English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M2OP001-4.001-0001-C03
Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски и други дължими според действащото законодателство плащания, както и допълнителни възнаграждения и допълнително здравно осигуряване за служители, работещи в Управляващия орган на ОП НОИР
ЕСФ ==> Наука и образование за интелигентен растеж
18.12.2015
18.12.2015
26.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
  • България

Описание

Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски и други дължими според действащото законодателство плащания, както и допълнителни възнаграждения и допълнително здравно осигуряване за служители, работещи в Управляващия орган на ОП НОИР.
Дейности
  • Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски и други дължими според действащото законодателство плащания, както и допълнителни възнаграждения и допълнително здравно осигуряване за служители, работещи в Управляващия орган на ОП НОИР: Дейността ще осигури финансово брутното месечно възнаграждение на служителите от ИА ОП НОИР, изпълняващи функции по управление и изпълнение на ОП НОИР, на основание Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация , относно определяне на видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, както и на реда и начина за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите на ИА ОП НОИР , включително всички дължими плащания към бюджета и допълнително здравно осигуряване.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Дял (в %) на сертифицираните разходи, спрямо верифицираните от УО, Целева стойност: 97.00, Достигната стойност: 742.99
Брой служители на УО, чиито възнаграждения са финансирани от Техническа помощ, Целева стойност: 96.00, Достигната стойност: 393.00
Дял на верифицираните от УО разходи, спрямо отчетените от бенефициентите, Целева стойност: 89.00, Достигната стойност: 383.25

Финансова информация

11 068 398.00 BGN
11 068 398.00 BGN
7 260 946.82 BGN
85.00 %
  • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 1 660 259.70 0.00 9 408 138.30 11 068 398.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 660 259.70 0.00 9 408 138.30 11 068 398.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.