English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.011-0007-C01
Комплексна подкрепа в общността чрез иновативни услуги
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
18.04.2018
01.05.2018
31.12.2020
Прекратен (към дата на прекратяване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична, гр.София

Описание

Основната цел на проекта е да се създадат предпоставки за активно социално включване, подобряване качеството на живот, улесняване достъпа до заетост и връщането на пазара на труда на хора с физически, ментални и сензорни увреждания и техните семейства. Целева група по проекта са 60 л. с физически и сензорни увреждания над 18 г. и 40 лица полагащи грижи за близките си с увреждания, живеещи на територията на цялата страна. 
Основните дейности: Разработване на методика за ефективно включване на лице в увреждане в екипа на фирма; Информационна кампания за представяне на възможностите на хората с увреждания, позитивната им роля в обществото; Разработване и внедряване на специализиран софтуер за подкрепа на електронното включване на лица с увреждания; Извършване на изследвания, проучвания, анализи за потребностите на лицата с увреждания и техните семейства; Подбор на потребители на услугите на Центъра; Разширяване дейността на Центъра; Осигуряване на информация на целевите групи за здравеопазване и промоция на здравето; Активни чрез спорт; Дни на кариерното развитие; Инициативи за развитието на мрежа от иновативни соц. услуги за хора с увреждания и семейства в риск; Организиране и провеждане на конференция; Информация и публичност.
Очакваните резултати: Разработена и популяризирана Методика за ефективно включване на лице в увреждане в екипа на фирма; Проведена информационна кампания за представяне възможностите на хората с увреждания и промяна нагласите на обществото; разработен и внедрен специализиран софтуер; Проведено изследване, изготвен доклад и разработена Методика за работа със семейства на лица с увреждания; Функциониращ Център и предоставени иновативни социални услуги; Организирана инициатива за развитието на мрежа от иновативни социални услуги за хора с увреждания и семейства в риск; Орг. конференция; Осигурена информация и инициативи подпомагащи достъпа до здравеопазване и здравословния начин на живот; Реализирани местни социални дейности за соц. вкл.
Дейности
 • Целите на дейността са: - да се популяризира финансовата помощ от ОПРЧР; - да се популяризират дейностите по проекта, постигнатия напредък, постижения и резултати; - резултатите от проекта да достигнат до представителите на целевите групи и широк кръг от заинтересовани лица. В рамките на тази дейност е предвидено: - Информация за проекта, предстоящите за изпълнение дейности и конкурси, резултати и информация за напредък периодично да се качват на интернет страницата на ЦПИ; - информационна табела – 1 бр., отразяваща финансовата помощ на ЕС, поставена пред сградата на Центъра; - публикации в медиите, отразяващи напредъка и резултатите от проекта – 2 бр. Дейността предвижда популяризирането на дейностите от проекта и информиране на широката общественост и заинтересованите структури за предстоящите дейности и услуги. Дейността е заложена в проекта съгласно изискванията на програмата . Етапи на реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител/и, които ще осигурят публикациите в медиите, изработването на табелата по проекта (от месец 1 до месец 2). 2. Сключване на договор с избран изпълнител/и (месец 2); 3. Изработване и доставка на табела (месец 2). 4. Публикации в медиите, отразяващи напредъка и резултатите от проекта (от месец 2 до месец 32)
 • Методиката ще послужи за основа за насърчаване и развитие на общностни инициативи за осигуряване на равни възможности и социално включване на хора с увреждания. Целта е да се насърчи недискриминационно отношение при работа с хора с увреждания. Методиката ще обхваща указания и изисквания при отчитане на различията, толерантност при обслужването, антидискриминационни практики и спазване на правилото „равни възможности“ и следните основни теми: 1. Етикет при общуване с хора с различни увреждания: зрителни, физически, ментални и слухови; Съвети за комуникация с Хора с увреждания; 2. Необходими предпоставки за осигуряване на физически достъп; 3. Условия за достъпност на средата при предоставяне на услуги за хора с физически увреждания; 4. Идеи за преустройства на помещенията с цел осигуряване на достъп за хора с увреждания; 5. Методика за процеса на приемане – типове увреждания и специфики. 6. Симулации, практически приложения и ролеви модули.
 • В рамките на проекта ще се организира информационна кампания за представяне на възможностите на хората с увреждания, позитивната им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях, чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания. Информационната кампания ще бъде фокусирана върху тезата, че голяма част от хората с увреждания не са болни в медицинския смисъл, а са носители на дефицити и се нуждаят от политики за компенсиране на техните дефицити обединени в концепцията за активното социално включване и интеграция като предпоставка за професионалната им реализация на пазара на труда. Също така информационната кампания ще бъде насочена към промяна на нагласите на бизнеса чрез фокусиране на вниманието им върху възможностите на тези хора, съществуващите политики и добри практики за насърчаване трудовата заетост на хората с увреждания. Чрез тази дейност ще се популяризира и разпространи, сред широк кръг от заинтересовани лица, разработената методика за ефективно включване на лице в увреждане в екипа на фирма, извън кооперациите и социалните предприятия. Информационната кампания по проекта ще включва: - изготвяне на 12 бр. материала, отразяващи възможностите на хората с увреждания, добри практики на работодатели, наели хора с увреждания. Статиите ще бъдат публикувани в интернет сайтове, доказали ефективността си и имащи ресурс да променят нагласите на обществото. - публикуване на материали в информационната секция към новосъздадената онлайн платформа - публикации, снимков материал от различните дейности, разработената методика и др., които ще допринесат за постигане целите на кампанията; Ще се изработи интернет банер с мотото на кампанията, който ще води до специализираната секция и публикации, свързани с нея. В рамките на тази дейност ще се осигурят импресии на банера– 1 200 000 импресии в интернет сайтове, доказали ефективността си и имащи ресурс да променят нагласите на обществото. Етапи на реализация: 1. Избор на изпълнител, който ще отговаря за организирането и провеждането на информационната кампания (от месец 2 до месец 4). 2. Сключване на договор с избран изпълнител (месец 4); 3. Организиране и провеждане на информационна кампания (от месец 5 до месец 32).
 • Целта е да се осигури възможност за електронно включване на хората с увреждания. В рамките на тази дейност ще се разработи специализиран софтуер, необходим за функционирането на онлайн платформа. Онлайн платформата ще съдържа следните основни раздели: - база от данни с електронни досиета на потребителите, до които ще имат достъп служителите на Центъра. Чрез тях се осигурява дистанционен и своевременен достъп от специалистите работещи с тях относно напредъка по индивидуалните им програми, настъпили промени и постигнати резултати. Платформата ще се използва за обратна връзка между клиент – специалист и семейство. - информационен ресурс в областта на социалното законодателство, трудовото законодателство, както и информация допринасяща за подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, включително публикуване на становища по актуални нормативни актове и създаване на секция за гласуване и дебат. - секция с въпроси и отговори по темите, които касаят хората с увреждания; - секция с актуални новини за текущи проблеми, спортни прояви, предстоящи мероприятия и отразяваща информационната кампания по дейност 3; - консултантска секция в който потребителите ще могат да задават своите въпроси онлайн и да получават отговор от Консултантите, работещи в Центъра; - обучителна секция, съдържаща обучителни интерактивни материали по 4 модула за професионално себепредставяне, професионално ориентиране; - модул, в който се попълват данни на потребителя и се конфигурират различни типове CV въз основа на меню с темплейти. - секция с полезни материали: Моето СВ, Принципи на мотивационно писмо и образци. Поведение на интервю за работа. Правила за ергономичност на работното място, обяви за работа от цялата страна. Етапи на реализация: 1. Избор на изпълнител, който ще разработи специализирания софтуер (месец 1). 2. Сключване на договор с избран изпълнител за разработката на софтуера (месец 2); 3. Сключване на договор за хостинг и осигуряване на свързаност на онлайн платформата. Сключване на договор за техническа поддръжка на платформата (от месец 4 до месец 32). 4. Функциониране и техническа поддръжка на онлайн платформата – (от месец 4 до месец 32)
 • В рамките на дейността ще се реализира изследване с национален обхват сред 300 човека с различен вид увреждане и техните семейства на територията на цялата страна. Целта на изследването е да се установят потребностите им от социална подкрепа и да се съберат предложения за промяна на механизмите за интеграция и оценка на нуждите им, както и предложения за подобряване на политиките за интеграция на хората с увреждания, с цел гарантиране равноправното им положение, преодоляване на изолираността и създаване на условия за интегриране в обществото. Резултатите от изследването ще бъдат анализирани и обобщени в доклад, който ще се разпространи сред заинтересованите страни, чрез мрежата от регионални центрове на ЦПИ. Докладът ще бъде внесен в парламента, МС и президентството и Сдружението на общините. По този начин ще се предприемат мерки за създаване и реализиране на политики в областта на подкрепа за хората с увреждания и техните семейства, както и за постигане на ефективни партньорства и диалог с администрацията, социалните партньори и обществото. Въз основа на събраните и анализирани данни ще се разработи Методика за работа със семейства на лица с физически, ментални и сензорни увреждания, която има за цел да се осигури помощ в работата на социалните работници, осъществяващи дейността по социалното подпомагане и социалните услуги за родители и близки на лица с увреждания. Необходимо е специалистите, работещи със семействата на лица с увреждания, да познават потребностите им, промените в здравословното им състояние, рисковите фактори, свързани с тях, специфичната им роля в обществото, както и правните възможности за гарантиране на правата им. Посредством нея ще осигури предоставянето на качествени комплексни услуги, съобразени с техните специфични нужди. Методиката ще се приложи на практика в рамките на проекта, като се използва при предоставяне на социалните услуги в Центъра на лица полагащи грижи за близки с увреждания, като: психологическа подкрепа, група по интереси, професионално консултиране, социална подкрепа, консултации. Резултатите от пилотното приложение на методиката ще бъдат представени, като добра практика, пред социални работници, логопеди, педагодзи и други заинтересовани страни по време на кръгла маса в гр. София – Дейност 9. Етапи на реализация: 1. Избор на експерти, който да направят изследването, анализират резултати и изготвят доклада (месец 4). 2. Сключване на договори с експертите, който да направят изследването, анализират резултати и изготвят доклада (месец 4); 3. Провеждане на изследването, анализ на резултатите и изготвяне на доклад (от месец 4 до месец 9) 4. Избор на експерти, които ще разработят Методика за работа със семейства на лица с физически, ментални и сензорни увреждания (месец 9) 5. Разработване на методиката (от месец 9 до месец 11)
 • ЦПИ предоставя социални услуги на лица с увреждания в подходящо оборудвана и обзаведена сграда в гр. София. В рамките на тази дейност са предвидени да се предоставят допълнителни социални услуги с цел разширяване дейността на Центъра. Те ще се предоставят на място в съществуващия Център, като част от тях ще са достъпни и онлайн посредством разработената софтуерна платформа. След популяризиране на проекта сред местната общност и регионалните структури на ЦПИ в страната, в определен срок, кандидатите за потребители ще подадат заявление за ползване на услугите по проекта и необходимите документи (молба за ползване на социална услуга; копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК /при наличие на такова/; копие на личен амбулаторен картон /при наличие на такъв/; документ за самоличност /за справка/. Потребителите на услугите ще се изберат на база следните критерии: Дееспособни; Над 18г.; Без ограничение в типа увреждане; Над 50 % ТНР удостоверена с валиден ТЕЛК, чийто срок не е изтекъл към датата на подаване на заявление за кандидатстване в услугата. С приоритет ще бъдат класирани: социално слаби, безработни и неактивни лица с увреждания; лица с увреждания, които са зависими от грижи от членове на своите семейства. Тези лица имат нужда от услуги допринасящи за тяхната социална интеграция, а тези полагащи грижи за тях от услуги допринасящи за тяхното професионално ориентиране и кариерно развитие, така че да се върнат на пазара на труда. В проекта ще се използва интегриран подход при предоставяне на услугите за двете целеви групи. Лицата полагащи грижи ще бъдат включени в дейностите и ще получат услуги за подобряване професионалната ориентация и повишаване компетентностите им с цел реализацията им на пазара на труда, психологическа подкрепа, социална подкрепа и консултации в зависимост от специфичните им нужди. От друга страна лицата за които се грижат ще получават услуги в Центъра, посредством които ще се подобри качеството им на живот и ще се повиши мотивацията им за заетост. Социалният работник с помощта на консултант-психолог ще извърши индивидуална социална оценка въз основа на подаденото заявление, приложените документи и по методика, разработена за целите на проекта. Оценката на потребностите от социални услуги включва кратка история на лицето и описание на: общото физическо и психическо състояние на лицето, образователно ниво/степен, способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи, социална активност и интереси, взаимоотношения със семейството, други социални контакти, битови условия на живот, изисквания за медикаментозно лечение и диети, други потребности свързани със специфични състояния, безопасност и рискове. Резултатите от оценката ще се използват за разработването на индивидуалния план за работа с всеки потребител. На основание изготвена процедура за класиране на кандидат - потребителите, оценката на потребностите и приложени документи, назначена комисия извършва подбор и класиране на потребителите от ръководителя на центъра, социалния работники и консултант – психолога. Изготвя се списък на преките бенефициенти от 60 лица с увреждания и 40 лица, полагащи грижи за лицата с увреждания. С преките потребители на услугите се сключва договор. 2. Изготвяне на индивидуални планове за работа с потребителите на услугите в Центъра.
 • Дейността на Центъра ще се извършва съгласно изискванията на Методиката на АСП за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността от Август 2013 г. Предвидените дейности надграждат и допълват услугите. В Центъра ще се предоставят интегрирани здравно-социални услуги за хора с физически, ментални и сензорни увреждания и техните семейства, които включват: 1.Рехабилитация и интеграция - Рехабилитацията, която ще предлагаме към семействата на лица с увреждания и лица с увреждания, е комплексна система от социални, педагогически, медицински, профилактични, образователни и психологически дейности, насочени към възможно най-пълно възстановяване на потребителите за социална самостоятелност и участие в живота на местната общност в максимално възможната степен. 1.1 Социална рехабилитация - Създаване на възможности за социална интеграция, чрез обучения в умения за самостоятелен живот и създаване на условия за социални контакти, различни изяви и възстановителни дейности чрез различни методи. Развитие на социални компетенции и учене през целия живот. Честванията на рождени дни и именни дни, посещения на културни мероприятия, като театрални постановки, концерти, кино, музеи, галерии и други; организиране на пикници, излети, екскурзии и различни лагери. Услугата ще се предлага индивидуално и групово. Специалисти: арт- терапевт, консултант-психолог, трудов консултант, социален работник, сътрудник „социални дейности“ 1.2 Когнитивна рехабилитация за членове на семействата на лица с увреждания - Когнитивната рехабилитация цели подготовка на потребителите за усвояване или възстановяване на навици /обучителни и трудови/ и умения за работа, които съответстват на здравословното им състояние, образование и професионална квалификация. Услугата ще се предлага индивидуално и групово. Специалисти: арт- терапевт, консултант-психолог, трудов консултант, социален работник, сътрудник „социални дейности“ 1.3 Медицинска рехабилитация - Профилактика, поддържане на моментното състояние, преодоляване или компенсиране на уврежданията, чрез различни средства и методи, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност на потребителите на услугата, превенция на увреждания, депресии, тревожност, неврози. Специалисти: специалист здравна профилактика, консултант-психолог, социален работник, сътрудник „социални дейности“ 2. Социални консултации - Консултативна работа – тя ще е свързана, както досега с предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа; изисквания, срокове и насочване към съответните институции, от които може да бъде получена подкрепата. Специалисти: специален педагог и социален работник, сътрудник „социални дейности“ 3. Специализирани консултации - Специализираната консултативна работа ще е предоставяне на практически указания и насоки на потребителите и техните семейства, с цел осигуряване на система от продължаващи действия в домашни условия. Специалисти: специален педагог и социален работник, сътрудник „социални дейности“ 4. Психологическа подкрепа - Психологическа подкрепа ще се реализира чрез консултиране и различни терапевтични дейности, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на услугата. Ще е насочена към възстановяване и поддържане на психическото равновесие. 5. Професионално ориентиране – Услугата ще се предоставя посредством индивидуални консултации и провеждане на интерактивни модули за професионално ориентиране на лица с увреждания и семействата им –20 човека ще преминат през четири модулно обучение. Обучението ще се проведе в залата на ЦПИ, като се използват разработените интерактивни материали, качени на онлайн платформата. Целта е да се насърчи социалната интеграция така че да се насърчи тяхното включване на пазара на труда. Специалисти: консултант-психолог, специален педагог, трудов консултант и социален работник.
 • Продължение на дейност : 6. Терапии Арттерапия; занимателна терапия; игрова терапия; трудотерапия; ерготерапия, професионално ориентиране и гражданска активност и др. целят комплексно въздействие върху определени сфери на интервениране и ще имат индивидуална и/или групова насоченост. - Арт-терапия - форма на психотерапия чрез изкуство, и най-вече чрез изобразителна и творческа дейност. Използва се по няколко начина: Анализ и интерпретация на съществуващи произведения на изкуството; Самостоятелно творчество (създаване на произведения на изкуството); Съчетание на самостоятелното творчество с анализ и интерпретация. Специалисти: арт- терапевт, психолог, трудов консултант, социален работник, сътрудник „социални дейности“ - Изотерапията - Приложното - рисуване, скулптура, апликации и др, който позволява на потребителите, да усетят и разберат самите себе си, свободно да изразяват мислите и чувствата си, мечтите и надеждите си, да се освободят от негативните последствия на конфликтни и стресови ситуации. Специалисти: арт- терапевт, консултант-психолог, трудов консултант, социален работник, сътрудник „социални дейности“ - Фотография - предоставя възможност за изразяване и общуване, и е особено полезна за хората, които се затрудняват да изразяват своите мисли и чувства вербално. - Специалисти: арт- терапевт, психолог, трудов консултант, социален работник - Музикална терапия – Музиката поражда положителни емоции, премахва вътрешните противоречия, успокоява. Релаксираща, отпускаща, успокояваща музика може да се слуша по всяко време на деня. Обстановката която сме осигурили за провеждане на Програмата по музико терапия е удобна, приятна, осветлението не е ярко. Специалисти: арт- терапевт, консултант-психолог, трудов консултант, социален работник, сътрудник „социални дейности“ - Приказкотерапия - Изключително иновативно, интересно и много перспективно направление в психотерапията и се използва за решаването на лични проблеми, социализацията и дори образованието на потребителя. Специалисти: арт- терапевт, консултант-психолог, трудов консултант, социален работник, сътрудник „социални дейности“ - Танц-терапията – Този вид терапия е известна още от древността, където танцът е бил важна част от живота. Хората са използвали движенията на тялото като средство за комуникация още преди възникването на речта, чрез танца са изразявали емоциите си.Танц-терапията има и експресивен аспект, т.е. дава възможност на участника да изрази моментните си емоции, мислите, които го вълнуват непрекъснато, страховете и притесненията си. Дейностите по програма се осъществява от специалист „здравна профилактика“, социален работник. - Ароматерапия – Целта на прилаганата от нас програма е да възвръща общото равновесие на организма, нормализира психическото състояние, да регулира кръвообращението, да поддържа концентрацията, самочувствието и работоспособността на Нашите потребители. Ефекта им се съчетава с антисептични, тонизиращи, психотерапевтични и други специфични свойства. Специалисти: арт- терапевт, консултант-психолог, трудов консултант, социален работник, сътрудник „социални дейности“ 7. Гражданско участие и активност – хората споделят своите мнения, като същевременно са окуражени да вземат участие в предлагането на решения. Целта е да се идентифицират опасенията, страховете, надеждите и желанията на гражданите. Формират се групи за действие, или групи по интереси за реализация на идеите. Специалисти: консултант-психолог, специален педагог и социален работник, сътрудник „социални дейности“.
 • Целта на дейността е да се осигури достъп до актуална информация на представителите на целевите групи свързана със здравеопазване и промоция на здравето. Информацията ще е достъпна посредством създадената онлайн платформа. В специализирана секция периодично ще се качва и обновява информация по теми свързани със здравето на хората, здравеопазване, природосъобразен начин на живот, здравословно хранене и рецепти, спорт и здраве, материали които целят да се промотира профилактиката, като инструмент за превенция на заболяванията, застъпничество за правата на лица от уязвими групи, включително на хора с увреждания.
 • Чрез реализирането на дейността се цели да се насърчи участието на хора с увреждания в социални инициативи, които представят и разпространяват принципите на здравословния начин на живот и активността като източник на здраве и превенция на усложнено здравословно състояние. ЦПИ през последната година активно работи по развиването на програми за насърчаване на здравословния и активен начин на живот сред хората с физически, ментални и сензорни увреждания. Различен тип методики за спорт бяха консултирани така, че лица с увреждания да тренират ефективно, да достигат спортни резултати, а в същото време да не се стига до травматизъм, както и да се тонизират мускулните групи чрез физическа активност. Същността на дейността е запознаване и приобщаване на хората с увреждания към практикуването на различни видове спорт и физическа активност, принципи на здравословно хранене, както и популяризирането на спорта сред хората с увреждания и създаването на навици на активен начин на живот. Дейността включва следните поддейности: a. Подготовка на презентации, материали, симулационни игри и интерактивни приложения за провеждане на модул: „Хранене и диетика“, „Фитнес и лечебна физкултура“, „Адаптирани спортове за Хора с Увреждания“, „Здраве и биопродукти“ и „Иновации и добри практики“, „Организация на времето“. b. Провеждане на занимания, в помещения на ЦПИ, по модулите с 40 представителя на целевата група в рамките на 8 месеца. Участниците ще бъдат разпределени по групи и заниманията ще се извършват по утвърден от ръководителя на проекта график. c. Организиране и провеждане на спортен празник - Всичките спортове от дейността ще бъдат представени на спортен празник, организиран в рамките на 1 ден в гр. София на подходящо място на открито. Етапи на реализация: 1. Избор на експерти, който да разработят материалите и проведат заниманията по модулите (месец 19). 2. Сключване на договори с експертите (месец 19); 3. Разработване на материалите (от месец 20 до месец 21) 4. Провеждане на занимания по модулите (от месец 22 до месец 29) 5. Организиране провеждането на спортен празник: избор на външен изпълнител, съобразно ЗУСЕСИФ и ПМС 160, който да осигури необходимото оборудване и материали за провеждане на мероприятието (месец 29) 6. Провеждане на спортен празник (месец 30)
 • Целта на дейността е да се организират местни социални дейности – дни на кариерното развитие, допринасящи за социално включване на хора с увреждания и техните семейства. В рамките на дейността ще се предостави възможност на хората с увреждания и лицата полагащи грижи за тях да повишат информираността си по отношение на възможностите, които се предлагат на пазара на труда и да се подпомогне тяхното професионално ориентиране и кариерно развитие. В рамките на Дните на кариерното развитие ще се организират: - презентации на работодателите, чрез които те ще представят възможности за работа, които предлагат, изисквания, прилагани модели и подходи за осигуряване на заетост на хора с увреждания; - организиране на дискусии между участниците на актуални теми, свързани с пазара на труда и стартирането на кариера. В рамките на Дните на кариерното развитие представителите на целевите групи ще имат възможност да се запознаят с възможностите за постоянна и сезонна заетост, които работодателите предлагат, както и с изискванията им към съответните длъжности. - осигуряване на информация, подкрепа и препоръки за работодатели, които желаят да наемат и да задържат на работа като свои служители хора с увреждания. Представяне на разработената по проекта методика; - насоки за допълнителна квалификация и преквалификация и насоки за образование; - получаване на експертни съвети и информация по отношение на специфичните бариери и предизвикателства пред заетостта на хората от посочената целева група. Етапи на реализация: 1. Избор на изпълнители, които ще отговаря за организирането на дните на кариерното развитие (месец 12). 2. Сключване на договор с избрани изпълнители за организиране на Дни на кариерното развитие (месец 13); 3. Провеждане на Дни на кариерното развитие (от месец 13 до месец 23).
 • Основната цел на дейността е да се предприемат мерки за развитието на мрежа от иновативни социални услуги за хора с увреждания и семейства в риск. Целта ще се постигне посредством организиране и провеждане на кръгла маса на тема „Инициативи и мерки за развитието на мрежа от иновативни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“. Участие в кръглата маса ще вземат 30 лица - представители на регионалните центрове на ЦПИ. По време на кръглата маса ще се представят резултатите и добрите практики от предлагането на иновативни социални услуги от ЦПИ и прилагането на интегрирани подходи и методики, като: - разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот; - методиките, разработени в рамките на проекта и представяне на добрите практики и резултатите от прилагането им; - консултиране и обучение за професионално ориентиране, чрез използването на интерактивни модули за професионално ориентиране на лица с увреждания и семействата им. В рамките на тази дейност ще се обсъдят и приеме план за развитие на мрежа от иновативни социални услуги, като се използват утвърдените добри практики. Етапи на реализация: 1. Избор на изпълнител, съобразно ЗУСЕСИФ и ПМС 160, който да осигури логистиката на кръглата маса (месец 30). 2. Провеждане на кръгла маса (месец 31)
 • Създаване на модели за сътрудничество и партньорство на местно и регионално ниво между всички заинтересовани страни в процеса на социално включване на хората с увреждания и техните семейства и утвърждаване на добри практики. На конференцията ще бъдат поканени представители на НПО и представители на институции, работещи по проблемите на хора с увреждания. Основни теми: - Предсатвяне на постигнатите резултати от реализацията на основните дейности по проекта; - Дискутиране на основните проблеми на хората с увреждания и възможностите за сътрудничество с ангажираните институции; - Предложения за предриемане на конкретни съвместни мерки, допринасящи за интеграцията на хората с увреждания; - Разработване на меморандум за сътрудничество с разписани ангажименти. Етапи на реализация: 1. Избор на изпълнители, които ще отговаря за осигуряването на логистика на участниците в конференцията (месец 31) 2. Сключване на договор с избран изпълнител (месец 31); 3. Провеждане на конференция (месец 32).

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Участници с увреждания над 18г., които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, Целева стойност: 10.00, Отчетена стойност: 0.00
Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги, Целева стойност: 60.00, Отчетена стойност: 0.00
Хора с увреждания над 18 г., Целева стойност: 60.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

375 441.00 BGN
375 441.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Социална работа, колективни, социални и персонални услуги

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 56 316.15 0.00 319 124.85 375 441.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 56 316.15 0.00 319 124.85 375 441.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.