English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-0870-C01
По-добри и безопасни условия на труд в "ГЕЛАК" ООД
121002176 ГЕЛАК ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
07.06.2018
07.06.2018
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Основната цел на проектното предложение е подобряване на работната среда в "ГЕЛАК" ООД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието. 
За изпълнението на целите на проекта, ще бъдат реализирани следните дейности:
1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в "ГЕЛАК" ООД;
2. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите на "ГЕЛАК" ООД, чрез осигуряване на средства за колективна защита;
3. Организация и управление на проекта;
4. Информиране и публичност по проекта.
Управлението, мониторинга и отчитането на проекта ще бъде изпълнено съгласно Ръководство за изпълнение на договори за БФП по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.
В съвременните условия постигането на по-висока производителност на труда и по-конкурентоспособна и ефективна работна сила изисква прилагане на иновативни форми на организация на труда и управление на човешките ресурси. Най-ценният капитал за едно дружество е именно човешкия. Затова действията в посока на превенция и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания е от особена значимост за дружеството и неговото развитие. Подобряването на безопасните и здравословни условия на труд са както основна част от целите на настоящото проектно предложение, така и са залегнали в общата и специфични цели на схема BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД".
Дейности
 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в "ГЕЛАК" ООД;: Целта на дейността е да се разработи и въведе система за развитие на човешките ресурси в "ГЕЛАК" ООД, която да включва възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и въвеждане на практики за удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Във връзка с успешно изпълнен проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. е изготвен и анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Предприятието се стреми да използва модерни практики за оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси, тъй като самата стратегия за развитие на предприятието изисква организационни промени от различен характер. В момента липсва разработена и приета система, която да е фокусирана към въвеждането на гъвкави форми на заетост за оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и за въвеждане на практики за удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Пазарът на труда в България е силно конкурентен, тъй като в последните години има много твърда тенденция към рязко намаляване на подготвени кадри, особено в по-малките населени места. Считаме, че разработването, адаптирането и въвеждането на система за развитие на човешките ресурси в предприятието, която включва възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и въвеждане на практики за удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители ще ни подпомогне в привличането и задържането на квалифицирани млади работници и служители, както и в запазването на утвърдените професионалисти над 54 години. Дейността ще се изпълни по следния начин: 1. Оценка на актуалната система за управление на човешките ресурси - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии за управление на човешките ресурси, системи за безопасност и здраве, анализ на програмите за вътрешни обучения и развитие на човешкия капитал, анализ на статистиката за наети и напуснали лица ( продължителност на заемане на дадена длъжност, причини за напускане и т.н.); 2. Обосновка. След формулиране на изводи от събраната информация се разработват предложения за система за развитие на човешките ресурси в предприятието, която включва възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и въвеждане на практики за удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. 3. Разработване. Ще се разработят и предложат конкретни мерки съобразно анализираната и оценена информация, заедно с процедурни наръчници към тях, както и програма на необходимите обучения във връзка с въвеждането на новата система. Тези документи ще бъдат предоставени на ръководството на предприятието за съгласуване преди да се оформят в окончателен вид. 4. Въвеждане. Избраният изпълнител за дейността ще проведе обучение на ръководството на предприятието как да въвеждат в практиката новата система. 5. Приемане от ръководните органи и включване във вътрешни процедури на компанията на разработените в дейността промени и нововъведения по отношение на управлението и развитието на човешките ресурси. След приключването на всички обучения, ръководството на предприятието ще издаде специфична разпоредба за официалното въвеждане на новата система за развитие на човешките ресурси в предприятието, целяща оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и въвеждане на практики за удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите на "ГЕЛАК", чрез закуруване на колективни средства за защита: Целта на дейността е да се подобри работната среда в "ГЕЛАК" ООД, чрез закупуване на колективни предпазни средства. Фирма „Гелак” ООД изгражда нови улични водопроводи и канали, съпътсващите ги съоръжения, както и извършва аварийна поддръжка и ремонт на улични канализационната системи. При направа на изкопи във връзка с осъществяване на горепосочените дейности винаги се налага използването на инвентарни системи за укрепване на изкопи. Към момента фирмата разполага с инвентарни укрепващи системи тип „Бокс” с размери 3,50м./2,60м. позволяващи укрепване на изкопи с дълбочина до 4,00м., които от части са амортизирани. Един от основните рискове, съпътстващ дейността на работниците на Кандидата при изпълнението на техните професионални задължения е свързан с изкопите – падане на работниците, както и свличане на земни маси, застрашаващи живота и здравето им. Придобиването на колективните средства за защита (боксове за укрепване), предмет на настоящото проектно предложение, значително ще обезопаси работната среда и ще редуцира травматизма при работниците. В проектното предложени е се предвижда да бъдат закупени и доставени следните колективни средства за защита, които са от различен тип: Леко стоманено укрепване тип „Бокс” Серия 100 2 броя с размери : 2,00м./2,00 м.; 1 брой с размери: 2,50м./2,50м.; 2 броя с размери: 3,00м./2,00м.; Олекотена подпора с опростен монтаж - 16 броя допълнително; Стандартно стоманено инвентарно укрепване тип „Бокс” Серия 300: Предимства - Здрава, издръжлива укрепваща конструкция за бързо боксово укрепване на изкопи, Използване на метода -“изкопаване и спускане”, може да се използва и при високи стойности на земния натиск, Стабилна връзка между шпиндела и укрепителното платно за по-добро боксово укрепване на изкопа, Бърз монтаж и демонтаж чрез проста система от скоби, По-голяма дълбочина на укрепвания изкоп чрез използване на надстройка. Боксовото укрепване на изкопи серия 300 е подходящо за укрепване на канализация, както и при укрепване на по – дълбоко положен водопровод. 3 броя с размери : 3.00м. / 2.60м.; Инвентарна система със стоманени шпунтови елементи 1 брой за укрепване на дълбочина до 6,00м. и дължина 3,42м.; 1 брой за укрепване на дълбочина до 6,00м. и дължина 4,42м.; Система за укрепване на изкопи при направа на шахти 4 броя ъглови трегери с надстройка за дълбочина на укрепване 6м.; 8 броя платна (3,5х2,40м) ; Инвентарна укрепителна система с подвижни подпори (линейно укрепване): Предимства - Линейната укрепителна система е перфектна за проекти с комбинация от трудни условия и може да бъде използвана в повечето случаи, в които обикновените системи за укрепване на изкопи са неприложими или не достигат необходимата сигурност. Предназначена за големи изкопни работи, намиращи се близо до съществуващи сгради или активни пътища, без да се причинява хлътване. Системата за линейно укрепване на изкопи предлага допълнителна сила и позволява повече пространство за изкопните работи и поставянето на тръби. Компактният размер и централната позиция на подвижната подпора предлага оптимално пространство за работа по време на всички работи по укрепването на изкопа. Във всяка фаза на процеса на монтаж или демонтаж, подвижната подпора е ситуирана в толкова ниска позиция, че багерът, дори и с малко рамо, винаги е в състояние да работи спокойно и без пречки. 6 броя релси 750 – L=5,50м.; 8 броя платна (3,5х2,40м); 8 броя платна (3,50х1,40); 3 броя подвижни подпори ( пълни комплекти за ширини на изкопа до 5м.). Необходимостта от закупуването е от изключително важно значение за обезопасяване на работниците при изпълнение на всекидневните им задължения. Изготвената оценка на риска на "ГЕЛАК" ООД, както и предписаните мерки за предотвратяване и намаляване на рисковете за служителите на дружеството при изпълнение на техните трудови задължения, потвърждава съответствието на проектното предложение с идентифицираните нужди и проблеми на целевата група.
 • Организация и управление на проекта: Целта на дейността "Организация и управление" е успешно управление и изпълнение на проекта. Реализирането на тази дейност има изключително важно значение за постигане на заложените по проекта цели и резултати. С цел успешното реализиране на проекта, в рамките на дейността „Организация и управление на проекта“ ще бъде избран външен изпълнител, като при избора ще бъдат спазени всички разпоредби на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. и Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. С избрания изпълнител по дейността ще бъде сключен договор за услуга, като в него ща бъдат детайлно описани задълженията и отговорностите във връзка с успешното изпълнение на проекта. Непосредствено след подписването на договора с избрания изпълнител ще се организира встъпителна среща между ръководството на "ГЕЛАК" ООД и експертите отговорни за изпълнението на проекта от страна на избрания изпълнител. Предмет на встъпителната среща е да се определят начините за комуникация и да се уточнят задачите и отговорностите, с оглед ефективност на изпълнението на дейностите. С оглед успешното изпълнение на проектните дейности и постигане на заложените цели се предвижда провеждането на регулярни срещи, на които да се докладва напредъка на изпълнението на проекта, възникнали затруднения и намиране на решения за тяхното преодоляване, разпределянето на задачите и планирането на предстоящи дейности. Основните отговорности на изпълнителят по дейността "Организация и управление" ще бъде: -Извършването на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта. Избора на изпълнителите ще бъде определен съгласно действащото законодателство, ПМС № 118 от 20.05.2014 г. и Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Също така ще осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици. При избора на изпълнители ще бъдат спазване принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация;качественото изпълнение на дейностите и правилното изразходване на предвидените в бюджета средства; -Изготвянето и представянето на искане/искания за междинно плащане и за окончателно пращане, заедно с междинни доклади за напредъка и заключителен доклад; -Изготвянето на техническите доклади и финансови отчети за напредъка на проекта; -Съхранението на документите съгласно нормативните изисквания; -Водене на точна и редовна документация на проекта и за запазване поверителността на всички предоставени документи, информация и др. материали; -Прилагането на мерки за информиране и публичност, съгласно "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020"; -Предприемане на всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси при реализиране на проекта; - Навременното и точно изпълнение на препоръките от проведени проверки на място и одити върху изпълнението на проекта; Проектът ще бъде управляван, администриран и отчитан според изискванията и насоките за изпълнение на проекти, финансирани по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД", както и според държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност. За изпълнението на дейността по проекта ще бъдат закупени материали, консумативи и други материални активи необходими за изпълнение на дейностите по организация и управление на проекта. В името на опазването на околната среда по проекта ще се закупи и използва 100 % рециклирана хартия. По-ниското й тегло представя идеята за по-ефективно използване на природните ресурси.
 • Информиране и публичност: Целта на дейност "Информиране и публичност" е да се осигури публичност и информиране на обществеността за основните цели, дейности, очаквани и постигнати резултати от изпълнението на проекта. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността като за целта ще бъдат спазвани стриктно изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., публикуван на интернет страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. При всички мерки за информация и комуникация по проекта изрично ще се оказва съфинансирането от ЕС. В настоящото проектното предложение са предвидени следните методи за осигуряване на информиране и публичност: 1. Публикации на интернет-страницата на "ГЕЛАК" ООД - 3 броя - Първата публикация ще бъде направен в рамките на два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна помощ и ще съдържа подробна информация за одобрения за финансиране проект. Втората публикация ще бъде публикация след първата година от изпълнението на проекта и ще съдържа информация за напредъка по проекта. Третата публикация ще бъде направена към края на проекта и ще съдържа информация за постигнати резултати от изпълнението на проекта. 2. Табела - 1 брой. Табелата ще бъдат разположени на видно за обществеността място във офиса, в които ще се изпълняват дейности по проекта. В него ще се споменава финансовата подкрепа от Европейският съюз съдържа информация за проекта; 3. Информационни брошури - 600 броя. В началото на изпълнението на проекта ще бъдат изработени и отпечатани 300 бр. информационни брошури, които ще съдържат информация за сключеният договор, заложените дейности по проекта, цели на проекта, целевата група по проекта и друга информация. Брошурите ще бъдат разпространени в началото на проекта сред целевата група и всички заинтересовани лица и институции. Останалите 300 бр. информационни брошури ще бъдат изработени и отпечатани към края на изпълнението на проекта. Информационните брошури ще бъдат изработени и отпечатани на рециклирана хартия и ще имат за цел информиране на целевата група и обществеността за изпълнение на проекта, за неговата реализация и постигнатите резултати. 4. Публикации в регонални вестници – 2 бр.: Първата публикация ще отрази информация за проекта и стартирането му. Втората публикация ще бъде направена в края на изпълнението на проекта, която ще отразява постигнатите резултатите от изпълнението на дейностите по проекта. 5. Стикери - 63 бр. Стикерите ще бъдат поставени на подходящо място на закупеното по проекта оборудване. На стикера ще бъдат визуализирани емблемата на ЕС, упоменаването на "Европейският съюз", наименованието на съфинасиращия фонд, общото лого на програмен период 2014-2020 г. и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ. Всички документи, създадени по време изпълнението на проекта ще съдържат необходимите реквизити съгласно "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020" .

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 93.00, Достигната стойност: 93.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

381 833.81 BGN
381 833.81 BGN
378 957.89 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 57 275.07 0.00 324 558.74 381 833.81
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 57 275.07 0.00 324 558.74 381 833.81

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Предоставяне на услуги по организация и управление по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008-0870-C01 „По-добри и безопасни условия на труд в "ГЕЛАК" ООД“ по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ към Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020“", Стойност: 32 740.00
 • Обособена позиция 1: „Предоставяне на услуги по организация и управление по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008-0870-C01 „По-добри и безопасни условия на труд в "ГЕЛАК" ООД“ по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ към Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020“"
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите на "ГЕЛАК", чрез закупуване на колективни средства за защита , Стойност: 325 004.18
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите на "ГЕЛАК", чрез закупуване на колективни средства за защита

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.