English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0023-C01
Подобряване на енергийната ефективност на "БКС-БЪДИНСТРОЙ" АД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.11.2017
09.11.2017
17.09.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Видин, Видин, гр.Видин

Описание

„БКС-Бъдинстрой“ АД се намира в гр. Видин и произвежда асфалтови смеси. Фирмата е активен участник на пазара в България. „БКС-БЪДИНСТРОЙ” АД разполага със собствена асфалтова база и необходимата съвременна асфалтополагаща техника, както и квалифицирани специалисти за рехабилитация, ремонт, поддържане, ново строителство и основен ремонт на Републиканската и Общинска пътна мрежа, улици и благоустройствени обекти. Асфалтовата база се намира в Северна промишлена зона на гр.Видин, върху терен собственост на дружеството.
Понастоящем фирмата разполага с технологично оборудване, което работи на дизелово гориво и мазут. Оборудването е сравнително старо, неефективно и по-ниско производително в сравнение с новите високотехнологични съоръжения на пазара. Причината за закупуването на ново оборудване по проекта е, че новите машини са по-икономични, което ще доведе до по-малък разход на гориво, съответно до по-малко вредни газове в атмосферата.
Инвестиционният проект предвижда подмяна на част от съществуващо технологично оборудване, като бъде закупено описаното по-долу ново оборудване с по-големи технологични възможности, интегрира се система за оползотворяване на отпадна топлина и система за мониторинг на енергопотреблението:
-Комбиниран Багер Товарач;
-Колесен мини Челен Товарач;
-Oбезпрашителна Инсталация – Ръкавен Филтър.
След интегриране на изброеното технологично оборудване, производственият капацитет на предприятието ще нарастне значително, което от своя страна ще доведе до намаляване на разходите за гориво в много голяма степен, както и енергопотреблението.
Дейности
 • Намаляване на разходите за дизелово гориво и разширяване производствената дейност във фирмата, посредством закупуването на нов, високоефективен Комбиниран Багер-Товарач – (КБТ)-Мярка 1: Старата машина (КБТ), собственост на фирмата бенефициент „БКС Бъдинстрой” се използва най-вече за спомагателна дейност- подава каменни фракции към бункерите за производство на асфалтови смеси в Асфалтова база „Катюша“ - гр.Видин, Северна промишлена зона. Старият Комбиниран Багер-Товарач (КБТ) е с номинална мощност на двигателя (дизелов ДВГ) 70kW. Старият Багер (КБТ) е със скоростна кутия с ръчна смяна на предавките, двигателят му e от по-старо поколение, а маневреността му не особено висока. Вследствие гореизложените недостатъци, средната производителност на старата машина за 1 работен час е около 30 [m³/h]. Средния разход на дизелово гориво за 1 работен час на стария KBT е 7,5[l/h], отнесен към съответната производителност посочена по-горе. Техническото състоянието на машината е незадоволително – разходът на консумативи (масла и ремъци) завишен. Настоящата Мярка-1 предвижда закупуването на нов, високоефективен, колесен многофункционален багер с челен товарач (накратко: Комбиниран Багер-Товарач – КБТ). Новата машина ще спомогне за разширяване на предлаганите от фирмата дейности и повишаване нейната конкурентоспособност на пазара. Предвижда се инвестиция в нова, високоефективни машина с единична мощност на двигателя (дизелов ДВГ) 72kW. Средната производителност на новия комбиниран Багер-товарач за 1 час, по експертна оценка, ще бъде около 50m³/h, a средният разход на гориво дизел, с което ще се реализира тази средночасова производителност, ще бъде около 5 l/h. Параметрите на новото оборудване са: Двигател - 97 / 72 HP / kW Скоростна кутия - полуавтоматична Багерна кофа - 600 mm Обем на кофата - 1.00 m3 Товароподемност - 4.610 kg Инжекционна система - Турбо дизелов Максимален въртящ момент - 460 Nm Работен обем - 3400 cm3 В конкретния случай с препоръчанатаМярка 1 се предвижда разширяване на производството. Когато имаме съществуващо производство и въвеждаме ново оборудване, с което компанията да може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, изчисляването на спестяването на енергия от въвеждането на новото оборудване се прави на база на разликата от потреблението на съществуващото оборудване преди въвеждане на мярката и потреблението след въвеждането на мярката с по-висока производителност. Т.е. енергийните спестявания са основно в резултат на по-високата производителност и по-ниския специфичен разход на единица произведена продукция на новото технологично оборудване. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 5 месец). 2. Сключване на договори (от 6 до 8 месец). 3. Доставка на активите и подписване на приемно-предавателни протоколи ( 9-16 месец). 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (17-18 месец).
 • Намаляване на разходите за дизелово гориво и разширяване производствената дейност във фирмата, посредством закупуването на нов, високоефективeн Колесен мини Челен Товарач (колесен мини ЧТ)-Мярка 2: Старата машина (мини ЧТ), собственост на фирмата бенефициент„БКС Бъдинстрой” се използва най-вече в Асфалтовата база „Катюша“ - гр.Видин, Северна промишлена зона, за спомагателна дейност- подава каменни фракции към бункерите за производство на асфалтови смеси. Старата Машина (мини ЧТ) е с номинална мощност на двигателя (дизелов ДВГ) 30kW. Старият Товарач (мини ЧТ) е със скоростна кутия с ръчна смяна на предавките, двигателят му e от по-старо поколение, а маневреността му не особено висока. Вследствие гореизложените недостатъци, средната производителност на старата машина за 1 работен час е около 15[m³/h]. Средния разход на дизелово гориво за 1 работен час на стария мини ЧТ е около 4[l/h], отнесен към съответната производителност посочена по-горе. Техническото състоянието на машината е незадоволително – разходът на консумативи (масла и ремъци) завишен. Настоящата Мярка-2 предвижда закупуването на нов, високоефективен, Колесен мини челен товарач (КМЧТ). Новата машинаще спомогне за оптимизиране и разширяване на предлаганите от фирмата строителни дейности и повишаване нейната конкурентоспособност на пазара. Предвижда се инвестиция в нова, високоефективна машина с единична мощност на двигателя (дизелов ДВГ) 34.2kW. Средната производителност на новия мини ЧТ за 1 час, по експертна оценка, ще бъде около 30m³/h, a средният разход на гориво дизел, с което ще се реализира тази средно-часова производителност, ще бъде около 3,5l/h. Параметрите на новата машина са: Двигател - 44.5 / 34.2 HP / kW Работно тегло - 3240 kg Работен обсег - 825 mm Макс.повдигане и изсипване - 2.610 mm Обем на кофатас маса - 0.43 m3 Капацитет на товарене - 1.500 kg В конкретния случай с препоръчаната Мярка 2 се предвижда разширяване на производството. Когато имаме съществуващо производство и въвеждаме ново оборудване, с което компанията да може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, изчисляването на спестяването на енергия от въвеждането на новото оборудване се прави на база на разликата от потреблението на съществуващото оборудване преди въвеждане на мярката и потреблението след въвеждането на мярката с по-висока производителност.С други думи енергийните спестявания са основно в резултат на по-високата производителност и по-ниския специфичен разход на единица произведена продукция на новото технологично оборудване. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 5 месец). 2. Сключване на договори (от 6 до 8 месец). 3. Доставка на активите и подписване на приемно-предавателни протоколи ( 9-16 месец). 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (17-18 месец).
 • Разширяване производствената дейност във фирмата и повишаване нейната конкурентоспособност, посредством закупуването на нова Oбезпрашителна Инсталация – Ръкавен Филтър (ОИ-РФ)-Мярка3 : Старата Обезпрашителна Инсталация на Фирмата-бенефициент е тип „Циклон”. Функционира на Асфалтовата база на Фирмата, находяща се в северната промишлена зона на гр. Видин. Предназначението й е да „улавя” прахта (каменно брашно и др.п.) от изходящите газове от сушилния барабан на Асфалтосмесителя. Състои се от т.нар. „циклонна група” и комбиниран вентилатор. Старата ОИ (обезпрашителна инсталация) е изключително неефективна – обезпрашаването на газовете от сушилния барабан е под 60%, което пък води до нежелателни ежемесечни екологични глоби. Старата Обезпрашителна Инсталация е част от старата Асфалтова база, с която фирмата разполага и работи. Произведена е през далечната 1982 г. Състои се от т.нар. „циклонна група” и комбиниран вентилатор, който изпълнява ролята на прахоуловител. Общата инсталирана електрическа мощност на старото оборудване е 55 kW. Поради твърде старата модификация на електродвигателите и липсата на честотни регулатори, средната едновременна работна електрическа мощност на инсталацията, по експертна оценка, е приблизително 44 kW. Производителността - прахоулавянето на старата ОИ (обезпрашителна инсталация)не надвишава200 кг/hпрах (каменно брашно годно за повторна употреба).Тя обаче се постига твърде трудно, както бе отбелязано и по-горе, предвид факта, че ефективността на старата инсталация е под 60%. Потреблението на енергия на старата ОИ (обезпрашителна инсталация) се обуславя и зависи от параметъра „средна едновременна работна електрическа мощност на инсталацията”, която, както беше вече отбелязано, е 44 kW. Въпросната електрическа мощност, отнесена към годишната часова използваемост (560 h/год.) на старата ОИ (обезпрашителна инсталация) определя годишното потребление на енергия от старото оборудване – 24 640 kWh/год. Настоящата Мярка-3 предвижда инвестиранев нова, високоефективнаОбезпрашителна Инсталация – Ръкавен Филтър (ОИ-РФ) с импулсно почистване на ръкавите,която да спомогне за оптимизиране работата на фирмата и повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара. Ръкавният филтър ще е напълно автоматизиран. Програмируем Контролер ще следи за входната температура и съпротивлението на филтърните елементи и по програма ще извършва самопочистване. Обезпрашените газове ще се евакуират от чистата страна на филтъра посредством нов вентилатор, който ще осигурява и необходимото разреждане в барабана за нормалния процес на горене и нагряване на инертните материали. След вентилатора газовете ще се изхвърлят в атмосферата посредством комин разположен на същата кота на филтъра и вентилатора. Отделеният прах (каменното брашно) ще се утаява в бункер и посредством шнек и дозатор ще се отвежда на вход елеватор за повторна употреба. Предвижда се общата инсталирана електрическа мощност на новата Обезпрашителна Инсталация – Ръкавен Филтър (ОИ-РФ) да бъде 48kW. Поради наличието обаче, на съвременни честотни регулатори в електрическата схема, средната едновременна работна електрическа мощност на новата инсталация, по експертна оценка,ще бъде не повече от33,6 kW. Средночасовата й производителност (полезното количество прах – каменно брашно, годно за повторна употреба) ще бъде не по-малко от 1,5t/h, а годишната й часова използваемост – 560 h/год. Параметрите на новото оборудване са: Инсталирана ел. мощност - 48 kW Производителност - 1,5 t/h Обща филтр. повърхност - 250 m² Размер на ръкавите: - диаметър 150 mm - дължина: - 4,5 m В конкретния случай с препоръчанатаМярка 3 се предвижда разширяване на производството. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 5 месец). 2. Сключване на договори (от 6 до 8 месец). 3. Доставка на активите и подписване на приемно-предавателни протоколи ( 9-16 месец). 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (17-18 месец).
 • Разширяване производствената дейност във фирмата и повишаване нейната конкурентоспособност, посредством закупуването на нова Инсталация за Каменно Брашно (ИКБ)-Мярка 4: Старата Инсталация за Каменно Брашно (ИКБ) на Фирмата-бенефициент е остаряла в техническо отношение система и представлява най-общо съвкупност от следните неща: Склад за каменно брашно – Багер – Приемен бункер – Елеватор. Работи към Асфалтовата база на Фирмата, намираща се в северната промишлена зона на гр. Видин. Предназначението й е да осигурява необходимото, по съответната Рецепта, количество каменно брашно за производството на Асфалтови смеси. Старата инсталация е изключително неефективна – освен косвените загуби, вследствие високата енергоемкост, има и преки такива, обусловени от лошото състояние на Склада за съхранение на каменното брашно и голямото разпрашаване от багерната кофа по време на транспортирането му до Бункера на Елеватора. Старата Инсталация за Каменно Брашно (ИКБ) работи към старата Асфалтовата база на Фирмата-бенефициент и е с обща инсталирана електрическа мощност (на Елеватора) от 8,5 kW. Поради липсата на честотни регулатори средната едновременна работна електрическа мощност на системата е приблизително 6,8 kW. Освен електрическа обаче, старата Инсталация за Каменно Брашно (ИКБ),работеща към старата Асфалтовата база на Фирмата-бенефициент, ползва и дизелова мощност – ДВГ на Багера, който транспортира каменното брашно от Склада до Бункера на Елеватора. Мощността на въпросния ДВГ на стария Багер е 72 kW. Производителността на старата Система за Подаване на Каменно Брашное малко над1920 kg/hподавано каменно брашно.Тя обаче, както бе отбелязано и по-горе, се постига твърде трудно – с големи загуби, а предвид планираното обновяване на асфалтопроизводството във Фирмата, се оказва и твърде недостастатъчна. Общата инсталирана електрическа мощност на старата Система за Подаване на Каменно Брашно е 8,5 kW. Чрез „експертна оценка” е определена т.нар. “средна работна ел. мощност” 6,8 kW (т.е. Ке≈0,8), която отнесена към т.нар. „средно-годишна часова използваемост” на старата система (560 h/yr), определя нейното потребление на електрическа енергия за една календарна година – 3 808 kWh/yr. Настоящата Мярка-4 предвижда закупуването на нова, високоефективнаИнсталация за Каменно Брашно (ИКБ), който да спомогне за оптимизиране дейността на фирмата и повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара. Предвижда се инсталацията да разполага със съвременен, модерен Силоз за съхранение на каменното брашно, който, монтиран в близост до Асфалтосмесителя, ще елиминира необходимостта от използването на стария Склад и стария Багер, а заедно с това и преките загуби от тяхната експлоатация.Предвижда се общата инсталирана електрическа мощност на новата ИКБ да бъде 7kW. Поради наличието обаче, на съвременни честотни регулатори в електрическата схема, средната едновременна работна електрическа мощност на системата ще бъде не повече от4,9 kW. Средната производителност на новата ИКБ за 1 час, ще бъде не по-малко от 2 000 kg/h. Параметрите на новото оборудване са: Инсталирана ел. мощност - 7 kW Производителност - 2 t/h Силоз - 35 m³ Дозиращ шнек: - диаметър - 200 mm - дължина: - 4000 m В конкретния случай с препоръчанатаМярка 4 се предвижда разширяване на производството. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 5 месец). 2. Сключване на договори (от 6 до 8 месец). 3. Доставка на активите и подписване на приемно-предавателни протоколи ( 9-16 месец). 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (17-18 месец).
 • Намаляване на разходите за енергия в производствените помещения, посредством закупуването на нова, енергоспестяваща механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия-Мярка5: Към настоящия момент в производствените помещения на компанията бенефициент не се използва механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия. Поради тази причина, за целите на сравнителния анализ, е използван методът на „Добрата Стара Практика” (ДСП) или осигуряване на пресен въздух за производствените помещения посредством обикновена механична вентилация без оползотворяване на остатъчна топлинна енергия (без рекуперация). Инсталацията подсигурява средно220m3/h. Изчисленията за необходимото количество пресен въздух са направени на база на следните технически параметри: - Населеното място, където се намира производствената сграда–гр. Видин (климатична зона 3). - Тип на производствената сграда–ремонтна работилница, сглобяема конструкция (производствена сграда, която компанията ползва за ремонт на машините) - Квадратура на производствената сграда - 8m х 3m - Светла височина на производствената сграда - 3m - Брой на работещите в производствената сграда - 2 човека - Кратност на въздухообмен – трикратен въздухообмен (по технологично изискване) За целите на проекта, фирмата предвижда изграждането на високоефективна, енергоспестяващамеханична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия в производствените помещения, в които работи производствения персонал на компанията. Рекуперацията е процес, при който отработеният въздух се използва за затопляне на пресния въздух. Затопленият въздух преминава през топлообменник и затопля свежия въздух. По този начин се редуцират разходите за отопление, като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния, но студен външен въздух през зимата.Проветряването на производствените помещения чрез отваряне на прозорци води до огромни енергийни загуби. Интегрирането на управляеми рекуперативни вентилационни системи ще доведе до намаляване на тези загуби и значителни икономии на електроенергия. Мярката предвижда изграждане на система за вентилация, включваща 1 брой приточно смукателен блок с рекуператор, ел.нагревател, вентилатори, вентилационни решетки, въздуховоди и управление за осигуряване на пресен въздух в производствената сградана компанията. Инсталацията трябва да осигури средно около 220m3/h. Изчисленията за необходимото количество пресен въздух са направени на база на следните технически параметри: - Населеното място, където се намира производствената сграда–гр. Видин (климатична зона 3). - Тип на производствената сграда –ремонтна работилница, сглобяема конструкция (производствена сграда, която компанията ползва за ремонт на машините) - Квадратура на производствената сграда - 8m х 3m - Светла височина на производствената сграда - 3m - Брой на работещите в производствената сграда - 2 човека - Кратност на въздухообмен – трикратен въздухообмен (по технологично изискване) - Ефективност на оползотворяване на отпадната топлина – 74% Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 5 месец). 2. Доставка на активите ( 6-16 месец). 3. Тестване и пускане в експлоатация и подписване на протокол (17-18 месец).
 • Намаляване на разходите за енергия, посредством въвеждане на автоматизирана системи за мониторинг на енергопотреблението - Мярка 6: Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифициране на отклонения от нормалната експлоатация и промените в областта на енергийната ефективност. Важната информация трябва да се събира и обработва през редовни интервали от време. В компанията бенефициент данните за енергийното потребление трябва да се събират за всеки отделен консуматор. Необходимо е да се осъществява контрол на измервателните уреди, за всяко измерване. Персоналът трябва да бъде обучен да анализира енергийното потребление. Към момента на извършване на одита в компанията няма въведена система за мониторинг и планирано управление на потреблението на енергия, съответно не се проверява потреблението на енергия спрямо базовите стойност. Поради тази причина проекта предвижда въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. За целите на проекта, фирмата предвижда въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението по отношение на Мярка 1, която да записва потреблението на различните видове енергоносители и ресурси за основния технологичен процес (конкретно мярка 1 – консумация на дизелово гориво), като позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, същевременно да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. Системата замониторинг и контрол на енергопотреблението, която се предвижда да бъде въведена по отношение на Мярка 1 – Комбиниран Багер Товарач (КБТ) представлява: - Софтуер за енергиен мениджмънт: - разработен на език HTML5; - с възможност за анализ на разходите по различни активи. - с възможност да задава нива на консумация и да известява с аларми при превишаването им - с възможност да се конфигурират собствени клиентски екрани и ключови параметри. - с възможност да се достъпва от различни мобилни устройства. - Уред за измерване ефективност на строителни машини - измерване разход на гориво, движение на машината и брой загребвания: - технологично, GPS устройство за проследяване, за мониторинг и контрол на КБТ. - възможност да чете и да предава данните от борд-компютъра на превозното средство. - възможност да чете данни от борд-компютрите чрез FMS, LCV и J1708 интерфейси, - възможност за дистанционно предаване на данни от дигитални тахографи. - GPS устройството има DUAL CAN функционалност, която позволява да се чете и да предава данни към системата, както от борд компютър така и от дигитален тахограф едновременно. - вградена батерия, позволяваща на устройството да изпраща данни до 4 часа след неговото изключване от токоизточника. На база събраната информация ще се извършва ежеседмичен контрол на количествата изразходена енергия и съответно плануване на бъдещото и потребление, чрез дневни графици на работа на технологичното оборудване(Комбиниран Багер Товарач), съобразени с плануваните количества на производството. Системата за мониторинг играе ролята на непрекъсната обратна връзка към органите за оперативно управление на енергопотреблението. Наред с това, тя осигурява пълна и детайлна информация, необходима за периодичното провеждане на енергийните анализи на потреблението, при значително по-високо качество и точност на констатациите, оценките и предложенията. На база функциите на описаната по-горе автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и според някой анализатори на такива системи, само по тази линия се получават икономии на енергия от порядък до 10 %. Конкретната автоматизирна система за мониторинг на енергопотреблението се отнася само и единствено до Мярка 1 – закупуване на високоефективен Комбиниран Багер Товарач. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 5 месец). 2. Доставка на активите ( 6-16 месец). 3. Тестване и пускане в експлоатация и подписване на протокол (17-18 месец).
 • Изготвяне на Енергиен одит по образец - 1 бр.: Дейността по изготвяне на енергийния одит в дружеството е извършена преди подаване на проектното предложение от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Целта на обследването е изчисляване на обобщените енергийни характеристики на енергозахранване и енергопотребление, намиране на енергоемки точки в производството и разработване на енергоспестяващи мерки, както и необходимите капиталови вложения за тях. Изготвянето на доклад за енергийно обследване на фирмата ще служи за управление на рационалното използване на енергийните ресурси във фирмата. Това обуславя извършването на тази дейност като предпроектна, крайният резултат от която е: -По-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствени процеси в кандидатстващото предпирятие; -Повишаване на енергийната ефективност и засилване на конкурентоспособността на предприятието чрез постигане на по-ниски производствени разходи; -Насърчаване на предприятието към инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция; -Цялостно подобряване в бизнес и производствените процеси, допринасяйки за подобряване на производителността; Дейността и разходите са извършени преди подаване на проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура. Стъпки за реализиране на дейността: 1. Събиране на оферти и избор на изпълнител – 1 месец 2. Извършване на услугата – 1-2 месец
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001: Дейността включва: - Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта; - Изготвяне на разработена документация на системата за управление – - Инструктаж по изискванията на Системата за управление - ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по-късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение; - Внедряване на системата за управление - работно въвеждане (реално използване на новите правила); - Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит; - Съдействие при провеждане на преглед от ръководството; Резултатите от изпълнението на дейността: - намаляване на разходите за енергийни ресурси; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - измерване и анализиране на енергийната резултатност; - подобряване на постоянното енергийно управление; - подобряване на рентабилността на фирмата; - повишаване на конкурентоспособността. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 4 месец). 2. Извършване на услугата и подписване на протокол (от 5 до 18 месец).
 • Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001: Дейностите по сертифициране на Система за управление на енергията, разработена и внедрена в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включват: - провеждане на одит I фаза (предсертификационен одит) за преглед на документацията на изградената и внедрена Система за управление на енергията; - провеждане на сертификационен одит (същински одит) за цялостна проверка на Системата за управление на енергията и на отстраняването на констатирани в предишните одити несъответствия; - издаване на сертификат/и на български език и на английски език при успешно приключили одити. Процеса на сертификация се осъществява в съотвествие с изискванията на международния стандарт ISO/IEC 17021:2011. С успешното изпълнение на дейностите по сертифициране на Система за управление на енергията, разработена и внедрена в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, фирмата ще може да отговори на международните стандарти за подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 4 месец). 2. Извършване на услугата и подписване на протокол (от 5 до 18 месец).
 • Изпълнение на мерки за визуализация - стикери, плакати, табели и др.: Във връзка с изпълнението на задълженията за информация и публичност ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, напр. на входа на сградата, където се изпълява проекта. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от дружеството задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на Европейския съюз; упоменаване на Европейски фонд за регионално развитие; общото лого за програмен период 2014-2020 г. На всички активи закупени по проекта ще бъдат залепени стикери указващи подкрепата на ЕС и ЕФРР. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 4 месец). 2. Извършване на услугата и подписване на протокол (от 5 до 18 месец).

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 416.80, Достигната стойност: 416.80
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 204.30, Достигната стойност: 204.30

Финансова информация

411 467.00 BGN
295 606.90 BGN
294 866.71 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 251 265.86 44 341.04 115 860.10 411 467.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 251 265.86 44 341.04 115 860.10 411 467.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване и доставка на дълготрайни материални активи: Комбиниран Багер Товарач - 1 брой; Колесен мини челен товарач - 1 брой; Обезпрашителна инсталация - Ръкавен филтър - 1 брой., Стойност: 351 517.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на 1 брой Комбиниран багер товарач
 • Обособена позиция 2: Закупуване на 1 брой Колесен мини челен товарач
 • Обособена позиция 3: Закупуване на 1 брой Обезпрашителна инсталация - Ръкавен филтър
Предмет на предвидената процедура: Закупуване и доставка на Вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия, Стойност: 6 050.00
 • Обособена позиция 1: Вентилационна система за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Закупуване и доставка на Система за мониторинг на енергопотреблението на Мярка 1 - Комбиниран багер товарач, състоящо се от Уред за измерване ефективност на строителни машини - 1 брой и Софтуер за енергиен мениджмънт - 1 брой., Стойност: 16 000.00
 • Обособена позиция 1: Система за мониторинг на енергопотреблението
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец - 1 брой, Стойност: 19 900.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит по образец
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 14 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на мерки за визуализация, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на мерки за визуализация

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.