English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0757-C02
Мерки за подобряване на енергийната и ресурсна ефективност на СИДАБО ЕООД
126741790 СИДАБО ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.08.2017
09.08.2017
10.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Хасково, Димитровград, гр.Димитровград

Описание

СИДАБО ЕООД е създадено през 2007г. с предмет на дейност проектиране и производство на подемно-транспортни машини. Произвеждаме широка гама повдигателни съоръжения, съобразени с изискванията на клиента, видът на товара, неговото позициониране, повдигане и преместване.

Предмет на настоящото проектно предложение е осъществяването на комплекс от мерки, базирани на препоръките от енергиен одит, финансиран от СИДАБО ЕООД, които ще допринесат за подобряване на енергийната и ресурсната му ефективност. Ефектът от изпълнението на мерките се изразява в намаляване на енергопотребленето и на разходите за 1-ца продукция, намалено количество СО2 изхвърлен в атмосферата, увеличено потребление на рециклирани суровини и повишаване на производителността. 

В допълнение ще въведем и сертифицираме Система за управление на енергията /СУЕ/, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001, което ще позволи извършването на анализ, набелязване и реализация на мероприятия, целящи повишаване на енергийната ефективност на промишления обект на дружеството, като обхване всички енергийни потоци в предприятието. По този начин ще постигнем по-голям ефект от изпълнението на мерките от одитния доклад, спрямо сумата на индивидуалните ефекти от всяка мярка поотделно.

Изпълнението на проекта е в унисон със стратегията за развитие на дружеството, предвиждаща намаляване на енергоемкостта на производството, разширяване на производствения му капацитет, развитие на екологосъобразно производство при намалени разходи за суровини и материали, увеличение на количеството рециклирани суровини и материали, вложени в производството и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на дружеството.

В изпълнение на проекта ще реализираме и дейности по управление на проекта, избор на изпълнители, доставка на активи и услуги, визуализация и популяризиране на финансовия принос на ЕС, финално отчитане.

Очакваните резултати от изпълнение на проекта са измерими и ще бъдат отчетени със заложените Индикатори.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване /Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на следните активи: CNC ХИДРАВЛИЧНА АБКАНТПРЕСА - 1 брой: Дейностите по проекта представляват инвестиция в ДМА, свързани с изпълнение на МЯРКА № 1 от одитен доклад за подобряване на енергийната ефективност на дружеството. Същата е с потвърден ефект енергийни спестявания ESR 72.67%. Дейността предвижда да бъдат закупени и пуснати в експлоатация следните машини: CNC ХИДРАВЛИЧНА АБКАНТПРЕСА - 1 брой СИДАБО ЕООД е специализирано предприятие за проектиране и производство на специализирана подемна техника съобразена с нуждите на клиента, обслужващо тежката индустрия, складове, логистични центрове, производственни предприятия, кухни, хотели, хора с увреждания, автомобилни общественни гаражи, летища, предприятия с автоматично подемотранспортен цикъл, обществени и административни сгради, подлези и надлези, търговски и развлекателни центрове, театрални и изложбени сцени. Производственият процес на фирма СИДАБО ЕООД представлява производство на специализирана подемна техника посредством основни металообработващи операции: струговане, фрезоване, студено огъване, рязане, заваряване и други, както и довършителни операции-почистване на метални повърхности и боядисване. Във фирмата се извършва огъване на детайли от метални листове със стара преса, производство 1987г. Машината е стара, морално и физически остаряла с ниска енергоефективност и много ниска производителност, заради необходимостта да се извършват от 3 до 5 притискания с пресата за достигане на необходимата форма на изработвания детайл чрез използване на ръчен труд. Ниският производствен капацитет и високата енергоемкост на старата машина повишава значително себестойността на продукцията, като същевременно спъва производствени процес, поставяйки ограничения пред изпълнението на производствения график и по този начин оказва негативно влияние върху конкурентоспособността на дружеството. Параметри на старата Преса: - Инсталираната мощност - 3 кW. - Производителност - 6 бр. детайла на час Съгласно инвестиционния проект, “СИДАБО” ЕООД възнамерява да подмени старата Преса с нова CNC хидравлична абкантпреса. Новото оборудване се предвижда да бъде със значително по-високи производителност, енергоефективност и степен на автоматизация. С новата преса производственияj процес ще може да се програмира и да отпадне ръчнияj труд, съответно да се намали драстично спомагателното технологично време. Параметри на новата CNC хидравлична абкантпреса: - Инсталирана мощност - 30.75 kW - Производителност - 225 бр/час Коригираното енергопотребление на старата машина е 157 500 kWh/год., а консумацията на новата машина е 43 050 kWh/год. Спестената енергия възлиза на 114 450 kWh/год. След подмяната факторът на енергийните спестявания (ESR) ше бъде 72,67%. Отделените емисии CO2 от старата машина при коригирано енергопотребление са 128,99 t/год., а емисиите CO2, отделяни от новата машина са 35,26 t/год. След подмяната на машините емитираният CO2 ще намалее с 93,73 t/год. Изпълнението на планираната дейност от една страна ще допринесе за подобряване на енергийната ефективност на СИДАБО ЕООД и до намаляване на разходите за електроенергия вложена за производството на 1-ца продукт, а от друга ще доведе до разширяване на производствения капацитет на предприятието в дейността по огъване на детайлите от метални листове с около 3600 %. Увеличените производствени мощности ще дадат възможност производственият план да се изпълнява в срок и клиентите да се увеличат, като при това се обслужват своевременно и при ясно дефинирани срокове и условия. Съвкупността от резултатите от изпълнението на дейността допринасят за постигане на целите на проектното предложение, които са фокусирани върху повишаване на енергийната ефективност на дружеството, като крачка към подобряване на конкурентоспособността на СИДАБО ЕООД. Постигането на целите на проектното предложение от своя страна ще спомогне за постигане на целта на настоящата процедура. Стъпките за реализация на дейността са разписани подробно в точка "Начин на изпълнение".
 • Придобиване на ново производствено оборудване /Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на следния актив: КАМЕРА ЗА БЛАСТИРАНЕ - 1 брой/: Дейностите по проекта представляват инвестиция в ДМА, свързани с изпълнение на МЯРКА № 2 от одитен доклад за подобряване на енергийната ефективност на дружеството. Същата е с потвърден ефект енергийни спестявания ESR 22.66 %. Дейността предвижда да бъде закупена и пусната в експлоатация КАМЕРА ЗА БЛАСТИРАНЕ - 1 брой. Във фирмата се извършва подготовка на произвежданите машини за боядисване чрез почистване на повърхността им с универсална фреза и 5 броя ъглошлайфи. На фрезата се монтират метални четки, които чрез въртеливо движение спомагат изчистването на ръждата по металните изделия, които се подлагат под нея. Чрез ъглошлайфовете и монтирани към тях четки се изчистват останалите детайли от цялата машина. Една произведена машина се почиства средно за 4 часа. Параметри на старото оборудване: Инсталираната мощност на фрезата е 7,5 kW, а на ъглошлайфите- по 2,4 kW. Общата мощност на използваните машини е 19,5 kW. Производителност - 0.25 бр./час Съгласно инвестиционния проект, СИДАБО ЕООД възнамерява да подмени старите машини с нова Камера за бластиране. Новото оборудване се предвижда да бъде със значително по-висока производителност, по-висока енергоефективност и степен на автоматизация, като също така включва и система за събиране и рециклиране на абразива, използван за бластиране. Оборудването представлява Бластираща камера в която се залагат всички метални части за машината. Процесът на бластиране се изразява в абразивното действие на частици върху обработваната повърхност. Всичко се бластира за времето от 30 мин. След сглобяване и заваряване на всички метални части в готово изделие/машина/ се бластира повторно за 30 мин. По данни на фирмата и на производители на такова оборудване, инсталираната мощност на новата машина ще бъде около 60 kW, а производителността 1 бр./час. Параметри на новото оборудване: Инсталирана мощност ~60 kW Производителност - 1 бр./час Коригираното енергопотребление на старата машина е 46 800 kWh/год., а консумацията на новата машина е 36 194 kWh/год. Спестената енергия възлиза на 10 606 kWh/год. След подмяната фактора на енергийните спестявания (ESR) ще бъде 22,66%. Отделените емисии CO2 от старата машина при коригирано енергопотребление са 38,33 t/год., а емисиите CO2, отделяни от новата машина са 29,64 t/год. След подмяната на машините емитираният CO2 ще намалее с 8,69 t/год. Изпълнението на планираната дейност от една страна ще допринесе за подобряване на енергийната ефективност на СИДАБО ЕООД и до намаляване на разходите за електроенергия вложена за производството на 1-ца продукт, а от друга ще доведе до разширяване на производствения капацитет на предприятието за бластиране с около 400 %. Увеличените производствени мощности ще дадат възможност производственият план да се изпълнява в срок и клиентите да се увеличат, като при това се обслужват своевременно и при ясно дефинирани срокове и условия. Съвкупността от резултатите от изпълнението на дейността допринасят за постигане на целите на проектното предложение, които са фокусирани върху повишаване на енергийната ефективност на дружеството като крачка към подобряване на конкурентоспособността и устойчивия растеж на СИДАБО ЕООД. Постигането на целите на проектното предложение от своя страна ще спомогне за постигане на целта на настоящата процедура. Стъпките за реализация на дейността са разписани подробно в точка "Начин на изпълнение".
 • Придобиване на ново производствено оборудване /Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на следните активи: КАМЕРА ЗА БОЯДИСВАНЕ И СУШЕНЕ - 1 брой/: Дейностите по проекта представляват инвестиция в ДМА, свързани с изпълнение на МЯРКА № 3 от одитен доклад за подобряване на енергийната ефективност на дружеството. Същата е с потвърден ефект енергийни спестявания ESR 10.87 %. Дейността предвижда да бъде закупена и пусната в експлоатация КАМЕРА ЗА БОЯДИСВАНЕ И СУШЕНЕ - 1 брой. Във фирмата се извършва боядисване и сушене на произвежданите машини чрез четири стари калорифера. С калориферите се загрява готовото изделие-машина от всички страни до 40 градуса за да се подготви за боядисване. Тази процедура трае 30 мин. и е нужна за да може слоевете грунд и боя да получат по добра адхезия към метала, и така да допринесат за по-доброто качество на покритието. След нанасянето на първия слой епоксиден грунд се изсушава в рамките на 30 мин. След това се нанасят 2-3 слоя до постигане на нужната дебелина. Преминава се към нанасяне на 2 слоя завършващо полиуретаново покритие, като между всеки слой се суши. Завършващото изсушаване е в рамките на 2 часа. Всичко боядисване и сушене за 1 изделие - машина - 4 часа. Параметри на старите машини: Инсталирана мощност - 28,8 kW Производителност - 0,25 бр./час Съгласно инвестиционния проект, СИДАБО ЕООД възнамерява да подмени старите Калорифери с нова Камера за боядисване и сушене. Новото оборудване се предвижда да бъде с по-висока производителност и по-висока енергоефективност. Новото съоръжение ще бъде с отопление от природен газ. Камерата ще може да събира 4 бр. произвеждани машини за боядисване и времето за боядисване с нанасяне на всичките слоеве боя включително сушенето ще бъде 2 часа. По дани на фирмата и на производители на такова оборудване, инсталираната ел.мощност на новата машина ще бъде около 22 kW, а инсталираната топлинна мощност от природен газ - 290 kW. Параметри на новата Камера за боядисване и сушене: Инсталирана мощност ~ 22 kW Производителност - 2 бр./час Коригираното енергопотребление на старите машини е 230 400 kWh/год., а консумацията на новата машина е 205 360 kWh/год. Спестената енергия възлиза на 25 040 kWh/год. След подмяната фактора на енергийните спестявания (ESR) ше бъде 10,87%. Отделените емисии CO2 от старите машини при коригирано енергопотребление са 188,70 t/год., а емисиите CO2, отделяни от новата машина са 60,83 t/год. След подмяната на машините емитираният CO2 ще намалее с 127,87 t/год. Изпълнението на планираната дейност от една страна ще допринесе за подобряване на енергийната ефективност на СИДАБО ЕООД и до намаляване на разходите за електроенергия вложена за производството на 1-ца продукт, а от друга ще доведе до разширяване на производствения капацитет на предприятието по отношение на боядисване и сушене на готовите изделия с около 800 %. Увеличените производствени мощности ще дадат възможност производствения план да се изпълнява в срок и клиентите да се увеличат, като при това се обслужват своевременно и при ясно дефинирани срокове и условия. Съвкупността от резултатите от изпълнението на дейността допринасят за постигане на целите на проектното предложение, които са фокусирани върху повишаване на енергийната ефективност на дружеството като крачка към подобряване на конкурентоспособността и устойчивия растеж на СИДАБО ЕООД. Постигането на целите на проектното предложение от своя страна ще спомогне за постигане на целта на настоящата процедура. Стъпките за реализация на дейността са разписани подробно в точка "Начин на изпълнение".
 • Изграждане на Система за енергиен мониторинг - 1 бр. /Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на следните активи: Система за енергиен мониторинг - 1 бр./: Дейностите по проекта представляват инвестиция в ДМА, свързани с изпълнение на МЯРКА № 4 от одитен доклад за подобряване на енергийната ефективност на дружеството. Същата е с потвърден ефект енергийни спестявания ESR 10.00 %. Дейността предвижда да бъде закупена и пусната в експлоатация Система за енергиен мониторинг - 1 брой. В своята съвкупност изброените компоненти на системата представляват интегрирана електронна система, представляваща цялостно решение, а отделните части не могат да функционират и изпълняват целите на дейността самостоятелно. Хардуерна част: Електрически мрежови анализатори с комуникационен изход - 4 бр. Токови трансформатори за монтаж на шина - 12 бр. Концентратор за събиране и визуализиране на данни, архивиране, запис в CSV формат на SD карта, графики (трендове), web server - 1 бр. Разходомер за природен газ с вторичен уред за корекция по температура и налягане - 1 бр. Софтуерна част: Приложна програма за обекта и внедряване - 1 бр. Предвижда се изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, която ще предоставя данни на потребителя за консумираната електроенергия и природен газ от съоръженията в предприятието. На базата на събраните данни потребителят ще може да попълва собствени форми за справки за консумираната електроенергия и природен газ, както да извършва анализи и да взема решения водещи до намаляване на консумацията. Измервателните точки ще са: • общо за предприятието - природен газ-1 т. • в ел. таблата на производственото оборудване включително и новото - ел. енергия- 4 т. Консумираната енергия след въвеждане на оборудването по мерки 1, 2 и 3 ще е в размер на 284 604 кWh ( 174 000 кWh – природен газ и 110 604 кWh – ел. енергия). Енергийните спестявания от тях, след изграждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението ще са 28 460 kWh/год.или 10 % от консумацията. Консумацията на останалото оборудване в предприятието не подлежащо на подмяна е в размер на 1 560 kWh/год. ел. енергия. Спестената енергия от останалото оборудване в предприятието след въвеждане на СЕМ възлиза на 156 kWh/год или 10 %. След инсталирането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, факторът на енергийните спестявания (ESR) на новото производствено оборудване е 10%, а на останалите машини факторът на енергийните спестявания (ESR) също ще е 10%. След изграждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението емитираният CO2 ще намалее с 12,57 t/год. от новото оборудване и с 0,13 t/год. от останалите машини. Изпълнението на планираната дейност ще допринесе за подобряване на енергийната ефективност на СИДАБО ЕООД. Съвкупността от резултатите от изпълнението на дейността допринасят за постигане на целите на проектното предложение, които са фокусирани върху повишаване на енергийната ефективност на дружеството като крачка към подобряване на конкурентоспособността и устойчивия растеж на СИДАБО ЕООД. Постигането на целите на проектното предложение от своя страна ще спомогне за постигане на целта на настоящата процедура. Стъпките за реализация на дейността са разписани подробно в точка "Начин на изпълнение".
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на Система за управление на енергията /СУЕ/ в съответствие със стандарта ISO 50001 /Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му./: Дейността се състои в консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на Система зауправление на енергията /СУЕ/ в съответствие със стандарта ISO 50001 /Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му./ Консултантските услуги за въвеждане на Система за управление на енергията /СУЕ/ и консултантските услуги по сертифицирането й по стандарта ISO 50001 ще бъдат изпълнени от две отделни фирми изпълнители, тъй като по регламент двете дейности трябва да бъдат извършени от две независими фирми. Консултантската услуга за въвеждане на Система за управление на енергията /СУЕ/ по стандарта ISO 50001 се състои в следното: I. ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО (GAP анализ) 1. Провеждане на преглед на състоянието за установяване съответствието на действащата Система за управление с изискванията на стандарта. ІІ. РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 1. Разработване на необходимите документи от Системата за управление: 1.1. Политика; 1.2. Процедури; 1.3. Формуляри, чек-листове и други помощни документи, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп до информация, необходима за изграждане на Системата за управление; 1.4. Инструкции – в зависимост от необходимостта им се разработват от консултанта, с активно участие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 1.5. Наръчник – при необходимост. 2. Приемане на документите от съвместни екипи. ІІІ. ВНЕДРЯВАНЕ 1. Провеждане на обучение по внедряване на Системата за управление и изискванията на стандарта (на ръководния персонал и на специалистите, отговорни за внедряването на Системата за управление); 2. Оказване съдействие при внедряване на Системата за управление; 3. Изменения в документацията по време на внедряване на Системата за управление. ІV. ВЪТРЕШЕН ОДИТ (проверка на готовността за сертификация) 1. Извършване на вътрешен одит и предаване на доклад; 2. Консултиране за провеждане преглед от ръководството. Консултантската услуга за сертифициране на Система за управление на енергията /СУЕ/ в съответствие със стандарта ISO 50001 включва: 1. Първоначален Сертификационен одит Етап 1 – оценяване на съответствието на документацията на системата за управление; Етап 2 – оценка на внедряването и ефикасността на системата за управление на място. Въвеждането и сертифицирането на Система за управление на енергията /СУЕ/ съгласно стандарта ISO 50001 ще спомогне на СИДАБО ЕООД да определи системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Наличието на СУЕ ще помогне да се идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да се разработи енергиен мониторингов план. Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне предприемането на действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Прилагането на този стандарт ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. Не на последно място ще бъде повишен ангажимента на служителите на дружеството за по-ефективно използване на енергията. Дружеството ще демонстрира своята корпоративна социална отговорност като поеме отговорност за ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове.

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 239.10, Достигната стойност: 239.10
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 178.71, Достигната стойност: 178.71
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

555 967.00 BGN
381 612.79 BGN
378 411.50 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 324 370.87 57 241.92 174 354.21 555 967.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 324 370.87 57 241.92 174 354.21 555 967.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване: Обособена позиция № 1: CNC Хидравлична абкантпреса - 1 брой Обособена позиция № 2: Камера за бластиране - 1 брой Обособена позиция № 3: Камера за боядисване и сушене - 1 брой, Стойност: 539 887.00
 • Обособена позиция 1: CNC Хидравлична абкантпреса - 1 брой
 • Обособена позиция 2: Камера за бластиране - 1 брой
 • Обособена позиция 3: Камера за боядисване и сушене - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на услуга: Консултантски услуги за въвеждане на Система за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с изискванията на стандарт : ISO 50 001:2011 "Системи за управление на енергията.", Стойност: 5 300.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за въвеждане на Система за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с изискванията на стандарт : ISO 50 001:2011 "Системи за управление на енергията."
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на услуга: Консултантски услуги по сертификация на Система за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с изискванията на стандарт : ISO 50 001:2011 "Системи за управление на енергията", Стойност: 3 520.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги по сертификация на Система за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с изискванията на стандарт : ISO 50 001:2011 "Системи за управление на енергията"
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване: Изграждане на Система за енергиен мониторинг - 1 бр., Стойност: 7 260.00
 • Обособена позиция 1: Изграждане на Система за енергиен мониторинг
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване: Камера за бластиране - 1 брой , Стойност: 178 372.00
 • Обособена позиция 1: Камера за бластиране - 1 брой

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.