English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0417-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Лазер Плюс" ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
02.03.2018
02.03.2018
29.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Пловдив, гр.Пловдив

Описание

Чрез реализацията на проекта се цели да бъде удовлетворена потребността на "Лазер Плюс" ЕООД от подобряване на енергийната ефективност на предприятието при разширен производствен капацитет и намалени производствени разходи.

Обща цел на проекта: Постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на „Лазер Плюс” ЕООД чрез изпълнение на  мерки за подобряване на енергийната ефективност и капацитет.
Специфичните цели:
1.	Постигане на 89,24% планирани енергийни спестявания(ПЕС) в предприятието чрез закупуване на високопроизводителен и енергоефективен дълготраен материален актив – 1бр., съгласно препоръчана енергоефективна мярка в извършен енергиен одит.
2.	Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънд по стандарт ISO 50001 за подобряване на енергийното управление и ефективност.

Планираните дейности, чрез които ще се постигнат посочените специфични и обща цел са:
1. Доставка и въвеждане в експлоатация на машина за фибер лазерно рязане- 1бр.(препоръчана мярка 1)
2. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.
Проектът се основава на препоръките от извършения енергиен одит по образец, изготвен за целите на процедурата.

В резултат на изпълнението на посочените дейности „Лазер Плюс” ЕООД ще постигне следните основни резултати:
1.	Реализирани енергийни спестявания в предприятието в резултат от изпълнения проект : 1 506 645 kWh/год
2.	Спестените емисии CO2/год: 1 233,94 тона.
3.	Увеличен производствен капацитет: 1177%
4.	Общо енергийни и неенергийни спестявания: 628 668,00 лв/год
5.	Подобрено енергийното управление и ефективност чрез въведена и сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.

Подобрената енергийната ефективност на предприятието и разширен производствен капацитет ще доведат до намаляване на производствени разходи и ще гарантират устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието .
Дейности
 • Доставка и въвеждане в експлоатация на машина за фибер лазерно рязане- 1бр.(препоръчана мярка 1): Ще бъде закупена и въведена в експлоатация Машина за фибер лазерно рязане- 1бр. Посоченият актив ще допринесе за изпълнението на проекта по следния начин: 1. Ще се повиши енергоефективността на дейността на кандидата - 25.62 - Механично обработване на метал (код по КИД 2008) при разширен капацитет на съществуващия стопански обект. Закупуването на Машина за фибер лазерно рязане- 1бр. се базира на препоръка от извършен енергиен одит по образец - препоръчана мярка 1 . Дейността по закупуването на Машина за фибер лазерно рязане- 1бр. е с потвърден ефект енергийни спестявания(фактор на енергийни спестявания ESR) от 94,77%, съгласно обследването за енергийна ефективност. За представителната 2014г. съществуващото оборудване, предназначено за изпълнение на производствената операция лазерно рязане е с голям енергиен разход и ниска производителност. Използвани са 4бр. машини за лазерно рязане с обща производителност 133 149бр/год. при 124 488kWh/год. консумирана електрическа енергия за производствения етап. Специфичният разход на енергия за единица продукция през същата година е 0,9350 kWh/бр. Планираната за закупуване по проекта Машина за фибер лазерно рязане е със силно оптимизирана технология и с подобрена енергийна ефективност, водеща до понижаване на консумацията на енергия и увеличен производствен капацитет. Новата машина ще може да произвежда 1 700 313 бр./год продукция при 83 148 kWh/год. консумирана електрическа енергия за производствения етап. Специфичният разход на енергия за единица продукция ще бъде 0,0489 kWh/бр. Предвижда се съществуващите машини да останат в експлоатация и да бъдат използвани, тъй като има предварителни договорености за голям брой поръчки. Предвиденият за закупуване по проекта актив представлява ДМА, който е необходим за изпълнението на мярка, включена в обследването за енергийна ефективност и ще обезпечи производствения етап: лазерно рязане на детайли/сувенири, който ще се извършва при по-голяма производителност и по-нисък разход на електрическа енергия. Предвид гореописаното, чрез реализирането на дейността ще се постигне първата специфична цел на проекта. Ще бъде намален с 94,77% специфичният разход на енергия за единица продукция и ще се постигнат 89,24% планирани енергийни спестявания(ПЕС) в предприятието. Дейността на кандидата ще бъде по-енергоефективна и екологосъобразна, което доказва, че активът е пряко свързан с постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност. 2. Ще бъдат намалени производствени разходи вследствие на високата енергоефективност и производителност на предвидената за закупуване по проекта машина и предприятието ще реализира: 2.1 Енергийни спестявания; 2.2 Неенергийни спестявания от: - намалявяне на отпадъка от производството на 1-ца продукт; - намаляване на разхода за амортизации на 1-ца продукт; - намаляване на разхода за заплати и осигуровки на 1-ца продукт. Подобрената енергийната ефективност на „Лазер Плюс” ЕООД при увеличен производствен капацитет и намалени производствени разходи ще гарантира устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието(обща цел на проекта). 3. В допълнение чрез изпълнението на дейността ще се постигне и намаление на отпадъка при производството на 1- ца продукт и положителен екологичен ефект върху природните ресурси(аргументация се съдържа в т. 11.2 на настоящия формуляр). За обслужването на новозакупения актив ще бъде разкрито 1 бр. ново работно място. Бенефициентът ще спази изискванията за публичност и информираност съгласно указанията в "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.", като разходите за публичност и визуализация ще бъдат за сметка на бенефициента. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец вкл.) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител(5-ти месец) 3. Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на актива(от 6-ти до 8-ми месец вкл.).
 • Извършване на енергиен одит по образец - 1бр.: Дейността включва Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) и вече е изпълнена, съгласно изискванията. Енергийният одит е извършен от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност под № 00026/22.12.2015г.- "Енеркон" ЕООД. Чрез изпълнението на дейността е спазено изискването за допустимост на предложения проект - проектът се основава на препоръките от извършения енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата. По извършеният енергиен одит е получено "Становище за съответствие на енергиен одит № BG16RFOP-192 / 26.08.2016 г." с вписано одобрение на доклада от Изпълнителния директор на АУЕР. Дейността е изпълнена съгласно изискванията, разписани в "Условия за кандидатстване", "Условия за изпълнение" и приложимата нормативна база. Стъпки, през които премина изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител 2. Сключване на договор с избрания изпълнител 3. Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), подписване на предварителен „Приемо-предавателен протокол за услуги“(за приемане на документите от енергийния одит) и представянето му за одобрение от АУЕР 4. Извършване на корекции, изискани от АУЕР 5. Получаване на Становище за съответствие на енергийния одит (съгласно Приложение В) с вписано одобрение на енергийния одит. 6. Подписване на „Приемо-предавателен протокол за услуги”“(при финализиране на договора, след получено становище от АУЕР) и издадени разходооправдателни документи съгласно изискванията на процедурата.
 • Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001(като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на ISO 50001 и сертифициране на ISO 50001): Дейността включва изпълнение на следните услуги: 1. Консултанстска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 - 1бр. 2. Консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 - 1бр. Прогнозна стойност на услугите: 1. Консултанстска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 - 5500лв. 2. Консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 - 5000лв. Дейността ще допринесе за изпълнението на проекта по следния начин: - ще подобри енергийната резултатност за постигане на бърз ефект, чрез най-добро използване на свързани с енергията активи, при едновременно намаляване на разходите за енергия и консумацията на енергия. - ще подпомогне предприятието за по-пълноценно използване на енергоемките активи; - ще улесни прозрачността/ комуникацията относно управлението на енергийните ресурси; - ще насърчи най-добрите практики при управление на енергията; - ще подпомогне определяне на приоритетите при прилагане на нови технологии за енергийна ефективност; - ще осигури рамка за енергийна ефективност по цялата верига на доставки; - ще осигури непрекъснат анализ на данни за потреблението на енергия. Предвид гореописаното, чрез реализирането на дейността ще се постигне втората специфична цел на проекта. Въведената и сертифицирана система за енергиен мениджмънд съгласно стандарт ISO 50001 ще подобри енергийното управление и ефективност на предприятието въз основа на непрекъснат анализ на данни за потреблението на енергия, съгласно изискванията на стандарта. Информираните решения на кандидата ще допринесат за подобряване на енергийната му ефективност, опазване на околната среда и ще създадат, поддържат и гарантират траен енергоефективен модел на производство и консумация. Чрез подобрената енергийната ефективност на „Лазер Плюс” ЕООД ще се постигне устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието(обща цел на проекта). Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител за услугата по въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 и сключване на договор с него(2-ри месец) 2. Извършване на услугата по въвеждане на ISO 50001 (от 2-ри до 6-ти месец вкл.) 3. Избор на изпълнител за услугата за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 и сключване на договор с него ( 5-ти месец) 4. Извършване на услугата по сертифициране на ISO 50001 и получване на сертификат (от 6-ти до 8-ми месец вкл.)

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 506 645.00, Достигната стойност: 1 506.65
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 1 233.94, Достигната стойност: 1 233.94

Финансова информация

610 938.58 BGN
431 517.01 BGN
428 749.50 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 366 789.46 64 727.55 179 421.57 610 938.58
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 366 789.46 64 727.55 179 421.57 610 938.58

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на Машина за фибер лазерно рязане - 1бр. , Стойност: 591 638.58
 • Обособена позиция 1: Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на Машина за фибер лазерно рязане - 1бр
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“"., Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“"
Предмет на предвидената процедура: Извършване на консултантска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт ISO 50001, Стойност: 5 500.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на консултантска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Извършване на консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт ISO 50001, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт ISO 50001

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.