English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.004-0160-C01
Реализиране на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в „Инстал Инженеринг СВ” ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
03.12.2018
03.12.2018
03.06.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пловдив (BG421), Родопи, с.Браниполе

Описание

Проектът е насочен към реализиране на инвестиции за повишаване на ресурсната ефективност на „Инстал Инженеринг СВ” ООД и внедряване на технологични решения и методи, пилотни за България, представляващи производствена иновация. 
С изпълнението на настоящия проект ще се повиши ресурсната ефективност на основната дейност на дружеството- “Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаса” (код 22.21по КИД 2008), както и се разшири капацитета на стопанския обект на компанията в с.Браниполе. 
Проектът се базира на дейности в резултат на извършен Одит за ресурсна ефективност, като и на извършени измервания на показатели за емисии от акредитирана лаборатория в производствената база на компанията в с. Браниполе и внедряване на две пилотни технологични решения: Внедряване на технологично решение и метод за оптимизиране на производствения процес на продукта Съединителните изолирани части от полиетилен и намаляване на използваните суровини, и намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство чрез инвестиция в Машина за горещо огъване и Внедряване на съвременна технология, позволяваща рециклиране на отпадъците, получени при производството на продуктите на компанията и влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство чрез придобиване на Линия за рециклиране на пластмасови тръби и Линия за гранулиране на полимери. Чрез организиране на 2 публични събития и публикация в традиционни медии ще се осъществи демонстрация и покаже ефекта относно въвеждането на пилотните технологии с фокус насърчаване на други предприятия да въведат подобни ресурсоефективни решения. Предвидена е дейност за Визуализация на проекта.
Резултати от изпълнението на проекта ще бъдат:
- повишена ресурсна ефективност 
- намалено количеството използвани суровини при производството на единица продукция
- по-високо ефективно управление на отпадъците
- намалено количество на използваните ОХВ, специфични отпадъци, количество емисии.
Дейности
 • Придобиване на ДМА 1- Машина за горещо огъване свързана с намаляване на суровина Стомана (фасонни части): Дейност 1 е свързана с придобиването на актив 1 - Машина за горещо огъване, което води до намаляване на суровината Стомана (фасонни части), използвана в производството на продукт 3 - Съединителни изолирани части от полиетилен. Дейността е допустима по Елемент А “Внедряване” и представлява: Внедряване на технологично решение и метод за оптимизиране на производствения процес на продукт 3 - Съединителните изолирани части от полиетилен и намаляване на използваните суровини, намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство. Дейността е насочена към внедряването на технологично решение и метод, пилотни за България. Представлява производствена иновация, тъй като с новото технологично решение 1 се осъществява промяна в част от производствения процес на изолиране на съединителните части и е иновативен. Дейността ще бъде изпълнявана при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ и има за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални активи, свързани с разширяване на капацитета на производството на съществуващия стопански обект на предприятието в с.Браниполе - на продукт 3 - Съединителни изолирани части от полиетилен,както и на продукт 1- Полиетиленови изолирани тръби Дейността е подробно разписана в Одита за ресурсна ефективност (Приложение Е). Преди придобиването на актив 1, производството на преизолирани съединителни части за тръби и маркучи (свръзки, колена, муфи) от пластмаса включва рязане с определена дължина на стоманени отрязаци, крайцване краищата на заготовката, последващо заваряване и безразрушителен визуален и радиографичен контрол на заваръчния шев. Основно това са операции, употребявани при процеса на изолиране на колена и тройници. Използват се металорежеши машини, ръчни режещи инструменти (ъглошлайфи), електродъгови заваръчни апарати, система за радиографичен контрол, др. Необходимите материали при тези производства са сегменти от стоманени тръби, фабрично произведени колена, електроди или друг вид заваръчен материал, филми за рентгеноскопия и многоброен квалифициран персонал. След закупуването на актив 1- Машината за горещо огъване на стоманени тръби- посредством индукционно нагряване позволява обработване на тръби с диаметри от 219 мм до 610 мм като извършва процеса при висока температура. Този начин на огъване осигурява заготовката на фасонни части без никакви отпадъчни продукти и допълнителни процеси за обработка. Придобиването на машината ще допринесе за намаляване на суровина Стомана (фасонни части), използвана в производството на продукт 3, като с новото технологично решение се изработват фасонни части от стоманена тръба. Този начин на огъване осигурява производство без никакви отпадъчни продукти и без допълнителни процеси за обработка на материала. Фасонните части, изработени от стоманената тръба по новата технология, са по-леки от досега закупуваните суровини. Ще се намалят специфичните отпадъци 15.01.01 – Хартиени и картонени опаковки и 15.01.02 – Пластмасови опаковки, необходими за доставка на готовата суровина - стомана (фасонни части), тъй като процеса на обработка на суровината стомана се променя. Освен това дейността ще доведе до намаляване на количеството емисии в атмосферата, поради отпадане на процеса на заваряване (подробно разписани в Одита).С дейността управлението на отпадъка-стомана ще премине в почти изцяло към първа степен „предотвратяване“, поради факта, че внедряваното технологично решение е безотпадно с нищожни остатъчни количества за рециклиране. Стъпки за реализация на дейността: 1.Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец) 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти) 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация на Машина за горещо огъване - 1бр., завършвайки с подписване на приемо-предавателен протокол за доставка (с продължителност от 4-ти до 17-ти месец)
 • Придобиване на ДМА 2- Линия за рециклиране на пластмасови тръби и ДМА 3- Линия за гранулиране на полимери, свързани с управление на отпадъци 07.02.13 Полиетилен, 07.02.13 Полиуретан, 07.02.13 Полипропилен, 07.02.13 Фибростъкло : Дейност 2 е свързана с придобиването на активите: Линия за рециклиране на пластмасови тръби и Линия за гранулиране на полимери. Те ще доведат до по-ефективно управление на отпадъците от: 07.02.13 Полиетилен, 07.02.13 Полиуретан, 07.02.13 Полипропилен, 07.02.13 Фибростъкло, образувани при производството на 3-те продукти, произвеждани в предприятието- Полиетиленови изолирани тръби; Полипропиленови тръби и Съединителните изолирани части от полиетилен. Дейността е допустима по Елемент А “Внедряване” и представлява: внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството на продуктите на фирмата и влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство. Дейността е насочена към внедряването на технологично решение и метод, пилотно и иновативно за България. Дейността представлява производствена иновация, тъй като с новото технологично решение 2 се осъществява промяна в част от производствения процес на продукти 1,2 и 3 във връзка с рециклиране на отпадъци и влагането им в производството им. Освен това, дейността ще доведе и до намаляване на суровините – Полиетилен, Полипропилен, Полиуретан и Фибростъкло, използвани в производството на продукти 1, 2 и 3, тъй като собственият отпадък, описан по-горе, ще има възможност да бъде използван като суровина след внедряване на новото технологично решение 2. Дейността ще бъде изпълнявана при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ и има за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални активи (ДМА 2 и ДМА 3), свързани с разширяване на капацитета на производството на съществуващия стопански обект на предприятието в с.Браниполе по отношение на продукти 1,2 и 3. Дейността е подробно разписана в Одита за ресурсна ефективност (Приложение Е). Преди придобиването на активите 2 и 3, предприятието е използвало следното оборудване: Машина за нарязване на бракувани тръбни парчета; Инсталация за рециклиране (мелница 400/600 с диаметър на ротора 400 mm) и Линия за рециклиране на полимерни материали (гранулатор) с капацитет до 100 кг/ч. Чрез тези активи „Инстал Инженеринг СВ” ООД е можела да рециклира и връща в производството много ограничен вид и обем отпадъци, подробно разписан в Одита за ресурсна ефективност, а по-голяма част от тях са оставали депонирани за обезвреждане. След придобиването на активите 2 и 3: Линия за рециклиране на пластмасови тръби и Линия за гранулиране на полимери вече е възможно рециклиране на всички отпадъците от: 07.02.13 Полиетилен, 07.02.13 Полиуретан, 07.02.13 Полипропилен, 07.02.13 Фибростъкло, образувани при производството на 3-те продукти, произвеждани в предприятието. Включително вече е възможно рециклиране на пластмасови тръби с диаметри до 1000 мм и дължини до 6000 мм, които до този момент са били депонирани с цел обезвреждане на територията на предприятието, и могат бъдат използвани и като входящ продукт, което води и до елиминирането на отпадъци и опазване на природната среда. Отчита се промяна в начина на управление на отпадъците от ниво обезвреждане (депониране) в ниво рециклиране. Ще се намалят специфичните отпадъци 15.01.02 – Пластмасови опаковки- опаковките от чувалите, в които дружеството получава полиетилена, полипропилена, фибростъклото (суровини използвани за производството на Продукт 1, Продукт 2 и Продукт 3), тъй като намалява закупуваната суровина. Стъпки за реализация на дейността: 1.Подготовка на документация за избор на изпълнители (с продължителност от 1-ви до 2-ри месец) 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договор с изпълнител (с продължителност от 3-ти) 3. Доставка, монтаж, инсталиране, изпитване, въвеждане в експлоатация Линия за рециклиране на пластмасови тръби- 1бр. и Линия за гранулиране на полимери - 1бр., завършвайки с подписване на приемо-предавателен протокол за доставка (с продължителност от 4-ти до 17-ти месец)
 • Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е: Като част от дейността е предвидено изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е от външен изпълнител. Дейността има за цел да оцени нивото на ресурсна ефективност в „Инстал Инженеринг СВ” ООД при производството на продукти на фирмата по икономическа дейност, обект на проекта- КИД 22.21, както и ресурсната ефективност при внедряване на две нови, пилотни иновативни технологични решения в това производство. Одитът за ресурсна ефективност съдържа данни и мерки за съществуващото производство и прогнозни при внедряване на новите технологични решения в него , като по отношение на съществуващото производство е налице информация за една година (2016 г.). Данните по т. 3 от Раздел IV Използване на ресурси от одита се основават на измервания, извършени от акредитирана лаборатория (от дейност 4 по проекта). Дейността е част от допустимите дейности от Елемент В. На базата на извършения одит за ресурсна ефективност са предвидени: дейност, свързана с намаляване разходването на суровини и дейност, насочена към ефективно управление на отпадъците при производството на единица продукция. По изисквания на настоящата процедура за подбор на проекти тази дейност по изготвяне на одит за ресурсна ефективност е необходимо да бъде извършена преди подаване на проектното предложение. С оглед на изискването дейност 3 от проекта е изпълнена преди подаване на проектното предложение. Стъпки за реализация на дейността: 1. Събиране на поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници или комбинация за изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е от външен изпълнител. Избор на изпълнител за осъществяване на "Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта"- 1бр. и сключване на договор с него, извършване на последващ контрол за избран изпълнител (1 месец преди подаване на проектното предложение). 2. Осъществяване на услугаите и изготвяне на Одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е (1 месец преди подаване на проектното предложение ). 3. Подписване на приемо-предавателен протокол за осъществените консултантски услуги и предаден Одит за ресурсна ефективност съгласно Приложение Е. (преди подаване на проектното предложение)
 • Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории : Като част от дейността е предвидено осъществяване на измервания на показателите за емисии, свързан с количеството емисии в атмосферата, генерирани при производството на „Инстал Инженеринг СВ” ООД, предмет на Одита на ресурсна ефективност и на настоящия проект. Целта е да се определят коректно базовите стойности на показателя, свързан с количеството емисии, генерирани при производството, предмет на проекта и на тази база целевите стойности съобразно внедряваните нови технологични решения, за да покаже доколко подобряването на ресурсната ефективност има влияние върху излъчваните емисии. Съобразно изискването на процедурата измерването на базовите показатели за емисии да бъде извършено в периода след обявяване на настоящата процедура и преди подаване на проектното предложение, кандидатът наема за собствена сметка акредитирана лаборатория- Изпитвателна лаборатория “Хеспа” да осъществи изпитване на вредни вещества , изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници- Вентилационна инсталация на заваръчно. Тя е акредитирани за съответния обхват ( Емисии в атмосферния въздух) съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006 (с валидност до 16.09.2018 г.) от Изпълнителната агенция “Българската служба за акредитация”- национален орган за акредитация, страна по Многостранното споразумение на Европейската организация за акредитация. В следствие на извършеното измервания са съставени Протоколи от измерванията, заверени от акредитираната лаборатория с подпис и печат. Те заедно с копие от акредитацията на лабораторията са приложени към одита за ресурсна ефективност. Данните от измерванията са включени според изискванията в одита за ресурсна ефективност.
 • Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта : Дейност 5 има за цел да се постигане мултиплициране на резултата на въведените в рамките на проекта две пилотни технологични решения и методи в “Инстал Инженеринг СВ” ООД чрез подобряване на информираността и демонстриране на ефекта относно въвеждането на подобни пилотни технологии, включително и да се насърчат и други предприятия да въведат такива ресурсоефективни решения. Дейността води до изпълнението на специфична цел 4 на проекта. В рамките на дейността ще бъде осъществени две публични събития: 1.Организиране и провеждане на 1 Прескоференция- нейната цел е да се достигне до целевата група- широк кръг на заинтересовани страни от сектора производството на пластмасови и други видове тръби, както на други сектори, които биха могли да се възползват от внедряване на двете новите иновативни технологични решения, да се подобри тяхната информираност и да се насочи вниманието и да се насърчат към въвеждането на подобни ресурсоефективни решения. На прескоференцията ще бъдат поканени представители на различни специализирани издания и медии, които да представят информацията на своите читатели и зрители, както и заинтересовани лица от сектора и бранша. Пресконференцията ще се осъществи след сключване на договора за доставка на активите по дейности 1 и 2, за да могат да се коментират конкретните параметри на ДМА в гр.Пловдив. 2. Организиране и провеждане 1 кръгла маса с представители на заинтересовани страни и лица от сектора производството на пластмасови и други видове тръби, браншови организации и асоциации, инсталатори. Кръглата маса има за цел да осигури възможност за по-детайлно дискутиране и разпространение на разработените иновативни и пилотни технологични решения, внедрени в рамките на проекта. Организиране и провеждане кръглата маса ще се осъществи в края на изпълнението на проекта в гр.Пловдив. При организирането и провеждането на двете публични събития ще се спазят изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 за проекти, по които стойността на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро. Етапи на изпълнение на дейността: Етап 1: Избор на изпълнител/и за осигуряване на зали и техническо оборудване за провеждане на 2 публични събития в гр.Пловдив (4-ти месец) Етап 2. Анонсиране и подготовка на публичните събития от кандидата- разпространение на прессъобщение, публикуване на информация на интернет страницата на бенефициента, изпращане на информация на УО и до регионалния офис в Пловдив от мрежата на информационните центрове. Изработка на 6 бр. плакати за сметка на бенефициента, които да се поставят на подходящо място по време на събитията и да се използват за информиране на участниците в публичните събития за наименованието на проекта, общия бюджет, стойността на помощта на ЕС от съответния фонд и съфинансирането от държавния бюджет. Разходите за този етап ще бъде осъществен за сметка на бенефициента. ( за първото събитие- 4 месец, а за второ 17 месец) Етап 3 - провеждане на 1 Прескоференция и 1 кръгла маса- дейността ще бъде осъществена в осигурените от външен изпълнител зали, вкл. техническо оборудване за провеждане на събитието. Ще бъде осигурено записване в присъствени списъци и снимки. ( за първото събитие- 5 месец, а за второ 18 месец) Етап 4 След приключване на двете публични събития ще бъде изготвено и разпространено по едно прессъобщение с информация за проекта, както и на интернет страницата на проекта. Разходите за този етап ще бъде осъществен за сметка на бенефициента. ( за първото събитие- 5 месец, а за второ 18 месец)
 • Публикации в традиционни медии за мултиплициране на резултатите от проекта: Дейност 6 има за цел да се постигане на мултиплициране на резултата на въведените в рамките на проекта две пилотни технологични решения и методи в “Инстал Инженеринг СВ” ООД като се достигне до по-широк кръг заинтересовани лица от предприятия в секторите за производство на тръби, ВиК системи, топлофикация , инсталации чрез 1 публикация в традиционна медия. Дейността води до изпълнението на специфична цел 4 на проекта. Кандидатът ще подбере медията, като отговаря на следните условия- печатано издание, тип специализирано техническо списание за индустриални технологии и продукти с целева читателска аудитория в областта на индустрията и производството (тръби, ВИК и топлофикационно оборудване и инсталации); пренос и разпределение на топлинна енергия и топла вода; строителство, инфраструктура- ВиК, газоснабдяване и други. По този начин ще се осигури целевата група за дейността, а именно- предприятия, осъществяващи същата или подобна дейност и заинтересовани страни от сектора и подобни сектори, където може да бъде въведена внедрените в рамките на проекта пилотни технологии. Кандидатът ще подготви текста на публикация, в която да представи двете внедрени в рамките на проекта пилотни технологии, техния ефект, начина на въвеждане и друга специфична информация с цел пълна демонстрация на технологиите, вкл. снимки. Тази публикация ще бъде база за широко информиране и мултиплициране на резултатите от проекта- внедрените нови иновативни технологии. Дейността отговаря на изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 за проекти, като са спазени всички задължителни елементи- наличие на емблемата на ЕС, изписана фразата “Европейски съюз”, наименованието на съфинансиращия фонд, наименование на програмата, наименование на бенефициента, както и задължителните лога, други задължителни елементи и изисквания към мерките по информация и комуникация.
 • Визуализация на проекта: Дейност 7 е насочена към повишаване на обществената осведоменост и прозрачността по отношение на съфинансирането на проекта по ОПИК 2014-2020; информиране за ролята на Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея и източника на европейско съфинансиране –Европейския фонд за регионално развитие. Целта на дейността да се изпълнят изискванията за визуализация, информиране и публичност, които бенефициента трябва да прилага при изпълнение на проект, финансиран от ЕСИФ съобразно „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020. Дейността води до изпълнението на специфична цел 5 на проекта. Всеки отчет, официален и друг документ, вкл. присъствен списък и доказателствен материал, по проекта ще бъде разработен съобразно изискванията на Програмата и Единния наръчник относно текстовата и визуалната информация, като бъдат включени всички задължителни елементи. Дейността ще бъде изпълнена чрез: 1. Публикуване на уеб-сайта на „Инстал Инженеринг СВ” ООД на кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, текст относно финансовата подкрепа от Европейския съюз- до два дни от датата на сключване на договора за БФП. 2. Изработване и поставяне на временен билборд - 1 бр. с размер 50 х 70 см. според изискванията и задължителните елементи, описани в Наръчника- поставен при стартиране на дейностите по проекта на видно място на площадката на компанията. 3. Изработване и поставяне на постоянна табела с размер 50 х 70 см - 1 бр. според изискванията и задължителните елементи, описани в Наръчника- - поставена в края на проекта на видно място на площадката на компанията. 4. Изработване и поставяне на стикери – 3 бр. според изискванията на Наръчника, поставени на повърхността на закупеното оборудване. Стъпки за реализация на дейността: 1.Включване в уеб- сайта на „Инстал Инженеринг СВ” ООД на кратко описание на проекта - до два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ; 2. Упомената получената финансова подкрепа по линия на ЕФРР във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта (с продължителност-през целия проект) 3. Събиране на поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници или комбинация за изработка на временен билборд- 1бр., постоянна табела,- 1бр. стикери- 3бр. Избор на изпълнител и сключване на договор с него, извършване на последващ контрол за избран изпълнител (с продължителност от 1 месец в рамките на първи месец от изпълнението на проекта). 4. Изработване на временен билборд - 1 бр. (с размер 50 х 70 см); постоянна табела- 1бр. (с размер 50 х 70 см).; стикери – 3 бр. Поставяне на видино място на изработените временен билборд- 1бр и постоянна табела- 1бр на площадката на „Инстал Инженеринг СВ” ООД (в с.Браниполе) и поставени стикери – 3 бр. на видимо място на повърхността на закупените активи.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Повишаване на ефективността на производствените разходи, Целева стойност: 17.44, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Срок на откупуване, Целева стойност: 5.08, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на количеството използвани опасни химични вещества при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта в проценти, Целева стойност: 2.70, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта в проценти, Целева стойност: 6.12, Достигната стойност: 0.00
Реализирани пилотни и демонстрационни инициативи, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Подкрепени проекти свързани с управление на отпадъците в промишлеността, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Количество емисии преди/след изпълнение на проекта, Целева стойност: 100.00, Достигната стойност: 0.00
Ефективно управление на отпадъците съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при производството на единица продукция, преди/след изпълнение на проекта в проценти, Целева стойност: 81.02, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

2 104 730.00 BGN
1 264 511.00 BGN
505 804.40 BGN
85.00 %
 • [1] Подкрепа за благоприятни за околната среда производствени процеси и ефективно използване на ресурсите в МСП
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 1 074 834.35 189 676.65 840 219.00 2 104 730.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 074 834.35 189 676.65 840 219.00 2 104 730.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Машина за горещо огъване - 1бр., Обособена позиция 2: Линия за рециклиране на пластмасови тръби - 1 бр., Линия за гранулиране на полимери - 1бр.", Стойност: 2 088 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Машина за горещо огъване - 1бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Линия за рециклиране на пластмасови тръби -1 бр., Линия за гранулиране на полимери - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: "Осигуряване на зали и техническо оборудване за провеждане на 2 публични събития в гр. Пловдив.", Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: "Осигуряване на зали и техническо оборудване за провеждане на 2 публични събития в гр.Пловдив."
Предмет на предвидената процедура: "Публикация в традиционна медия - 1 брой", Стойност: 600.00
 • Обособена позиция 1: Публикация в традиционна медия - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: "Изработка на временен билборд - 1 бр. (размер 50 х 70 см); постоянна табела - 1бр. ( размер 50 х 70 см); стикери – 3 бр.", Стойност: 230.00
 • Обособена позиция 1: "Изработка на временен билборд - 1 бр. (размер 50 х 70 см); постоянна табела - 1бр. ( размер 50 х 70 см); стикери – 3 бр."
Предмет на предвидената процедура: "Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта" - 1 бр., Стойност: 14 900.00
 • Обособена позиция 1: "Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта" - 1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.