English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-2.011-0001-C01
Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателни лаборатории в Български институт по метрология
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
11.04.2018
11.04.2018
11.04.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична, гр.София

Описание

Настоящият проект е насочен към модернизиране и оборудване на три изпитвателни лаборатории: лаборатория за изпитване на средства за измерване, лаборатория за изпитване на софтуер на средствата за измерване и лаборатория за електромагнитна съвместимост при Български институт по метрология /БИМ/. Основните дейности по проекта ще позволят технологично осигуряване на изпитвателните лаборатории, чрез доставка на съвременни технически средства, което ще позволи да бъдат изпълнени изискванията на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, за които Български институт по метрология има задължения да осъществява метрологичен контрол и изискванията на Директива 2014/30/EU за устойчиво развитие на техническата инфраструктура за ефективното прилагане на законодателството в областта на оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост. Модернизацията на технологичните възможности на БИМ ще подпомогне предоставянето на иновативни услуги и ще бъде в подкрепа на българските производители, като се постигне максимален ефект от направените инвестиции. 
Очакваният принос от изпълнението на проекта ще доведе до повишаване на иновационната активност чрез:
подобряване на бизнес средата и инфраструктурата по качеството; 
увеличаване на производителността на предприятията; 
ускоряване въвеждането на нови технологии в производството; 
дългосрочни конкурентни предимства на българските производители при разработването и пускането на пазара на нови средства за измерване.
Дейности
 • Дейност 1. Модернизиране и дооборудване на лаборатория за изпитване на средства за измерване: Дейността включва доставка на оборудване за изпитване на СИ относно механични, климатични и електрически изпитвания и за изпитване на СИ относно импулсни и електромагнитни изпитвания, софтуери за управление на техническите средства с автоматични функции или функции и компютри с подходяща периферия. Предвидено е обучение на експерти, насочено за работа с техническите средства и приложимия към тях софтуер и има за цел запознаване с пълните възможности на апаратурата, управлението й, както и всички инструкции за безопасност и правилна употреба. С предложените за закупуване технически средства ще се модернизира част от съществуващото оборудване и ще се въвеждат нови методи за изпитване на СИ за да се изпълнят техническите изисквания на Наредбата, приложимите международни стандарти и ръководствата на Международната организация по законова метрология OIML. Поддейност 1.1. Модернизиране и дооборудване на лаборатория за изпитване на СИ относно механични, климатични и електрически изпитвания • Изпитвания за механична якост по т 5.2.2.1 на БДС EN 62052-11- Пружинен чук за механични изпитвания за якост на кутията чрез удар върху корпуса на СИ • Изпитвания за защита срещу проникване на прах и вода по т 5.9 на БДС EN 62052-11- затворена камера за защита от проникване на прах през корпуса на СИ - IP 5X, установка за изпитване на степен на защита IP X4 - осцилиращ спрей, установка за изпитване за защита IP Х1 от вертикално падаши капки • Изпитвания за защита срещу проникване на твърди тела през корпуса на средствата за измерване по т6.7 на OIML R126 - изпитвателни пробници за степен на защита за IP 2Х, IP 3X и IP 4X срещу проникване на твърди тела през корпуса на СИ • Измерване на изолационните през въздух и по повърхността на изолацията по т. 5.6 на БДС EN 62052-11- цифров шублер и цифров микрометър • Изпитвания за въздействия на климатични влияния по т 6.3 на БДС EN 62052-11-климатична камера за провеждане на изпитвания за въздействия на климатични влияния • Изпитване на изолацията с импулсно и променливо напрежение и измерване на електрически величини в електрическите вериги на СИ по т 6.7 на OIML R 126 - комбинирана система за изпитване на изолационното съпротивление, съпротивлението на заземителната инсталация, за измерване на тока на утечка и пробивни напрежения, преносим цифров волтметър за измерване на електрически величини в електрическите вериги на СИ. Поддейност 1.2 Модернизиране и дооборудване на лаборатория за изпитване на СИ относно импулсни и електромагнитни изпитвания • Изпитване на електромагнитни полета до 6 GHz по т 7.5.3 на БДС EN62052-11 и калибриране на изпитвателното електромагнитно поле - микровълнов усилватели на мощност за генериране на електромагнитни полета в честотен обхват, куплиращо-декуплираща верига за защита на захранващи и интерфейсни кабели, изотропна антена за калибриране на полето в безехова камера с възможност за захранване по линиите за комуникация чрез лазерен източник • Изпитване за импулсни смущения (затихващи синусоидални колебания), причинени от високоволтови подстанции и бавни импулсни смущения 1,2/50 µs по т 7.5.7 и т 7.3.2 на БДС EN 62052-11- генератор/комплект генератори за изпитване на устойчивост на бавни затихващи синусоидални колебания и импулсни смущения 1,2/50 µs • Изпитване за преходна електрическа проводимост в захранващите линии, в случаите, когато СИ се присъединява към захранващата уредба на автомобила по т 11.4.5.8. OIML R 126 - комбинирана система за изпитване на преходна електрическа проводимост на захранващи и комуникационни /сигнални линии разпространяващи се в захранващата мрежа на пътните превозни средства • Измерване на излъчваните смущения в честотния обхват 9 kHz-3GHz по т 7.5.8 на БДС EN62052-11 - измервателен приемник за измерване на излъчените смущения в честотния обхват 9 kHz-3 GHz, монофазен и трифазен еквивалент на мрежата за стабилизиране на импеданса и захранване на изпитваните устройства.
 • Дейност 2. Дооборудване на лаборатория изпитване на софтуер.: Навлизането на новите информационно-комуникационни технологии в средствата за измерване водят до създаването на интелигентни средства. Съвременните средства за измерване са електронни и като такива техният принцип на работа е чрез цифрови методи на измерване и последваща изчислителна обработка на данните от измерването (софтуерно с помощта на микропроцесорни изчислителни устройства) или функционално се управляват от софтуер, който е определящ за метрологичните и техническите им характеристики. Това налага и въвеждането на нови методи за изпитване, изпълнението на които преминава чрез използването на различни технически средства за изпитване с цел да гарантират, че средствата за измерване са проектирани и произведени по начин, осигуряващ потвърждаване на метрологичните характеристики и работоспособността на софтуера на средствата за измерване. В резултат на това изпълнението на тази дейност е свързано с доставка на еталонно и технологично оборудване, включващо, двуканален цифров осцилоскоп, захранващи блокове, функционален генератор, цифров мултиметър, честотомер, комуникационна система за събиране на данни (интегрирани аналогови и цифрови входове и изходи, GPIB, RS232, RS422/485 интерфейси и др.) и специализиран софтуер за разработка на тестови приложения използвани при изпитване на софтуер. Доставката на еталонно и технологично оборудване ще позволи да бъде използвано за функционално изпитване на софтуера на средствата за измерване, чрез симулиране на входни сигнали. Предвид голямото разнообразие на средства за измерване, които се пускат на пазара и специфичността на употребата им, се налага да се използва и специализиран софтуер, с помощта на който могат да се разработват тестови приложения, чрез които да се извършват различни функционални проверки. Предвидено е към еталонното и технологично оборудване да бъдат закупени компютърни конфигурации и периферия, които ще бъдат използвани за управление на техническите средства и за разработка на тестови приложения на база специализирания еталонен софтуер, използвани при изпитването на софтуера на средствата за измерване. Освен това е предвидено и обучение на експерти, насочено за работа с техническите средства за измерване и изпитване и приложимия към тях софтуер. То има за цел запознаване с пълните възможности на апаратурата, управлението й, както и всички инструкции за безопасност и правилна употреба, както за работа със специализирания софтуер за разработка на тестови приложения. С предложените за закупуване технически средства и специализиран софтуер за разработка на тестови приложения ще се въведат нови методи за функционално изпитване на софтуер, което от своя страна допринася да бъдат удовлетворени изискванията за метрологична проследимост и достоверност на резултатите, което ще доведе до трайно въздействие от изпълнението на проекта върху целевите групи. Качествените и надеждните изпитвания на средствата за измерване, извършвани от БИМ са предпоставка за предоставянето на подобрени услуги и развита благоприятна среда и инфраструктура за нуждите на бизнеса, в подкрепа на иновационната дейност, както и гаранция за изпълнение на законодателството в областта на законовата метрология за осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защита на околната среда, държавните и общински вземания и търговските плащания. Също така ще помогне да се облекчи процеса за пускане и/или действие на пазара на средства за измерване и ще създаде увереност в българските производители за качеството на произвежданите от тях продукти и постигнатите технически и метрологични изисквания, ще осигури развитие на конкурентните предимства на предприятията, основаващи се на подобрена ефикасност и ефективност на предлаганите услуги, посредством предоставяне на по-качествени дейности.
 • Дейност 3. Модернизиране и дооборудване на изпитвателна лаборатория за електромагнитна съвместимост : Модернизирането и дооборудването на изпитвателна лаборатория за електромагнитна съвместимост цели разширяване на възможностите за провеждане на изпитвания, така че да се изпълнят техническите изисквания на стандартите за електромагнитна съвместимост, хармонизирани с Директива 2014/30/ЕU Електромагнитната съвместимост, Директива 2014/32/ЕU Средства за измерване, Директива 2014/31/ЕU Везни с неавтоматично действие и с Директива за радиосъоръжения 2014/53/ЕС. Ще бъдат подобрени възможностите за провеждане на високотехнологични изпитвания в областта на електронната и електротехническата промишленост и ще се преодолеят затрудненията, произтичащи от промяната в европейското законодателство в областта, тенденциите за увеличаване на обхвата на изпитванията, продиктувани от развитието на техниката и навлизането на ITE технологиите в продуктите. Предоставянето на подобрени и иновативни изпитвания ще подобри технологичния и иновационен капацитет на МСП и ще им осигури подобрени пазарни позиции, предпоставка за осигуряване на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономика и конкурентна среда. Ще бъдат осигурени възможности за проследими, надеждни и международно признати резултати от изпитване и предоставяне на услуги с потвърдена чрез акредитация компетентност, необходима предпоставка за реализиране на благоприятна среда и поддържане на инфраструктура за нуждите на бизнеса. Модернизирането ще бъде осъществено чрез доставка на оборудване с подобрени характеристики и осигурена метрологична проследимост на резултатите Ще бъдат модернизирани и разширени на възможностите за изпитване за: - устойчивост на преходни процеси и смущения, разпространяващи се по кондуктивен път от захранващата мрежа, устойчивост на въздействия на магнити полета и др. елементи от електромагнитната обстановка съгласно БДС EN 61000-4-4, БДС EN 61000-4-5, БДС EN 61000-4-8, БДС EN 61000-4-9, БДС EN 61000-4-11- комплект технически средства за провеждане на изпитвания за устойчивост на кондуктивни смущения и изпитвания за устойчивост на магнити полета, управляващи софтуери и технологични компютри - измерване на хармоничните съставящи на тока, инжектирани в обществената захранваща система от електрически и електронни устройства/съоръжения с входен ток ≤ 16 А за фаза, предназначени да бъдат свързани към обществените разпределителни системи ниско напрежение съгласно БДС EN 61000-3-2 и БДС EN 61000-3-3 - Анализатор на хармонични съставящи на тока и фликер ефект, управляващ софтуер, технологичен компютър - измерване на краткотрайни смущения, кликове съгласно БДС EN 55014-1 - анализатор на краткотрайни смущения кликове, управляващ софтуер, технологичен компютър - устойчивост на кондуктивни радиочестотни електромагнитни смущения съгласно БДС EN 61000-4-6 - комбиниран генератор/ комплект генератори за провеждане на изпитвания за устойчивост на радиочестотни електромагнитни смущения, управляващ софтуер и технологичен компютър - устойчивост на преходна електрическа проводимост на захранващи линии разпространяващи се в захранващата мрежа на пътните превозни средства съгласно БДС ISO 16750-2 – импулси 5а и 5b - Генератор за изпитване на преходна електрическа проводимост на захранващи линии разпространяващи се в захранващата мрежа на пътните превозни средства съгласно БДС ISO 16750-2 – импулси 5а и 5b. С предложеното за закупуване оборудване ще се модернизира част от съществуващото и ще бъдат преодолени затрудненията по осигуряване на необходимата метрологична проследимост на измерванията и изпитванията като необходимо условие за поддържане на акредитация на Изпитвателна лаборатория за ЕМС и международно признаване на резултатите от измерванията и изпитванията. Предвидено е обучение на експерти, насочено за работа с техническите средства за измерване и изпитване и приложимия към тях софтуер. То има за цел запознаване с пълните възможности на апаратурата, управлението й, както и всички инструкции за безопасност и правилна употреба.
 • Дейност 4. Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за обществени поръчки по проекта.: В рамките на тази дейност ще бъдат разработени документации за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на проектните дейности и техническите спецификации към тях. Ще бъдат проведени процедури при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Контролът по изпълнението и следенето за законосъобразно изпълнение на процедурите и сключването на договорите е предвидено да се осъществява от БИМ. БИМ няма достатъчно наличен капацитет да разработи необходимите документации за участие по обществените поръчки. Тази дейност е от огромно значение за успешното и качествено изпълнение на целия проект. Изборът на изпълнител оказва огромно влияние не само върху изпълнението на съответната дейност, но и върху осъществяването на проекта. Качествената подготовка на тръжна документация е гаранция за прозрачност и спазване на хоризонталните политики на ЕС при възлагане изпълнението на дейностите по проекта като същевременно подпомага изборът на изпълнител. Поради това тази дейност не само допринася, но е и основна предпоставка за постигането на целите на настоящата процедура и на всички специфични цели на проекта.
 • Дейности, свързани с организация и управление на проекта: Дейности, свързани с организация и управление обхващат цялостната система за добро управление на проекта, за гарантиране на пълната му реализация и постигане на заложените цели. За управлението на проекта ще бъде създаден екип , който ще осъществява управлението , координацията на проектните дейности и текущ контрол върху дейността на изпълнителите. Екипът на проекта стриктно ще следи и отчита степента на изпълнението на дейностите по проекта на всички етапи от процедурата и ще предприема навременни корективни мерки в случай на необходимост. Български институт по метрология, като държавна институция е длъжен да спазва изискванията на законодателството по отношение на обществените поръчки. За целите на проекта ще бъде разработен механизъм, позволяващ мониторинг и текущ контрол на изпълнението на предвидените поръчки и своевременното предприемане на корективни мерки, който корелира с утвърденатa Система за финансово управление и контрол и Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в БИМ. Дейността обхваща административното управление на проекта, дейностите за одит и дейностите, свързани с информация и комуникация. Администрирането и изпълнението на проекта ще е съобразено със „Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове” . За гарантиране на прозрачност и правилно изразходване на средствата по проекта ще се извърши цялостен одит на проекта. Дейността е насочена и към популяризиране, както изпълнението на проекта, източника на неговото финансиране, общите и специфичните цели на проекта и постигнатите резултати, така и изпълняваните от БИМ функции, свързани с осигуряването на проследимост, точност и достоверност на измерванията в страната в съответствие с националните интереси да защитава живота и здравето на хората и околната среда от вредни въздействия, както и имуществото на физическите и юридическите лица от неблагоприятни последици, които могат да настъпят вследствие на неверни резултати от измерванията. Бенефициентът е длъжен „да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че договорът се финансира или съфинансиран от Европейския социален фонд.“ Затова ще бъдат предприети мерки в съответствие с приложимите правила за информация и комуникация, предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Единния наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой въведени нови методи за изпитване на средства за измерване., Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 0.00
Брой въведени нови методи за изпитване на софтуер, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

1 790 000.00 BGN
1 790 000.00 BGN
358 000.00 BGN
85.00 %
 • [1] Институционален капацитет на публичните администрации и публичните служби, свързани с изпълнението на дейността на ЕФРР, или действия в подкрепа на инициативи на ЕСФ за институционален капацитет
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
 • [6] Не се прилага
 • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 1 521 500.00 268 500.00 0.00 1 790 000.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 521 500.00 268 500.00 0.00 1 790 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на технически средства за модернизиране и дооборудване на лаборатория за изпитване на средства за измерване относно механични, климатчини и електрически изпитвания съгласно БДС EN 62052-11, БДС EN 62053-22, БДС EN 62053-23 и OIML R 126, Стойност: 460 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на технически средства за модернизиране и дооборудване на лаборатория за изпитване на средства за измерване относно импулсни и електромагнитни изпитвания съгласно БДС EN 62052-11, БДС EN 62053-22, БДС EN 62053-23 и OIML R 126, Стойност: 660 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на еталонно и технологично оборудване и специализиран софтуер за провеждане на изпитвания на софтуера на средства за измерване за целите на одобряване на типа, Стойност: 175 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване за провеждане на изпитвания за електромагнитна съвместимост за устойчивост на преходни процеси и смущения, разпространяващи се по кондуктивен път от захранващата мрежа, устойчивост на въздействия на магнити полета съгласно БДС EN 61000-4-4, БДС EN 61000-4-5, БДС EN 61000-4-6, БДС EN 61000-4-8, БДС EN 61000-4-9, БДС EN 61000-4-11, за измерване на хармоничните съставящи на тока и фликер ефекта съгласно БДС EN 61000-3-2, БДС EN 61000-3-3 и краткотрайните смущения съгласно БДС EN 55014-1, Стойност: 391 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за обществени поръчки по проекта, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за обществени поръчки по проекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.