English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M2OP001-2.009-0028-C04
Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден
ЕСФ ==> Наука и образование за интелигентен растеж
02.06.2017
02.06.2017
30.09.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“, е разработен в пълно съответствие с изискванията, определени в целите на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съответстваща на стратегията „Европа 2020“ и Националната програма за развитие „България 2020”. Удовлетворяването на потребностите за растеж и задържане на специалистите в сферата на научните изследвания и образованието се допълват по отношение на привличането и развитието на ново поколение висококвалифицирани изследователи и специалисти в областта на НИРД. Чрез създаване на специфичен локален механизъм в рамките на Факултета по химия и фармация (ФХФ) - „Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“ ще се намери решение за  развитието на качеството на човешкия и интелектуален капитал чрез осигуряване на възможности за качествено обучение, проектна практика, и придобиване на социален опит в комуникация с европейски образователни институции и центрове. Целевата група включва студенти, млади учени, докторанти, постдокторанти и преподаватели от Факултета по химия и фармация. Общият знаменател, обединяващ представителите в целевата група е, че са носители на цялостната логика на програмата ОП НОИР - това, което се случва тук и днес, задължително моделира онова, което ще се случи утре и на други места. Плануваните специфични цели и дейности са ясно дефинирани чрез прозрачна и модерна рамка за развитие на индивидуалния капацитет. Реализирането на проекта е чрез "хоризонтални" мерки за повишаване квалификацията на изследователите, мобилност и кариерно развитие. Прогнозна констатация от заложените цели и дейности е подобряване средата за обучение и развитие в съответствие с националната политика за развитие до 2020 г. : изграждане на икономика, основана на знанието. 
Дейности
 • Организация и управление на проекта - структура и механизми : 1.1. Сформиране и договаряне на работата на екипа - работни срещи за сформиране на оперативен екип за планиране и провеждане на всяка отделна дейност и окончателно формулиране на длъжностните характеристики и договорните задължения 1.2. Създаване на работен план по проекта до равнище на конкретни оперативни пакети за изпълнение 1.3. Създаване и внедряване на общ набор от механизми за управление, контрол и мониторинг; въвеждане на качествени и количествени собствени индикатори на проекта 1.4. Създаване на метрика и показатели за състоянието на проекта на всеки един етап от изпълнението на дейностите 1.5. Организиране и провеждане на информационни срещи със заинтересованите страни (участници в изпълнението на проекта и представители на целевата група) 1.6. Координация, организация и комуникация с всички подизпълнители и крайни получатели на образователните и научни услуги от целевата група в съответствие с разработения план на проекта 1.7. Провеждане на регулярни срещи с членовете на целевата група за изясняване на целите, дейностите и етапите на проекта, както и за неговото развитието
 • Дейности по информация и комуникация - план за реализиране : Методите за осигуряване на информация и комуникация на проекта ще започнат по изготвен - план график от самото стартиране на проекта и през цялото време на неговия жизнен период. Конкретните мерки се концентрират върху дейностите и целите на проекта и включват: създаването на интернет сайт на проекта; провеждане на пресконференции, предназначени за медиите съгласно изискванията в „Eдинен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020”; финална конференция с участниците и заинтересованите страни, семинари и работни срещи, дискусии, промоционални материали, отразяващи изпълнението на дейностите по проекта и съдържащи логото на ОП НОИР на продуктите по проекта; регулярни прес-съобщения до медиите. За дисеминирането на работата и резултатите по проекта ще допринесе и „Центърът за кариерно развитие” към ФХФ.
 • Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката - планиране, организиране и провеждане на Обучителна Школа 1 : В периода юни - август 2017 г. ще се организира и проведе изнесена обучителна Школа с продължителност от пет дни за представители на целевите групи с осигурени подходящи условия и оборудване с необходимите технически средства за обезпечаване на събитието. Участието в нея ще допринесе за развитие на капацитета и мотивиране на членове от целевите групи; споделяне на международен опит между представители на целевите групи, хабилитирани учени, лектори, консултанти и експерти за най-новите научни постижения в сферата на химическите науки и технологии. Реализирането на предложената дейност ще доведе до целенасочено повишаване знанията и уменията на човешкия капитал от ФХФ в областта на НИРД. Участието на реинтегрирани учени от партньорската научна мрежа ще осигури условия за запознаване на целевите групи с възможностите за провеждане на изследвания с осигурен достъп до уникална научна инфраструктура, която не е налична на територията на България. Предложената мярка за реализиране на дейността е доказан във времето успешен формат за развитие, мотивиране и подобряване квалификацията и уменията на целевата група с целенасочено кариерно развитие в сферата на науката. Стимулиращата обучителна среда и повишаването на интереса към НИРД в предложения формат ще се подкрепи с лекционни модули не само върху конкретни научни тематики, но и с дискусии, насочени към проблемите на развитието на научната кариера и условията на труд на младите изследователи в България. Като допълнителен модул в работната програма на Школата ще бъде организиран Практически семинар за обучение за придобиване на умения и компетенции в сферата на проектната дейност, трансфера на технологии и управлението на интелектуалната собственост. Заложената обучителна Школа 1 ще надгради и допълни реализираните до момента схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП РЧР 2007 - 2013 и 7-ма Рамкова Програма на ЕС.
 • Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката - планиране, организиране и провеждане на Обучителна Школа 2: В периода януари - март 2018 г. ще се организира и проведе изнесена обучителна Школа за млади учени (студенти, докторанти и пост-докторанти) с продължителност от пет дни с осигурени подходящи условия и оборудване с необходимите технически средства за обезпечаване на събитието. Структурата и работната програма на Школата ще бъдат основани на три обучителни Модула: - базирано обучение по академично писане, ориентирано в два аспекта - обобщаване и структуриране на научни резултати в научни публикации и оформяне на дисертационен труд; - механизми и инструменти за финансиране на научно-изследователската работа в ЕС; възможности за индивидуални стипендиантски програми и програми за мобилност; - трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост. Обучението на целевата група в периода на Школата ще доведе до получаването на нови знания и формирането на нови умения относно специфичния стил на изказ в областта на природните науки, както и интерпретацията, анализа, представянето на експериментални и теоретични резултати и дискусия върху тях - задължителни елементи при оформяне на публикации в утвърдени специализирани издания. Участниците ще придобият и практически познания за съдържанието и оформянето на дисертационен труд във всичките му аспекти - увод, литературен обзор, извеждане на цели и задачи въз основа състоянието на проблема, методология (експериментална част), резултати, дискусия, изводи и приноси. Ще бъде обърнато внимание и на начините за представяне на библиографията според изискванията на БДС и признати международни списания. Модулът "Механизми и инструменти за финансиране" ще запознае представителите на целевата група с възможностите и изискванията на различни европейски програми, грантови схеми, ориентирани към подкрепа на различни типове дейности, както и с подготовката на документация, свързана с подаването на проектни предложения. Младите учени ще получат и информация относно разнообразни индивидуални стипендиантски програми и програми за мобилност в държави от и извън ЕС. Целта на третия модул е да запознае целевата група с права при реализирането на интелектуална собственост, законодателната рамка, мерките и процедурите за защита. Специално внимание ще бъде обърнато на добрите практики, които стимулират развитието, внедряването на иновации и защитата от копиране, методи и инструменти за защита на интелектуалните продукти (публикации, патенти, авторство) и модел за оценка, защита и управление на интелектуалната собственост при трансфер на технологии – практически стъпки. Предложената мярка (изнесена Школа) за реализиране на дейността е доказана във времето успешна форма за развитие, мотивиране и подобряване квалификацията и уменията на целевата група с целенасочено кариерно развитие в сферата на науката. Стимулиращата обучителна среда в планирания формат ще се подплати с лекционни материали и практическо обучение. Планианите дейности в обучителна Школа 2 ще надградят и допълнят реализираните до момента схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП РЧР 2007 - 2013. Организирането и провеждането на обученията в плануваната Школа включва някои от основните принципи на иновативното докторантско обучение.
 • Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката - Обучителна Школа 3 - разпространение, сравнение и анализ на резултатите от научно-изследователската работа : В периода август - октомври 2018 г. ще се организира и проведе изнесена обучителна Школа - разпространение, сравнение и анализ на резултатите от научно-изследователската работа по време на жизнения цикъл на проекта. Продължителността на планираното събитие е пет дни за представители на целевите групи с осигурени подходящи условия, оборудвани с необходимите технически средства за обезпечаване на мероприятието. В рамките на всеки от планираните дни ще се провежда отделна сесия, която да обединява тематично доклади на членовете на целевите групи. Всяка сесия ще завършва с дискусия между участниците от целевата група. Ще се осигури и присъствие на изтъкнати учени по конкретните тематични области - модератори на събитието. Ще има достъп за всички потенциални слушатели, проявяващи интерес към постигнатите резултати от целевата група. Организаторите на обучителната Школа ще осигурят присъствието на чуждестранни учени, които ще изнасят ключови лекции в началото на всяка от петдневните сесии според оформената тематика. Заложената обучителна Школа 3 ще надгради и допълни реализираните до момента схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП РЧР 2007 - 2013 и 7-ма Рамкова Програма на ЕС. С цел разпространение на резултатите от проведеното събитие, след приключване на школата ще се изискат от всички участници предоставяне на докладите им в пълен текст. След редакция докладите ще бъдат подготвени в пълен текст и подготвени за печат, които ще се разпространяват сред участниците от целевата група и заинтересованите страни.
 • Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката - Научно-дискусионен семинар "На коктейл от знания" - планиране, организиране и провеждане на серия от тематични семинари за целевите групи на ФХФ, обмен и развитие на добри практики при анализа, разработката и реализиране на резултатите в НИРД : В рамките на дейността ще се организира научно-дискусионен семинар "На коктейл от знания" - платформа за свободна дискусионна научна среда за обучение, споделяне на опит, представяне и коментар на научни резултати, обсъждане на литературни данни по определените за представителите на целевата група основни направления в сферата на НИРД. В обсега на семинара ще попаднат и теми, отнасящи се до личното и социално развитие на основните групи като реализация, кариерно развитие, социални аспекти и мястото в обществото. Чрез организиране на дискусионно-обучително пространство на територията на ФХФ ще се развият две общи оси на интервенция върху представителите на целевите групи: развитие на капацитета и мотивиране на млади специалисти в сферата на НИРД. В този формат динамиката на научните полета ще се представи чрез обмяна на академични и научни знания и опит между докторанти и млади изследователи и участия на утвърдени експерти (лектори) от различни научни сфери на химическите науки и технологии. Спазването на принципите на иновативното докторантско обучение ще се следва стриктно. Докторантите ще бъдат обучавани с цел да развият и да възпитат у себе си необходимите изследователски умения , така че да бъдат креативни, критични и независими лица, които ще преминават границите на традиционното в научните изследвания. Тези умения се отнасят както за самия процес на изследвания, така и за широко приложимо професионално обучение и развитие, което ще се гарантира от организирането и представянето на подобни лектории. За представителите от целевите групи извън групата на докторантите - преподавателите във ФХФ, в платформата "На коктейл от знания" ще се организират дискусии, релевантни на техните нужди. За тази част от групата също могат да се приложат много от основните принципи на иновативното докторантско образование въпреки (вече) приключилия етап от развитието им. Във функционалния план-график са заложени срещи-дискусии и лектории, ориентирани към мобилните програми и възможности за тази група, срещи с подходящи заинтересовани страни за подпомагане на работата им извън академичните среди. Семинарите ще имат широкоспектърен характер, ще се обхванат тематики и области, пряко подчинени на дефинираните интереси на целевите групи, но паралелно с това и с тематики, насочени към курсове за развиване на умения от общ характер, ориентирани към научните изследвания, като: работа в екип и лидерство, управление на кариерата ; предприемачество и иновации; ефективно прилагане на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в образованието и науката, изследователски умения и осведоменост; практически занимания, насочени към представяне и анализ на презентация - начини на представяне на информацията пред публика, етапи в разработката на едно представяне. Заложената обучителна кампания надгражда и допълва реализираните до момента схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП РЧР 2007 - 2013 и 7-ма Рамкова Програма на ЕС.
 • Развитие на човешкия капитал чрез създаване на благоприятна среда за провеждане на научни изследвания и разпространение на резултатите от тях: Целите, които си поставя конкретната дейност, и очакваният резултат от нейното реализиране (съответстващи на тези на конкретната схема за предоставяне на финансова помощ), са изведени и на база на анализа на нуждите и проблемите на българската научна общност и икономика на национално, регионално и общинско равнище в контекста на стратегическите европейски приоритети. Данните за България в тази насока показват неблагоприятни тенденции: - намаляване на общата научна продукция от 2008 година насам; - съществено изоставаща средна стойност на показателя „Интензивност на НИРД” от тази, отчитана за ЕС, в резултат на това - ниска иновационна активност на бизнеса; - слаба мотивация на високообразованите млади хора и тези с научни степени за реализация в България поради липсата на добри условия за работа и недостатъчно материално стимулиране (постоянен темп на намаляване броя на докторанти, постдокторанти и млади учени с 10% на година – по данни на НСИ). Научната дейност в България се развива в специфична среда, в която особено значение има законовата нормативна база, ресурсното осигуряване на научните изследвания –финансиране на науката, състояние на научния потенциал, материална база и организационна рамка. За създаването на условия за устойчиво развитие на университетския научен потенциал чрез набор от мерки за осигуряване на по-високо качество на изследванията и иновациите, включително за създаване на подходяща среда и насърчаване на бизнеса да инвестира в научни разработки, са планирани действия, които да гарантират в дългосрочен план систематични резултати за ефективността на провежданата научна политика на територията на ФХФ и следващо транслиране на ефекта върху институцията - СУ "Св. Кл. Охридски", а именно с цел да се създаде устойчива среда за подпомагане и осигуряване на институционална и методическа подкрепа за провеждането на научни изследвания и разпространение на резултатите, е необходимо: 1. Осигуряване на материален еквивалент за провеждане на научни изследвания, и съответно - на научна продукция, 2. Осигуряване на стимули за повишаване публикационната активност и участия в международни научни мероприятия, 3. Създаване на благоприятна среда за стимулиране на връзките между науката и бизнеса като предпоставка за увеличаване на частните инвестиции в наука и иновации. 4. Осигуряване на логистична подкрепа от страна на водещи учени-изследователи във ФХФ в качеството им на ментори на членовете от целевите групи. Планираните механизми, насочени към кариерното и личностно израстване на членовете на целевите групи, ще засилят ефекта от приключилите до момента процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП РЧР 2007 - 2013 и 7-ма Рамкова Програма на ЕС. Реализирането на дейността на локално ниво ще доведе до развитие на човешкия капитал с институционално отражение с цел да се постигне ускорено използване на резултатите от изследванията и иновациите, модернизиране на научния процес и въвеждане на ефективни европейски модели и практики. Устойчивият резултат от дейността ще е насочен към повишаване на научния потенциал на младите научни работници и тяхната приложна ориентация , което е в пълно съответствие с целите на националните стратегически документи.
 • Изграждане на устойчиви механизми и подпомагане на мобилността на целевата група за научни изследвания във водещи инфраструктури в ЕС и достъп до специализирано оборудване: Общото ниво на научните резултати в България е сравнително ниско, както е отразено в различни индикатори.Например, от особено значение са намаляващият дял на научни публикации, включени в първите 10% най-цитирани научни публикации в света, които са само 3,2% от всички научни публикации за 2009 (третата най-ниска стойност в ЕС), и ниското и падащо ниво на публичните разходи за НИРД, финансирани от стопански предприятия (-4.4%, като процент от БВП през периода 2007-2012) За преодоляване на тези негативни тенденции, една от дейностите на проекта е да се насочат инвестиции в човешкия капитал за развитие потенциала на младите учени и преподавателския колектив на ФХФ в областта на химическите науки чрез подкрепа на краткосрочни специализации в рамките на един месец във водещи европейски центрове. Основен акцент ще се постави върху научно-изследователски лаборатории, разполагащи със съвременна уникална специализирана апаратура, която не е налична на територията на България. В резултат на този тип мобилност представителите на целевите групи ще придобият нови знания и умения, способстващи за бъдещата им успешна професионална реализация, което от своя страна ще повиши качеството на университетското образование. в сферата на химическите науки. Реализацията на този проект ще доведе до нарастване ефективността на работа на ФХФ като обучителна институция и стимулиране на научното и кариерно развитие на младите хора, работещи там. Повишената квалификация и научни постижения на целевите групи от ФХФ ще им даде възможност, участвайки активно в учебния и научния процес, да вложат своя принос за допълване на целта на приоритетна ос 1 на ОП НОИР, насочена към научни изследвания и технологично развитие. Осъществяването на проекта ще доведе до засилване мотивацията на младите хора, завършващи университетско образование за реализация в сферата на науката и образованието и към повишаване качеството на научните разработки. Проектното предложение цели да развие научния потенциал и на онази част от целевите групи, която вече е ангажирана в образователната и научна дейност посредством създаването на възможности за тяхната допълнителна квалификация. Създадената към момента и функционираща партньорска мрежа в рамките на проекти, финансирани от европейски програми, осигурява благоприятна среда за осъществяването на краткосрочни визити в научни инфраструктури; професионалните лични контакти на преподавателите от Факултета са втора възможност за реализирането на подобна (независима от други източници на финансиране) мобилност. Планираните механизми, насочени към кариерното и личностното развитие на членовете на целевите групи, включително и менторство от страна на изявени учени ще засилят ефекта от приключилите до момента процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП РЧР 2007 - 2013 и 7-ма Рамкова Програма на ЕС.
 • "Наука за/и Общество" - популяризиране на Науката ХИМИЯ: Причините за недостатъчния брой млади хора, насочващи се към научна дейност, могат да бъдат потърсени в няколко основни насоки. Отсъствието на добра комуникационна среда за представяне на образа и социалния статус на учения, както и за популяризиране на НИРД, е една от основните насоки, в която трябва да се работи с цел тя да се ориентира целенасочено към обществото и да се акцентира върху социално - икономическия фактор. Научната популяризация е добре утвърден етап в общия процес на придобиване на научно познание, особено при търсене на подходяща мотивация за избор на научна кариера като жизнено поприще. Нейната основна цел е да запознае в разбираема форма младите хора с моралните, етичните и професионалните норми за НИРД в една специфична и трудна област, както и да покаже в достъпна форма нови постижения на науката и техниката и тяхното обществено и екологично значение. Затова, в планувания 13 месечен период за тази дейност, усилията на екипа ще се насочат към реализиране на серия интервенции с цел създаване на мост между наука - медийно пространство - общество за популяризация на науката и научните изследвания в сферата на химията и химическите технологии, поднесени в нестандартна форма, за разлика от обикновено използваните традиционни форми за популяризиране на науката, каквито са научно-популярните издания на водещи учени и научната журналистика. Известно е, че такъв тип популяризиране на науката има определено ефективно и положително въздействие върху обществото. Конкретната дейност за научна популяризация ще цели и откриването на начини за запознаване на обществото с работния свят на правенето на наука - колективната основа на науката, възможността от лоши приложения вследствие и на най-добрите научни постижения, условността и необходимостта от преразглеждане на научното решение. Чрез участието на учени като комуникатори на науката пред широката общественост ще се разкрие социалната и икономическа роля на науката за социален просперитет и повишаване качеството на живот на съвременните общества: по-добро образование, здравеопазване, обществена сигурност, комуникации и т.н. В резултат от реализирането на набора от предлагани мерки, които ще бъдат конкретизирани в частта "начин на изпълнение", ще се утвърди стратегическото място на НИРД в конкретните научни интереси във ФХФ, като инструмент за създаване на благоприятна среда за набиране и развитие на човешки капитал и научна проблематика . Чрез организиране на редица събития и изпълнението им по предварително съставен план-график от оперативния екип, утвърден от екипа по организация и управление на проекта, ще се реализират принципите на ЕК „ЕВРОПА 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив и включващ растеж” за изграждане на „икономика на знанието”, с цел създаването на икономика, в която знанието и иновациите са основни инструменти. .
 • Заключителна конференция по проекта - осигуряване на публичност на резултатите и насърчаване на диалога „ наука - бизнес": Планирано е организирането на заключителна конференция за представяне на дейностите и постигнатите резултати по проекта. Ще бъдат поканени представители на бизнеса и браншови организации, фирми в сферата на химическите анализи и технологии, организации със сходна дейност и други заинтересовани.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Дял на преподавателите във висши училища от включените в дейности по ОП, получили удостоверение за успешно премината програма за повишаване на квалификацията, Целева стойност: 91.00, Достигната стойност: 0.00
Дял на младите учени до 34 г. вкл., които участват в дейностите по ОП сред заетите в НИРД (GOVERD плюс HERD), Целева стойност: 25.00, Достигната стойност: 0.00
Студенти включени в програми за мобилност, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 8.00
Преподаватели във висши училища, включени в програми за повишаване на квалификацията, Целева стойност: 80.00, Достигната стойност: 67.00
Млади учени до 34 г. вкл., получили подкрепа по ОП за дейности в сферата на НИРД (GOVERD плюс HERD), Целева стойност: 30.00, Достигната стойност: 25.00

Финансова информация

796 396.12 BGN
796 396.12 BGN
637 116.90 BGN
85.00 %
 • [1] Подобряване на качеството и ефективността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнищата на образование, по-специално за групите в неравностойно положение
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Засилване на научноизследователската дейност, развойната дейност в областта на технологиите и иновациите
 • [7] Образование

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 119 459.42 0.00 676 936.70 796 396.12
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 119 459.42 0.00 676 936.70 796 396.12

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Организиране и провеждане на изнесени обучения, Стойност: 28 875.00
 • Обособена позиция 1: Обучителна школа 1
 • Обособена позиция 2: Обучителна школа 1
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на дейностите по информация и комуникация, Стойност: 7 066.50
 • Обособена позиция 1: Услуги, свързани с организиране на пресконференции, публикации в медии, изработка, доставки и монтаж на брандирани информационни и промоционални материали и информационни табели
 • Обособена позиция 2: Изработка и доставка на брандирани информационни и промоционални материали, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
Предмет на предвидената процедура: Периодична доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия, Стойност: 120 000.00
 • Обособена позиция 1: Периодична доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства, Стойност: 300 000.00
 • Обособена позиция 1: Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с обособени позиции: 1. Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия 6. Презареждане и рециклиране на тонери за копирни и печатащи устройства
Предмет на предвидената процедура: Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства, Стойност: 200 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 350 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”, включваща 10 обособени позиции: ЗАПАДНА ЕВРОПА, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”, включваща 10 обособени позиции: ЗАПАДНА ЕВРОПА
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”, включваща 10 обособени позиции: СЕВЕРНА ЕВРОПА, Стойност: 60 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”, включваща 10 обособени позиции: СЕВЕРНА ЕВРОПА
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”, включваща 10 обособени позиции: ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА, Стойност: 120 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”, включваща 10 обособени позиции: ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”, включваща 10 обособени позиции: ЮЖНА ЕВРОПА, Стойност: 180 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”, включваща 10 обособени позиции: ЮЖНА ЕВРОПА
Предмет на предвидената процедура: Доставка на печатни и електронни издания на чуждоезична научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“: Обособена позиция номер: 2 , Стойност: 300 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на печатни и електронни издания на чуждоезична научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“:Обособена позиция номер: 2
Предмет на предвидената процедура: Доставка на материали и консумативи, Стойност: 56 978.62
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на билети за сухоземен, релсов, въздушен и/или воден транспорт за мобилност на целевата група извън страната, Стойност: 45 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на химически материали и консумативи, Стойност: 54 495.20
 • Обособена позиция 1: Обособени позиции 5 "Доставка на консумативи с общо предназначение" и 7 "Доставка на лабораторна стъклария"
Предмет на предвидената процедура: Организация и провеждане на обучителни школи - обособена позиция 1, Стойност: 69 391.67
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 - "Изнесена обучителна школа 2 по проект BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден"
Предмет на предвидената процедура: Организация и провеждане на обучителни школи - обособена позиция 2, Стойност: 69 391.67
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 2 - "Изнесена обучителна школа 3 по проект BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден"
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на застрахователни услуги, Стойност: 23 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 3 "Застраховане срещу заболяване и злополука по време на пребиваване в и извън територията на Република България с осигурен асистанс"
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на застрахователни услуги, Стойност: 23 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 3 "Застраховане срещу заболяване и злополука по време на пребиваване в и извън територията на Република България с осигурен асистанс"
Предмет на предвидената процедура: Организация, управление и контрол на вечерни кетърингови събития на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - коктейли, приеми, банкети, партита и др., обслужване извън заведения за хранене и развлечения (кетъринг), Стойност: 70 000.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на кафе-паузи и кетъринг в рамките на конферентни събития, семинари, кръгли маси, симпозиуми и др., Стойност: 450 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на кафе-паузи и кетъринг в рамките на конферентни събития, семинари, кръгли маси, симпозиуми и др.
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”, включваща 10 обособени позиции: БАЛКАНИ, Стойност: 50 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”, включваща 10 обособени позиции: БАЛКАНИ
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”, включваща 10 обособени позиции: НИСКОТАРИФНИ КОМПАНИИ, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”, включваща 10 обособени позиции: НИСКОТАРИФНИ КОМПАНИИ

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.