English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0295-C01
Подобряване на енергийната ефективност в ИКО ООД
101017313 ИКО ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
29.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Разлог, гр.Разлог

Описание

Целта на настоящото проектно предложение е да се повиши енергийната ефективност и производствения капацитет на „ИКО“ ООД чрез подмяна на морално остарялото и ниско енергийно ефективно производствено оборудване на предприятието с ново, високо енергийно ефективно и с повишена производителност. Предвижда се и изграждането на екосъобразна система за осветление, фотоволтаична система за собствени нужди и система за мониторинг на електропотреблението. Като резултат от изпълнението на посочените мерки ще се редуцира обема на изразходваната енергия и този на промишлени отпадъци от производството, а така ще се спомогне за опазването на околната среда и подобряване на конкурентоспособността на „ИКО“ ООД. 
Конкретните мерки, предвидени за изпълнение, включват закупуването на 3 бр. нови машини (многодисков циркуляр за надлъжно рязане; обработващ център с цифрово управление; циркуляр с наклоняем шпиндел 0-45°), които да заменят употребата на 8 бр. съоръжения (2 бр. банцизи; 2 бр. абрихт-щрайхмус машини; 2 бр. циркуляри, 1 бр. оберфреза, 1 бр. калибровъчен шлайф). Също така се предвижда замяната на силно амортизирания водогреен котел на дървесина към сушилнята с нов стоманен котел на твърдо гориво, както и подмяната на съществуващите осветителни тела с нова осветителна система, която се характеризира с по-висока енергийна ефективност и по-дълъг живот. Предприятието възнамерява да въведе и система за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия, както и автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Изграждането на нова фотоволтаична инсталация за собствени нужди допълнително ще допринесе за намаляването на общите енергийни разходи и опазването на околната среда. Очакваните икономии се равняват на 219065kWh/год. спестена енергия, респективно 94,5t/год. въглеродни емисии по-малко. Това прави стойността на фактора на енергийни спестявания (ESR) 51,3%, а планираните енергийни спестявания за цялото предприятие в резултат от изпълнението на проекта (ПЕС) са 46,3%.
Дейности
 • Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект чрез придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов многодисков циркуляр за надлъжно рязане - 1 бр. (мярка 1)).: В изпълнение на енергоспестяващата мярка ще бъде закупен и пуснат в експлоатация следния актив: нов многодисков циркуляр за надлъжно рязане -1 бр. Той ще замени сега ползваните ниско енергийно ефективни и морално остарели 2 бр. банцига. В момента в процеса „надлъжно рязане” доизсушените дъски се разкрояват на размери по дължина на два банцига (лентовидни триони за рязане на дървен материал), производство на Машстрой Троян с ел. мощност 7,5 kW всеки. Машините са на повече от 25 години, силно амортизирани. На двата банцига могат да обработят общо до 0,6 m3 детайли на смяна с двама работници. За 2015 г. производството на двата банцига е 104 m3 детайли/год., с разход на енергия от 15470 kWh/год., при работен режим от 2947 часа/година. В следствие на планувано повишение на производството, разходът на енергия за двата банцига при новите реалности би бил 40129 kWh/год. при режим на работа 7644 часа/год. Предвидената енергоспестяваща мярка е подмяна на двата банцига с 1бр. нова високоефективна машина: многодисков циркуляр за надлъжно рязане. Новата машина ще обработва до 3 m3 детайли на смяна само с един работник, вместо с двама, както е досега и ще постига производство от 269,78 m3 детайли/год. Със закупуването на предложената инвестиция по проекта “ИКО“ ООД очаква да намали разхода на енергия с 30823 kWh/год., тъй като предложеният нов циркуляр е с по-добри технически характеристики и намалява броя на работните часове близо пет пъти. Спестената електроенергия респективно ще доведе до намаляване на въглеродните емисии с 25,2 t/год. Така описаната мярка има фактор на енергийни спестявания (ESR) в размер на 76,8 %. Стъпки за реализация на настоящата дейност: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнител: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 6-ти месец; 4. Доставка и въвеждане в експлоатация на машината: от 7 до 12 месец.
 • Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект чрез придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова машина: високоефективен обработващ център с цифрово управление - 1 бр. (мярка 2)).: В изпълнение на енергоспестяващата мярка ще бъде закупен и пуснат в експлоатация следния актив: високоефективен обработващ център с цифрово управление. Той ще замени три от досега ползваните ниско енергийно ефективни и морално остарели съоръжения: 2 бр. дървообработващи машини абрихт-щрайхмус за рендосване КТ 400 и КТ 321, с ел. мощност съответно 0,375 kW и 0,4 kW и 1 бр. оберфреза с ел. мощност 7 kW. Съоръженията абрихт-щрайхмус са на повече от 20 год. и се използват за четиристранно рендосване на нарязаните детайли до необходимите размери. Общата производителност на двете абрихт-щрайхмус машини при 2357 работни часа годишно е 0,6 m3 обработени детайли на смяна с двама работници. На повечето детайли и елементи е необходима допълнителна обработка на ръбовете, което налага всеки ръб на детайлите да се обработи на оберфреза с производителност 0,6 m3 детайли на смяна при 884 работни часове годишно. За 2015 г. крайното производство (след обработка с оберфрезата) е 78 m3 детайли/год. Оптимизирането на процеса чрез въвеждането на обработващ център с цифрово управление ще намали специфичния разход за производство на единица продукция с 47,1% и от 78,3 kWh/m3 детайли ще стане на 41,45 kWh/m3 детайли. Новата машина предлага възможности за използване на набор от различни инструменти при обработката на детайлите, автоматичната смяна на инструмента и прецизност при управлението, което способства за извършването на комплексна, прецизна и бърза обработка на разнообразни детайли. Обикновено с понятието обработващ център се описва почти всяка пробиваща и фрезоваща машина, в чиято конструкция е включена система за автоматична смяна на инструмента и работна маса за обработвания детайл. В повечето случаи тези машини са оборудвани с цифрово-програмно управление (ЦПУ), благодарение на което процесите по обработка на детайлите се управляват посредством компютърна програма, която изпълнява редица функции. Центровете с ЦПУ се отличават с по-висока производителност, надеждност и точност. Отличителна особеност на обработващите центровете с ЦПУ е и високата степен на автоматизация на процеса, а повишената прецизност намалява количеството дефектна продукция. Поради това, новата машина ще позволи обработването на до 3 m3 детайли на смяна с един работник, което е 5 пъти повече от сегашните възможности при нуждата от само един работник вместо от двама. При планувано повишаване на производството със 159%, въвеждането на така предложената мярка ще има за резултат намаляване на разхода на енергия с 7457 kWh/год., което ще означава и 6,1 t/год. въглеродни емисии по-малко. Факторът на енергийни спестявания (ESR) от прилагането на мярката е 47,1 %, а нововъведението ще повиши и конкурентоспособността на предприятието, тъй като производствените разходи ще се намалят значително. Освен предвидените енергийни спестявания, компанията ще редуцира и неенергийните си разходи, в т.ч. за експлоатация на съоръженията (2075 лв./година от ножове за абрихт и 2335 лв./год. от ремонти на старите машини; за бракувани дъски, неотговарящи на изискванията (7203 лв./год.) и за труд (4800 лв./год. от спестяване на половин надница от един работник). Стъпките за реализация на настоящата дейност са следните: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнител: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 6-ти месец; 4. Доставка и въвеждане в експлоатация на машината: от 7 до 12 месец.
 • Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект чрез придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова машина: циркуляр с наклоняем шпиндел 0-45°- 1 бр. (мярка 3)).: В изпълнение на енергоспестяващата мярка ще бъде закупен и пуснат в експлоатация следния актив: нов циркуляр с наклоняем шпиндел 0-45°, който ще замени три от досега използваните машини за дървообработка: шлайф калибровъчен Challenge 223/B Viet Spa (год. на производство: 2002) – 1бр.; циркуляр ЦУ 121 – 1 бр. (год. на производство: 1974); и форматен циркуляр Formatovaci Pila FP 315 WMaster – 1 бр. (год. на производство: 2006). Получените след фрезоването детайли се нарязват и се обработват допълнително – т.нар. процес на „напречно рязане“, който в момента се извършва от двама работници и включва използването на изброените по-горе 3 бр. машини. Процесът на „напречно рязане“ следва следната последователност: 1.Четиристранно калиброване на всеки детайл на калибровъчния шлайф (всеки детайл се пуска четири пъти). Машината има производителност 0,6 m3 детайли на смяна съобразно големината на размерите; 2. Следва напречното рязане на циркуляр ЦУ 121 с производителност 0,3 m3 детайли на смяна; 3. Процесът се финализира с обработката на материала на форматен циркуляр с производителност 0,3 m3 детайли на смяна. Закупуването на предложения нов актив ще оптимизира процеса на „напречно рязане“, тъй като 3 бр. машини се заместват с една и това ще се отрази в намаляване на специфичния разход за производство на единица продукция с 69,6% - от 421 kWh/год. ще стане 128 kWh/год. Като доказателство за подобрената енергийната ефективност от изпълнението на мярката и взимайки предвид плануваното повишаване на производствения капацитет с 2,5 пъти, “ИКО“ ООД планува да намали разхода на енергия с 32 593 kWh/год. и отделените вредни въглеродни емисии с 26,7 t/год. Понижаването на енергийната интензивност ще се реализира при фактор на енергийни спестявания (ESR) от 69,6 %. Като допълнителна полза от нововъведението ще е и повишената конкурентоспособност на предприятието, тъй като производствените разходи ще се намалят в значителен размер. Освен предвидените енергийни спестявания, компанията ще редуцира и неенергийните си разходи, в т.ч.: за експлоатация на съоръженията (1427лв./година от закупуване на инструменти (фрезери), 1038 лв./год. от ремонти и 1167 лв./год. от консумативи (масло и филтри за компресор)) и за труд (4800 лв./год. от спестяване на половин надница от един работник). Стъпките за реализация на настоящата дейност са следните: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнител: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 6-ти месец; 4. Доставка и въвеждане в експлоатация на машината: от 7 до 12 месец.
 • Повишаване на енергийната ефективност на съществуващ стопански обект чрез изграждане на нова фотоволтаична (PV) инсталация за собствени нужди (дейността ще бъде извършена чрез доставка, монтаж и пуск на нова фотоволтаична (PV) инсталация за собствени нужди с мощност 30,09 kWp (мярка 4)).: В предприятието има оформени четири цеха: - Цех №1 Основен производствен - Цех №2 Довършване и опаковане - Цех №3 Склад за плоскости - Цех №4 Складиране на дървен материал и готова продукция В изпълнение на енергоспестяващата мярка, на покрива на цехове №2 и №З ще бъде изграден следният актив: нова фотоволтаична (PV) инсталация с мощност 30,09 kWp за собствени нужди. Подобна инсталация в момента не съществува, а изграждането й ще намали енергийните разходи на предприятието като същевременно ще спомогне за опазването на околната среда, тъй като ще се използва възобновяем източник на енергия. Фотоволтаичната система ще позволи генерирането на електрическа енергия от слънчевата светлина чрез помощта на специални модули (светлинни панели) като при преработката няма да се отделят вредни газове в атмосферата и няма да се изхвърлят отпадъци. Системата ще се състои от 102 бр. модули с единична мощност 295 Wp; 2 бр. инвертори с аресторен кит; комплект конектори, кабели, носеща конструкция, заземителна инсталация, защитно табло и др., включени в предвидената доставка. В обхвата на доставката също така ще бъдат включени монтажа и пуска на PV системата, в т.ч. изграждането на: мълниезащитна инсталация; носеща конструкция на таблата и инверторите; електрически кабелни връзки между инверторите и защитното табло и между таблото и точката на присъединяване към съществуващата инсталация и др.. Предложеното нововъведение ще осигури на предприятието 16,39% от досега нужната за производство електроенергия или 36000 kWh/год. Във финансово отношение спестяванията ще се равняват на 7301 лв./год. Намаляването на разхода електроенергия от конвенционалните електроцентрали също така ще редуцира отделянето на вредните въглеродните емисии с 29,5 t/год. и в дългосрочен план значително ще намали вредните за околната среда влияния. Факторът на енергийни спестявания от мярката (ESR) е изчислен на 76,5%. Стъпките за реализация на настоящата дейност са следните: 1. Подготовка за избор на изпълнители: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнители: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договори с избраните изпълнители: през 6-ти месец; 4. Доставка, инсталиране и пуск: от 7 до 18 месец.
 • Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект чрез придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново оборудване: стоманен котел на твърдо гориво с възможност за работа на въглища и дървесна биомаса - 1 бр. (мярка 5)).: В изпълнение на енергоспестяващата мярка ще бъде закупен и пуснат в експлоатация следния актив: нов високоефективен стоманен котел с мощност 116 kW, който да замени старият и амортизиран котел, който се ползва сега. Към момента, водогрейният котел на твърдо гориво за подгряване на гореща вода за сушилнята често се поврежда и всяка година по три пъти се повтарят следните дейности: демонтаж, изнасяне с мотокар от сушилнята, демонтаж на външна облицовка, заварки на течовете по тръбния сноп, обратен монтаж. Котелът е произведен в МЗ Разлог през 2002г., с мощност 75 kW и 79% КПД. Номиналният капацитет на съществуващата сушилня тип Incomac, модел ICD 50S е 50 m3 дъски. Обичайно процесът на доизсушаване продължава 25 дни за буковите дъски и 15 дни за иглолистните. За 2015 год. вложените калибровани дъски са 60 m3 букови и 70 m3 иглолистни. Новият актив ще бъде стоманен котел на твърдо гориво с възможност за работа на въглища и дървесна биомаса. С новите реалности и плануваното увеличение на производството със 159%, вложените калибровани дъски ще бъдат увеличени на 155,6 m3 букови и 181,6 m3 иглолистни, а процесът на доизсушаване значително ще се намали: до 16,2 дни за букови и до 9,7 дни за иглолистни дъски. Със закупуването на предложения актив по проекта “ИКО“ ООД ще намали разхода си на енергия с 53371 kWh/год., а това ще доведе и до намаляване на въглеродните емисии с 2,3 t/год. Факторът на енергийни спестявания (ESR) от мярката е 22,4 %. Стъпките за реализация на настоящата дейност са следните: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнител: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 6-ти месец; 4. Доставка и въвеждане в експлоатация на актива: от 7 до 12 месец.
 • Повишаване на енергийната ефективност на съществуващ стопански обект чрез доставка и монтаж на осветителна система, състояща се от LED прожектори, LED камбани и улични LED осветители (мярка 6).: В изпълнение на енергоспестяващата мярка ще бъде закупена и инсталирана светодиодна (LED) осветителна система.Тя ще замени досега използваните конвенционални осветителни тела в различните цехове и участъци на предприятието. Светлинната ефикасност на LED лампите е най-голяма от всички светлинни източници. Новите осветителни тела ще се характеризират с висок светлинен поток - 95-100 lm/W, докато при лампите с нажежаема нишка той е 12-15 lm/W, а при луминесцентните – около 50 lm/W. Това, заедно с много по-малкото нагряване на LED лампите (за разлика от лампите с нажежаема нишка, те не увеличават температурата в помещенията), определя КПД между 25 и 35%. Общият резултат е осигуряване на желана сила на светлината с десет, а понякога и с повече пъти, по-малък разход на електроенергия. Така например 12 W LED може да дава светлинен поток колкото 150 W лампа с нажежаема нишка. Животът на предвиденото ново LED осветление е 30 000 часа или 3,42 год. непрекъсната работа. Компанията обаче използва осветлението само в определени часове, като външното осветление свети по средно 9 часа/ден, а осветителната инсталация в четирите производствени цеха - по 2 часа/ден. При деветчасов работен режим на ден експлоатационният срок на LED лампите става 9,13 год., а при двучасов – 41,1 год. Това е доста по-дълго от живота на лампите с нажежаема нишка, чиято продължителност е средно 1500 часа или само 2 месеца при непрекъсната работа. Експлоатационният срок на LED-лампите е несравнимо по-голям от този на лампите с нажежаема нишка и е причина осветителните тела с LED да се считат за „вечни”. Дългият срок на експлоатация позволява запояването на LED в осветителните тела вместо завиването им като обикновена лампа, а така се избягват повреди поради лоши контакти, независимо от причините за възникването им. Също така, при светодиодното осветление няма опасност от внезапно изгаряне на крушката, както е при лампите с нажежаема нишка. С течение на времето, LED лампите просто намаляват силата на светлина си и постепенно изгасват, като се избягва неудобството от внезапното изгасване на осветлението. Светодиодите са и значително по-устойчиви на удари и вибрации, тъй като нямат чуплив стъклен балон, нито тънка нишка, която да се къса. Допълнителен плюс на предложените светодиодни лампи е, че те не съдържат живак и са 100% рециклируеми. Изчислените очаквани резултати за подобряването на енергийната ефективност на “ИКО“ ООД от изпълнението на мярката са намаляване на разхода на енергия с 2853 kWh/год. и на въглеродните емисии с 2,3 t/год., при фактор на енергийни спестявания (ESR) от 30,3 %. Стъпките за реализация на настоящата дейност са следните: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнител: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 6-ти месец; 4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системата: от 7 до 12 месец.
 • Повишаване на енергийната ефективност на съществуващ стопански обект чрез оползотворяване на остатъчната топлинна енергия от аспирация чрез рециркулация (дейността ще бъде извършена чрез закупуване, монтаж и пускане в експлоатация на центробежна вентилаторна система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия от аспирация чрез рециркулация - 1 бр. (мярка 7)).: В изпълнение на енергоспестяващата мярка ще бъде закупена и пусната в експлоатация нова центробежна вентилаторна система с едностранно засмукване за чист или слабо замърсен въздух. Тя ще оползотворява остатъчната топлинна енергия от аспирацията (всмукване, изтегляне на въздух) от цех №1 чрез рециркулация. Съществуващото положение към момента е следното: В Цех №1 има монтирана аспирационна система. Тя се обслужва от центробежен вентилатор тип ВНСН 4 с дебит 4500 м3/ч, напор 1200 Pa и инсталирана мощност 2,5 kW. Системата засмуква въздух от двете абрихт-щрайхмус машини, калибровъчния шлайф и форматният циркуляр, след което подава въздуха в бункер за дървесни отпадъци, разположен извън цеха. В зимен режим системата засмуква въздух от цех №1 с температура 15°C и го изхвърля в околната среда. На мястото на изхвърления въздух неорганизирано постъпва външен въздух, който се нуждае от затопляне. Отоплението в цех №1 се осъществява чрез изгаряне на иглолистни и букови изрезки в печка за твърдо гориво, която работи с ниско КПД (65%). За 2015 г. аспирационната система е работила 1260 часа като загубата на топлина от изхвърления с аспирацията въздух е 27405 kWh/год. Новата вентилаторна система ще е с дебит 4500 м3/ч, свободен напор 700 Pa и инсталирана мощност 2,2 kW. Функцията на предложеният нов актив ще е да подаде затопленият въздух от аспирацията след напускане на бункера за дървесни отпадъци обратно в цеха. Въздухът ще бъде охладен след преминаването през бункера, но ще притежава енталпия, значително по-висока от тази на външния въздух. По този начин ще се намалят загубите на топлина от изхвърляния въздух и ще се оползотворява част от остатъчната топлина в цех №1. Със закупуването на предложената инвестиция по проекта, “ИКО“ ООД очаква да намали разхода на енергия с 53124 kWh/год. като факторът на енергийни спестявания (ESR) от мярката е 74,7 %. Стъпките за реализация на настоящата дейност са следните: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнител: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 6-ти месец; 4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системата: от 7 до 18 месец.
 • Повишаване на енергийната ефективност на съществуващ стопански обект чрез въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (дейността ще бъде извършена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за енергиен мониторинг - 1 бр. (мярка 8)).: В изпълнение на енергоспестяващата мярка се предвижда въвеждането на автоматизирана система за енергиен мониторинг в предприятието, състояща се от хардуер и софтуер. Това ще предостави възможност на ръководство да получава своевременни и обективни данни за електропотреблението, за да може да предприеме действия за оптимизиране на разхода на ел. енергия, както и да повиши енергоефективността на производството. Към момента „ИКО” ООД не следи разхода на енергия и не поддържа база данни за потребление на ел. енергия и гориво, нито междинна информация за производството на отделните машини. Единствен източник на информация за енергийните разходи са счетоводните справки за общото потребление по фактури. След въвеждането на новата система, електроенергията ще се измерва от електрически мрежови анализатори и измерените стойности ще се предават към т.нар. концентратор на данни (Remote Terminal Unit – RTU), които ще бъдат монтирани в четирите съществуващи електротабла, трите електромера и фотоволтаичната инсталация. Ще се покрива измерване на общото електропотребление, потреблението на четирите цеха и добивът от фотоволтаичната система. Данните ще се запазват във вид на CSV файл на SD карта в самото RTU или на PС по Ethernet кабел. Потребителят ще може да получава файла с данни и на персонален компютър през съответно четящо устройство за SD карта. На базата на събраните данни потребителят ще може да попълва собствени форми за справки за консумираната електроенергия. Системата ще генерира автоматично и предварително дефинирани форми за консумираната електроенергия. Данните ще се събират през подходящ зададен интервал. RTU има вграден WEB сървър, в който ще се реализира визуализация в реално време на измерените електрически мощности, текущи стойности на електроенергията, графично представяне на стойностите във вид на графики. Достъпът може да е от всяко устройство (PC, смартфон и др.) от локалната мрежа или от VPN мрежа на предприятието. Предлаганата система може да се разширява с измерване и архивиране на консумацията на горива, вода, топлоенергия и др. ресурси, използвани в производствения процес. Очакваната инвестиция за изпълнение на мярката включва 8 бр. електрически мрежови анализатори (3 бр. за електромерите; 4 бр. за цеховите табла и 1 бр. за фотоволтаичната инсталация); 24 бр. токови трансформатори за монтаж на DIN шина; концентратор за събиране, визуализиране, архивиране и запис на данни, графики (трендове); изготвяне на приложна програма за обекта и внедряване. Въвеждането на описаната система за автоматизиран енергиен мониторинг в „ИКО” ООД ще позволи на ръководството да следи в реално време електропотреблението във всеки отделен цех, както и да прави справки за различни периоди от време. Наред с ежедневното въвеждане на произведената продукция от всяка машина, за кратко време може да се натрупа достатъчна информация за определяне на специфичното потребление на ел. енергия в цеховете и да се изготвят норми за разхода на енергия в съответствие със зададената производствена програма, спазването на които да бъдат сведени като отговорност на ръководителите на цехове. Световната практика показва, че най-често чрез автоматизираните системи за енергиен мониторинг може да се постигнат икономии на енергия между 5 и 8 %. Ефективното и целенасочено анализиране на информацията, заедно с предприемане на постоянни активни мерки от ръководството, в много случаи достига и до 10 % икономии. Предвид на това, както и на сериозните намерения на ръководството с въвеждането на автоматизираната система за енергиен мониторинг и стандарт за енергиен мениджмънт ISO 50001, може да се реализират съществени икономии на енергия в съответствие с резултатите от световната практика. Очакваните икономии на електрическа енергия вследствие на Мярка 8 се оценяват на 2844 kWh/год., при фактор на енергийни спестявания (ESR) от 6%.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на БДС EN ISO 50001 (като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му).: Като част от дейността кандидатът планира въвеждането и сертифицирането на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001. Внедряването на този стандарт има за цел да позволи на „ИКО“ ООД да въведе системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление. Въвеждането на този стандарт се очаква да доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Стандартът залага изискването за внедряване на енергиен мониторингов план и анализ на енергийната ефективност. Чрез внедряването на ISO 50001 ще бъдат определени изискванията за система за управление на енергията за „ИКО“ ООД за разработване и въвеждане на енергийна политика, определяне на цели и планове на действие, които да взимат под внимание законовите изисквания и информация, свързани с използването на значително количество енергия. Тази система за енергийно управление ще позволи на кандидата да постигне своите ангажименти (заложени в политиката на дружеството), да предприеме действия, необходими за подобряване на енергийната му ефективност и да покаже съответствието на системата с изискванията на този международен стандарт. Опитът на фирмата показва, че стандартът е търсен като условие и при възлагане на поръчки от страна на чуждестранни контрагенти, което ще допринесе за разширяване на интернационализацията на кандидата и повишаване на неговата конкурентоспособност. В рамките на въвеждането на системата ще бъде извършен анализ на състоянието, който ще се реализира съвместно между кандидата и външна специализирана фирма. Целта е да се диагностицират процесите, да се определи настоящото състояние на организацията и степента на съответствие с изискванията на стандарта. В резултат на анализа ще се определят всички необходими за прилагане към системата документи. Системата за управление /СУ/ ще бъде структурирана и документирана по начин, осигуряващ съответствие между приложимия стандарт и сложността на процесите. След въвеждане на системата, представители на външната фирма ще проведат вътрешен одит за оценка на съответствието на внедрената система и при необходимост ще бъдат направени корекции в документираните изисквания. След въвеждането на системата ще се премине към акредитирана сертификация по стандарт ISO 50001, която ще се проведе от сертифицирана фирма и включва следните етапи: - одит за адекватност – ще има за цел да установи доколко използваната документация съответства на изискванията на стандарт ISO 50001, като на този етап ще се определи точния обхват и граници на системата за управление; - одит за съответствие – ще има за цел да провери доколко процесите в организацията отговарят на описаното в документацията и дали дейностите се извършват в съответствие със стандартите. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители от 1 до 2 месец; 2. Въвеждане на система за управление на околната среда, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 – от 3 до 8 месец вкл.; 3. Сертификация по стандарт БДС EN ISO 50001 – от 9 до 12 месец вкл.
 • Услуги за извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност").: Осъзнавайки необходимостта от въвеждане на енергоспестяващи и енергийно ефективни технологии в дейността на дружеството, ръководството на „ИКО” ООД се обърна към фирми, вписани в публичния регистър по чл.60, ал.1 от Закона за енергийната ефективност, от които избра една за изпълнител на енергийното обследване и изготвяне на доклад, с оглед приложимото законодателство към юни 2016 г. - събиране на три конкурентни оферти, съдържащи техническо и ценово предложение. Трите оферти бяха оценени по критерий "най-ниска цена" за изготвяне на доклад за енергиен одит на „ИКО” ООД по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване). Трите оферти бяха оценени и беше изготвено мотивирано решение с обосновка за избор на изпълнител. С избраният изпълнител беше сключен договор за извършване на обследване за енергийна ефективност (енергиен одит), а след това беше изготвен доклад за резултатите. След извършеното обследване на дейността на дружеството, екипът одитори предложи пакет мерки за подобряване на енергийната ефективност, чието изпълнение е залегнало в настоящия инвестиционен проект. Докладът от енергийното обследване е изпратен за разглеждане от АУЕР на 5 август 2016 г., като АУЕР е издала Становище за съответствие на енергийния одит с вписано одобрение на енергийния одит № BG16RFOP-382 / 15.09.2016 г. Стъпките за реализиране на дейността бяха следните: - Избор на изпълнител - през 1 месец; - Подписване на договор и извършване на енергиен одит - през 2 и 3 месец.

Партньори

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 94.50, Достигната стойност: 94.50
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 219.06, Достигната стойност: 219.06

Финансова информация

450 209.00 BGN
321 186.30 BGN
321 173.30 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 273 008.35 48 177.95 129 022.70 450 209.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 273 008.35 48 177.95 129 022.70 450 209.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на активи: Обособена позиция 1: Многодисков циркуляр за надлъжно рязане - 1 бр. Обособена позиция 2: Обработващ център с цифрово управление - 1 бр. Обособена позиция 3: Циркуляр с наклоняем шпиндел 0-45° - 1 бр. Обособена позиция 4: Фотоволтаична (PV) инсталация с мощност 30,09 kWp - 1 бр.", Стойност: 371 108.57
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на активи: Обособена позиция 1: Многодисков циркуляр за надлъжно рязане - 1 бр
 • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на активи: Обособена позиция 2: Обработващ център с цифрово управление - 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на активи: Обособена позиция 3: Циркуляр с наклоняем шпиндел 0-45° - 1 бр.
 • Обособена позиция 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на активи: Обособена позиция 4: Фотоволтаична (PV) инсталация с мощност 30,09 kWp - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги по въвеждане на стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 7 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги по въвеждане на стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги по сертифициране по стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги по сертифициране по стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за изготвяне на енергиен одит, Стойност: 18 200.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за изготвяне на енергиен одит
Предмет на предвидената процедура: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Стоманен котел на твърдо гориво с възможност за работа на въглища и дървесна биомаса - 1 бр. ", Стойност: 3 950.00
 • Обособена позиция 1: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Стоманен котел на твърдо гориво с възможност за работа на въглища и дървесна биомаса - 1 бр. "
Предмет на предвидената процедура: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (хардуер и софтуер) - 1 бр.", Стойност: 12 640.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (хардуер и софтуер) - 1 бр."
Предмет на предвидената процедура: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Осветителна система, състояща се от LED прожектори, LED камбани и улични LED осветители - 1 бр.", Стойност: 18 270.00
 • Обособена позиция 1: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Осветителна система, състояща се от LED прожектори, LED камбани и улични LED осветители - 1 бр."
Предмет на предвидената процедура: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Центробежна вентилаторна система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия от аспирация чрез рециркулация - 1 бр.", Стойност: 3 410.00
 • Обособена позиция 1: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Центробежна вентилаторна система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия от аспирация чрез рециркулация - 1 бр."
Предмет на предвидената процедура: "Извършване на СМР, свързано с въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична (PV) инсталация с мощност 30,09 kWp - 1 бр. ", Стойност: 10 630.43
 • Обособена позиция 1: "Извършване на СМР, свързано с въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична (PV) инсталация с мощност 30,09 kWp - 1 бр. "

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.