English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0010-C01
"Конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване"
130236445 НИКАТИ ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
26.02.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, с.Мрамор

Описание

Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността. Дейностите са съобразени с препоръките от доклада след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийните показатели, което включва енергийна ефективност, контрол и анализ на използването и потреблението на енергия. Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на Технологична инсталация за производство на фракции от рециклиран бетон, включваща следните активи: Сито; Багер Товарач, Фреза и Система за мониторинг на енергопотреблението. 
Ще се инсталира и въведе в експлоатация Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия 
 С проекта ще се  внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Система за енергийно управление.
Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност като един от работодателите в региона. Доказателство за това е и въвеждането на Система за енергийно управление, с която ще се гарантира устойчиво развитие на “НИКАТИ” ООД.
Като резултат от реализиране на проекта ще се открият 2 (две) нови работни места.
Дейности
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доствака, монтаж и въвеждане в експлоатация на Сито, включена в обследването за енергийна ефективност: Предприятието реализира дейността си на производствена площадка в град София. Проектът е насочен към стартиране на производство на фракции от рециклиран бетон за основи на пътища. Рециклирането на бетон се превръща в необходимост за индустриалните сектори, които се стремят да намалят разходите си, но и да се съобразят с разпоредбите, които стават все по-стриктни по отношение на екологията. Посредством рециклирането на стар бетон се постига намаляване на разходите чрез: - повторно използване на рециклиран инертен материал; - до 5% годишни икономии от разходите за инертен материал; - спестяване от разходи, свързани със замърсяване на околната среда. По проекта ще се закупи Сито, с което ще се пресява натрошения бетон с максимален размер 100 мм. Получава се едро натрошена фракция от 4 до 100 мм, която е подходяща за основа при изграждане на пътища. Производственият капацитет на Ситото, което ще се закупи по проекта ще бъде мин. 25 м3/час при инсталирана мощност макс. 1,10 kW. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Дейността ще се реализира със собствени средства на кандидата.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Багер товарач “, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на предвиденото за доставка по проекта Сито е необходимо закупуване на Багер Товарач. Предприятието разполага с технологично оборудване от такъв тип - Комбиниран багер товарач с номинална мощност на двигателя (дизелов ДВГ) 74,00 kW, обем на почвената призмата пред греблото: 1,1 m3. Производителността на машината е малка, двигателят е по-стара модификация, разходът на гориво е висок, а големият брой мото-часове води до повишаване на разходите за техническо обслужване и консумативи. По проекта ще се закупи нов Багер товарач. С предвиденото за закупуване технологично оборудване - багер товарач ще се осигури непрекъснат цикъл на работа на новото пресевно сито. За новите модели багер - товарач, производителят декларира по-голяма производителност, по-ниски експлоатационни разходи, повишена надеждност и издръжливост. Препоръчания в енергийния доклад за закупуване Багер товарач ще бъде с инсталирана мощност макс. 74,50 kW и обем на кофата мин. 1,20 м3 по паспортни данни. Средната производителност ще бъде мин. 129,60 м3/час при среден разход на гориво до 7,57 л/час. Багерът ще бъде оборудван с хидравличен чук за донатрошаване на рециклирания бетон. Предвиденият за закупуване Багер Товарач ще работи в рамките на производствената площадка на „НИКАТИ“ ООД и ще се придвижва само на територията на предприятието. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 0,70 kWh/м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 36 226,26 лева годишно. Багер Товарача има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на ФРЕЗА“, включена в обследването за енергийна ефективност: За осигуряване на суровина на Ситото – рециклиран бетон, е необходимо закупуване и доставка на Фреза, с каквато предприятието не разполага. Фрезата, която ще се закупи по проекта е оборудвана със зъби за бетон. Тя ще изрязва стария бетон. С новия актив ще се постигне рентабилност, надеждност, производителност чрез осигуряване на достатъчен капацитет за ритми„на дейност на новия актив – Сито. Предвиденият за закупуване актив – Фреза ще работи в рамките на производствената площадка на „НИКАТИ“ ООД и ще се придвижва само на територията на предприятието. Фрезата ще бъде с инсталирана мощност до 97,00 kW, разход на гориво до 6,8 л/ч., работна ширина на режещия модул мин. 500 мм и режеща дълбочина мин. 200 мм. Производственият капацитет на новата фреза ще бъде мин. 576 м/час. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 0,29 kWh/м, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 66 911,30 лева годишно. Препоръчаната в енергийния доклад Фреза, която ще се закупи по проекта ще има има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4 „Доставка инсталиране и въвеждане в експлоатация на система за усвояване на остатъчна топлинна енергия“, включена в обследването за енергийна ефективност : Към момента на изготвяне на доклада, „НИКАТИ“ ООД няма системи за оползотворяване на остатъчната топлина. В В обекта на предприятието има ел. Бойлер за осигуряване на БГВ за нуждите на работещите. Потреблението на битова гореща вода се обуславя от разполагаемия персонал на дружеството, в частност от частта от него ангажирана пряко в дейността на обекта. В конкретния случай, ангажираност в тази дейност имат 10 човека с дневна нужда от по 50 литра топла вода на ден или общо: 500 л/ден БГВ. В годишен аспект, нуждите от битова топла вода възлизат на: 132 м3 (= 500 л/ден Х 264 раб.дни/год.). Годишно потребната енергия за обезпечаване нуждите на дружеството с топла вода възлиза на 6 863,85 kWh/y. Около 60% от енергията освободена от изгарянето на дизеловото гориво в двигателите с вътрешно горене се освобождава в околното пространство чрез топлина отнесена с димните газове и продуктите на горене (30%) и чрез топлина усвоена от самия двигател (30%) и отведена чрез охладителната му система също в околното пространство Към момента дружеството експлоатира дизелов двигател/ агрегат за електроенергия, който има изходна мощност 80 – 64 kWA в работен и standby режим, или осреднен електродобив с мощност 76 kWA. Дейността предвижда доставка и монтаж на Кожухотръбен еднотръбен топлообменник с първичен контур с електронна цирккулационна помпа с инсталирана мощност 0,520 KW. Прдвижда се и доствака на двупътен вентил с пряко действие с изнесен датчик. Топлообменникът ще бъде подвързан последователно към охладителния тракт между двигателя и охладителната пита (радиатора), явяваща се топлообменник “въздух-вода”, способстващ оползотворяването именно на топлината предадена от горивния процес към двигателя посредством утилизация на топлина от охладителния контур на съществуващ дизелов агрегат за електроенергия, в обекта. Годишно усвоената мощност от топлообменника е равна на 6 186,68 kWh/y. Количеството електроенергия обезпечаваща работата на топлообменинкът и циркулационната помпа за 480 часа/годишно е в размер на 249,60 kWh/y. Топлинната усвоена мощност от системата е разликата между усвоената мощност на топлообменника и потребната енергия обезпечаваща работата му и възлиза на 5937,08 kW/y.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 5: „Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предпрятието“: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка " Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на фракции от рециклиран бетон. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на фракции чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупеите активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 18 379kWh/год.
 • "Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието": С проекта ще се въведе и сертифицира система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Със Стандарта ISO 50001, „НИКАТИ“ ООД ще акцентира на управляемите фактори, като насочва вниманието си към задачата да се подобрява енергийната резултатност за постигане на бърз ефект, чрез най-добро използване на собствените енергийни източници и свързани с енергията активи, при едновременно намаляване на разходите за енергия и консумацията на енергия. Стандарта ще позволи на предприятието да въведе системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление. Въвеждането на този стандарт се очаква да доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Очаква се стандартът да: - Помогне на компанията за по-добро използване на техните съществуващи енергоемки активи; - Позволява прозрачност и улеснява комуникацията относно управлението на енергийните ресурси; - Насърчава най-добрите практики за енергийно управление и затвърждава доброто поведение в енергийното управление; - Помага в оценката на съоръжения и поставя приоритет върху въвеждането на нови енергийно-ефективни технологии; - Осигурява рамка за насърчаване на енергийна ефективност по веригата за доставка; - Улеснява подобренията в енергийното управление на проекти за намаляване на вредните емисии от парникови газове; - Позволява интегриране с други системи за управление като екологични, за здравето и безопасността. Системата за енергийно управление ще позволи на "НИКАТИ" ООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки": Избраният изпълнител, фирма „Виаконсулт 11“ЕООД – София, с номер на лиценз от АУЕР: № 00077/28.08.2015 г., изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Сито; Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Багер товарач; Мярка 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на ФРЕЗА; Мярка 4: Доставка инсталиране и въвеждане в експлоатация на система за усвояване на остатъчна топлинна енергия; Мярка 5: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието. В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма “НИКАТИ” ООД.

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 619.89, Достигната стойност: 601.51
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 6 500.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 65 000.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 201.02, Достигната стойност: 201.02

Финансова информация

550 515.80 BGN
391 081.05 BGN
367 064.61 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 332 418.89 58 662.16 159 434.75 550 515.80
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 332 418.89 58 662.16 159 434.75 550 515.80

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Сито – 1 бр.; Обособена позиция 002: Багер товарач – 1 бр.; Обособена позиция 003: Фреза – 1 бр.; Обособена позиция 004: Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия Обособена позиция 005: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието , Стойност: 521 915.80
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Сито – 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Багер товарач – 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 003: Фреза – 1 бр.
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 004: Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 005: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: Обособена позиция 001: Консултантски услуги за разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление; Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011 , Стойност: 8 600.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Консултантски услуги за разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управлен
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.