English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0506-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Логел" ООД
130844668 ЛОГЕЛ ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
21.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Перник, Брезник, гр.Брезник

Описание

Основните потребности на фирма "Логел" ООД, свързани с повишаване на енергийната ефективност в предприятието са:
- Нуждата от доставка на нови производствени машини;
- Необходимостта от подобряване на енергийните характеристики на трите производствени сгради на предприятието;
- Установяването на контрол и наблюдение върху енергопотреблението в "Логел" ООД;
- Намаляване на загубите на топлинна енергия през зимните месеци от годината.
Основната задача на настоящото проектно предложение е да удовлетвори именно тези потребности на предприятието-кандидат. В процеса на подготовка на проекта беше извършен Енергиен одит на предприятието, съгласно изискванията на настоящата процедура за кандидатстване, които потвърди горепосочените нужди на кандидата и определи за изпълнение следните енергоспестяващи мерки:
Мярка 1 – Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравлична абкант преса с CNС управление;
Мярка 2 – Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравлична гилотина;
Мярка 3 – Извършване на СМР по сграден фонд;
Мярка 4 – Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ);
Мярка 5 – Изграждане на система за рекуперация на отпадна топлина от вентилационна инсталация.
Чрез изпълнението на настоящия проект, „Логел” ООД ще закупи и въведе в експлоатация съвременно оборудване от висок клас, което се характеризира със значително по-ниско енергийно потребление за единица продукция и по-голяма производителност в сравнение със съществуващото в момента такова. Освен това, топлинните загуби в трите производствени халета на предприятието ще бъдат значително намалени. По този начин реализацията на проекта пряко ще допринесе за постигане на висока енергийна ефективност от дружеството, за високата конкурентоспособност на компанията и нейното устойчиво възходящо развитие. Проектът ще доведе до значително понижение на енергопотреблението и намаляване на оперативните експлоатационни разходи на производствената база.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване - доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравлична абкант преса- мярка 1: „ЛОГЕЛ” ООД е създадена през 2004 г. за производство на индустриални и гаражни секционни врати в партньорство с утвърдени европейски компании. Предприятието се е специализирало в производствота на: Полиестерни товаро-захватни съоръжения; Гаражни секционни врати; Индустриални секционни врати; Пожароустойчиви врати и метални врати. В чат от производствени процес дружеството към момента използва морално и физическо остаряло оборудване. Поради недостатъците на собствен хидравличен абкант, който е значително амортизиран, бенефициентът планира да закупи по настоящия проект нова, енергоефективна, високопроизводителна Абкант преса с СNC управление. Този вид оборудване е описан като мярка 1 от изготвения енергиен доклад.Използваното към момента оборудване се характеризира с изключитело ниска производителност. То е с инсталирана ел.мощност едва 11,00 k и с работна ел.мощност: 9,90 kW (замерване при провеждане на енергийния одит при нормален работен режим). При натовареност 1584 часа/год произведената продукция достига до 751 бр./год., което силно ограничава стабилното развитие на дружеството. Освен това старата машина се характеризира и с висока консумация на енергия, а именно 15 681,6 kWh/год. Предвид гореизброените недостатъци по настоящия проект е предвидено придобиването нова абкант преса. Новата високоефективна машина напълно ще замени използваната към сегашно време амортизирана машина. Новата високоефективна Абкант машина с СNC управление е с независимо управление на 2-та цилиндъра при настройка и регулиране на налягането за различни дебелини на листа, 750 мм ограничител със сачмено-винтова двойка с точност +- 0,1мм и 2 ограничителя с микрометрична настройка. Конструкцията на машината е заварена и прецизно обработена като заварените детайли са освободени от напрежение. За минимално огъване по време на работа горната греда е удължена и подсилена.Държачите за инструмента са сегментни. За безопасното им монтиране има подсигуряващ зъб. Горната основа е разположена вертикално, така че цилиндричните гнезда, буталните гнезда и уплътненията да разпределят вертикалното усилие. Всички хидравлични разпределители работят с 24V. За безопасност разпределителите са оборудвани с индикатори за да се избегне възможността от удар. Електрическата система е базирана на РLC технология, заместваща механичните релета и поддръжката им. По този начин времето за превключване на разпределителите, задвижванията и други електрически компоненти е намалено. Новото оборудване се отличва със следните подобрени тех. характеристики и параметри: Капацитет ton 160 (1600kN) Мощност на двигателя kW 10 и Работна мощност на ел.мотора 4,50 kW Скорост – ход надолу mm/s 100 Скорост – работен ход mm/s 9 Скорост – нагоре mm/s 85 Тегло kg 12 500 Дължина на огъване (A)mm 4100 Разстояние между раменете (B)mm 3550 Ширина (C) mm 1600 Височина на леглото (G )mm 880 Височина на машината (H ) mm 2750 Разстояние между ножодържача и масата (K) mm490 Фиксиран ход (Lp)mm 140 Настройван ход (La) mm 90 Ширина на масата (M) mm 170 Дълбочина на отворите в страните (N) mm 410 Стандарт- CE Единичната производителност на новата преса ще е в пъти по-голяма, което води след себе си много по-нисък разход на енергия за единица произведена продукция. Новият актив ще реализира енергийни спестявания от 97276,79 kWh/год на година. Енергийните годишни спестявания са на стойност: 19067,5983 лв/год. Емисията на СО2 е 79,67 тона/год. Енергийните спестявания са основно в резултат на по-високата производителност и по-ниския специфичен разход на единица произведена продукция на новото технологично оборудване. Ще бъдат елеминирани разходите за подменени части и ремонти на остарялото оборудване. Тези престои са пропусната работа поради остарялата техника. С новата преса престоите за ремонт ще отпаднат и ще се увеличи произведената продукция.
 • Извършване на Строително-монтажни дейности в производствената база на предприятието в гр. Брезник - изпълнение на енергоспестяващи мерки по сграден фонд- мярка 3: Настоящата дейност надгражда и осигурява синергия с другите дейности от настоящия проект "Придобиване на ново производствено оборудване". С изпълнението на дейности по закупуване на съвременно енергоспестяващо оборудване кандидатът ще си осигуря по-добра енергийна и ресурсна ефективност, а с изпълнението на настоящата дейност ще бъдат подобрени енергийните характеристики на производствената база. Обектът на интервенция в настоящата дейност представлява производствената база, която се състои от 3 корпуса (халета). Сградите са проектирани през 70-те години на XX век и са построени и пуснати в експлоатация през 1980 г., като част от бивше военно поделение на територията на гр. Брезник. Конструкцията е монолитна и масивна. Стените са панелни и не са топлоизолирани. Покривът на сградата е наклонен и плосък „топъл” покрив, без неотопляем въздух. Покривът е покрит с бетонни профилни панели, а подът на халетата е директно върху земя. Първият корпус и част от третият корпус на предприятието се отопляват чрез големи печки, изгарящи дърва. Вторият корпус и останалата част от трети корпуси използват за отопление нафтови калорифери. При извършване на обследване за енергийна ефективност на обекта е установено, че загубите на енергия за отопление на производствените халета са най-големи през покривите и стените на сградите. Преди физическото стартиране на дейността, със средства от проекта ще бъде изготвен Инвестиционен проект, съгласно Закона за устройство на територията. В трите халета ще бъдат извършени следните идентични енергоспестяващи мерки: Топлинно изолиране на покрив: Предвижда се топлоизолацията на покрива (за хале № 2 и № 3) да се направи с полагане на минерална вата под покривните панели с дебелина 10 см., включваща в себе си: - Изработка, доставка и монтаж на окомплектовка покрив; - Доставка и монтаж на окачен таван от GKB, два пласта на двойна скара, вкл. шпакловка и боядисване с бял латекс; - Доставка и монтаж на минерална вата над окачен таван с дебелина 10 см. Топлинно изолиране на стени (за всички халета): Предвижда се топлоизолация на фасадни стени да се направи с топлоизолационни стенни термопанели с дебелина 4 см. и полагане на минерална вата - 10 см. под термопанелите, включваща в себе си: - Доставка и монтаж на стенни панели с дебелина 4см.; - Доставка и монтаж на минерална вата под стенните панели – 10 см.; - Изграждане на конструкция за монтаж на панели; - Изработка, доставка и монтаж на окомплектовки около съществуващите дограма и външни врати - поцинкована прахово боядисана ламарина. Всички разходи по извършването на Строително-монтажните работи са включени в Количествено-стойностната сметка и приложената оферта. Чрез изпълнението на дейността, бенефициентът ще подобри енергийните характеристики на трите халета - производствената база на предприятието и ще повиши енергийната си ефективност. По този начин реализацията на проекта пряко ще допринесе за постигане на висока енергийна ефективност от дружеството, за високата конкурентоспособност на компанията и нейното устойчиво възходящо развитие. Също така ще доведе до значително понижение на енергопотреблението, необходимо за отоплението на производствената база. - Дейността се отнася към Мярка 3 от енергийния одит "ECM по сграден фонд "; - Дейността ще се изпълни в 3 основни стъпки: Провеждане на процедура за избор на изпълнител; Сключване на договор с изпълнител и извършване на СМР; Приемане на работата на изпълнителя.
 • Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблениетo (АСМЕ) - мярка 3: Към момента в "Логел" ООД няма изградена АСМЕ, както по отделни производствени сектори и машини, така и за цялата фабрика. Консумацията на електрическа енергия не се проверява спрямо базовите стойности, а във фирмата няма въведено месечно и годишно планиране на енергийната консумация. Анализът на съществуващата ситуация по контрол на енергийната консумация води до следните изводи: •липса на средства за измерване на енергийните и материалните потоци • анализ на информацията за потреблението и производството се прави инцидентно, при увеличаване на цената на заплащаната електроенергия. В този случай не е възможно точно да се установи причината за това повишаване, тъй като се използва само информация от търговското мерене на входа на предприятието. •съществуваща система за събиране и анализ на информация за количество и качество на произведената продукция е на база на производствени дневници, силно зависима от събективния човешки фактор. •фирмата не разполага с отговорник за енергийния мениджмънт в предприятието •ефективност на вземаните решения – решенията се взимат от 1 седмица до 1 месец след установяване на проблем в производството, свързан с повишаване на потреблението на енергия. Тези решения са неефективни, тъй като до отстраняване на проблема фирмата не работи с очаквания производствен капацитет. Въвеждането на мярка, свързана с мониторинг и контрол на енергийната консумация, е необходимо за реализацията на устойчив, оптимален работен процес на предприятието, гарантиране на очакваните енергийни спестявания, както и създаване на условия за допълнителни енергийни спестявания и предпоставки за въвеждане на стандарт ISO 50001 за енергиен мениджмънт. С цел намаляване консумацията на ел. енергия ще бъде въведена АСМЕ за цялата производствена система на "Логел" ООД. Планираната за изграждане АСМЕ представлява: Съществуващата схема на ел. захранване на фабриката се преобразува в два основни ел. кръга със съответната реорганизация на разпределителните ел.табла: - Ел. кръг, захранващ съществуващите машини, апарати и съоръжения, оставащи в експлоатация след реализация на настоящия проект. - Ел.кръг, захранващ новите машини, закупени по настоящия проект. Всеки ел. кръг ще бъде свързан към съответно разпределително ел. табло, в което се монтират елементи на АСМЕ за мониторинг на енергоконсумацията от този ел. кръг. АСМЕ ще отчита потреблението на ел. енергия на входа на производствената система в реално време. Данните ще се отчитат и показват през софтуер и ще се използват за непрекъснат мониторинг, анализ, планиране и управление на енергийните разходи в реално време. Цялата информация ще се съхранява и архивира и при нужда ще може да се използва. Технологичните процеси са енергоинтензивни и управлението им на база информация за енергопотреблението ще доведе до пряко увеличаване на производствения капацитет и ще създаде необходимите предпоставки за въвеждане в практиката на предприятието на стандарт ISO 50001 за енергиен мениджмънт. АСМЕ ще дава ясна представа за това какво е енергопотреблението, използвано от производствената система, с възможност за отчитане произведената продукция (чрез въвеждане на стойността за специфичната енергоконсумация на всеки един отделен продукт), къде са най-големите енергийни и производствени натоварвания, каква е съответната им стойност. С натрупаните данни ще е възможно да се определи реалните енергийни разходи и производство, както и полезни справки и др., в зависимост от предпочитанията и заданието, оформено и въведено в системата. АСМЕ на основните производствени машини ще даде възможност за мотивирано взимане на решения за осъществяване на дейности по навременна техническа поддръжка. Без информация за потреблението на енергия отстраняването на технически и експлоатационни проблеми и създаване възможност за подобряване на организацията на производството се откриват на много по-късен етап, едва след като се установи необосновано увеличаване на разходите за електроенергия.
 • Извършване на консултантски услуги за въвеждане на стандарт БДС EN ISO 50001 за енергиен мениджмънт в "Логел" ООД и Сертифициране на стандарта: Краен резултат от изпълнението на дейността за въвеждане и сертифициране на системата за енергиен мениджмънт ще бъде придобиването на сертификат за въведена система за управление (СУ). Дейността е разделена на 2 поддейности: 1. "Консултантски услуги" и 2. "Сертифициране". Поддейност "Консултантски услуги" ще се изпълни в три етапа: Първи етап - Диагностика на Управлението за съответствие с изискванията на БДС EN ISO 50001(ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS)/EN ISO 50001:2011: - Провеждане на предварителна среща с Ръководителите на структурнати единици от Дружеството. - Провеждане на одит за общо впечатление и извършване на анализ на настоящото състояние по отношение на Управлението на Енергийните Ресурси. - Провеждане на обучение на Ръководството за запознаване със структурата и изискванията на БДС EN ISO 50001(ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS)/EN ISO 50001:2011 и процеса на разработване, внедряване сертифициране, поддръжка и усъвършенстване на Система за Управление на Енергийните Ресурси (СУЕР). - Определяне на специалисти от Организацията за изграждане на Съвет по Управление на Енергийните Ресурси, избор на Упълномощен представител на Ръководството по СУЕР и екип за анализ и оценка на съществуващото състояние и разработване на СУЕР. - Анализ на документите и дейностите, осигуряващи Управлението на Енергийните Ресурси, разкриване на слабите места и определяне на необходимата документация, средства, персонал и обучение, произтичащи от изискванията на БДС EN ISO 50001(ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS)/EN ISO 50001:2011 . - Разработване на програма за разработване, утвърждаване и внедряване на Документите на СУЕР, тяхното анализиране и при необходимост коригиране. Втори етап - Разработване и внедряване на Система за енергиен мениджмънт: - Определяне на Енергийната политика. - Разработване на проект на документите на СУЕР/Наръчник, Процедури и други документи при необходимост/. - Преглед на разработените документи и утвърждаването им от Ръководството. - Внедряване на разработените и утвърдени Документи от СУЕР. - Провеждане на предварителни одити на внедрените Документи от СУЕР – Наръчник, Процедури и други документи. - Провеждане на обучение на Ръководството и персонала относно СУЕР. - Редовно внедряване на СУЕР в дружеството. - Консултации по определяне и изпълнение на коригиращи и превантивни действия по време на внедряването на СУЕР. - Съвместно провеждане на планов вътрешен одит на цялата СУЕР. Трети етап – Провеждане на Преглед от Ръководството: - Подготовка за провеждане на Преглед от Ръководството. - Провеждане на Преглед от Ръководството с оценка на възможностите за подобрение на СУЕР. Поддейност "Сертифициране" ще се изпълни в два етапа, като вторият ще продължи след края на проекта и няма да бъде финансиран с пари от проекта: 1-ви етап Процедура на сертифициране (Първа година) - Подготовка на одита - Провеждане на одита одит първа фаза; 1,20 дни с 1 одитор (проверка на документацията и на готовността за сертифициране, планиране на одита) одит втора фаза; 2,30 дни разпределени на 1 одитор - Работа след одита (оценка на коригиращите мерки, изготвяне на доклада) - Сертифициране (оценка и утвърждаване на процедурата, изготвяне и регистриране на сертификата) 2-ри етап Контролни одити (един път годишно през следващите две години) - Подготовка на одита (проверка на документацията, планиране на одита) - Провеждане на одита (одит на място в предприятието; 1,17 дни разпределени на 1 одитор) - Работа след одита (оценка на коригиращите мерки, изготвяне на доклада) - Сертифициране (оценка и утвърждаване на процедурата)
 • Изграждане на система за рекуперация на отпадна топлина от вентилационна инсталация- Мярка 5 (Дейността не е готова): Към момента в производствените сгради на предприятието-кандидат няма изградена система за рекуперация на отпадна топлина. Няма изградена и вентилационна система за обмен на въздуха в цеховете. Настоящата дейност ще се реализира в производствено хале 2 се отоплява чрез калорифери, изгарящи дизелово гориво. Предлаганата мярка представлява система за рекуперация на отпадна топлина само от новоизградена вентилациона система в Производствено хале 2. В случая, вентилационната система е принудителна механична (с напорен вентилатор на входа и смукателен вентилатор на изхода) и общообменна за конкретен производствен цех. Мярката е осъществена чрез използване на отпадна топлина от производственото помещения, която се изхвърля през зимния отоплителен сезон и минава през рекуператор, който връща чист атмосферен затоплен въздух в работното помещение чрез вентилационна система. Рекуперацията е процес, при който отработеният въздух се използва за затопляне или охлаждане на пресния въздух. Затопленият или охладен въздух преминава през топлообменник и затопля или охлажда свежия атмосферен въздух. По този начин се редуцират разходите за отопление и охлаждане, като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния студен външен въздух през зимата и обратно, през лятото. Рекуператорът е устройство, чрез което се извършва повторно използване на топлината или на студа във вентилационните системи. Дейността се отнася към Мярка 5 от енергийния одит "Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина". Направено е моделно изследване на енергоконсумацията, извършено чрез метода от БДС EN ISO 13790. На база на него е установено: - Коефициента на полерзно действие на рекуператора е 70%. - Преди въвеждане на мярката потребената енергия за отоплителната вентилация е 12 635 kWh/год. - След въвеждане на мярката при к.п.д. на рекуператора 70%, енергоконсумациятя намалява на 3 820 kWh/год. - Получават се 8 815 kWh/год. енергийни спестявания. Изчислението на намаляването на емисии на CO2 в резултат на изпълнението на препоръчаната мярка е направено като спестената енергия е коригирана с коефициента на емисионен фактор за електрическа енергия (0,267 кgCO2/kWh), като полученият резултат при обща очаквана годишна икономия на електрическа енергия от 8 815 kWh/год в спестени емисии СО2 е 2,35 тона/год.: (8 815 kWh/год * 0,267 кgCO2/kWh) ÷1000 = 2,35 тона спестени емисии CO2/год Икономическият ефект ще бъде: 8 815 kWh/год * 0,18997 лв/kWh = 1 674,59 лв/год. 0,18997 лв/kWh – цена на топлоенергията от дизелово гориво, без ДДС. Срокът на откупуване на Мярката е изчислен на 3,1 год.: PB = 5 200 лв ÷ 1 674,59лв/год. = 3,1 год.
 • Публичност и визуализация на проекта: Съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013, проектът предвижда дейности за информация и публичност, с цел популяризиране на получената финансова подкрепа от ЕС, чрез ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Всички дейности за информация и комуникация по проекта ще бъдат съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Дейността за публичност и визуализация има за цел да оповести проекта, неговите цели, дейности, резултати и финансираща институция. За целта ще бъдат реализирани следните дейности: - На интернет страницата на кандидата (http://www.ivko-industry.com/) ще бъде налична цялата информация за проекта (снимки, публикуване на резултатите за проекта, информация за финансовата подкрепа на проекта от ЕС, чрез ОП "Иновации и конкурентоспособност" и др.) - Дизайн, изработване и монтаж на постоянна обяснителна табела (информационна табела) с информация за проекта 50 х 70 см., изработена от устойчив материал. Информационната табела ще бъде монтирана на входа на едно от производствените халета в гр. Брезник - Изработване на информационни PVC стикери - Стикерите ще бъдта поставени на видно място върху повърхността на новозакупеното по проекта оборудване Предвижда се изпълнението на дейността да стартира през първия проектен месец с избор на изпълнител и сключване на договор с него. Времетраенето на дейността е с продължителност 18 и обхваща целия период на изпълнение на проекта.
 • Енергийно обследване по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване): Съгласно 13.1 от Условията за кандидатстване, за да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Дейността по изготвяне на енергийния одит в Логел ООД е извършена преди подаване на проектното предложение от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Целта на обследването е изчисляване на обобщените енергийни характеристики на енергозахранване и енергопотребление, намиране на енергоемки точки в производството и разработване на енергоспестяващи мерки, както и необходимите капиталови вложения за тях. Енергийният одит е изготвен по образец на АУЕР и включва: 1. Резюме на доклада. 2. Увод. 3. Препоръчани мерки за повишаване на енергийната ефективност. 4. Очаквани спестявания и план на изпълнение на мерките. 5. Оценка на съответствието с действащите разпоредби и законодателство за опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. 6. Рентабилност на проекта. 7. Допълнителни ползи от проекта. 8. Справка за годишно потребление на енергия. В резултат на извършеното енергийно обследване се предлагат следните енергоспестяващи мерки: - Мярка 1. Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравлична абкант преса; -Мярка 2. Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравлична гилотина -Мярка 3. ECM по сграден фонд -Мярка 4. Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблениетo -Мярка 5. Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина В резултат на изпълнението на мярката одитът предвижда: - Коригирано годишно потребление на енергия на предприятието за годината, приета за представителна (КГП): 1 171 792,75 kWh/год. - Годишни спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки (ГС): 689 527,87 kWh/год.. - Планирани енергийни спестявания за цялото предприятие в резултат от изпълнението на проекта (ПЕС): 58,84 % - Фактор на енергийни спестявания (ESR) общо: 69,07% Изготвянето на доклад за енергийно обследване на фирмата ще служи за управление на рационалното използване на енергийните ресурси във фирмата. Това обуславя извършването на тази дейност като предпроектна, крайният резултат от която е: -По-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствени процеси в кандидатстващото предпирятие; -Повишаване на енергийната ефективност и засилване на конкурентоспособността на предпирятието чрез постигане на по-ниски производствени разходи; -Насърчаване на предприятието към инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция; -Цялостно подобряване в бизнес и производствените процеси, допринасяйки за подобряване на производителността. Дейността и разходите са извършени преди подаване на проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура.
 • Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравлична гилотина- мярка 2: Дружеството разполага със стара гилотина модел, която е остаряла технологично, енергийно неефективна и нископроизводителна.Инсталирана ел. мощност е 11,6 kW. Средно през старото оборудване се обработва продукция- 751 бр./год при работни часове 1584 ч/годишно. Консумираната енергия за годината избрана за представителна възлизат на 16536,96 kWh/год, а специфично потребление 22,019 kWh/бр. Поради пълната амортизация на използваната хидравлична гилотина, „Логел” ООД желае да я замени напълно с нова, енергоефективена, високопроизводителена Хидравлична гилотина – предмет на инвестицията. Новата високоефективна машина напълно ще замени използваната към сегашно време амортизирана машина. Електрическата система на машината е базирана на РLC технология, заместваща механичните релета и поддръжката им. По този начин, времето за превключване на разпределителите, задвижванията и други електрически компоненти е значително намалено. Всички клапани, релета и изключватели са с контролери на 24 V. Всички разходи по доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на двете нови машини са включени в офертната цена.Чрез изпълнението на дейността, бенефициентът ще закупи и въведе в експлоатация съвременно оборудване от висок клас, което се характеризира със значително по-ниско енергийно потребление за единица продукция и по-голяма производителност в сравнение със съществуващото в момента оборудване. По този начин реализацията на проекта пряко ще допринесе за постигане на висока енергийна ефективност от дружеството, за високата конкурентоспособност на компанията и нейното устойчиво възходящо развитие. Също така ще доведе до значително понижение на енергопотреблението и намаляване на оперативните експлоатационни разходи. - Инвестицията ще допринесе към проекта чрез повишаване на енергийната ефективност и намаляване на производствените разходи на кандидата и благодарение на следните техничечки параметри на новото оборудване: Капацитет на рязане (за стомана ST 37(≤450N/mm2) mm 6 Капацитет на рязане (за стомани с якостна х-ка(≤700N/mm2) mm 4 Дължина на рязане mm 4060 Мощност на мотора kW 10 Хидравлични притискачи брой 23 Брой рязания в минута бр./min 14 Обем на резервоара за хидравлично масло Lt 160 Обхват на ограничителя mm 750 Мощност на ел. мотора задвижващ ограничителя kW 0,37 Тегло на машината kg 9400 Широчина на машината (A) mm 4305 Издаденост на пулта за управление (B)mm 430 Широчина на машината (C) mm 1560 Дължина на предпазните решетки (E) mm 1200 Издаденост на линеала (D) mm 430 Височина на работния плод (G) mm 900 Височина на машината (H) mm 1750 PLC управление Обща работна ел.мощност 4,14 kW Стандарт CE Единичната производителност на новата гилотина ще е в пъти по-голяма, което води след себе си много по-нисък разход на енергия за единица произведена продукция. Новият актив ще реализира енергийни спестявания от 103 529,1705 kWh/год. Енергийните годишни спестявания са на стойност: 20293,1507 лв/год. Емисията на СО2 е 84,7904 т./год.. Енергийните спестявания са основно в резултат на по-високата производителност и по-ниския специфичен разход на единица произведена продукция на новото технологично оборудване. Ще бъдат елеминирани разходите за подменени части и ремонти на остарялото оборудване. Тези престои са пропусната работа поради остарялата техника. С новата преса престоите за ремонт ще отпаднат и ще се увеличи произведената продукция.

Индикатори

Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 246.85, Достигната стойност: 246.85
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 689.53, Достигната стойност: 689.53
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

501 611.10 BGN
357 317.77 BGN
356 140.39 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 303 720.10 53 597.67 144 293.33 501 611.10
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 303 720.10 53 597.67 144 293.33 501 611.10

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на Хидравлична абкант преса - 1 брой- Мярка 1 и Доставка на Хидравлична гилотина - 1 брой- мярка 2, Стойност: 224 900.00
 • Обособена позиция 1: 1. Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравлична абкант преса - 1 брой
 • Обособена позиция 2: 2. Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравлична гилотина - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Извършване на Строително-монтажни дейности в производствената база на предприятието в гр. Брезник, Стойност: 234 541.10
 • Обособена позиция 1: Извършване на Строително-монтажни дейности в производствената база на предприятието в гр. Брезник
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта (Табела и стикери), Стойност: 2 750.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта (Табела и стикери)
Предмет на предвидената процедура: Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията, във връзка с извършването на СМР на производствената база на предприятието, Стойност: 7 200.00
 • Обособена позиция 1: Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията, във връзка с извършването на СМР на производствената база на предприятието
Предмет на предвидената процедура: Доставка на консултантски услуги за въвеждане на стандарт БДС EN ISO 50001 за енергиен мениджмънт, Стойност: 7 800.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на консултантски услуги за въвеждане на стандарт БДС EN ISO 50001 за енергиен мениджмънт
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблениетo (АСМЕ)- хардуерна част- комплект 1- мярка 4 и Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблениетo (АСМЕ)-софтуерна част- бр 1- мярка 4 , Стойност: 6 020.00
 • Обособена позиция 1: Изграждане на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблениетo (АСМЕ)- хардуерна част- комплект 1- мярка 4 и Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблениетo (АСМЕ)-софтуерна част- бр 1- мярка 4
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на Система за рекуперация на отпадна топлина от вентилационна инсталация-мярка 5 - 1бр., Стойност: 5 200.00
 • Обособена позиция 1: Изграждане на Система за рекуперация на отпадна топлина от вентилационна инсталация-мярка 5 - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на стандарт БДС EN ISO 50001 за енергиен мениджмънт, Стойност: 7 200.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на стандарт БДС EN ISO 50001 за енергиен мениджмънт
Предмет на предвидената процедура: Разходи за извършване на енергиен одит по Приложение Б от насоките за кандидатстване по процедурата , Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Разходи за извършване на енергиен одит по Приложение Б от насоките за кандидатстване по процедурата

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.