компанията няма въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. С оглед осигуряване на устойчивост на дейностите по проекта и в изпълнение на Мярка 7 от извършения енергиен одит настоящата дейност включва изграждането на система за мониторинг и контрол на потреблението на ел. енергия. Предвидената автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението ще обхваща над 60% от енергопотреблението на обекта. В рамките на проекта, компанията предвижда въвеждането на автоматизираната система да осигури мониторинга и контрола на енергопотреблението на част от новото оборудване, потребяващо дизелово гориво – общо 12 бр. съоръжения (в т.ч. 2 бр. бетоновизи, 1 бр. кран на шаси, 1 бр. автобетонпомпа и 8 бр. влекачи). Преди замяната на старото оборудване, потреблението на дизелово гориво представлява почти 100% (99,7 %), а на ел.енергия – 0.3 % от общия енергиен микс на обекта. След подмяната на посочените съоръжения с новите, които ще бъдат придобити по проекта това съотношение ще се промени поради по-енергийно ефективната работа на новото оборудване, както и поради увеличаването на потреблението на ел.енергия след въвеждането в експлоатация на новия електрокар. Препоръчаната в енергийния одит автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението се отнася за потреблението на дизелово гориво от част от новото транспортно и подемно оборудване (изброено по-горе) и ще обхваща 94,6 % от общия енергиен микс на производствената база на компанията. Съгласно изчисленията в мярка 1, мярка 2, мярка 3 и мярка 4 от извършения енергиен одит относно бъдещото годишно потребление на енергия от работата на новите 2 бр. бетоновизи, 1 бр. кран на шаси, 1 бр. автобетонпомпа и 8 бр. влекачи е направено и процентното изчисление на обхвата на системата за мониторинг и контрол. Спрямо 4 622 507,12 kWh годишно потребление на енергия на обекта, потреблението само от новите 2 бр. бетоновизи, 1 бр. кран на шаси, 1 бр. автобетонпомпа и 8 бр. влекачи – 4 372 458.16 kWh, представлява 94,6 %. Това означава, че въвеждането на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението на тези съоръжения ще бъде достатъчно, за да покрие изискуемия минимум автоматизираната система за мониторинг на енергопотреблението на обекта да обхваща 60% от енергопотреблението му. Системата за мониторинг и контрол на енергопотреблението (дизелово гориво), ще се състои от софтуер за енергиен мониторинг и мерители за енергия по спецификация, описана в енергийния одит. Софтуерът се предвижда да бъде изцяло УЕБ базиран и ще може да бъде достъпен от всяка точка без да е необходимо закупуването на допълнителни устройства за тази цел. Системата ще позволи на база събраната информация да се извършва ежеседмичен контрол на количествата изразходена енергия и съответно плануване на бъдещото й потребление, чрез дневни графици на работа на технологичното оборудване, съобразени с планираните количества на производството. Системата за мониторинг и контрол на енергопотреблението, която ще бъде придобита в рамките на настоящата дейност ще осигурява пълна и детайлна информация, необходима за периодичното провеждане на енергийните анализи на потреблението, при значително по-високо качество и точност на констатациите, оценките и предложенията.
 • Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001: Въвеждането на система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 цели компанията да въведе и приложи единна политика в областта на енергийното потребление и използването на енергия за осигуряване на дейността си. С въвеждането на системата в рамките на тази дейност ще се въведат правила и процедури в областта на енергийното потребление, като неговото управление ще се базира на обективно получени данни и анализи. Прилагането на изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 ще осигури на компанията единни правила за извършването на текущи прегледи на състоянието с цел постигане на последващо усъвършенстване на енергийното управление. Стандарт ISO 50001 задава специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерването, документирането и докладването, планирането и закупуването на оборудване, осигуряването на необходимите човешки ресурси и пр. фактори, които оказват въздействие върху енергийното потребление. Стандартът се прилага към всички променливи, които оказват влияние върху енергийните характеристики и могат да бъдат наблюдавани и повлиявани от дружеството. Въвеждането на системата в дейността на компанията ще позволи прилагането за първи път на утвърдени процедури за събиране, обработка и анализ на данните за минало, настоящо и бъдещо потребление на енергия, както и за разработването на енергиен мониторингов план. Съответно анализът на актуалните и планираните данни ще послужи за целите на вземането на информирани решения относно действията, които трябва да бъдат предприемани с оглед подобряване на енергийното управление и намаляване на енергийната интензивност на дейността. Предимствата, които ще осигури стандарта – предмет на въвеждане в рамките на тази дейност са: - подобряване на енергийния баланс, увеличаване на ефективността и конкурентните предимства благодарение на оптимизираните разходи за енергия; - повишаване на ангажимента на служителите за по-ефективно използване на енергията; - засилване на корпоративната социална отговорност и ангажимент към намаляване на енергийния отпечатък на дейността; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин увеличаване на екологосъобразността на дейността на „Бартер” ЕООД.
 • Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001: Сертифицирането на системата за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 ще се извърши от външна организация на внедряващата организация. Краен резултат от изпълнението на услугата за сертифициране на системата за енергиен мениджмънт ще бъде придобиването на сертификат за въведената система за управление в срока на изпълнение на проекта. Сертифицирането по стандарт ISO 50001 ще включва следните: - Етап сертифициране: • провеждане на първоначален одит (одит I фаза) за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001; • провеждане на сертификационен одит (същински одит II фаза) за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001; • провеждане на заключителна среща с ръководството на дружеството; • вземане на решение за сертифициране. - Етап издаване на сертификат: издаване на оригинален сертификат на български и на английски език за системата за внедрената система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Сертификатът ще бъде издаден от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии от българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление или от орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement).
 • Одит на проекта: Дейността включва извършването на одит на проекта от страна на регистриран одитор в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Дейността е приложима за проекта, тъй като заявения размер на безвъзмездната финансова помощ е над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.). Докладът от извършения външен одит на счетоводната документация по проекта ще бъде приложен към искането за окончателно плащане. Одиторът ще извърши проверка дали декларираните от бенефициента разходи са действително извършени и платени, както и дали същите са точни и допустими в съответствие с административния договор за безвъзмездна финансова помощ.
 • Дейности за публичност и визуализация на проекта: Изпълнението на проекта ще включва реализирането на всички мерки за публичност и визуализация съгласно „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020 и изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”. За целта в рамките на настоящата дейност се предвижда: - Публикуване на интернет страницата на компанията на информация за изпълнявания проект, в т.ч. основна цел, дейности по проекта, постигнати резултати, обща стойност на получената подкрепа по линия на Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. На интернет страницата на компанията ще бъде обявявана и всяка информация, свързана с провеждането на процедурите за избор на изпълнители по проекта с цел осигуряването на публичност и прозрачност на дейностите, изпълнявани по проекта. - Изработване и поставяне на 1 брой информационна табела (плакат), временен билборд както и информационни стикери, които ще бъдат поставени на закупеното по проекта оборудване в изпълнение на мерките, препоръчани от извършеното обследване за енергийна ефективност. - Всички документи, изготвени във връзка с изпълнението на проекта ще съдържат информация, указваща приноса на ОПИК 2014 – 2020 за изпълнението му и ще отговарят на изискванията съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. - Организиране на 2 публични събития за представяне на проекта – една пресконференции при стартиране изпълнението на проекта и една заключителна пресконференция съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 за проекти, по които стойността на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро. - Не по-късно от 3 месеца след приключване на проекта ще бъде поставена постоянна табела с големи размери на видимо място.

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 1 965.77, Достигната стойност: 0.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 7 362.46, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

4 863 540.00 BGN
2 431 770.00 BGN
2 263 180.00 BGN
85.00 %
 • [1] Производствени инвестиции в големи предприятия, свързани с нисковъглеродната икономика
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 2 067 004.51 364 765.49 2 431 770.00 4 863 540.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 067 004.51 364 765.49 2 431 770.00 4 863 540.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на енергоспестяващо оборудване за нуждите на „Бартер” ЕООД: Обособена позиция 1: „Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. нови автобетоносмесителя (бетоновози)” Обособена позиция 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов кран на шаси (автокран)” Обособена позиция 3: „Доставка и въвеждане в експлоатация на нова автобетонпомпа” Обособена позиция 4: „Повишаване производствения капацитет на Системата за Превоз на Строителни Товари (СПСТ) на Бартер ЕООД, посредством доставка и въвеждане в експлоатация на 8 бр. нови Влекачи” Обособена позиция 5: „Повишаване производствения капацитет на Системата за Товарене, Разтоварване и Подреждане на Строителни Материали (СТРПСМ), посредством доставка и въвеждане в експлоатация на 4 бр. нови дизелови мотокари и 1 бр. нов четириопорен електрокар", Стойност: 4 829 535.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: „Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. нови автобетоносмесителя (бетоновози)”
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов кран на шаси (автокран)”
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: „Доставка и въвеждане в експлоатация на нова автобетонпомпа”
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: „Повишаване производствения капацитет на Системата за Превоз на Строителни Товари (СПСТ) на Бартер ЕООД, посредством доставка и въвеждане в експлоатация на 8 бр. нови Влекачи”
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5: „Повишаване производствения капацитет на Системата за Товарене, Разтоварване и Подреждане на Строителни Материали (СТРПСМ), посредством доставка и въвеждане в експлоатация на 4 бр. нови дизелови мотокари и 1 бр. нов четириопорен електрокар"
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, Стойност: 3 600.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001, Стойност: 13 200.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001, Стойност: 8 800.00
Предмет на предвидената процедура: Одит на проекта, Стойност: 6 300.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация на проекта, Стойност: 2 105.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.