English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0467-C01
Повишаване на енергийната ефективност в Русепрес ООД
117676331 РУСЕПРЕС ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.08.2017
09.08.2017
04.04.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Русе, Русе, гр.Русе

Описание

Настоящото проектно предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност и разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект на "РУСЕПРЕС" ООД в гр. Русе чрез въвеждане на пакет от енергоспестяващи мерки препоръчани на база на извършен енергиен одит. Енергоспестяващите мерки включват закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова офсетова печатарска машина - 1 бр., броячна машина - 1 бр. и устройство за поставяне на разделители – 1 бр.(мярка 1); сгъвачна машина – 1 бр. (мярка 2); линия за изрязване включваща: едностранен полиграфически нож - 1 бр., автоматична очукваща маса - 1 бр., трансомат - 1 бр. и лифт - 1 бр. (мярка 3); автоматична машина за биговане - 1 бр. и устройство за поставяне на затворени капси - 1 бр. (мярка 4); колатор - 1 бр. и влагащо-шиеща машина - 1 бр. (мярка 5) и машина за концево шиене на книги - 1бр. (мярка 6). Тези машини ще спомогнат за повишаване на производителността на компанията, чрез автоматизация на основните производствени процеси, обединяване на няколко устройства и операции в една машина, намаляване на времеемкостта поради прекъсване за настройки и ремонти. Ще позволят да започне използването на рециклирани суровини - хартия и картон, при производство на основни изделия от продуктовия асортимент в компанията. След въвеждането на тези машини в производствения процес на компанията ще бъдат постигнати енергийни спестявания ПЕС=65.3%, фактор на енергийни спестявания (ESR) = 66.6% и спестявания на емисии СО2 в размер на 162.3 тона/годишно. Инвестицията включва и въвеждане и сертифициране по стандарт ISO 50001. Очаква се въвеждането на този стандарт да доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. По този начин ще бъде намалена енергоемкостта на производството на изделия от хартия и картон (КИД 17.29), сектор характеризиращ се с висока енергийна интензивност.
Дейности
 • Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на съществуващ стопански обект чрез закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова офсетова печатарска машина - 1 бр., броячна машина - 1 бр. и устройство за поставяне на разделители – 1 бр. (мярка 1): В резултат на изпълнение на дейността ще бъдат закупени и въведени в експлоатация: офсетова печатарска машина-1бр.; броячна машина - 1бр. и устройство за поставяне на разделители - 1бр, чиято работа е взаимосвързана и извършват последователни производствени операции. Тези активи ще са с висока производителност и ниска консумация на енергия, което ще намали разходите за 1-ца произведена продукция. Те ще заменят досега използваната едноцветна офсетова печатарска машина HEIDELBERG KORS, UV сушилката ЕМА и ръчни операции по поставяне на разделители и изброяване на листове. Офсетовата печатарска машина, с която предприятието разполага в момента, е с мощност от 10kW, а след отпечатването листовете се изсушават в сушилка, която работи с мощност от 15kW. И двете машини работят при годишен режим от 1440 раб. часа и средна скорост 4 хил. листа/час, което възлиза на 5,76 млн. отпечатани и изсушени листове и обща консумация на енергия от 36000kWh/год. За отпечатването на всеки цвят е необходимо използваната в момента печатарската машина да се измива ръчно (валове и печатна гума), което означава, че мастилото се сменя и хартията минава през машината толкова пъти, колкото е броя на заявените цветове. За всяка заявка се налага ръчно преместване на подпорните ролки, които контактуват с листове, за да се осигури транспорта на хартията през машината. При големи тиражи се налага често спиране за зареждане, защото подавателният апарат поема малък брой листове. Машината е с изцяло ръчно поставяне на печатните форми, за което се използват инструменти и се губят около 3 минути за всяка смяна. Последващото сушене в сушилката е с изцяло ръчно управление, което е времеемко и нископроизводително. Новата офсетова печатарска машина, която ще бъде закупена в резултат на изпълнението на проекта ще печата със скорост 15 хил. листа/час при изразходваща мощност от 40kW, като ще осигурява едновременен печат на лице и гръб и инлайн сушене на отпечатаните листове, което ще спести необходимостта от последващо сушене след отпечатването. Оборудвано ще бъде с механизъм за високо извеждане, което ще позволява използване на по-голям брой листове наведнъж и при големи тиражи няма да се налага често спиране на работния процес за зареждане на хартия. Машината е с полуавтоматична смяна на печатните форми, като не изисква използването на инструменти и позволява смяна за 50 секунди на печатна секция. Имайки в предвид, че старата офсетова печатна машина е с една печатна секция, а новата с две, времето за смяна на печатните форми ще бъде съкратено наполовина. Новата офсетова печатарска машина ще разполага с автоматично устройство за миене на мастилните апарати с предварително зададени програми, които ще се управляват от пулт за управление, което ще позволи автоматизиране на процеса по подготовка и поддръжка на машината. В момента операциите по поставяне на хартиени разделители и отброяване на листове се извършват ръчно, което предопределя ниската производителност при извършване на тези операции. В резултат на изпълнението на настоящия проект ще бъде закупено универсално устройство за поставяне на разделители, което ще се прикача към новата офсетова печатарска машина и броячна машина. Устройството за поставяне на разделители ще бъде със скорост на броене 25 000 листа/час и инсталирана мощност 230W, а броячната машина - със скорост между 500-2500 листа /час и инсталирана мощност 1200W, какъвто капацитет не може да бъде постигнат при ръчно изброяване и поставяне на разделители. Изпълнението на 1-ва мярка от енергийния одит ще доведе до енергийни спестявания при гореописаните операции в размер на 75 341 kW/h/годишно (ESR = 55,8%), редуциране на отделените в околната среда въглеродни емисии с 61,7 тона/годишно и разширяване на произведената продукция с 15 840 хил.листа/год. Кодът на основна икономическа дейност на компанията е 17.29 Производство на други изделия от хартия и картон и под този код са всички предвидени дейности по проекта.
 • Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на съществуващ стопански обект чрез закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова сгъвачна машина – 1 бр. (мярка 2): В резултат на изпълнение на дейността ще бъде закупена и въведена в експлоатация нова високо производителна и енергийно ефективна сгъвачна машина със скорост на сгъване 40 000 листа/час и работна мощност 7,45 kW/h, която ще повиши производствения капацитет при този вид операции с 20 пъти, с оглед на това, че в момента се използва сгъвачна машина UСHIDA F30N, която има производителност 2 хил. листа/час при изразходвана мощност от 2kW/h. На използваната в момента машина предварително отпечатаните листове се сгъват на необходимия за съответното изделие брой гънки във формат А4 - твърде малък формат за производствената гама от продукти на компанията. Машината е с изцяло ръчно управление и настройки за формат, което прави операциите по сгъване и осъществяването на необходимата подготовка за работа на машината изключително времеемки, което определя и ниската производителност в момента. Машината е с много малък подавателен апарат, който събира малък брой листове, което също е предпоставка за ниската й производителност. Новата сгъвачна машина, която ще бъде закупена в резултат на изпълнението на настоящия проект ще позволява зареждане на голям брой листове, ще бъде изцяло с автоматични настройки на сгъващите валове и оси и моторно задвижване на сгъващите касети, което ще позволи висока производителност. Ще бъде оборудвана с напречно ножево устройство с автоматични сгъващи валове и с втори подвижен нож, което ще позволи бърза и прецизна работа. Изпълнението на 2-ра мярка от енергийния одит, включваща закупуване и въвеждане в експлоатация на нова високо производителна и енергийно ефективна сгъвачна машина ще доведе до енергийни спестявания при сгъвачните операции в размер на 39 060 kW/h/годишно (ESR = 81,4%), редуциране на отделените в околната среда въглеродни емисии с 32,0 тона/годишно и разширяване на произведената продукция с 45 600 хил.листа/год. Дейността ще бъде изпълнена под код 17.29 Производство на други изделия от хартия и картон. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка за избор на изпълнители: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнители: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договори с избраните изпълнители: през 6-ти месец; 4. Доставка и въвеждане в експлоатация на активите: от 7 до 18 месец.
 • Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на съществуващ стопански обект чрез закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за изрязване включваща: едностранен полиграфически нож - 1 бр., автоматична очукваща маса - 1 бр., трансомат - 1 бр. и лифт - 1 бр. (мярка 3): В резултат на изпълнение на дейността ще бъде закупена и въведена в експлоатация нова високопроизводителна и високоенергийноефективна линия за изрязване включваща: едностранен полиграфически нож - 1 бр., автоматична очукваща маса - 1 бр., трансомат - 1 бр. и лифт - 1 бр., която ще повиши енергийната ефективност и разшири капацитета при операциите по изрязване и на компанията като цяло. В момента за операциите по изрязване се използва прав книговезки нож PERFECTA 92 UC. Работата с него изисква ръчно зареждане на материала, ръчно подравняване на материала и ръчно транспортиране. Наличният нож позволява зареждане и рязане на височина до 50 мм, при дълбочина на рязане 920 мм. Линията за изрязване, която ще бъде закупена в резултат на изпълнението на настоящия проект ще бъде автоматизирана и ръчното подпомагане на работата й ще бъде сведено до минимум. Тя ще включва едностранен полиграфически нож, който ще разполага с програма за смяна на резците и ще позволява зареждане и рязане на височина до 165 мм, при дълбочина на рязане 1150 мм. Линията ще включва и автоматична очукваща маса, която представлява модул за подравняване на материала с автоматично избутване на въздуха. Височина на зареждане на материала на очукващата маса е напълно съобразена с тази на полиграфическия нож и останалите компоненти на линията: височина 165 мм, размер на плота 900 х 1150 мм. Масата ще разполага с прецизно подравняване на стапела преди рязане, което ще повиши качеството на изработка на продукцията. С фунционалността рязането да може да продължи по време на подготовка на следващия материал ще се повиши производителността с 50%. Линията включва лифт, който служи за удобна работа с материала като автоматично го повдига на необходимата височина. Той ще позволи повишаване на производителността на ножа с до 10%, защото работната височина по време на работа ще бъде постоянна. Последният компонент на линията - трансомат ще служи за транспортиране на материала при рязане. Той ще разполага с напълно автоматизирана настройка на формата, която ще позволява бърза и лесна честа смяна на форматите. Чрез автоматизация на процеса по изрязване, намаляване на времеемкостта му и повишаване на скоростта на операциите по изрязване произведената продукция ще бъде разширена с 97 200 хил.листа/год. Въпреки, че се въвежда по-мощно от наличното оборудване имайки в предвид повишеното производство ще бъдат постигнати енергийни спестявания от тази мярка в размер на 6150 kWh/годишно, т.е. фактора на енергийни спестявания ESR=55,7%. Ще бъдат спестени и 5,04 тона/годишно емисии на въглероден диоксид. Дейността ще бъде изпълнена под код 17.29 Производство на други изделия от хартия и картон. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка за избор на изпълнители: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнители: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договори с избраните изпълнители: през 6-ти месец; 4. Доставка и въвеждане в експлоатация на активите: от 7 до 18 месец.
 • Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на съществуващ стопански обект чрез закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична машина за биговане - 1 бр. и Устройство за поставяне на затворени капси - 1 бр. (мярка 4): В резултат на изпълнение на дейността ще бъдат закупени и въведени в експлоатация нови и високоенергийноефективни Автоматична машина за биговане - 1 бр. и Устройство за поставяне на затворени капси - 1 бр. Двете машини са обединени в една мярка с оглед на това, че участват в две последователни завършителни операции при част от продукцията - биговане на мукава и поставяне на капси. Продукцията над 150 гр. задължително се бигова за да се предотврати напукване/начупване на хартията при сгъване. След отпечатване на изделието с помощта на тъп нож и натиск се фиксират местата, където изделието ще бъде прегъвано (поставя се "каналче"). В момента за биговане компанията използва щанц машина HEIDELBERG OHZ-S. Тази машина се характеризира с изцяло ръчно управление и настройки за формат, напасване, натиск. За всяко изделие се налага използването на контрабигове, които са скъп консуматив и отнемат много време за подготовка и съответно за производство. Автоматичната машина за биговане която ще бъде закупена в резултат на изпълнението на проекта ще разполага с компютърно управление и ще позволява програмируемо биговане. По този начин ще се увеличи производителността при тази операция и на компанията като цяло, ще се повиши качеството на продукцията и няма да бъде необходимо използването на контрабигове, които освен, че повишават себестойността на изделията и отнемат технологично време при подготовка за започване на обработката, което се отразява на производителността. В резултат на изпълнението на проекта ще бъде закупено и въведено в експлоатация устройство за поставяне на затворени капси. По този начин ще се ускори процеса по финализиране на производствения процес, като няма да бъде необходимо да се транспортират изделията до външни фирми и да се изчаква за да бъдат включени в техния производствен график. Изпълнението на дейността ще повиши енергийната ефективност и разшири производствения капацитет на компанията като ще се обработват 4,5 пъти повече листа – 2 160 000 листа/год., изразходваната енергия ще е едва 4500 kWh/год. Предвид на плануваното разширяване на производствения капацитет, това ще означава спестявания от електроенергия в размер на 19800 kWh (при 4,5 пъти по-голямо производство наличната в момента щанца би употребила 24300 kWh/год.) и 16,22 t/год. по-малко отделени въглеродни емисии в околната среда. Специфичният разход на енергия на едница продукция ще се намали от 11,250 kWh/хил. листа на 9,167 kWh/ хил. листа. Изчисленият фактор енергийни спестявания (ESR) от тази мярка е 81,5%. Дейността ще бъде изпълнена под код 17.29 Производство на други изделия от хартия и картон. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка за избор на изпълнители: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнители: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договори с избраните изпълнители: през 6-ти месец; 4. Доставка и въвеждане в експлоатация на активите: от 7 до 18 месец.
 • Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на съществуващ стопански обект чрез закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на Колатор - 1 бр. и Влагащо-шиеща машина - 1 бр. (мярка 5): В резултат на изпълнение на дейността ще бъдат закупени и въведени в експлоатация нови и високоенергийноефективни Колатор - 1 бр. и Влагащо-шиеща машина - 1 бр. Двете машини са обединени в една мярка с оглед на това, че изпълняват две последователни операции. В момента за направа на коли се използва ръчен труд, а за обединяването на колите - енергоемка, морално остаряла и амортизирана електрическа шивачка РАПИД 106, работеща с мощност от 1,0 kW. Производителността на в момента използваната електрическа шивачката е ограничена до 1 382 400 листа/год., тъй като машината работи със средна скорост от 960 листа/час при 1440 работни часа/годишно. Шивачката е с ръчни настройки, като се налага често зареждане на телчета, поради малкия обем на подаващото устройство и допълнително тристранно обрязване на прав нож. Машината също така е предвидена само за тънки изделия – до 24 листа. Изразходваната от шивачката енергия за това производството е 1440 kWh/год. При замяната на старата ел. шивачка с новите колатор и влагащо-шиеща машина „РУСЕПРЕС“ ООД предвижда значително да увеличи годишния брой на обработените листа - до 50 112 000 бр./год. или 36,25 пъти повече от сега, при намален със 73% специфичен разход на единица продукция (от 1,042 kWh/хил.листа на 0,280 kWh/хил.листа). Колаторът, който ще бъде закупен в резултат на изпълнението на дейността ще включва устройство, обединяващо шивачка, сгъвачка и нож, възможност за работа с грамаж на хартии до 1000 гр/м2 и секции за набор на няколко различни формата, което ще позволи автоматизиране на процеса, повишаване на качеството на продукцията и производителността. Влагащо-шиещата машина, която ще бъде закупена в резултат на изпълнението на проекта ще бъде оборудвана с модул за влагане с контрол за липсващи коли, последователно издърпване на колите, контрол на издърпването и воденето на колите; шиещ агрегат вкл. автоматично намиране на такта на събирателната верига, интегриран контрол на дължината на продуктите и на шиещите телчета, отклоняващо извеждане на неправилно компектовани изделия и тристранен нож: с последователност на рязане – предно обрязване, след това обрязване на горна и долна част, чрез автоматизирано намиране на такта. По този начин влагащо-шиещата машина ще позволи повишаване на автоматизацията, гъвкавост в производствения процес и повишаване на качеството. Комбинацията от двете нови машини, обединени в една енергоспестяваща мярка в енергийния одит ще позволи 72.5 пъти по-висока производителност от тази, която позволява в момента използваната електрическа шивачката или равняваща се на 69600листа/час. Общото количество изразходвана електроенергия за работата и на двете нови машини ще е 7 488 kWh/год., което е 3,63 пъти по-малко, отколкото би било необходимо на ел. шивачката при коригираното производство (фактор на енергийни спестявания (ESR) – 72,5%). С предложената замяна ще се реализират редица икономии, в т.ч. спестено електропотребление в размер на 19712 kWh/год. и 16,1 t/год. по-малко въглеродни емисии, отделени в околната среда. Дейността ще бъде изпълнена под код 17.29 Производство на други изделия от хартия и картон. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка за избор на изпълнители: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнители: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договори с избраните изпълнители: през 6-ти месец; 4. Доставка и въвеждане в експлоатация на активите: от 7 до 18 месец.
 • Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на съществуващ стопански обект чрез закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за концево шиене на книги - 1бр. (мярка 6): В резултат на изпълнение на дейността ще бъде закупена и въведена в експлоатация нова високоенергийноефективна и високопроизводителна машина за концево шиене на книги - 1бр. Новата машина ще е с работна мощност от 7,80 kW и производителност от 48000 листа/час. Тя ще замени досега ползваната машина за шиене на сгънати коли Smyth-f 120, която работи с изразходвана мощност от 8,50 kW и има значително по-ниска производителност - 14400 листа/час. Разглежданата стара машина има капацитет да обработи 13,824 млн. листа/год. при 960 работни часа годишно. Съоръжението работи със средна скорост 7200 цикъла/час, като един цикъл включва 2бр. листа, а годишното й потребление е 8160 kWh. Машината разполага със седем игли, което е и причина за по-бавната й скорост. Новата машина ще има 3,33 пъти по-висока производителност и ще може да обработва до 46,080 млн. листа/год., при запазване на същия брой работни часове. Нововъведението ще е и сравнително по-бързо, като скоростта ще е 12 000 цикъла/час, а един цикъл ще се състои не от 2, а от 4бр. листа. Високата скорост на обработка се дължи на това, че машината ще разполага с 13 игли, чието наличие предполага и високо качество на обработките. Новата машина за концево шиене на книги ще позволи изработката на единична бройка (мостра), за каквито бройки има изключително голямо търсене от страна на чуждестранните клиенти на компанията. Всичко това, заедно с 3,63 пъти по-малкото потребление на електроенергия (7488 kWh/год. вместо 27200kWh/год.), правят новата машина за шиене много по-производителна и екосъобразна. След въвеждането й в експлоатация специфичният разход на енергия ще се намали 3,62 пъти и от 0,59 Wh/лист ще стане 0,163 Wh/лист. Общите енергийни спестявания от въвеждането на мярката ще са 19712 kWh/год. или 16,1 t/год. по-малко вредни въглеродни емисии, а това определя фактор на енергийни спестявания от 72,5%. Дейността ще бъде изпълнена под код 17.29 Производство на други изделия от хартия и картон. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка за избор на изпълнители: от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнители: от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договори с избраните изпълнители: през 6-ти месец; 4. Доставка и въвеждане в експлоатация на активите: от 7 до 18 месец.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на БДС EN ISO 50001: В резултат на изпълнението на настоящия проект ще бъде въведен стандарт ISO 50001 в дейността на Русепрес ООД. При въвеждането на стандарта ще бъдат определени изисквания за създаване, внедряване, поддържане на система за управление на енергията, чиято цел е да даде възможност на компанията да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийна ефективност, използването на енергия и потреблението й. ISO 50001 определя изискванията, приложими за ползване и потребление на енергия, включително измерване, документиране и докладване, дизайн на оборудване, системи, процеси и практики на работа на персонала, които да допринесат за енергийната ефективност. ISO 50001 се прилага за всички променливи, които влияят на енергийните характеристики, които могат да бъдат наблюдавани и повлияни от организацията. ISO 50001 е проектиран да се използва самостоятелно, но ще бъде приведен в съответствие с наличните системи за управление съгласно стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на Русепрес ООД да определи системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. ISO 50001 ще се прилага към всички променливи, които оказват влияние върху енергийните характеристики, и могат бъдат наблюдавани и повлияни от организацията. ISO 50001 ще осигури системата, по която компанията да може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план. Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Въвеждането и сертифицирането съгласно стандарт ISO 50001 ще удостовери, че Русепрес ООД е компания, която поема отговорност за енергоефективна дейност с оглед на разумно използване на електроенергия. В комбинация с останалите, предвидени за реализиране мерки за повишаване на енергийната ефективност, в резултат на които ще бъдат заменени неенергоефективни и стари машини с нови и високоенергоефективни такива, системата за управление на енергията ще позволи постигането на максимални спестявания и оптимизиране на цялото енергопотребление на компанията. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка за избор на изпълнител - 1-ви месец; 2. Избор на изпълнител - 2-ри-3-ти месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител през 3-ти месец; 4. Въвеждане и сертифициране на БДС EN ISO 50001 - 4-ти-13-ти месец;
 • Консултантски услуги за изготвяне на енергиен одит: Осъзнавайки необходимостта от въвеждане на енергоспестяващи и енергоефективни технологии в дейността на дружеството, ръководството на „Русепрес” ООД се обърна към три фирми, вписани в публичния регистър по чл.60, ал.1 от Закона за енергийната ефективност, от които на база на най-ниска цена изпълнител на енергийно обследване и изготвяне на доклад. След извършеното обследване на дейността на дружеството, екипът одитори изготви пакет от мерки за подобряване на енергийната ефективност, които препоръча на „Русепрес” ООД и които мерки са залегнали в настоящия инвестиционен проект. Енергийният одит е изготвен по образец (Приложение Б „Образец на енергиен одит“) съгласно условията за кандидатстване по настоящата процедура, като всяка от предвидените мерки, включени в енергийния одит е с потвърден ефект на енергийни спестявания над 40% за съответната мярка. Доклада от енергийното обследване е изпратен за разглеждане от АУЕР на 10.08.2016 г., с вх. № BG16RFOP-984/10.08.2016, като АУЕР е издала Становище за съответствие на енергийния одит с вписано одобрение на енергийния одит №BG16RFOP-984 /17.10.2016 г.

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 162.30, Достигната стойност: 162.30
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 198.22, Достигната стойност: 198.22
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

2 134 972.00 BGN
1 499 680.40 BGN
1 499 680.37 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 274 728.34 224 952.06 635 291.60 2 134 972.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 274 728.34 224 952.06 635 291.60 2 134 972.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на печатарско оборудване: Обособена позиция 1: броячна машина - 1 бр. Обособена позиция 2: устройство за поставяне на разделители – 1 бр. Обособена позиция 3: устройство за поставяне на затворени капси - 1 бр.; Обособена позиция 4: колатор - 1 бр. Обособена позиция 5: влагащо-шиеща машина - 1 бр. Обособена позиция 6: машина за концево шиене на книги - 1бр., Стойност: 1 205 770.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на печатарско оборудване: Обособена позиция 1: броячна машина - 1 бр
 • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на печатарско оборудване: Обособена позиция 2: устройство за поставяне на разделители – 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на печатарско оборудване: Обособена позиция 3: устройство за поставяне на затворени капси - 1 бр.;
 • Обособена позиция 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на печатарско оборудване: Обособена позиция 4: колатор - 1 бр.
 • Обособена позиция 5: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на печатарско оборудване: Обособена позиция 5: влагащо-шиеща машина - 1 бр.
 • Обособена позиция 6: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на печатарско оборудване: Обособена позиция 6: машина за концево шиене на книги - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги по въвеждане на стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 2 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги по въвеждане на стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на услуги по сертифициране по стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 6 200.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги по сертифициране по стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и на база на резултати от одита изготвяне на доклад (Приложение Б към Условията за кандидатстване по процедурата)., Стойност: 17 800.00
 • Обособена позиция 1: Енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и на база на резултати от одита изготвяне на доклад (Приложение Б към Условията за кандидатстване по процедурата).
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на печатарско оборудване: Обособена позиция 1: офсетова печатарска машина - 1 бр., Обособена позиция 2: сгъвачна машина – 1 бр.; Обособена позиция 3: линия за изрязване включваща: едностранен полиграфически нож - 1 бр., автоматична очукваща маса - 1 бр., трансомат - 1 бр. и лифт - 1 бр.; Обособена позиция 4: автоматична машина за биговане - 1 бр., , Стойност: 903 202.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на офсетова печатарска машина - 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сгъвачна машина – 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за изрязване включваща: едностранен полиграфически нож - 1 бр., автоматична очукваща маса - 1 бр., трансомат - 1 бр. и лифт - 1 бр.
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматична машина за биговане - 1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.