English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.002-0020-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Пътно строителство" АД, гр. Добрич
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
29.12.2017
29.12.2017
03.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Добрич, Добрич, с.Врачанци
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Добрич, Каварна, с.Крупен

Описание

За осигуряване на производствения процес на "Пътно строителство" АД, гр. Добрич в асфалтова база в село Врачанци и кариера Крупен, с. Крупен, общото годишно потребление на електрическа енергия за 2014 г. (годината избрана за представителна) е 1 217 753.85 kWh/год. Предвид необходимостта от намаляване на консумацията на енергия за осигуряване на производствения процес, с изпълнението на проекта се предвижда да бъдат извършени инвестиции, включващи следните енергоспестяващи мерки: 
- Нова мобилна роторна трошачка с първично двудеково пресяване (Мярка 1 от Енергийния одит) - 1 бр. 
- Нова система за доставка и наливане на бетон под налягане (Мярка 2 от Енергийния одит) - 1 бр.
- Нов телескопичен товарач (Мярка 3 от Енергийния одит) - 1 бр.
- Нова, енергоспестяваща механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия (Мярка 4 от Енергийния одит) - 1 бр.
Изпълнението на настоящия проект е насочено към реализирането на първоначални инвестиции в материални активи за разширяване капацитета на съществуващ стопански обект и намаляване разхода на енергия за производствени нужди. 
С изпълнение на проекта се очаква да бъдат постигнати енергийни спестявания от 2 150 426.00 kWh/год. - 74.06 %. 

В рамките на проекта "Пътно строителство" АД, гр. Добрич има намерение да въведе система за енергиен мениджмънт и да я сертифицира, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Тези дейности ще доведат до намаляване на разходите за енергийни ресурси, ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда.

Проектът ще се изпълнява в бетоновия център на "Пътно строителство" АД, гр. Добрич в село Врачанци, община Добрич и Кариера "Крупен", село Крупен, община Каварна и ще е със срок за изпълнение 24 месеца. 
Общата стойност на направените инвестиции ще е 2 064 883.00 лв. без ДДС.
Дейности
 • Оптимизиране на енергийните разходи и повишаване производствения капацитет на фирмата, посредством доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна роторна трошачка с първично двудеково пресяване (МРТПДП) - 1 бр. : Към момента претрошаването на първичната скална маса („камъка”) се прави на изцяло електирческа стационарна трошачно пресевна инсталация (ТПИ), състояща се от предимно старо и амортизирано оборудване, което вече е и неефективно. Основните недостатъци на старата ТПИ са висока амортизация на машините, недостатъчен производствен капацитет, необходимост от предварителна подготовка за пускане в работа (около 1 час), необходимост от голям брой работници/оператори (10 човека). Електропотреблението на старата ТПИ, в рамките на обследвания Обект (Кариера „Крупен”), е със сериозен дял на годишно енергопотребление за представителната 2014 година. Старата ТПИ е с обща инсталирана ел. мощност от 498 kW. Поради използването в окомплектовката на системата на по-старо поколение, енергийно-неефективни асинхронни електродвигатели и липсата на честотни регулатори, средната едновременна работна ел. мощност на старото оборудване е 333,66 kW. Средната часова производителност на старата ТПИ е не повече от 50 t/h. Тя обаче се постига твърде трудно, предвид сериозната амортизация и недостатъците на старото технологично оборудване в инсталацията. Потреблението на енергия на старата ТПИ се обуславя и зависи от параметъра „средна едновременна работна електрическа мощност на системата”, която е 333,66 kW. Ел. мощност отнесена към годишната часова използваемост - 1 150 h/год., определя годишното потребление на енергия - 383 709 kWh/год. Генерираните вредни емисии СО2 са от електроенергия и са 314,26 t/yr. Настоящата дейност е препоръчана Мярка 1 от Енергийния одит. Тя предвижда доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова, високоефективна мобилна роторна трошачка с първично двудеково пресяване (МРТПДП), която да спомогне за оптимизиране дейността на „Пътно строителство" АД, гр. Добрич и повишаване на нейния производствен капацитет. Новата МРТПДП ще замени изцяло, функциониращата към момента на обследвания Обект (Кариера „Крупен”) стара стационарна, електрическа ТПИ. Новото оборудване ще работи много по-енергийноефективно, с много по-голяма производителност, което не е никак маловажно, с много по-малко престои за аварийни ремонти.Основните предимства на новата МРТПДП ще бъдат: - бързо стартиране на работния процес - до 10 мин; - малък брой обслужващ персонал – не повече от 2 човека; - работи както с дизелово гориво, през дизел-генератор на електрически ток, така и с възможност за включване към електрическата мрежа; - има обезпрашаваща инсталация за почистване на материала и намаляване на праховите частици във въздуха по време на работния процес; - притежава значително по-висока производителност от старата - 200 т./ч. Новата МРТПДП ще бъде с мощност на дизелов ДВГ (за дизел-генератора) 235 kW. Потреблението на енергия от дизелово гориво ще зависи от средночасовия разход на ДВГ на дизел-генератора. Очаква се въпросният среден разход на дизелово гориво да бъде неповече от 22 l/h. „Средно-годишната часова използваемост” на новата МРТПДП ще бъде същата, като на старата ТПИ – 1150 h/yr. При тези параметри средногодишното потребление на енергия от дизелово гориво ще бъде следното: - Обща год. консумация на дизелово гориво 25 300 l/yr, равняващи се на обща год. консумация на енергия от дизелово гориво 249 711 kWh/yr. При тези стойности, генерираните вредни емисии СО2 от новата МРТПДП ще са от дизеловото гориво в размер на 66,67 t/год. Инвестиционните разходи за настоящата дейност ще са в размер на 1 094 272.00 лв. Стъпки за реализиране на дейността: 1.Избор на изпълнител (от 1 от 5­ месец) 2.Сключване на договор (от 5 от 6­ месец) 3.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новата МРТПДП (от 6 от 24 месец)
 • Оптимизиране на енергийните разходи и повишаване производствения капацитет на фирмата, посредством технологично обновление на системата за доставка и наливане на бетон под налягане (СДНБН), вследствие доставка и въвеждане в експлоатация на 1 бр. нова комбинирана машина – шаси на камион с автобетонпомпа с разпределителна стрела и бетоносмесител едновременно - 1 бр.: Старата система за доставка и наливане на бетон под налягане (СДНБН) на фирма „Пътно строителство” АД, гр. Добрич се състои от 2 бр. стари и вече амортизирани машини–1 бр. стар бетоновоз марка Краз (1985 г.) и 1 бр. стара бетонпомпа марка Щаер (2007 г.). И двете машини са собственост на фирмата и се намират на работната площадка (бетонов център) в с. Врачанци.Техният разход на дизелово гориво е със съществен дял в годишното енергопотребление за представителната 2014 година.Основното им предназначение е свързано с доставка и наливане на бетон под налягане.И двете машини вече са физически и морално остарели, предвид интензивната им експлоатация, което пък обуславя и високите разходи за тяхната поддръжка. Производственият им капацитет е нисък, което прави ефективността им незадоволителна. Инсталираната ел. мощност е с нулева стойност,системата няма потребление на електроенергия. По отношение мощността от дизеловите ДВГ, тя е сума от мощностите на ДВГ на двете стари машини. Общата мощност на ДВГ на двете стари машини е 401 kW. Средната годишна производителност на старата СДНБН е не повече от 9 000 m³/h. Тя обаче се постига твърде трудно, предвид сериозната амортизация и недостатъците на двете стари машини в системата. Важно е да се уточни, че едната от машините е заета изцяло с превоза и доставката на бетон, а втората отговаря изцяло за наливането на бетона под налягане в предварително подготвени кофражни конструкции. Потреблението на енергия от старата СДНБН се обуславя и зависи от параметъра „общ среден разход на дизелово гориво на двете стари машини”.Неговата стойност на годишна база е не по-малко от 37 574 l/год. При тези условия, средногодишното потребление на енергия от дизелово гориво от старата СДНБН изглежда по следния начин: - Обща год. консумация на дизелово гориво 37 574 l/yr, равняващи се на обща год. консумация на енергия от дизелово гориво 370 859 kWh/yr. При тези стойности, генерираните вредни емисии СО2 от старата СДНБН са от дизеловото гориво в размер на 99,02 t/год. Настоящата дейност е препоръчана Мярка 2 от Енергийния одит. Тя предвижда технологично обновление на системата за доставка и наливане на бетон под налягане (СДНБН), чрез закупуването на 1 бр. нова комбинирана машина–шаси на камион с бетоносмесител и бетонпомпа едновременно.Тя ще допринесе за оптимизиране дейността на фирмата, като цяло и повишаване на нейния производствен капацитет, в частност. По отношение на производствения процес новата СДНБН ще замени изцяло, функциониращата към момента стара СДНБН. Новото оборудване ще работи много по-енергийноефективно, с много по-голяма производителност, което не е никак маловажно, с много по-малко престои за аварийни ремонти. Новата СДНБН ще бъде с обща сумарна мощност от ДВГ от 323 kW. Средната годишна производителност на новата система ще бъде не по-малко от 15 750 m³/h. Важно е да се уточни, че новата комбинирана машина ще изпълнява изцяло и двете дейности: (1) превоз и доставка на бетон и (2) наливане на бетона под налягане в предварително подготвени кофражни конструкции. Потреблението на енергия от новата СДНБН се обуславя и зависи от параметъра „общ (сумарен) среден разход на дизелово гориво на новото технологично оборудване (новата комбинирана Машина)”. Неговата стойност в случая, на годишна база, ще бъде не повече от 20 476 l/год. При тези условия, средногодишното потребление на енергия от дизелово гориво от новата СДНБН ще изглежда по следния начин: - Обща год. консумация на дизелово гориво 20 476 l/yr, равняващи се на обща год. консумация на енергия от дизелово гориво 202 102 kWh/yr. При тези стойности, генерираните вредни емисии СО2 от новата СДНБН ще са от дизеловото гориво в размер на 53,96 t/год. Инвестиционните разходи за настоящата дейност ще са в размер на 524 163.00 лв. Стъпки за реализиране на дейността: 1.Избор на изпълнител (от 1 от 5­ месец) 2.Сключване на договор (от 5 от 6­ месец) 3.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новата СДНБН (от 6 от 24 месец)
 • Оптимизиране на енергийните разходи и повишаване производствения капацитет на фирмата, посредством доставка и въвеждане в експлоатация на нов телескопичен товарач (ТТ) - 1 бр.: Към момента товаро-разтоварната дейност на работната площадка (бетонов център) в с. Врачанци се изпълнява от стар и вече амортизиран телескопичен товарач (ТТ). Машината е марка Bumar, модел L200 , а годината когато са въведени в експлоатация е 1985 г. Нейният разход на дизелово гориво е отразен в представените данни за годишното енергопотребление за представителната 2014 година. Товароподемността на ТТ е ниска, което прави производствения му капацитет незадоволителен. Старият ТТ работи изцяло на дизелово гориво. Мощността на неговия ДВГ е 85 kW. Средната часова производителност на стария ТТ е не повече от 17 t/h. Потреблението на енергия от стария ТТ зависи от параметъра „средночасови разход на дизелово гориво". Неговата стойност в случая е не по-малко от 13 l/h. „Средно-годишната часова използваемост” на старата машина е 2 000 h/yr. При тези условия, средногодишното потребление на енергия от дизелово гориво от старата машина изглежда по следния начин: - Обща год. консумация на дизелово гориво 26 000 l/yr, равняващи се на обща год. консумация на енергияот дизелово гориво 256 620 kWh/yr. Генерираните вредни емисии СО2 са само от дизелово гориво и са в размер на 68.5 t/yr. Настоящата дейност е препоръчана мярка 3 от Енергийния одит. Тя предвижда доставка и въвеждане в експлоатация на нов телескопичен товарач (ТТ). Той ще допринесе за оптимизиране дейността на „Пътно строителство" АД, гр. Добрич, като цяло и повишаване на нейния производствен капацитет. По отношение на производствения процес новият ТТ ще замени изцяло, функциониращия към момента стар ТТ. Новата машина ще работи много по-енергийноефективно, с много по-голяма производителност и, което не е никак маловажно, с много по-малко престои за аварийни ремонти. Новият ТТ ще бъде с мощност на ДВГ от 74 kW. Средната часова производителност на новата машина ще бъде не по-малко от 34 t/h. По отношение потреблението на енергия от дизелово гориво, то зависи от средночасовия разход на ДВГ на новия ТТ. Въпросният разход на дизелово гориво ще бъде не повече от 5 l/h. „Средно-годишната часова използваемост” на новата машина ще бъде същия, като на старата: 2 000 h/yr. При тези параметри, средногодишното потребление на енергия от дизелово гориво от новата машина ще бъде следното: - Обща год. консумация на дизелово гориво 10 000 l/yr, равняващи се на обща год. консумация на енергия от дизелово гориво 98 700 kWh/yr. При тези стойности, генерираните вредни емисии СО2 от новата машина ще са 26,4 t/год., изцяло от дизелово гориво. Инвестиционните разходи за настоящата дейност ще са в размер на 418 548.00 лв. Стъпки за реализиране на дейността: 1.Избор на изпълнител (от 1 от 5­ месец) 2.Сключване на договор (от 5 от 6­ месец) 3.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новия ТТ (от 6 от 24 месец)
 • Намаляване на разходите за енергия в производствено помещение, тип ремонтна работилница, посредством закупуването на нова, енергоспестяваща механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия - 1 бр. : Към настоящия момент в производственото помещение на "Пътно строителство" АД, гр. Добрич, тип ремонтна работилница на Обект: Бетонов център, с. Врачанци, община Добрич осигуряването на пресен въздух е посредством общообменна вентилация без оползотворяване на остатъчна топлинна енергия. Инсталацията подсигурява средно 650 m3/h.Изчисленията за количество пресен въздух са направени на база на следните технически параметри: - Населеното място, където се намира производствената сграда – с. Врачанци, Бетонов център (климатична зона 2) - Тип на производствената сграда – ремонтна работилница (производствено помещение, което компанията ползва за съхранение и ремонт на машините). - Квадратура на производствената сграда - 11.8 m х 12.1 m - Светла височина на производствената сграда - 4.5 m - Брой на работещите в производствената сграда – 10 човека - Кратност на въздухообмен – еднократен въздухообмен, съгласно чл.306, Раздел III (Механична вентилация) от Наредба №15 от 28.07.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия На база изразходената електроенегия през някои от месеците е направено изчисление за разхода на енергия и е установено, че той възлиза на 26 176 kW/h, а генерираните емисии CO2 възлизат на 21,44 t/yr. Настоящата дейност е препоръчана мярка 4 от Енергийния одит. За целите на проекта, компанията предвижда изграждането на високоефективна, енергоспестяваща механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия в производствено помещение, в които работи производствения персонал. Изчисленията за необходимото количество пресен въздух са направени отново на техническите параметри посочени по-горе. Като процентът на ефективност на оползотворяване на отпадната топлина трябва да е около 77%. Рекуперацията е процес, при който отработеният въздух се използва за затопляне на пресния въздух. Затопленият въздух преминава през топлообменник и затопля свежия въздух. По този начин се редуцират разходите за отопление, като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния, но студен външен въздух през зимата. Проветряването на производствените помещения чрез отваряне на прозорци води до огромни енергийни загуби. Интегрирането на управляеми рекуперативни вентилационни системи ще доведе до намаляване на тези загуби и значителни икономии на електроенергия. Мярката предвижда изграждане на система за вентилация, включваща 1 брой приточно смукателен блок с рекуператор, ел. нагревател, вентилатори, вентилационни решетки, въздуховоди и управление за осигуряване на пресен въздух в производствената сграда на "Пътно строителство" АД, гр. Добрич. Инсталацията трябва да осигури средно около 650 m3/h. След направени предварителни изчисления как ще се промени разходът на енергия след ЕСМ възлиза на 17 604 kWh, а генерираните емисии CO2 възлизат на 14,42 t/yr., което намаление е в пъти спрямо старата вентилация без оползотворяване на остатъчна топлинна енергия. Стъпки за реализация на дейността: 1. Публикуване на „Публично съобщение за набиране на ценови предложения“ (от 1 до 3 месец); 2. Избор на изпълнител, сключване на догоров или възлагане на изпълнение на дейността ( от 4 до 5 месец); 2. Извършване на услугата. Подписване на финален приемно-предавателен протокол и издаване на фактура (от 6 до 24 месец)
 • Консултантска услуга по въвеждане на система за енергиен мениджмънт, в съответствие с изискванията на международен стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 - 1 бр.: Дейността включва консултантска услуга по въвеждане на системата за енергиен мениджмънт/управление на енергията/, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 и обхваща основни процеси като: ­- Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта; ­- Изготвяне на разработена документация на системата за управление; ­- Инструктаж по изискванията на Системата за управление ­ ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по­късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение; ­- Внедряване на системата за управление ­ работно въвеждане (реално използване на новите правила); ­- Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит; ­- Съдействие при провеждане на преглед от ръководството; Очаква се от изпълнението на дейността, "Пътно строителство" АД, гр. Добрич да постигне следните резултати: ­- намаляване на разходите за енергийни ресурси; ­- ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; ­- измерване и анализиране на енергийната резултатност; ­- подобряване на постоянното енергийно управление; ­- подобряване на рентабилността на фирмата; ­- повишаване на конкурентоспособността. Чрез въвеждането на система за енергиен мениджмънт, "Пътно строителство" АД, гр. Добрич ще има възможност за сертифициране по международен стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Стъпки за реализация на дейността: 1. Публикуване на „Публично съобщение за набиране на ценови предложения“ (от 1 до 3 месец); 2. Избор на изпълнител, сключване на догоров или възлагане на изпълнение на дейността ( от 4 до 5 месец); 2. Извършване на услугата. Подписване на финален приемно-предавателен протокол и издаване на фактура (от 6 до 24 месец)
 • Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50 001/EN ISO 50001 - 1 бр. : Сертифицирането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001, включва следните етапи: ­- провеждане на първоначален одит за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001; ­- провеждане на сертификационен одит за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001; ­- вземане на решение за сертифициране и издаване на оригинален сертификат. Стандартът най-вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода, и др. БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най­-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. Стъпки за реализация на дейността: 1. Публикуване на „Публично съобщение за набиране на ценови предложения“ (от 1 до 3 месец); 2. Избор на изпълнител, сключване на догоров или възлагане на изпълнение на дейността ( от 4 до 5 месец); 2. Извършване на услугата. Подписване на финален приемно-предавателен протокол и издаване на фактура (от 6 до 24 месец)
 • Публичност и визуализация на проекта : За да бъде изпълнена дейността за публичност и визуализация на проекта, на електронната страница на "Пътно строителство" АД, гр. Добрич ще бъде публикувано съобщение с кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, в което се откроява финансовата подкрепа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и ОПИК, в рамките на два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Със средства по проекта ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), временен билборд, а след приключване на дейностите ще бъде поставена и постоянна информационна табела, в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, например на входа на сградата, където се изпълнява проектът. Визуализацията на проекта цели популяризиране на резултатите от него на национално и международно ниво. Тя ще бъде съобразена с изискваните мерки за информиране и публичност в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020г. Целите за визуализацията ще бъдат постигнати с помощта на набор от дейности, които са разделени на: (1) създаване на материали за информиране на обществото; (2) разпространение на създадените материали; В тази връзка се планира: - Изработване на плакати, стикери, временен билборд и постоянна информационна табела. Всички информационни материали ще показват резултатите от проекта, както и подкрепата от програмата. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от "Пътно строителство" АД, гр. Добрич задължително ще се указва помощта ОПИК, чрез поставяне на: емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на ЕС; общото лого за програмен период 2014-2020 г.; - Разпространение на резултатите в индустриалната сфера, подготвяне и провеждане на консултации и демонстрации. Дейността ще се извършва от ръководителя на проекта. Дейността води до изпълнение на общата цел и специфичната цел на проекта. Стъпки за реализация на дейността: 1. Публикуване на „Публично съобщение за набиране на ценови предложения“ (от 1 до 3 месец); 2. Избор на изпълнител, сключване на догоров или възлагане на изпълнение на дейността ( от 4 до 5 месец); 2. Извършване на услугата. Подписване на финален приемно-предавателен протокол и издаване на фактура (от 6 до 24 месец)

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 1 285.68, Достигната стойност: 1 285.68
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 2 150.43, Достигната стойност: 2 150.43
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

2 064 883.00 BGN
1 032 441.50 BGN
1 032 189.47 BGN
85.00 %
 • [1] Производствени инвестиции в големи предприятия, свързани с нисковъглеродната икономика
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 877 575.27 154 866.23 1 032 441.50 2 064 883.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 877 575.27 154 866.23 1 032 441.50 2 064 883.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на един брой нова мобилна роторна трошачка с първично двудеково пресяване, един брой нова система за доставка и наливане на бетон под налягане и един брой нов телескопичен товарач, Стойност: 2 036 983.00
 • Обособена позиция 1: Мобилна роторна трошачка с първично двудеково пресяване - 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Система за доставка и наливане на бетон под налягане - 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Телескопичен товарач - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Нова, енергоспестяваща механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия - 1 бр., Стойност: 9 900.00
 • Обособена позиция 1: Нова, енергоспестяваща механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантска услуга по въвеждане на система за енергиен мениджмънт, в съответствие с изискванията на международен стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 - 1 бр., Стойност: 2 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантска услуга по въвеждане на система за енергиен мениджмънт, в съответствие с изискванията на международен стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50 001/EN ISO 50001 - 1 бр. , Стойност: 13 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50 001/EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация на проекта, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Публичност и визуализация на проекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.