English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0281-C01
„Енергийна ефективност и ефикасност в „МЛ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД “
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.08.2017
09.08.2017
18.04.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Плевен (BG314), Искър, гр.Искър

Описание

Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността. С проекта ще се реализира осъществяване на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект.
Дейностите са съобразени с препоръките от доклада след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието. 
Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на фракции, включваща следните активи: Миеща трошачно-пресевна инсталация, Верижен багер, Мини багер – 2 бр., Мини челен товарач – 2 бр., Телескопичен товарач и Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието, като част от технологичния процес.
С проекта ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011 Система за енергийно управление.
Очакваните резултати включват подобряване на пазарното присъствие и създаване на потенциал за експорт на дружеството, подобряване на управленския и производствения процес, по-висока производителност, намаляване на разходите и оптимизиране на производствената верига. 
Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност като един от големите работодатели в региона. Доказателство за това е и въвеждането на Система за енергийно управление, с която ще се гарантира устойчиво развитие на „МЛ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.
Като резултат от реализиране на проекта ще се открият 2 (две) нови работни места.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишаване конкурентоспособността на предприятието чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет, което, от своя страна, ще доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност в предприятието.
Дейности
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Миеща трошачно-пресевна инсталация с производителност 250 т/час“, включена в обследването за енергийна ефективност: С цел разширяване на производствения капацитет на съществуващ стопански обект за производство на фракции от инертни материали, енергийния одит препоръчва закупуване и въвеждане в експлоатация на Миеща трошачно-пресевна инсталация. Производствената база на „МЛ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД се намира в гр. Плевен, Западна индустриална зона, където се произвеждат малки обеми фракции за изпълняваните от предприятието строителни обекти. С наличните активи, предприятието произвежда една фракция стерил 0-65 мм с приложение за основи на пътища. При производството на фракциите над 30% от входната суровина се отделя като надситов материал, който се депонира. С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация Миеща трошачно-пресевна инсталация с производителност 250 т/час за преработване на надситовия материал, който с помощта на Мини челен товарач -2 бр ще се подава към бункера Вертикалния ротор. Той се използва за натрушаване на абразивния материал с цел коригиране на формата и постигане на по качествен материал. Натрошения абразивен материал до 51 мм се подава чрез транспортни ленти към тридековото миещо сито, а материала с размери над 51 мм се отделя на депо, от което се подава отново за вторично натрошаване. След пресяване чрез миене на натрошения материал се произвеждат три нови продута - фракции с висока чистота с приложение за производсство на асфалтови смеси: фракция 0-5 мм; фракция 5-15 мм и фракция 15-25 мм. Производственият капацитет на новия актив - Миеща трошачно-пресевна инсталация, ще бъде мин. 250 т/час, при инсталирана мощност до 340 kW. Енергоносителят е ел. енергия. Активът ще бъде с фабрично инсталирана Система за дистанционно проследяване, мониторинг на функциите и разхода на гориво. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Дейността ще се реализира със собствени средства на кандидата.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер“, включена в обследването за енергийна ефективност : С реализиране на дейност 1 капацитета за производство на фракции от инертни материали ще бъде до 250 т/час. Необходимо е обезпечаване на ритмичен и непрекъснат цикъл на работа на Миеща трошачно-пресевна инсталация с високопроизводителни машини. Енергийният доклад препоръчва закупуване на Верижен багер, които ще натрушава допълнително скалния материал чрез хидравлична линия за чук и ще товари инертния материал от депата на вътрешен специализиран транспорт за траспортиране на суровината до инсталираната на производствената площадка Миеща трошачно-пресевна инсталация Предвиденият за закупуване Верижен багер ще работят в рамките на производствената площадка на „МЛ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и ще се придвижват само на територията на предприятието. Активът е с единична инсталирана мощност до 157,00 kW, разход на гориво до 8,00 л/ч. и производителност мин. 225 м3/ч. Активът ще бъде позициониран в непосредствена близост до депата на инертни материали като ще донатрушава големите скални късове и осигурява ритмично суровина за Миещата трошачно-пресевна инсталация като ще се придвижва само на територията на предприятието. Верижният багер имат мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активите са продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини багер“, включена в обследването за енергийна ефективност : За постигане на ресурсна и икономическа ефективност е необходимо да се въведат технологии за оползотворяване на надситовия материал, който след натрошаване на суровината от вертикалния ротор се отделя на депо – над ситов материал с размери над 51 мм Необходимо е закупуване на високотехнологичен актив – Мини багер, който ще ще зарежда отново вертикалния ротор с материала от депото за вторично претрошаване Препоръчаният в енергийния доклад Мини багер ще бъде с инсталирана мощност до 50 kW и обем на кофата мин. 0,18 m3. Новият актив ще зарежда с надситовия материал вертикалния ротор на Миещата трошачно-пресевна инсталация за вторично претрошаване и ще работи в рамките на производствената площадка на „МЛ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Мини багерът е част от технологичния процес за производство на фракции от инертни материали. Активът ще бъде позициониран в непосредствена близост до Миещата трошачно-пресевна инсталация и ще зарежда вертикалния ротор с надситов материал като се придвижва само на територията на предприятието. Машината е оборудвана с двигател, 4 цилиндров, 4 тактов, дизелов, с водно охлаждане; директно впръскване. Мини багерът ще има производителност – мин. 30 м3/час, нисък разход на гориво –3,00 л/час, нисък шум и минимални ремонтни разходи. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 2,26 kWh/м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 26964,55 лева годишно. Мини багерът има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини челен товарач - 2бр.“, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на новата Миеща трошачно-пресевна инсталация чрез осигуряване на поточност на технологичния процес и непрекъснато захранване с инертен материал за първично претрошаване е необходимо закупуване на Мини челен товарач – 2 бр. Препоръчаните в енергийния доклад 2бр. Мини челен товарач ще бъдат с единична инсталирана мощност до 54 kW. Новият актив ще зарежда вертикалния ротор на Миещата трошачно-пресевна инсталация със суровини и ще работи в рамките на производствената площадка на „МЛ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Мини челните товарачи са част от технологичния процес за производство на фракции от инертни материали. Активите ще бъдат позиционирани в непосредствена близост до Миещата трошачно-пресевна инсталация и ще я зареждат с инертни материали за първично претрошаване като се придвижват само на територията на предприятието. Мини челните товарачи се отличава с висока производителност – мин. 49 м3/час за 1 бр., нисък разход на гориво – до 3,5 л/час за 1 бр., нисък шум и минимални ремонтни разходи. С новите активи ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 2,51 kWh/м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 97898,04 лева годишно. Мини челните товарачи имат фабрично инсталирана мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активите са последно поколение и са продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 5 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини багер“, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на новата Миеща трошачно-пресевна инсталация чрез осигуряване на поточност на технологичния процес и непрекъснато експедиране на готовите продукти е необходимо закупуване на Мини багер. Препоръчаните в енергийния доклад Мини багер ще бъде с единична инсталирана мощност до 20 kW. Новият актив ще складиран готовите продукти, произведени от новозакупената по проекта Миеща трошачно-пресевна инсталация и ще работи в рамките на производствената площадка на „МЛ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Мини багерът е част от технологичния процес за производство на фракции от инертни материали. Активът ще бъде позициониран в непосредствена близост до Миещата трошачно-пресевна инсталация и ще експедира непрекъснато готовите продукти като се придвижва само на територията на предприятието. Мини багерът ще бъде с производителност мин. 18 м3/час, нисък разход на гориво – до 3,00 л/час, нисък шум и минимални ремонтни разходи. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 1,50 kWh/м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 21 586,13 лева годишно. Мини багерът има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 6 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Tелескопичен товарач “, включена в обследването за енергийна ефективност: След производството на фракции от Миещата трошачно-пресевна инсталация следва сортиране и складиране на трите нови продукта – фракции от инертни материали. За целта по проекта ще се закупи Tелескопичен товарач,препоръчан в енергийния одит. Предвиденият за закупуване Tелескопичен товарач ще работи в рамките на производствената площадка на МЛ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Tелескопичният товарач ще бъде позициониран в непосредствена близост до Миещата трошачно-пресевна инсталация и складовите площи на територията на производствената база на кандидата и ще сортира и складира произведените фракции като се предвижва само на територията на производствения обект. Производителността на новия Tелескопичен товарач е мин. 140 м3/час при инсталирана мощност до 75 kW и разход на гориво до 4,90 л/час. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 0,35 kW /м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 46 267,04 лева годишно. Tелескопичният товарач има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 7: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на фракции чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупените активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 83 040 kWh/год.
 • Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление: По проекта ще внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на „МЛ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки: Избраният изпълнител, притежаващ лиценз от АУЕР изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Миеща трошачно-пресевна инсталация с производителност 250 т/час; 2. Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер; 3. Мярка 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини багер; 4. Мярка 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини челен товарач - 2бр.; 5. Мярка 5: Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини багер; 6. Мярка 6: Доставка и въвеждане в експлоатация на Tелескопичен товарач; 7. Мярка 7: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма „МЛ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 2 616.05, Достигната стойност: 2 616.05
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 117.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 1 169.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 1 295.98, Достигната стойност: 1 295.98

Финансова информация

2 123 964.80 BGN
1 493 655.36 BGN
1 493 442.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 269 607.05 224 048.31 630 309.44 2 123 964.80
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 269 607.05 224 048.31 630 309.44 2 123 964.80

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Миеща трошачно-пресевна инсталация -1 бр.; Обособена позиция 002: Верижен багер – 1 бр; Мини багер - 1 бр.; Мини багер- 1 бр.; Обособена позиция 003: Мини челен товарач – 2 бр.; Tелескопичен товарач - 1бр., Стойност: 2 089 564.80
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Миеща трошачно-пресевна инсталация -1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Верижен багер – 1 бр; Мини багер - 1 бр.; Мини багер- 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 003: Мини челен товарач – 2 бр.; Tелескопичен товарач - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: Обособена позиция 001: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011 , Стойност: 14 400.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.