English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0534-C02
Увеличаване на конкурентните предимства и устойчивостта на "Балканкар Заря" АД чрез инвестиции в енергоефективни технологии
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
19.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Велико Търново, Павликени, гр.Павликени

Описание

Проектът ще удовлетвори потребността от понижаване енергийната интензивност, нуждата от осигуряване на устойчив растеж и повишаване на ресурсната ефективност гъвкавостта и конкурентоспособността на предприятието. С нейното удовлетворяване ще бъде постигната и общата цел на проекта за повишаване енергийната ефективност на "Балканкар Заря" АД.
Ще бъдат изпълнени 8 дейности: 1)Извършване на енергиен одит по образец; 3 дейности (2-4 и 6) за придобиване на ново оборудване в изпълнение на енергоспестяващите мерки (ЕСМ 1,2,3 и 5) чрез закупуването на нови активи: стругове с ЦПУ – 2 броя; проходен дробомет и съоръжение за термично плазмено рязане и автоматизирана система за енергиен мониторинг (АСМЕ); 5) Топлоизолация на пещ за изпичане на стоманени детайли (ЕСМ 4.1.);Доставка на система за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия (ЕСМ 4.2.); 7)Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятието в съответствие с изискванията на EN ISO 50001:2011; 8)Публичност и визуализация на проекта.
Ще бъде проведена 1процедура с 5 обособени позиции с публична покана за избор на доставчици на нови машини и АСМЕ в съответствие с чл. 50, ал. 1 на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.
Проектът ще постигне следните преки резултати:
1) избрани изпълнители и сключени договори с изпълнители за 5 актива;
2) доставени и въведени в експлоатация стругове с ЦПУ–2 бр.; проходен дробомет и съоръжение за термично плазмено рязане и АСМЕ;
3) Топлоизолация на пещ за изпичане на стоманени детайли и въведена система за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия
4) въведена и сертифицирана система за енергиен мениджмънт в предприятието в съответствие с EN ISO 50001:2011;
5) постигнати енергийни спестявания в размер на 928080 kWh/год.
6) постигнат фактор на енергийни спестявания от изпълнението на проекта 61.78%;
7) Спестени емисии СО2 760.1 т/год.
8) Реализиран инвестиционен проект в подкрепа на бизнеса и предприемачеството и създадени инвестиции за 713 559.88 лв.
Дейности
 • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност: Като част от дейността се извършва избор на изпълнител на обследването за енергийна ефективност се извършва чрез събиране на най-малко три предложения (оферти) от фирми, вписани в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Обследването за енергийна ефективност се извършва на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени в хода на обследването. В доклада за енергиен одит всяка от предписаните за изпълнение пет мерки, е с предвидени енергийни спестявания от минимум 5% от потреблението на системите и производствените процеси в обхвата на въздействие на мярката. Това са: Мярка 1: Закупуване на комплекс стругове с ЦПУ. Мярка 2: Закупуване на проходен дробомет. Мярка 3: Закупуване на съоръжение за термично плазмено рязане. Мярка 4: Намаляване на енергийното потребление на пещ за изпичане на стоманени изделия. - подмярка 4.1. Дейност 4.1. Топлоизолация на пещ; - подмярка 4.2. Дейност 4.2. Оползотворяване на остатъчна топлинна енергия. Мярка 5: Система за автоматизиран енергиен мониторинг. В доклада за енергиен одит не се предвижда включването на следните мерки за повишаване на енергийната ефективност на предприятието: - за ко-генерационни инсталации за собствено потребление - системи за оползотворяване на енергия от ВИ за собствено потребление Приносът на дейността в изпълнението на проекта е в дефинирането на енергоспестяващите мерки и оценката на въздействието на всяка от тях (съответно на планираните за закупуване и въвеждане в експлоатация активи) за повишаване енергийната ефективност на предприятието. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител на услугата за обследването за енергийна ефективност без провеждане на публична процедура по чл. 1, ал. 1 на ПМС № 160/01.07.2016 г., при предвидена стойност по-ниска от 30 000 лв. за доставки/услуги, тъй като е извън приложното поле на ЗУСЕСИФ (от 1-ви месец) 2. Извършване на обследването за енергийна ефективност; изготвяне и внасяне в АУЕР на доклад за енергиен одит (1-ви месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване в изпълнение на енергоспестяваща мярка 1 (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на стругове с ЦПУ с хоризонтално вретено - тип 1 и тип 2- 2 броя): Като част от дейността ще бъде закупени, инсталирани и въведени в експлоатация следните нови енергийно ефективни активи - комплекс стругове с ЦПУ с хоризонтално вретено - тип 1 и тип 2- 2 броя. Новите машини се закупуват и въвеждат в експлоатация в изпълнение на енергоспестяваща Мярка 1 " Закупуване на комплекс стругове с ЦПУ” . Новото оборудване се предвижда да бъде с по-добри характеристики, което води до повишаване на производителността. Освен това новите машини са с висока степен на автоматизация и енергоефективност. Това са стругове за автоматична работа под управлението на специализиран компютърен софтуер, който дава възможност за предварително съставяне на детайла. С тяхното придобиват ще отпадват и ще бъдат заменени 5 броя остарели универсални струга. Тези стругове за обработка на метал са ръчно управлявани от оператор и постигат точност до 0.05 mm по цялата обработвана зона в рамките на паралелите на струга. Производителността на тези стругове се определя от сръчността на стругаря, материала и използваните стругарски ножове. Независимо от някои полуавтоматизирани процеси, осъществявани посредством подавателната кутия и задното седло, процесът на обработка на детайл е бавен и се нуждае от непрекъснато управление и контрол. Новите стругове са предназначени, както за голямо серийно, така и за единично и ниско-серийно производство, също така са подходящи и за производства свързани с ремонт на машини и съоръжения. Предприятието залага увеличение на продукцията на стоманени колела, които се обработват на новите стругове до 122 000 броя годишно, което е увеличение с 20%. С новите стругове с ЦПУ се постига подобряване на качеството на обработка на стоманените колела. То се постига във всички направления, а именно: качество на процесите, точност на операциите, малък технологичен брак. Новите машини осигуряват автоматизирана настройка на инструментите, автоматично въвеждане на корекциите.Това дава възможност за обработка на по-голяма номенклатура сложни детайли с голяма точност при едновременното повишаване на бързината и гарантираната точност на позициониране и повторяемост в много ниски граници на допуск. Приносът на тази дейност за изпълнението на проекта е в намаляване на енергопотреблението, съответно на енергийните разходи за единица продукция и на общите производствени разходи, повишаване производителността и качеството на изделията, както и в намаляване на емисиите на CO2 на годишна база. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител с процедура избор с публична покана с 4 обособени позиция (първа обособена позиция) с процедура избор с публична покана по чл. 50, ал.1 на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.2016 (от 1-ви до 3-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител (от 4-ти месец). 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателен протокол (от 5-ти до 8-ми месец). 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемно-предавателен протокол (9-ти месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване в изпълнение на енергоспестяваща мярка 2 (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на проходен дробомет – 1 брой): Като част от дейността ще бъде закупени, инсталирани и въведени в експлоатация следните нови енергийно ефективни активи - проходен дробомет – 1 брой. Новата машина се закупува и въвежд в експлоатация в изпълнение на енергоспестяваща Мярка 2 " Закупуване на проходен дробомет” . Досега притежавания от предприятието дробомет е морално и физически остарял. Процесът на дробоструене е бавен и не е производителен, защото има много спомагателни операции по внасяне и след завършване на процеса изнасяне на детайлите от дробометната камера. С въвеждане на ново съоръжение проходен дробомет стоманените заготовки за гривна и диск от които, от които се изработват стоманени колела, както и други детайли, се поставят върху безконечен мрежов конвейер от едната страна на съоръжението, а се разтоварват от другата му страна. Дробеструенето се включва автоматично, когато детайлът навлезе в камерата. В машината детайлите се почистват посредством обстрелване с дробинки от турбините, които са позиционирани под различен ъгъл в зависимост от посоката на движение на детайлите.Детайлите се поставят на хоризонтален мрежови транспортьор (конвейер) оттам биват отвеждани в машината. Процесът на дробеструене като цяло се ускорява значително, защото се премахват времената за зареждане и разтоварване на съществуващото оборудване. Прахоуловителна система с вентилатор е с инсталирана мощност 5.5 kW , която е 13,6 пъти по малка от съществуващият вентилатор. Освен това въздухът, които се изхвърля сега е директно в атмосфера, чрез въздуховод, а след въвеждане на новото съоръжение финният прах ще се улавя от филтри. Ефективната работа на машината се осигурява чрез постоянното рециклиране на абразива и обстрелването от турбините, направени от високо износоустойчиви материали. Отделено е специално внимание и на разположението на турбините, така че да се осигури оптимална ефективност и абсолютна чистота на детайлите. Очаква се увеличаване на продукцията на предприятието, която се обработва по тази технология след въвеждане на новия актив в изпълнение на енергоспестяваща мярка 2 да се увеличи 1.2 пъти. Приносът на тази дейност за изпълнението на проекта е в намаляване на енергопотреблението, съответно на енергийните разходи за единица обработена продукция и на общите производствени разходи, повишаване производителността и качеството на почистване на детайлите, както и в намаляване на емисиите на CO2 на годишна база. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител с процедура избор с публична покана с 4 обособени позиция (втора обособена позиция) с процедура избор с публична покана по чл. 50, ал.1 на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.2016 (от 1-ви до 3-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител (от 4-ти месец). 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателен протокол (от 5-ти до 8-ми месец). 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемно-предавателен протокол (9-ти месец).
 • Придобиване на ново производствено оборудване в изпълнение на енергоспестяваща мярка 3 (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на съоръжение за термично плазмено рязане – 1 брой): Като част от дейността ще бъде закупени, инсталирани и въведени в експлоатация следния нов енергийно ефективен актив - съоръжение за термично плазмено рязане– 1 брой. Новата машина се закупува и въвежда в експлоатация в изпълнение на енергоспестяваща Мярка 3 " Закупуване на съоръжение за термично плазмено рязане” . Към настоящият момент дисковете се изработват на Механични, Хидравлични и Чеканъчни преси, които са на възраст от 40 до 50 години и са енергоемки. Технологията за изработване на дискове към момента на одита е следната: Листовата стомана предназначена за дискове от склад метали се разкроява на подходящи заготовки в Участък за разкрой. Заготовките за дискове се доставят в Участък за производство на дискове. За да се работи на тези преси се използват инструменти - щампи, които са сложни технически обекти и се изработват от външни фирми или от предприятието в отделно обособено производство – Инструментален цех. Производството на една щампа , в зависимост от сложността и е между 10 и 30 дни, което е свързано с голям разход на електроенергия и труд. През 2015 г. са произведени 152 000 броя дискове. Със закупуването на Съоръжението за термично плазмено рязане отпада използването на Участък за разкрой ,Участък за производство на дискове и Щампи. Съоръжението е е съставено от монолитна конструкция, оборудвана с пълен моторизирана слайд плазмена горелка, работеща на линейни водачи с рециркулиращи сачми, подсилване чрез двойно положени релси, специално закрепени за пода. Движението се предава чрез зъбна рейка. CNC управлениeто на машината е РС система, работеща под Windows. Очаква се продукцията, която преминава през процес за плазмено рязане да се увеличи с 30%. Приносът на тази дейност за изпълнението на проекта е в намаляване на енергопотреблението, съответно на енергийните разходи за единица продукция и на общите производствени разходи, гъвкавост в изпълнението на различни продукти с различни параметри и от различни материали, както и в намаляване на емисиите на CO2 на годишна база. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител с процедура избор с публична покана (с 4 обособени позиции) - трета обособена позиция с процедура избор с публична покана по чл. 50, ал.1 на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.2016 (от 1-ви до 3-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител (от 4-ти до 5-ти месец). 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателен протокол (от 6-ти до 9-ти месец). 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финален приемно-предавателен протокол (9-ти месец).
 • Извършване на СМР свързано с топлоизолация на пещ за изпичане на стоманени детайли и оползотворяване на остатъчна топлинна енергия в изпълнение на енергоспестяваща мярка 4, подмерки 4.1. и 4.2.: Като част от дейността ще бъде извършени СМР и оползотворяване на остатъчна топлинна енергия в изпълнение на енергоспестяваща Мярка 4 " Намаляване на енергийното потребление на пещ за изпичане на стоманени изделия.” Дейност (Подмярка) 4.1. Топлоизолация на пещ Пещта за изпичане на стоманени изделия след нанасяне на полиестерно покритие по електростатичен метод е монтирана и е в експлоатация прези 33 години г. Пещта е съоръжение намиращо се в състава на Бояджийна инсталация за полиестерно покритие на стоманени изделия. Инсталацията работи на едносменен режим, като пещта се включва 1 час преди смяната. Пещта е изолирана с плоскости от минерална вата с дебелина 100 мм. Предвижда допълнителна топлоизолация със съвременни технически изолации с нисък коефициент на топлопроводимост ≤ 0.074 W.m-1.K-1 при 200°С. Изолационните плочи от каменна минерална вата се монтират с метални шишове. Върху ватата се поставя рабицова мрежа и се измазва с теракол. След поставяне на допълнителната изолация, нагревателите на пещта ще работят за по-кратко време за поддържане на зададената температура. Ще се намалят топлинните загуби през стените и тавана на съоръжението. Дейност (Подмярка )4.2. Оползотворяване на остатъчна топлинна енергия Понастоящем остатъчна топлинна енергия от пещта за изпичане на стоманени изделия след нанасяне на полиестерно покритие не се оползотворява. От съществуващия въздуховод част от топлият въздух в пещта излиза към атмосфера извън работното помещение. Това е заложено в проекта през 1983 г. с цел изпаренията от разтопения полимер (полиестерното покритие) да се изнасят от помещението ( обема на пещта ), за да не се допусне насищане на топлия въздух над допустими параметри и се избегне взривоопасна среда . Фирмата планира закупуване, доставка, въвеждане в експлоатация на рекуперативен топлообменник. Предвижда се топлият въздух, който напуска помещението на пещта да премине през топлообменника и да се върне отново в обема на пещта. Приносът на тази дейност за изпълнението на проекта е в намаляване на енергопотреблението, съответно на енергийните разходи и на общите производствени разходи, както и в намаляване на емисиите на CO2 на годишна база. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнители на СМР и доставката рекуперативен топлообменник (вентилационна инсталация)без провеждане на публична процедура по чл. 1, ал. 1 на ПМС № 160/01.07.2016 г., при предвидена стойност по-ниска от 50 000 лв. за СМР и 30 000 лв. за доставки/услуги-извън приложното поле на ЗУСЕСИФ (1-ви -2-ри месец). 2. Сключване на договори с избраните изпълнители(от 2-ти до 3-ти месец). 3. Изпълнение на СМР (от 3-ти до 6-ти месец) 4. Доставка на рекуперативен топлообменник (вентилационна инсталация) и подписване на приемно-предавателен протокол (от 7-ми до 8 месец). 5. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на рекуперативния топлообменник. Подписване на финален приемно-предавателен протокол (8-ми месец).
 • Придобиване и въвеждане на система за автоматизиран енергиен мониторинг в изпълнение на енергоспестяваща мярка 5 (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой): Целта на тази мярка е повишаване на производствения капацитет на предприятието, гарантиране на очакваните енергийни спестявания и осигуряване на допълнителни енергийни спестявания. Системата за автоматизиран енергиен мониторинг обхваща четири измервателни точки с възможност за разширение с още една измервателна точка. Системата представлява автоматизирана платформа за анализ, набелязване и реализация на мероприятия, целящи повишаване на енергийната ефективност на предприятието. Всеки един от нейните елементи представлява нейна водеща характеристика. Това са: - хардуерен модул с възможност за мониторинг до 5 точки, включващ: трифазен електромер за измерване на електроенергия – 4 бр. и концентратор/комуникационен модул за предаване на данни – 4 бр. - софтуер за записване и визуализация на основните параметри на енергопотреблението. В своята цялост те представляват единно решение - система. Очаква се ефектът от прилагане на системата да даде до 9% икономия в потреблението на енергия . На базата на събраните данни потребителят ще може да попълва собствени форми за справки за консумираната електроенергия, както да извършва анализи и да взема решения, водещи до намаляване на консумацията. Приносът на дейността в изпълнение на проекта е във въвеждането на управление на енергийната ефективност в предприятието чрез въвеждане на ИКТ базирана система за управление на енергийната ефективност. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител с процедура избор с публична покана с 4 обособени позиции - четвъртаобособена позиция с процедура избор с публична покана по чл. 50, ал.1 на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.2016 (от 1-ви до 3-ти месец) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител (от 4-ти до 5-ти месец). 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателен протокол (от 6-ти до 8-ми месец). 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на автоматизираната система за енергиен мониторинг. Подписване на финален приемно-предавателен протокол (9-ти месец).
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятието в съответствие с изискванията на стандарта за управление EN ISO 50001:2011: ISO 50001 осигурява системата, по която фирмата ще може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план.Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще помогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност.Стандартът има специфични изисквания за измерването на консумираната енергия и внедряването на измервателни системи, които да документират,отчитат и валидират непрекъснатото подобряване в областта на енергийното управление. ISO 50001 посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия,включително измерване,документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване,човешки ресурси и др.,които допринасят за енергийните характеристики. Структурата на ISO 50001 е базирана на общите елементи на стандартите за управление на ISO и лесно ще бъде интегриран с други внедрени и сертифицирани системи за управление във фирмата:ISO 9001:2008, ISO 14001:2005. Като част от дейността се предвижда извършването на следните поддейности: 1) въвеждане на система за енергиен мениджмънтl в предприятието в съответствие с изискванията на стандарта за управление ISO 50001; 2) сертифициране на въведената система за управление във фирмата. Поддейност 1)Въвеждането преминава през следните етапи на разработване и внедряване на системата за управление, до придобиването на сертификат и включва следните етапи: ЕТАП 1.Преглед на състоянието (GAP анализ): - диагностичен одит, с цел запознаване с производствените процеси и начина на работа на фирмата и определяне на структура на системата за управление; - разработване на план-график за изпълнение на разработката ЕТАП 2. Разработване на документите от СУ: - разработване на система за управление, включваща: Наръчник, Политики, Процедури, Инструкции, Формуляри, и други приложими за организацията оперативни документи - съгласуване на разработените документи с ръководството на организацията. Одобряване и утвърждаване на документите. ЕТАП 3. Внедряване: - теоретично обучение относно съдържанието и внедряването на системата за управление - обучение по внедряване; - методическа помощ при внедряването на системата за енергиен мениджмънт от фирмата; - пробни вътрешни одити с цел проверка на степента и качеството на внедряване на системата за управление - изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; ЕТАП 4. Функциониране: - методическа помощ при провеждането на преглед от ръководството; - обучение на вътрешни одитори; - извършване на вътрешни одити. - методическа помощ при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на одит (ако има такива). Поддейност 2) включва: ЕТАП 5. Сертифициране и придобиване на сертификат от независима сертификационна организация: – оценяване на съответствието на документацията на системата за енергиен мениджмънт; - оценка на внедряването и ефикасността на системата за управление на място; - отстраняване на евентуални забележки от сертификационните одити. - издаване на сертификат. Приносът на тази дейност за изпълнението на проекта е в създаването на рамка за управление на енергийните характеристики, контрол и намаление на енергопотреблението, в планиране управлението на енергията,повишаване енергийната ефективност на предприятието и запазване ефектите от проекта. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнители на услугата за въвеждане и сертифициране на системата за управление без провеждане на публична процедура по чл. 1, ал. 1 на ПМС № 160/01.07.2016 г., при предвидена стойност по-ниска от 30 000 лв. за доставки/услуги-извън приложното поле на ЗУСЕСИФ (1-ви -3-ти месец). 2. Сключване на договори с избраните изпълнители(от 3-ти до 4-ти месец). 3. Въвеждане на системата за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на стандарта за управление EN ISO 50001:2011. (от 4-ти до 7-ти месец) 4. Сертифициране на системата за управление (от 7-ти до 9-ти месец).
 • Публичност и визуализация на проекта: В рамките на изпълнение на дейността ще бъдат изпълнени мерки по информиране, публичност и визуализация на проекта. При тяхното изпълнение изрично ще се указва съфинансирането от фондовете на ЕС на проекта. За осъществяването на тази дейност ще се прилагат методи в съответствие с условията и изискванията, описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. и в съответствие с Регламент на ЕС № 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета и Регламент за изпълнение № 821/2014 г. на ЕК. А. Информиране и публичност: - В рамките на два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна помощ на сайта на бенефициента ще бъде публикувана информация за одобрения за финансиране проект в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Информацията ще представлява кратко описание на проекта, пропорционално на равнището на подкрепа, включително на неговите цели и резултати, и ще откроява финансовата подкрепа от ЕС; - В сайта на бенефициента ще бъде създадена отделна страница за проекта , на която ще бъде представено подробно описание на проекта, включително неговите цели и резултати, като ще бъде откроена финансовата подкрепа от ЕС и конкретно, че проектът е получил финансиране от ЕФРР чрез ОПИК. Ще бъдат спазени всички изисквания за представяне на Единния наръчник. - Ще бъде упоменаван финансовият принос на ЕФРР чрез ОПИК 2014-2020 в информацията, изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора (междинни и финален), както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта. Във всички обяви и публикации, свързани с изпълнението на проекта, ще бъде оповестявано, че проектът е получил финансиране от ЕФРР чрез ОПИК. Б. Визуализация - Не по-късно от два месеца от началото на проекта ще бъде поставен плакат формат А3 (временна табела). Плакатът ще съдържа следната текстова и визуална информация: емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“; наименованието на съфинансиращия фонд - ЕФРР; - общото лого за програмен период 2014-2020 г.; наименованието на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020; наименованието на проекта; общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева; начална и крайна дата на изпълнение на проекта. Не по-късно от три месеца след приключването на проекта ще бъде поставен постоянна постоянна табела с големи размери и със същите задължителни елементи като плаката, в който се споменава финансовата подкрепа на входа на сградата на бенефициента със задължителната текстова и визуална информация и идентичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - Стикери за всеки закупен по проекта актив, включващи информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК. - Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта ще се съдържа задължителната текстова и визуална информация и идентичност, посочени в Единния наръчник. Стъпки за изпълнение на дейността: - Избор на изпълнител на външна услуга информиране и публичност на проекта чрез събиране на предложения (от 1-ри до 2-ри месец). - Изпълнение на дейността (от 2-ри до 9-ти месец). Разходи за дейности, свързани с осигуряване на визуализация и публичност: - информационен плакат А3 (временна табела) - 80.00 лв. - постоянна табела- 1 бр. х 280.00 лв. - стикери за придобито оборудване (ДНА) - 7 бр. х 8.00 лв.-56.00 лв.

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 928.08, Достигната стойност: 928.08
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 760.10, Достигната стойност: 760.10
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

713 559.88 BGN
379 165.72 BGN
370 127.51 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Производство на транспортно оборудване

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 322 290.87 56 874.85 334 394.16 713 559.88
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 322 290.87 56 874.85 334 394.16 713 559.88

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Придобиване на ново енергоспестяващо производствено оборудване, оборудване за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението с 5 обособени позиции , Стойност: 665 677.15
 • Обособена позиция 1: 1)Доставка, монжаж и въвеждане в експлоатация на стругове с ЦПУ- 2 бр.
 • Обособена позиция 2: 2) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на проходен дробомет - 1 бр.
 • Обособена позиция 3: )Доставка, монжаж и въвеждане в експлоатация на съоръжение за термично плазмено рязане– 1 бр.
 • Обособена позиция 4: 4) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия - 1 брой
 • Обособена позиция 5: 5) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението- 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Монтаж на топлоизолация на пещ за изпичане на стоманени детайли , Стойност: 20 666.73
 • Обособена позиция 1: Монтаж на топлоизолация на пещ за изпичане на стоманени детайли
Предмет на предвидената процедура: Консултантска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятието в съответствие с изискванията на стандарта за управление EN ISO 50001:2011 , Стойност: 10 400.00
 • Обособена позиция 1: Консултантска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятието в съответствие с изискванията на стандарта за управление EN ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятието в съответствие с изискванията на стандарта за управление EN ISO 50001:2011 , Стойност: 8 400.00
 • Обособена позиция 1: Консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятието в съответствие с изискванията на стандарта за управление EN ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация на проект, Стойност: 416.00
 • Обособена позиция 1: Публичност и визуализация на проект
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), Стойност: 8 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”)
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия - 1 брой , Стойност: 7 058.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия - 1 брой, Стойност: 7 058.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия - 1 брой

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.