English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.002-0100-C03
Подкрепа за независим живот в община Шумен
000931721 ОБЩИНА ШУМЕН
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
11.12.2015
01.02.2016
01.02.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Шумен

Описание

Проект "Подкрепа за независим живот в община Шумен" предвижда създаване и функциониране на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Реализирането на проектното предложение ще гарантира достъп до интегрирани услуги (здравни, социални, психологически) за лицата от целевата група и ще даде възможност за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи на територията на община Шумен и техните семейства. Целеви групи по настоящото проектно предложение са хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Потребителите по процедура "Нови алтернативи" ще бъдат включени в дейностите по настоящия проект след приключване предоставянето на социалните услугите.
Проектното предложение предвижда сформиране на Екип за управление на проекта, който ще организира, координира, изпълнява, контролира и отчита дейностите по проекта за постигане на заложените цели. Екипът за управление на проекта ще се състои от Ръководител, счетоводител и координатор, всеки от които има ясно определени отговорности.
За създаването и функционирането на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, ще се извърши текущ ремонт на общински помещения и ще бъде закупено обзавеждане и оборудване, с цел осигуряване на условия за предоставяне на интегрирани услуги на достъпно място за потребителите. 
За постигане целите на проектното предложение, ще се осигури възможност потребителите да ползват комплексни и интегрирани услуги, съобразно индивидуалните им нужди и желание.
През целия период на проекта ще се извършват дейности по информиране и публичност с цел популяризиране възможностите за предоставяне на комплексни подкрепящи и интегрирани услуги в общността и в домашна среда, и информиране на обществеността за финансовия принос на ЕС.
Дейности
 • Организация, управление и мониторинг на проекта: Изпълнението на дейността цели качествено и ефективно организиране, координиране, изпълнение, контрол и отчитане на цялостната дейност на проекта за постигане на заложените цели. Дейността включва подготовка и изпълнение на дейностите по проекта, съгласно план-графика, а именно: сформиране на екип за управление на проекта, подготовка на график за извършване на процедури по ЗОП, изготвяне на информационен материал с описание на обхвата на интегрираните услуги, условията и реда за тяхното предоставяне. Екипът за организация и управление на проекта ще провежда работни срещи, които се протоколират. Изготвя и процедура за вътрешен мониторинг. Екипът по проекта ще се състои от: ръководител - 1, счетоводител - 1, координатор - 1. - Ръководител: отговорностите му са разписани в т. 9 от Формуляра. - Счетоводител: Извършва счетоводната дейност, необходима за осъществяването на проекта. Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на направените бюджетни разходи по проекта. Води точна и редовна счетоводна отчетност по изпълнението на договора, използвайки подходяща и адекватна електронна система. Участва в отчитането и приемането на извършваните дейности с контрол на финансовите разходи. Подготвя счетоводните документи, необходими за отчитането на изпълнените дейности, съгласно изискванията на ДО. Води счетоводна документация, въвежда и съхранява данни и документи, обезпечава организационно и технически дейностите по проекта и носи отговорност за получените и изразходваните средства. - Координатор: Отговаря за подготовката и изпълнението на дейностите в съответствие с плана за изпълнение на дейностите по проекта. Координира дейностите, обект на външни възлагания. Следи за правилното оформяне на документите по проекта в съответствие с изискванията за публичност. Пряко участва в комуникацията с договарящия орган, изготвя справки и контролира приемането и изпращането на кореспонденцията, свързана с управлението и отчитането на дейностите по проекта. Подготвя документи за междинни плащания и заключителен доклад по договора. Организира и провежда извършването на вътрешен мониторинг и контрол по проекта, изготвя справки и контролира приемането и изпращането на текущата кореспонденция; води входяща и изходяща кореспонденция; води протоколи от работните срещи на екипа; отговаря за съхраняването на документацията по проекта. Пряко участва при изготвяне на технически отчети, извършва и друга техническа дейност. Възнаграждения екип: 37 982 лв. Командировки на екипа: 630 лв. Общо разходи за организация и управление на проекта 38 612 лв. Екипът по проекта ще изработи документация за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители в съответствие с българското законодателство в областта на обществените поръчки, което ще гарантира спазването на принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
 • Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда: В централната градска част на гр. Шумен са налични свободни помещения - общинска собственост, с осигурена достъпна среда за лица със затруднения в придвижването. Помещенията са подходящи за обособяване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, тъй като ремонтирането и оборудването им може да бъде извършено с минимален разход на средства. Това ще осигури ефективна реализация на предвидените в проекта услуги и ще гарантира дългосрочно предоставяне на услуги за социално включване. Дейността предвижда извършване на текущ ремонт на помещения за предоставяне на интегрирани услуги и закупуване на обзавеждане и оборудване. Помещенията, предвидени за предоставяне на услугите се намират в сграда, общинска собственост. Сградата е разположена в центъра на гр. Шумен, с осигурен достъп до помещенията за лица със затруднения в придвижването и с благоприятна инфраструктура. За дейността на Центъра са предвидени три помещения за изграждане на кабинет Управител и социален работник, кабинет психолог, кабинет медицинска сестра и рехабилитатор. Разкриването на центъра в описаната сграда ще гарантира организиране функционирането на дейността, като: прием на документи от кандидат потребители, изработване и съхранение на документация, изготвяне на графици и индивидуални планове, приемане на заявки за потребност от услуги - здравни, социални, психологически и др. В изградения център ще се провежда и индивидуално предоставяне на интегрираните услуги за социално включване в общността - психологическо консултиране, мотивационна подкрепа на потребителите, медицински услуги и консултации, които не се заплащат от НЗОК и др. Сградата се намира в гр. Шумен, на ул."Цар Иван Александър" №81. Сградата е монолитна, състои се от 7 етажа и сутерен, предвидените помещения са три броя и санитарно помещение, разположени на 6 етаж. Сградата е оборудвана с подход за лица с увреждания на централния вход и два пътнически асансьора. Предвижданите ремонтни дейности се налагат поради констатираното лошо състояние на помещенията и се състоят от: стъргане на блажна боя, гипсова шпакловка и боядисване на стени и тавани с латекс; доставка и монтаж на ламиниран паркет; демонтаж и монтаж на ПВЦ прозорци и врати; подмяна на ел. инсталация; ремонт на сервизно помещение, с подмяна на подово покритие, облицовка по стени, тоалетна и мивка и др. За функционирането на центъра по проекта и за създаване на подходяща материална база за предоставяне на социалните услуги, е необходимо да бъде закупено следното обзавеждане и оборудване: бюра, компютърни конфигураци, мултифункционални лазерни устройства, работни столове, посетителски столове, офис стелажи, медицинска кушетка, апарат за кръвно налягане, климатици. Предвиждаме заплащане на режийни разноски на центъра за периода на реализация на дейностите, като: ел. енергия, вода, телефон, интернет.
 • Подбор, назначаване и обучение на персонал за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда: Целта на дейността е да се подбере, назначи и обучи квалифициран персонал за управление на центъра и предоставяне на услугите, както и лица за предоставяне на психолог. подкрепа, консултиране и супервизия на персонала, психолог. и мотивационна подкрепа на потребителите на услугата. Дейността ще се извърши на 3 етапа: 1 етап: Подбор на персонал за управление и предоставяне на услуги в Центъра За организиране и функциониране на Центъра ще се стартира с подбор и назначаване на Управител и социални работници, които ще участват в дейностите по подбор и назначаване на останалия персонал за предоставяне на услугите. Набирането на управител и соц. работници ще се извърши от комисия на база предв. разработена писмена процедура, която включва критериите за подбор и неговите етапи: подбор по документи (молба, диплом, автобиогр., свидетелство за съдимост) и интервю. С одобрените кандидати се сключат ТД съгласно разпоредбите на КТ за срок от 23 месеца във втори проектен месец и за срок от 13 месеца в единадесети проектен месец. Управителя и социалните работници ще участват в цялостното предоставяне на услугите в периода на проекта. През първия месец от назначаването си, ще изработят Правила за дейността на услугата, които ще включват: Процедура за подбор на персонала; Длъжностни характеристики; Правилник за вътрешния ред; задължителна документация; Процедура за организиране и предоставяне на услугата: вход, изход, социални оценки, индивидуални планове, графици и др. документи, съгласно действащото законодателство. 2 етап: Подбор на персонал за предоставяне на услуги и лица за предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала, психологическа и мотивационна подкрепа на потребителите на услугата. В четвърти проектен месец ще стартира подбор на лицата за предоставяне на описаните услуги, а именно: мед. сестри, психолог, рехабилитатори, домашни помощници/санитари, лични асистенти. Подборът ще се извърши по критерии, определени съобразно длъжността /квалификация, опит, мотивация, нагласи за работа с лицата от целевата група и др./, а в дванадесети проектен месец ще извърши отново подбор на домашни помощници/лични асистенти, психолог. Препоръчително е кандидатите да са в трудоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл.68 от КСО. С цел предоставяне на възможност на потребителите да избират желания и необходим асистент, ще бъдат поканени да кандидатстват и назначените лица като Личен асистент по Проект "Нови алтернативи". При подбора и класирането на кандидатите се спазва и изискването за териториална балансираност, с оглед осигуряване на персонал, който да покрива всички населени места в община Шумен, в които ще се предоставят услуги по проекта. Процедурата за подбор на персонал ще се използва през целия период от реализиране на проекта, с цел гарантиране на ефективни и адекватни действия в случай, че възникне необходимост от назначаване на нови лица в центъра. Персоналът ще бъде инструктиран и информиран за безопасност и здравни рискове при неговата специфична работа. 3 етап: Обучение на персонал за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда Целта на обучението на персонала е предоставяне на достатъчен обем знания и умения, които да осигурят практикуване не само в рамките на проекта, но и реализацията на трудовия пазар. Чрез обученията лицата ще получат базисни и специализирани знания за работа, които да им позволят да подпомогнат нуждаещите се деца и възрастни да водят независим живот в собствените си семейства. Обученията са насочени към придобиване на умения базирани върху собствения опит и знания на хората за лично и професионално усъвършенстване. Обучението ще се реализира от обучители, съгласно договор за услуга, чрез прилагането на интерактивни методи на обучение и използване на казуси от практиката. В базовите модули преобладаваща е теоретичната част, а в специализирания – практическата.
 • Осигуряване на достъп и предоставяне на подкрепящи и интегрирани услуги: Дейността цели да се подобри достъпа до социални и здравни услуги и да се постигне независимост и социална интеграция на възрастните и хора с увреждания на територията на община Шумен. Това ще се постигне чрез гъвкаво предоставяне на комплексни подкрепящи и интегрирани услуги в общността и в домашна среда за хора с увреждания /в т.ч. деца/ и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване: 1. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ: дейности за поддържане на личната хигиена, хигиената в жилището, помощ при хранене, обличане и др.; 2. Битови услуги: закупуване на хранителни и продукти от първа необходимост, заплащане на текущи разходи, подготовка на храна и др.; 3. Медицински услуги и рехабилитация: измерване на кръвно налягане, следене на кръвна захар, помощ при приемане на лекарства, предписани от лекар, смяна на превръзки, обработване на рани, рехабилитация в дома на потребителя, обучение на близки на хора с увреждания за извършване на рехабилитация в дома и др.; 4. Административни и социални услуги: съдействие при попълване, подаване и получаване на документи до и от институции, социално консултиране, контакти с институции по заявка на потребителя и др.; 5. Дейности за социална подкрепа и социално включване: помощ в общуването, помощ при осъществяване на социални контакти, придружаване до услуги в общността, обществени сгради, посещения на културни мероприятия и др.; 6. Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите и техните близки. Комплексните услуги ще се предоставят от назначения персонал в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, а именно: социален работник /за услуги по т.4 и 5/, психолог /за услуги по т.6/, медицинска сестра и рехабилитатор /за услуги по т.3/, домашен помощник/санитар и личен асистент /за услуги по т.1, 2, 4 и 5/. Дейността ще стартира през трети проектен месец с подбор на кандидат потребители. Ще бъде публикувана обява на електронната страница на Община Шумен и ще бъде разпространен информационен материал чрез Дирекция "Социално подпомагане", НПО, ЦСРИ за лица с увреждания, Дневни центрове за хора с увреждания, Клубове на пенсионера, кметове и кметски наместници в населените места на община Шумен. Кандидат потребителите или техни законни представители ще подават следните документи: Заявление за ползване на услуги, копия на актуални медицински документи /решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, епикризи и др./, документи за самоличност /за справка/ и др. документи при необходимост и в зависимост от обстоятелствата. Приемът на документи ще се извършва в новоизградения Център от Управителя и социалните работници. Управителя и социалните работници в центъра ще изготвят оценка на потребностите от услуги на всеки кандидат-потребител в 20 дневен срок от подаване на заявлението и на всички потребители по Процедура "Нови алтернативи" през месец март 2016 г. Оценката на потребностите се отразява в Доклад-предложение и е основа за определяне на вида и честотата на предоставяните услуги. Класирането на потребителите се извършва от Комисия, включваща представители на екипа за управление на проекта, екипа на центъра и общинска администрация. При класиране на потребителите ще се взема предвид и териториалното разпределение на кандидатите. Управителя на центъра ще сключи Договор за предоставяне на услуги с потребителя и/или с негов законен представител, в който се посочват: правата и задълженията на страните по договора; описание и срок на предоставяните услуги; условия и начин на прекратяване на договора. Управителя и соц. работници водят досие на всеки един потребител, извършват посещения в дома на потребителите за проследяване качеството на предоставяните услуги и при сигнали и жалби, контролират дейността на персонала и ги консултират при необходимост. Управителя ще бъде отговорен да не се допуска потребители по настоящия проект да получават едни и същи услуги едновременно и по процедура "Нови алтернативи".
 • Информиране и публичност: Цел на дейността е популяризиране възможностите за предоставяне на комплексни подкрепящи и интегрирани услуги в общността и в домашна среда и информиране на обществеността за финансовия принос на ЕС. При изпълнение на дейността ще се съблюдават изискванията на "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020". Информирането на обществеността ще се осъществи чрез: - Организиране и провеждане на пресконференции при стартиране и приключване на проекта. На пресконференциите ще бъдат предоставени информационни материали на участниците. - Изготвяне на съобщения с информация за напредъка на проекта и поместването им на електронната страница на Община Шумен; - Платени публикации в местната преса; - Изготвяне и разпространение на брошури; - Изготвяне и разпространение на плакати; - Поставяне на информационна табела; - Стикери за обзавеждането и оборудването; - Изготвяне на баджове на персонала и екипа; - Рекламни надписи върху работно облекло и материали.
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране и супервизия на персонала, предоставящ социални услуги: Супервизията, консултирането и психологическата подкрепа са значим елемент от дейността на работещите в помагащите професии. Успоредно с работата си имат възможност да говорят, да бъдат изслушани, да разсъждават в обстановка на конфиденциалност. По настоящия проект ще се предоставя психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на назначения персонал за предоставяне на услугите - домашни помощници/санитари, лични асистенти, управител на Центъра, социални работници, мед. сестри и рехабилитатори. Дейността ще се изпълнява изцяло от назначения по проекта психолог в рамките на основните му задължения по трудов договор. Психологическата подкрепа и консултирането ще се извършват при констатирана необходимост и/или заявена нужда от специалистите. Супервизията съчетава елементи и от специализираното консултиране и от психотерапията, тъй като тълкуването на проблемите се извършва на тези две равнища. Така се създават условия за осъзнаване на собственото поведение в професията и свързаните с него чувства, както и за предприемането на конкретни действия за позитивна промяна. Супервизията използва и двата начина на тълкуване, като ги модифицира според основната си цел: да се подобри работната ситуация. Основната цел на супервизията е подобряване на работната ситуация, което включва: - подобряване организацията на работа; - подобряване на работната атмосфера; - нарастване на специфичната за съответното поле компетентност; - психохигиена - превенция и развиване на способност за справяне с вътрешни "замърсявания" в живота на помагащия /самообвинения, самонаранявания, напрежение от живот в общност/; - развиване на способността за съвместна работа. Основни теми, които се обсъждат по време на супервизия: - несправяне със ситуацията при потребители, чиито проблеми не се разрешават; - претоварване с роли; - полето на взаимодействие с клиенти със социални проблеми е многозначно и неспецифично; - поради натрупване на проблеми от различно естество често възниква нужда от рефлексия; - трудноизмеримият успех в професията води до конфликт между специалиста с помагаща професия и управлението; - проблеми, свързани с позицията на власт в отношенията с клиента и на безсилие към причинителите на проблемната ситуация.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги, Целева стойност: 400.00, Достигната стойност: 513.00
Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, Целева стойност: 400.00, Достигната стойност: 513.00

Финансова информация

874 830.00 BGN
874 830.00 BGN
806 578.61 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 131 224.50 0.00 743 605.50 874 830.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 131 224.50 0.00 743 605.50 874 830.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Абонаментни карти за градски транспорт за период от 18 месеца - 15 броя, считано от 01-05-2016, Стойност: 6 480.00
 • Обособена позиция 1: ШУМЕН - ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ ООД
Предмет на предвидената процедура: Доставка на офис-бюра -4 бр., работни столове - 4 бр., посетителски столове 6 бр., офис-стелажи 3 бр.;, Стойност: 1 097.56
 • Обособена позиция 1: ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД
Предмет на предвидената процедура: доставка на медицинска кушетка, Стойност: 342.00
 • Обособена позиция 1: Шумел - М АД
Предмет на предвидената процедура: Доставка на климатици 2 бр., Стойност: 1 491.34
 • Обособена позиция 1: Сатекс ООД
Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърна конфигурация, мултифункционално устройство - скенер, принтер, копир и телефонен апарат, Стойност: 1 600.20
 • Обособена позиция 1: Диджитек ООД
Предмет на предвидената процедура: Въвеждащо и поддържащо обучение на домашните помощници и личните асистенти, които не са преминали обучени в предходни проекти., Стойност: 1 080.00
 • Обособена позиция 1: ДИАНА СТРАХИЛОВА НИНЧЕВА
Предмет на предвидената процедура: 20 януари 2015 г. ЗОП 00138-2015-0001 - „Текущи и аварийни ремонти по детски градини, училища, читалища, културни институти, детски ясли, социални структури и други сгради на територията на община Шумен по обособени позиции”” http://www.shumen.bg/index.html, Стойност: 4 865.61
 • Обособена позиция 1: РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Предмет на предвидената процедура: 20 януари 2015 г. ЗОП 00138-2015-0001 - „Текущи и аварийни ремонти по детски градини, училища, читалища, културни институти, детски ясли, социални структури и други сгради на територията на община Шумен по обособени позиции” http://www.shumen.bg/index.html, Стойност: 4 717.00
 • Обособена позиция 1: АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ ЕТ
Предмет на предвидената процедура: ЗОП 00138-2015-0011 - „Доставка на канцеларски материали, изделия от хартия и консумативи за матрични, струйни и лазерни принтери за Община Шумен и нейните структурни звена по обособени позиции. http://www.shumen.bg/index.html, Стойност: 720.00
 • Обособена позиция 1: ТРАНС КО 04 ЕООД
Предмет на предвидената процедура: ЗОП 00138-2015-0011 - „Доставка на канцеларски материали, изделия от хартия и консумативи за матрични, струйни и лазерни принтери за Община Шумен и нейните структурни звена по обособени позиции. http://www.shumen.bg/index.html, Стойност: 300.00
 • Обособена позиция 1: Августа ЕООД
Предмет на предвидената процедура: ЗОП 00138-2015-0011 - „Доставка на канцеларски материали, изделия от хартия и консумативи за матрични, струйни и лазерни принтери за Община Шумен и нейните структурни звена по обособени позиции. http://www.shumen.bg/index.html, Стойност: 300.00
 • Обособена позиция 1: ДЕДЛАЙН ООД
Предмет на предвидената процедура: ЗОП 00138-2015-0011 - „Доставка на канцеларски материали, изделия от хартия и консумативи за матрични, струйни и лазерни принтери за Община Шумен и нейните структурни звена по обособени позиции. http://www.shumen.bg/index.html , Стойност: 1 680.00
 • Обособена позиция 1: Дедлайн
Предмет на предвидената процедура: 09 декември 2015 г. ПП-0012-2015 „Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Шумен по самостоятелно обособени позиции” , Стойност: 7 223.19
 • Обособена позиция 1: Позиция 4 "Злополука"
Предмет на предвидената процедура: доставка на работна престилка 63 бр., Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: доставка на лични предпазни средства, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: изработка и доставка на материали за информация и публичност , Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: ЗОП 00138-2015-0012 - „Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Шумен”, Стойност: 166 666.00
Предмет на предвидената процедура: ОБ-006 от 31.08.2016Г. Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни услуги за нуждите на Община Шумен , Стойност: 69 960.00
Предмет на предвидената процедура: ЗОП 07-01 "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор балансираща група за нуждите на Община Шумен", Стойност: 1 400 400.00
 • Обособена позиция 1: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор балансираща група за нуждите на Община Шумен"
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали за нуждите на администрацията в Община Шумен, Стойност: 63 762.16
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 Канцеларски материали
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали за нуждите на администрацията в Община Шумен, Стойност: 63 762.16
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 2 Габърчета
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали за нуждите на администрацията в Община Шумен, Стойност: 63 762.16
 • Обособена позиция 1: обособена позиция 3 Кламери
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали за нуждите на администрацията в Община Шумен, Стойност: 63 762.16
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 4 Кутии- класьори за писма, кутии за подреждане и др. подобни изделия.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали за нуждите на администрацията в Община Шумен, Стойност: 63 762.16
 • Обособена позиция 1: обособена позиция 5 Папки
Предмет на предвидената процедура: Доставка на офис бюра -2 бр, работни столове-3 бр, офис - стелажи - 3 бр., Стойност: 1 986.00
Предмет на предвидената процедура: Периодична доставка на тонер касети за мултифункционално устройство Xerox Work Center 3025, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: доставка на нетна активна електрическа енергия, Стойност: 1 400 400.00
 • Обособена позиция 1: доставка на нетна активна електрическа енергия
Предмет на предвидената процедура: Доставка на нетна активна електрическа енергия за Община Шумен и нейните структури, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на нетна активна електрическа енергия за Община Шумен и нейните структури
Предмет на предвидената процедура: ДОСТАВКА НА ДВА БР. КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ЛАЗЕРНО УСТРОЙСТВО И КОНСУМАТИВ, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на лични предпазни средства, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Да извърши въвеждащо и поддържащо обучение на наетите лица по проект "Подкрепа за независим живот в Община Шумен", Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Застраховки "Живот и Злополука" - "Групова застраховка - заболяване и злополука" за 400 лица, "Трудова злополука - задължително застраховане на 118 бр. служители,задължително застраховане на работниците и служителите и "Злополука"-задължително застраховане на 22 лица - доброволно формирование /спасители/, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Позиция 4 "Живот и злополука"
Предмет на предвидената процедура: ЗОП 00138-2015-0011 - „Доставка на канцеларски материали, изделия от хартия и консумативи за матрични, струйни и лазерни принтери за Община Шумен и нейните структурни звена по обособени позиции. http://www.shumen.bg/index.html, Стойност: 300.00
 • Обособена позиция 1: Канцеларски материали
Предмет на предвидената процедура: 02.09.2015 ЗОП 12-05 Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Шумен, Стойност: 166 666.00
 • Обособена позиция 1: Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Шумен
Предмет на предвидената процедура: 27.10.2016 ЗОП 25-01-377 Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни услуги за нуждите на община Шумен, Стойност: 166 666.00
 • Обособена позиция 1: Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни услуги за нуждите на община Шумен

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.