English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0807-C01
Енергийно-ефективни мерски за зелено и устойчиво развитие на ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
24.11.2017
24.11.2017
04.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, с.Чепинци

Описание

ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД е с основен предмет на дейност – битумни хидроизолационни мембрани, битумни керемиди и битумен грунд.
Основните проблеми пред които е изправено ръководството на фирмата могат да бъдат обобщени, както следва:
• Висока енергоемкост на производството вследствие от остаряло оборудване и технологии
• Ниска производителност, която не позволява развитие на производствения капацитет на компанията
“ИЗОЛА ПЕТРОВ“ ЕООД се стреми да изгради и поддържа имиджа си на социално отговорно предприятие и провежда политика, насочена към повишаване ресурсната ефективност и ефикасност на производство.
В тази връзка, дейностите по проекта са насочени към значителен и видим напредък за устойчиво екологично развитие на компанията, чрез намаляване на въздействието върху околната среда, повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда и постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси чрез:
• Инвестиции в нова енергоефективно и високопроизводителна линия за производство на листов материал и Система за пречистване на отпадни води в изпълнение на енергоспестявщи мерки, препоръчани в доклад за обследване на енергийната ефективност;
 • Консултантски услуги необходими за Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно ISO 50001 и Извършване на енергиен одит (обследване за енергийна ефективност на компанията)
Изпълнението на дейностите по проекта ще доведат до значително подобряване конкурентоспособността на дружеството в следните направления:
• Подобряване ресурсната ефективност – въвеждането на по-ефективни технологии и процеси ще доведе до икономия на природни ресурси: енергия и материали, което рефлектира в по-ниска себестойност на произвежданите бетонови смеси
• Подобряване на пазарните позиции - повишеният производствен капацитет на новото оборудване ще даде възможност за разширяване производството на компанията и увеличаване на пазарния сегмент в областта на производството на строителни материали.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на ЕСМ 1 (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на технологична линия за производство на листов материал – 1 бр.): Дейността е свързана с изпълнение на ЕСМ 1 „Въвеждане на енергийно ефективна технологична линия за производство на листов материал“ – 1 бр. Изола разполага със стара и амортизирана технологична линия за производство на листов материал за производство на битумни керемиди. Тя е с нисък производствен капацитет, който не отговаря на капацитета на производство на керемидите. Енергоемкостта е много висока, като общата годишна консумация на ел. енергия възлиза на 707 582 kWh/год., а общата годишна консумация на природен газ възлиза на 1 949 627 kWh/год. (209 525 Nm3/год.) Процентът на бракова продукция е висок – 10 % или 12 096 кm/год. В резултат специфичният разход на енергия за 1кm продукция е 340,1 kWh/км. Като част от дейността ще бъде придобита нова технологична линия за производство на листов материал - енергийно ефективна и високо производителна. Технологичната линия за производство на листов материал се състои от: компенсатор; изтеглящ и насочващ механизъм; импрегнационна битумна вана; битумна вана за наслояване и калибрация; секция за нанасяне на гранули и пясък; охлаждащи секции; битумна вана за самозалепващи ленти и система за изтегляне; насочване и синхронизация с навивача и отговаря на минималните технически и функционални характеристики, съгласно заложените в доклада от извършено обследване за енергийна ефективност на Изола Петров ЕООД Работна ширина ≤ 1200 mm Механична скорост ≥ 70 m/min Производствена скорост ≤ 60 m/min Плътност на обработвания материал: - Полиестер 120 ÷ 280 g/m2 - Стъклен воал 60 ÷120g/m2 - Стъкло тъкан 100 ÷ 200 g/m2 SA – Самозалепваща битумна смес с дебелина- 0,5 ÷ 1 mm Пределен вискозитет на сместа: SBS модифициран битум с пълнител - 4 000 ÷ 8 000 cps APP модифициран битум с пълнител - 4 000 ÷ 8 000 cps SA – Самозалепваща смес 4 000 cps Максимална височина на поточната линия – 7 m Техническите параметри на импрегнационната битумна вана позволява прецизно и атоматизирано контролиране на материала при покриването му с битумна смес. Дебелината на покритие се постига чрез контролиране на процеса на калибрация. Процесът на наслагване на материалната посипка е с висока скорост. Дебелината на битумното покритие се регулира от калибриращи валове. Новата линия е високоефективна и надеждна. Характеризира се с висока производителност 2 400 m/h, която възлиза на 12 096 km/г. и малък процент на брак около 5 %, както и високо качество на изпълняваните операции. Съвременната високопроизводителна линия е със значително по-ниска консумация на енергия и по-висока производителност. В тази връзка Специфичният разход на енергия постигнат от новото оборудване е 203,34 kWh/km. Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за доставка на енергийно ефективна технологична линия за производство на листов материал -2 до 5 мес. Процедурата за избор на изпълнител се провежда съгласно ПМС 160, с осъществяване на предварителен контрол от страна на УО. 2. Сключване на договор с избрания изпълнител-5-6 мес. 3. Доставка на оборудването-6 до 14 мес. Ръководителят на проекта проверява състоянието, в което е доставено оборудването 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването.Обучение на персонала за работа -14-18 мес. Провеждане на необходимите настройки, синхронизации, тестове и проби, нужни за правилното функциониране на инсталираното оборудване. Персоналът, който ще работи с него ще бъде инструктиран от доставчика по процедурите за правилна и безопасна работа. След успешно провеждане на тестове за функциониране ще бъде подписан приемо–предавателен протокол за доставки удостоверяващ, че оборудването е монтирано, тествано и отговаря на техническите условия по офертата и то ще бъде пуснато в редовна експлоатация. 5.Поставяне на стикери за визуализация на оборудването с информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК-
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на ЕСМ 2 (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване система за пречистване на отпадни води – 1 бр.: Дейността е свързана с изпълнение на ЕСМ 2 „Въвеждане на енергоефективна система за пречистване на отпадни води“ Технологичният прцес за производство на листов материал изисква преминаването му през два етапа на охлаждане. Затова е необходимо осигуряването на достатъчен обем и дебит на вода. Доставката на вода се осъществява от силно амортизирана помпа, с инсталирана мощност на двигателя 0,55 kW. Натоварването й е максимално, поради което работи в режим, различен от оптималния и има висока годишна консумация на енергия от 2 614 kWh/год. Така специфичния разход за доставка на вода за охлаждане е висок и възлиза на 0,1 kWh/t. Налагат се чести прекъсвания на производствения процес поради аварии и необходимост от спешни ремонти. Поддръжката на помпата отнема време и ресурси. Проблем е и доставянето и сменянето на резервни части. В допълнение, Дейността по изпълнение на ЕСМ 1 значително повишава капацитета на производство на листов битумен материал и изисква нарастване на дебита и обема на вода в производствения процес. Предвид производителността на технологичната линия за производство на листов материал количеството използвана вода възлиза на 26 400 t/г, като което определя високият среден разходът на вода от 5 000 l/h. В допълнение, по време на процеса на охлаждане във водата се отлагат частици от посипката от положения битум, които съдържат метални части и други примеси, които я замърсяват . Няма възможност за пречистване на допълнителни количества вода с настоящата система. Като част от дейността ще бъде закупена система за пречистване на отпадни води, която да отговаря на минималните технически и функционални характеристики, съгласно заложените в доклада от извършено обследване за енергийна ефективност на Изола Петров. Дебит на системата за пречистване - ≥ 10 000 l/h Инсталирана мощност на двигателя на помпата - ≤ 0,39 kW Комплект с филтърен елемент от неръждаема стомана (AISI 304) 400 микрона Максимално налягане на филтъра ≤ 16 bar Максимална работна температура на филтъра - 80 oC Новата система е високопроизводителна и енергийно-ефективна и осигурява необходимия обем и дебит вода. Високата производителност на системата за пречистване на вода осигурява значително намаление на консумираната вода в производствения процес, като специфичният разход на енергия се намалява значително и възлиза на 0,04 kWh/t. Филтърната секция за пречистване на метални части и други примеси позволява водата от производствения процес да може да се пречисти и да се върне обратно в него. Дебитът на водата в системата ще бъде увеличен с около 100%, т.е. 10 000 l/h , а годишно пречистваната вода възлиза на 52 800 t/год. Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за доставка на оборудване необходимо за функциониране на Системата за отпадна вода -3 до 4 месец Процедурата за избор на изпълнител се провежда съгласно ПМС 160, с осъществяване на предварителен контрол от страна на УО. 2. Сключване на договор с избрания изпълнител -4-5 месец 3. Доставка на оборудването -5 до 8 месец Ръководителят на проекта проверява състоянието, в което е доставено оборудването 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването.Обучение на персонала за работа оборудването -8-9 месец Предвижда се провеждане на необходимите настройки, синхронизации, тестове и проби, нужни за правилното функциониране на инсталираното оборудване. Персоналът, който ще работи на него ще бъде инструктиран от доставчика по процедурите за правилна и безопасна работа. След успешно провеждане на тестове за комплексното функциониране на оборудването ще бъде подписан приемо–предавателен протокол за доставки удостоверяващ че оборудването е монтирано, тествано и отговаря на техническите условия по офертата, и то ще бъде пуснати в редовна експлоатация. 5.Поставяне на стикери за визуализация на оборудването с информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК - 9 месец
 • Консултантски услуги за изготвяне на Енергиен одит: Като част от дейността, бе извършена услуга за изготвяне на Енергиен одит на “ИЗОЛА ПЕТРОВ“ ЕООД отговаряща на нуждите на предприятието. Дейността бе изпълнена в периода след обявяване и преди подаване на проектното предложение по настоящата процедура. За подобряване енергийната ефективност на компанията бе необходима специализирана помощ за изготвяне на енергиен одит, който да посочи енергийно-ефективни мерки за намаляване енергоемкостта на компанията. Необходимостта от изготвяне на енергиен одит – обследване за енергийна ефективност на “ИЗОЛА ПЕТРОВ“ ЕООД е свързана с адекватната подготовка на инвестиционния проект на компанията Мерките в енергийния одит са насочени към устойчиво, екологично развитие на “ИЗОЛА ПЕТРОВ“ ЕООД и намаляване на негативното въздействие върху околната среда, чрез прилагането на енергоспестяващи и високопроизводителни технологии. Енергийният одит бе извършен от Ексергия Макс ЕООД, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност с лиценз от АУЕР №00048 / 05.12.2015 Обследването за енергийна ефективност бе изготвено на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени в хода на обследването. При идентифициране на мерките всяка една от предложените за изпълнение мерки бе с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка. Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител – Изпращане на запитване до потенциални изпълнители, лица вписани в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност – 15.05.2016 до 07.06.2016г 2. Сключване на договор с избрания изпълнител- 24.06.2016 3. Изготвяне на доклад за Енергиен одит – 24.06-27.07.2016
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001 (въвеждане на ISO 50001 и сертфицирането му): Като част от дейността ще бъдат извършени консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001 и сертфицирането му. “ИЗОЛА ПЕТРОВ“ ЕООД желае да гарантира, че отговаря на заявената енергийна политика и желае да демонстрира това на другите, чрез внедряването на система за енергиен мениджмънт ISO 50001. Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне организацята да определи системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. ISO 50001 посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики ISO 50001 осигурява системата, по която една организация може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план. Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Стандартът има специфични изисквания за измерването на консумираната енергия и внедряването на измервателни системи, които да документират, отчитат и валидират непрекъснатото подобряване в областта на енергийното управление. ISO 50001 се основава на рамката за непрекъснато подобряване Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие (Plan-Do-Check-Act - PDCA) и включва управлението на енергията в ежедневната дейност на организацията. - Планиране: провеждане на енергиен преглед и установяване на базовата линия, показателите на енергийните характеристики, целите и плановете за действие, необходими за постигане на резултати, които ще подобрят енергийните характеристики в съответствие с енергийната политика на организацията; - Изпълнение: въвеждане в действие на плановете за управление на енергията; - Проверка: мониторинг и измерване на процесите и ключовите характеристики на дейностите, които определят енергийните характеристики по отношение на енергийната политика и целите, и дават сведения за резултатите; - Действие: предприемане на действия за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и системата за управление на енергията (СУЕ). Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за услуга по въвеждане на ISO 50001 – 2-3 месец 2. Сключване на договор с избрания изпълнител за услуга по въвеждане на ISO 50001 -3 месец 3. Внедряване на ISO 50001 в предприятието– 4-10 месец 4. Подписване на приемо-предавателен протокол за услуга –10 месец 5. Избор на изпълнители за услуга за Сертфициране на ISO 50001- 10-11 месец 7. Сертфициране на ISO 50001 – 11-13 месец 8. Получаване на сертификат за въведено ISO 50001- 13-14 месец

Партньори

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 698.00, Достигната стойност: 698.00
Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води за производството на единица продукт на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в кубични метра/год., Целева стойност: 13.70, Достигната стойност: 3.10
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 658.00, Достигната стойност: 1 658.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

2 623 500.00 BGN
944 350.00 BGN
944 000.26 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 802 697.50 141 652.50 1 679 150.00 2 623 500.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 802 697.50 141 652.50 1 679 150.00 2 623 500.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за извършване на енергиен одит, Стойност: 18 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за извършване на енергиен одит
Предмет на предвидената процедура: ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИТУМНИ ИЗДЕЛИЯ, Стойност: 2 576 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Линия за производство на листов материал – 1 бр
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Система за пречистване на вода - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 19 500.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за пречистване на отпадни води - 1 бр., Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за пречистване на отпадни води - 1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.