English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP001-2.001-0001-C04
Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница
КФ ==> Транспорт и транспортна инфраструктура
24.09.2015
24.09.2015
30.09.2023
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград

Описание

Проектът АМ „Струма” ЛОТ 3 Благоевград – Сандански е част от глобалния проект Автомагистрала „Струма“, разположен в югозападната част на страната, който преминава през област Благоевград, с приблизителна дължина от 134 км и е разделен на следните участъци:
- Участък от Долна Диканя до Дупница - Лот 1 на АМ Струма (от км 305+220 до км 322+000) с дължина 16,780 км;
- Участък от Дупница до Благоевград - Лот 2 на АМ Струма (от км 322+000 до км 359+483) с дължина 37,480 км;
- Участък от Благоевград до Сандански - Лот 3 на АМ Струма (от км 359+000 до км 420+624) с дължина 65,090 км;
- Участък от Сандански до пресичане на границата с Република Гърция – Лот 4 на АМ Струма (423+800 до км 438+500) с дължина 14,700 км.
Проектът, който е предмет на настоящия Формуляр за кандидатстване включва проектиране и строителство на:
- Лот 3.1, от Благоевград до Крупник от км 359+000 до км 373+300, със съответните пътни възли, земни работи и съоръжения, включващ участък от 4,4 км с Тунел Железница;
- Лот 3.1 Тунел Железница с обща дължина 4,4 км, включващ тунел Железница с дължина 2,012 км;
- Лот 3.3, от Кресна до Сандански от км 397+600 до км 420+624=420+628.478, със съответните пътни възли, земни работи и съоръжения. Изграждането на Лот 3 на АМ Струма е основен приоритет на Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура (ОПТТИ) 2014-2020.
Изграждането на Лотове 1, 2 и 4, както и подготовката на Лот 3 са финансирани по Оперативна програма Транспорт 2007-2013. Проектирането и строителството на Лот 3.2 Крупник-Кресна от км 375+900 (съгласно предварителни проучвания от 2016)=376+000 до км 400+371.81(съгласно предварителни проучвания от 2016)=397+000 не е част от настоящия Формуляр за кандидатстване, включително участък 373+300 до 376+000 от лот 3.1 и участък 397+000 до397+600 от лот 3.3
Дейности
 • Проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1: Лот 3.1 от АМ „Струма“ ЛОТ 3.1, без тунел Железница, с обща дължина 12,6 км и включва участъците от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000; предвижда изграждане на нова автомагистрала с габарит А29 и изместване на път Е79 в ново трасе в участък от км.374+000 до 375+580. По настоящия проект се финансират 9,9 км от лот 3.1, като се включват участъците м 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 373+300. Участъкът от 373+300 до 376+000 с дължина 2,7 км е включен обхвата на ОВОС за лот 3.2 и поради това е изключен от обхвата на настоящия проект. Изпълнителят ще извърши следните основни дейности, свързани с проектирането и строителството на участъка: - преглед на изготвения идеен проект; - разработване, въз основа на идейния проект, технически проект на трасето на база картна основа в мащаб 1:2000; базовият цифров модел включва 3D модел на терена със съответните характеристики и хоризонтали, базирани на и с препратки към координатите на система WGS84 UTM; - преглед на геоложките проучвания от идейния проект и извършване на допълнителни геоложки проучвания, където това е необходимо. - проектиране на напречни профили; - технически проект за земните работи и тяхното изпълнение; - технически проекти за пътните възли и тяхното изпълнение; - проектиране и спецификация на земните работи и тяхното изпълнение; - изготвяне на проект и изпълнение на големите пътни съоръжения; - изготвяне на технически проект и изпълнение на пресичания и изместване на техническа инфраструктура по трасето. - изготвяне на окончателен парцеларен план, показващ терените, необходими за постоянните работи. - изготвяне на технически проект за отводняване и водостоци и изпълнението му. - изготвяне и изпълнение на проект за пътни принадлежности: - ограждения; - осветление в участъка на пътните възли и тунели (включително вариантни решения, маршрути на кабелната мрежа и включването им в парцеларния план); - знаци; - маркировка; - предпазна ограда; - шумозаглушителни панели и прегради за опазване на околната среда; - ИТС и системи за наблюдение. - технически проект и изпълнение на площадки за почивка и обслужване; - осигуряване на безопасността, по време и след завършване на строителството. Дейността е включена в категория разходи „Строителство и изграждане“ в т. C1.3 от ФК за „голям проект“ на стойност 139 949 999.92 лв. без ДДС. В бюджета на дейността се включват и непредвидени разходи, които са посочени в категория „Непредвидени разходи“ в т. C1.5 от ФК за „голям проект“ на стойност 15 000 000,00 лв. Целта на тези разходи е при необходимост да има инструмент за финансиране на допълнителни и непредвидени строителни работи, които е било невъзможно да бъдат заложени в идейните проекти и са възникнали при изпълнението на строителството. Общата стойност на дейността 154 949 999,92 лв. без ДДС. В стойността не са включени и разходи за публичност на стойност от 50 000,00 лв., които за всички строителни договори са обединени в отделна дейност. За изпълнение на дейността е сключен Договор № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на АМ „Струма" Лот 3.1 на стойност 154 999 999.92 лв. без ДДС. Поради намаляването на обхвата на първоначално предвидения участък на лот 3.1, по ОПТТИ e допустимо да се финансират 124 163 015,44 лв. от договора. С Решение № ФК-3/18.08.2016 г., изменено с Решение № ФК-4/25.08.2016 г. е опредена финансова корекция от 5% върху всеки допустим разход, финансиран от ЕСИФ. Максималният размер на финансовата корекция за разходите за проектиране, строителство и непредвидени е в размер на 5 274 803,16 лв. без ДДС от средствата, финансирани от Кохезионния фонд (КФ) по договора. В резултат на намаляването на обхвата и на наложената фин. корекция общата стойност на дейността (проектиране, строителство и непредвидени разходи), която се финансира по ОПТТИ е редуцирана на 118 838 212,28 лв. без ДДС или 142 605 854,74 лв. с ДДС.
 • Супервизия на проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1: Избраният Консултант в рамките на процедурата за възлагане на обществената поръчка посочва съответното лице, което ще изпълнява функцията на Инженер, и което, заедно с подходящия персонал на обекта и в централния офис, ще упражнява необходимите дейности по строителен надзор. Тези дейности се описват в договора, който е подписан с избрания изпълнител, както и в условията на договора за строителство и по-конкретно: договорните условия на FIDIC, Жълта книга от 1999 г.: „Договорни условия за технологично оборудване и Проектиране-Строителство“, както и свързаните с тях Специфични условия, които коригират някои от Общите условия и въвеждат разпоредби, отнасящи се до конкретния проект. Консултантът следи строителството да бъде завършено в рамките на посочения срок и на залегналата в договора стойност за реализация. Консултантът отговаря за изпълнението на всички предпоставки и условия, необходими за получаването на съответните разрешения за ползване в съответствие с българското законодателство. Консултантът отговаря за професионалното и законосъобразно финализиране на строителния процес в съответствие с българското законодателство. Дейността „Супервизия на проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1“ е включена в категория разходи „Упражняване на надзор по време на строителните работи“, съответстваща на т. C1.9 от ФК за „голям проект“ на стойност 1 695 249.00 лв. без ДДС. За изпълнение на дейността е сключен Договор № 164/30.12.2015 г. на стойност 1 695 249.00 лв. без ДДС. Поради намаляването на обхвата на първоначално предвидения участък на лот 3.3, стойността на допустимите за финансиране по ОПТТИ по дейността е пропорционално редуцирана на 1 331 981,36 лв. без ДДС от сключения договор. С Решение № ФК-21/31.08.2018 г. е опредена финансова корекция от 5% върху всеки допустим разход, финансиран от ЕСИФ, включително националното съфинансиране. Максималният размер на финансовата корекция за разходите по договора е в размер на 66 599,07 лв. без ДДС от средствата, финансирани от БФП по проекта. В резултат на намаляването на обхвата и на наложената фин. корекция общата стойност на дейността (проектиране, строителство и непредвидени разходи), която се финансира по ОПТТИ е редуцирана на 1 265 382,29 лв. без ДДС или 1 518 458,75 лв. с ДДС.
 • Проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.3: Лот 3.3 от АМ „Струма“ е с дължина от около 23.6 км от км 397+000 до км 420+624=420+628.478; предвижда изграждане на нова автомагистрала с габарит А29. По настоящия проект се финансират 23 км от лот 3.3, от км 397+600 до км 420+624=420+628.478. Участъкът от 397+000 до 397+600 с дължина 0,6 км е включен обхвата на ОВОС за лот 3.2 и поради това в е изключен от обхвата на настоящия проект. Изпълнителят ще извърши следните основни дейности свързани с проектирането и строителството на участъка: - преглед на изготвения идеен проект; - разработване, въз основа на идейния проект, технически проект на трасето на база картна основа в мащаб 1:2000; базовият цифров модел включва 3D модел на терена със съответните характеристики и хоризонтали, базирани на и с препратки към координатите на система WGS84 UTM; - преглед на геоложките проучвания от идейния проект и извършване на допълнителни геоложки проучвания, където това е необходимо. - проектиране на напречни профили; - технически проект за земните работи и тяхното изпълнение; - технически проекти за пътните възли и тяхното изпълнение; - проектиране и спецификация на земните работи и тяхното изпълнение; - изготвяне на проект и изпълнение на големите пътни съоръжения; - изготвяне на технически проект и изпълнение на пресичания и изместване на техническа инфраструктура по трасето. - изготвяне на окончателен парцеларен план, показващ терените, необходими за постоянните работи. - изготвяне на технически проект за отводняване и водостоци и изпълнението му. - изготвяне и изпълнение на проект за пътни принадлежности: - ограждения; - осветление в участъка на пътните възли и тунели (включително вариантни решения, маршрути на кабелната мрежа и включването им в парцеларния план); - знаци; - маркировка; - предпазна ограда; - шумозаглушителни панели и прегради за опазване на околната среда; - ИТС и системи за наблюдение. - технически проект и изпълнение на площадки за почивка и обслужване. - осигуряване на безопасността, по време и след завършване на строителството. Дейността „Проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.3“ е включена в категория разходи „Строителство и изграждане“ в т. C1.3 от ФК за „голям проект“ на стойност 214 073 012.00 лв. без ДДС. В бюджета на дейността се включват и непредвидени разходи, които са посочени в категория „Непредвидени разходи“ в т. C1.5 от ФК за „голям проект“ на стойност 20 000 000,00 лв. Целта на тези разходи е при необходимост да има инструмент за финансиране на допълнителни и непредвидени строителни работи, които е било невъзможно да бъдат заложени в идейните проекти и са възникнали при изпълнението на строителството. Общата стойност на дейността 234 073 012.00 лв. без ДДС. В стойността не са включени и разходи за публичност на стойност от 50 000,00 лв., които за всички строителни договори са обединени в отделна дейност. За изпълнение на дейността е сключен Договор № 137/25.09.2015 г. за проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.3 на стойност 234 123 012.00 лв. без ДДС. Поради намаляването на обхвата на първоначално предвидения участък на лот 3.3, по ОПТТИ e допустимо да се финансират 229 692 980,60 лв. от договора. С Решение № ФК-18/30.08.2017 г. е опредена финансова корекция от 5% върху всеки допустим разход, финансиран от ЕСИФ. Максималният размер на финансовата корекция за разходите за проектиране, строителство и непредвидени е в размер на 9 759 826,68 лв. без ДДС от средствата, финансирани от Кохезионния фонд (КФ) по договора. В резултат на намаляването на обхвата и на наложената фин. корекция общата стойност на дейността (проектиране, строителство и непредвидени разходи), която се финансира по ОПТТИ е редуцирана на 219 883 153,92 лв. без ДДС или 263 859 784,70 лв. с ДДС.
 • Супервизия на проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.3: Избраният Консултант в рамките на процедурата за възлагане на обществената поръчка посочва съответното лице, което ще изпълнява функцията на Инженер, и което, заедно с подходящия персонал на обекта и в централния офис, ще упражнява необходимите дейности по строителен надзор. Тези дейности се описват в договора, който ще бъде подписан с кандидата, избран за изпълнител, както и в условията на договора за строителство и по-конкретно: договорните условия на FIDIC, Жълта книга от 1999 г.: „Договорни условия за Технологично оборудване и Проектиране-Строителство“, както и свързаните с тях Специфични условия, които коригират някои от Общите условия и въвеждат разпоредби, отнасящи се до конкретния проект. Консултантът ще следи строителството да бъде завършено в рамките на посочения срок и на залегналата в договора стойност за реализация. Консултантът ще отговаря за изпълнението на всички предпоставки и условия, необходими за получаването на съответните разрешения за ползване в съответствие с българското законодателство. Консултантът ще отговаря за професионалното и законосъобразно финализиране на строителния процес в съответствие с българското законодателство. Дейността „Супервизия на проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.3“ е включена в категория разходи „Упражняване на надзор по време на строителните работи“, в т. C1.9 от ФК за „голям проект“ на стойност 2 998 161.28 лв. без ДДС. За изпълнение на дейността е сключен Договор № 138/25.09.2015 г. на стойност 2 998 161.28 лв. без ДДС. Поради намаляването на обхвата на първоначално предвидения участък на лот 3.1, стойността на допустимите за финансиране по ОПТТИ по дейността е пропорционално редуцирана на 2 921 936,84 лв. без ДДС от сключения договор. С Решение № ФК-1/27.07.2016 г. е опредена финансова корекция от 5% върху всеки допустим разход, финансиран от ЕСИФ. Максималният размер на финансовата корекция за разходите по договора е в размер на 124 182,32 лв. без ДДС от средствата, финансирани от Кохезионния фонд (КФ). В резултат на намаляването на обхвата и на наложената фин. корекция общата стойност на дейността (проектиране, строителство и непредвидени разходи), която се финансира по ОПТТИ е редуцирана на 2 797 754,52 лв. без ДДС или 3 357 305,43 лв. с ДДС.
 • Проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1 – тунел „Железница“: Лот 3.1 – Тунел Железница от АМ „Струма“ е с дължина от 4.4 км от км 366+000 до км 370+400; предвижда изграждане на нова автомагистрала с габарит А29 и тунел с дължина 2,012 км. Изпълнителят ще извърши следните основни дейности, свързани с проектирането и строителството на участъка: - преглед на изготвения идеен проект; - разработване, въз основа на идейния проект, технически проект на трасето на база картна основа в мащаб 1:2000; базовият цифров модел включва 3D модел на терена със съответните характеристики и хоризонтали, базирани на и с препратки към координатите на система WGS84 UTM; - преглед на геоложките проучвания от идейния проект и извършване на допълнителни геоложки проучвания, където това е необходимо. - проектиране на напречни профили; - технически проект за земните работи и тяхното изпълнение; - технически проекти за пътните възли и тяхното изпълнение; - проектиране и спецификация на земните работи и тяхното изпълнение; - изготвяне на проект и изпълнение на големите пътни съоръжения; - изготвяне на проект за тунел и неговото изпълнение - изготвяне на технически проект и изпълнение на пресичания и изместване на техническа инфраструктура по трасето. - изготвяне на окончателен парцеларен план, показващ терените, необходими за постоянните работи. - изготвяне на технически проект за отводняване и водостоци и изпълнението му. - изготвяне и изпълнение на проект за пътни принадлежности: - ограждения; - осветление в участъка на пътните възли и тунели (включително вариантни решения, маршрути на кабелната мрежа и включването им в парцеларния план); - знаци; - маркировка; - предпазна ограда; - шумозаглушителни панели и прегради за опазване на околната среда; - ИТС и системи за наблюдение. - технически проект и изпълнение на площадки за почивка и обслужване. - осигуряване на безопасността по време и след завършване на строителството. Дейността „Проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1 – тунел „Железница“ е включена в категория разходи „Строителство и изграждане“ в т. C1.3 от ФК за "голям проект" на стойността на тази дейност възлиза на 229 950 000.00 лв. без ДДС. В бюджета на дейността се включват и непредвидени разходи, които са посочени в категория „Непредвидени разходи“ в т. C1.5 от ФК за „голям проект“ на стойност 20 000 000,00 лв. Целта на тези разходи е при необходимост да има инструмент за финансиране на допълнителни и непредвидени строителни работи, които е било невъзможно да бъдат заложени в идейните проекти и са възникнали при изпълнението на строителството. За изпълнение на дейността са сключени договори с изпълнители на проектирането и строителството по три обособени позиции на обща стойност 233 798 012,77 лв. без ДДС или 280 557 615,32 лв. с ДДС, от които 686 400,00 лв. за проектиране, 266 486 871,72 лв. за СМР, 13 324 343,60 лв. за непредвидени и 60 000,00 лв. за мерки за публичност. По дейността се финансират разходите за проектиране, СМР и непредвидени на обща стойност 233 748 012,77 лв. без ДДС или 280 497 615,32 лв. с ДДС. Разходите за публичност се финансират по дейност „Публичност".
 • Супервизия на проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1 – тунел „Железница“: Консултантът, който ще бъде избран в рамките на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, трябва да посочи съответното лице, което ще изпълнява функцията на Инженер, и което, заедно с подходящия персонал на обекта и в централния офис, ще упражнява необходимите дейности по строителен надзор. Тези дейности се описват в договора, който ще бъде подписан с кандидата, избран за изпълнител, както и в условията на договора за строителство и по-конкретно: договорните условия на FIDIC, Жълта книга от 1999 г.: „Договорни условия за Технологично оборудване и Проектиране-Строителство“, както и свързаните с тях Специфични условия, които коригират някои от Общите условия и въвеждат разпоредби, отнасящи се до конкретния проект. Консултантът ще следи строителството да бъде завършено в рамките на посочения срок и на залегналата в договора стойност за реализация. Консултантът ще отговаря за изпълнението на всички предпоставки и условия, необходими за получаването на съответните разрешения за ползване в съответствие с българското законодателство. Консултантът ще отговаря за професионалното и законосъобразно финализиране на строителния процес в съответствие с българското законодателство. Дейността „Супервизия на проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1 – тунел „Железница“ е включена в категория разходи „Упражняване на надзор по време на строителните работи“, съответстваща на т. C1.9 от ФК за „голям проект“ на английски език. За изпълнение на дейността са сключени договори с изпълнители за консултантски услуги и упражняване на строителен надзор по три обособени позиции на обща стойност 5 059 445,00 лв. без ДДС или 6 071 334,00 лв. с ДДС.
 • Планиране и проектиране: Разходите за планиране и проектиране включват следните дейности: 1. Спасителни теренни археологически проучвания: През 2014 г. и 2015 г. бяха извършени дейности по предварителни археологически проучвания за установяване с недеструктивни техники и методи на липсата или наличието на археологически ценности на Лот 3 на автомагистрала „Струма“. Бяха открити 11 археологически обекти, които ще бъдат обект на археологическите проучвания. Дейността е включена в категория „Разходи за планиране и проектиране“, съответстваща на т. C1.1 от ФК за „голям проект“ на английски език. За тази дейност са заложени 9 999 910,16 лв., като за нея не се начислява ДДС. Съгласно чл. 161, ал. 2 от ЗКН е необходимо по време на строителните дейности да бъде проведено и археологическо наблюдение, чрез което се следи за наличие на нерегистрирани археологически обекти. Теренните археологически проучвания се провеждат от изпълнител, разполагащ с екипи от минимум един научен ръководител и заместник ръководител, които притежават професионална квалификация отговаряща на изискванията на ЗКН и Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания. 2. Предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на Лот 3.1, Лот 3.1 Тунел „Железница“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“: Извършване на предварителна оценка за съответствие на идейните инвестиционни проекти на Лот 3.1, Лот 3.1 Тунел „Железница“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“ съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при стриктно спазване на съответната нормативна база в Република България. За изпълнение на дейността е сключен Договор № 174/12.03.2016 г. на стойност 11 900.00 лв. без ДДС или 14 280,00 лв. с ДДС. Дейността „Предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на Лот 3.1, Лот 3.1 Тунел „Железница“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“ е включена в категория „Разходи за планиране и проектиране", съответстваща на т. C1.1 от ФК за „голям проект" на английски език. За тази дейност са заложени 11 900.00 лв. без ДДС . Дейности изпълнявани по проект №BG161PO004-2.0.01-0019 Автомагистрала „Струма" - подготовка на Лот 3", финансиран по ПО 2 на ОП "Транспорт": 3. Предварителен проект на автомагистрала Струма Лот 3 'Благоевград-Сандански". Сключен е договор № 37/29.07.2013. Стойността на договора е 1 999 950.00 лв. без ДДС, от които са верифицирани 1 614 959,62 лв. без ДДС. 4. Дейности свързани с подготовката на Лотове 3.1, 3.3 и тунел Железница: 4.1 доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за мониторинг на трафика на път Е-79 (I-1) в участъка между Крупник и Кресна; 4.2 консултантски услуги като стратегически съветник по изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград-Сандански“; 4.3 геоложки проучвания на АМ Струма Лот 3 Благоевград-Сандански в зоните на тунелите в Кресненското дефиле и при с. Железница; 4.4 разработване на актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ Струма; 4.5 одит на пътната безопасност на идейния проект на автомагистрала "Струма" Лот 3, част „Пътна“; 4.6 определяне на равностойно парично обезщетение и извършване на техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3, и др. Тези дейности възлизат на стойност 4 257 791,84 лв. без ДДС, от които са верифицирани 3 166 131,20 лв. без ДДС. по ОПТ 2007-2013г. Дейностите по т. 3 и т. 4 на обща стойност 4 781 090,82 лв. без ДДС ( 5 737 308,98 с ДДС) са заложени като недопустими разходи за финансиране от БФП.
 • Отчуждителни процедури: Дейността включва извършване от името на Възложителя на необходимите съгласувателни процедури по изготвените ПУП/ПП с компетентните органи съгласно изискванията на чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 6 от ЗУТ. Целта на дейността е издаване на заповеди от министъра на регионалното развитие за одобрение на съответните ПУП/ПП. Изпълнителят следва да извърши необходимите действия по организирането и провеждането на обществените обсъждания на проектите за съответните ПУП/ПП, както и по отстраняване на настъпилите промени в тях след обсъжданията. В случай на необходимост от нова съгласувателна процедура за съответния ПУП/ПП, Изпълнителят се задължава да извърши всички необходими действия по нея Изпълнителят изготвя досиета на всеки един от имотите, подлежащи на отчуждаване, съдържащи всички реквизити съгласно разпоредбите от ЗДС. Общият брой на имотите към датата на стартиране на процедурата е определен приблизително на 2 900 имота. Изпълнителят изготвя доклад за определяне на равностойното парично обезщетение на всички имоти, включени в съответния ПУП/ПП. Докладът съдържа и всички оценителски доклади за отделните имоти включени в съответния ПУП/ПП Основание за действията по принудително отчуждаване на имоти, необходими за изграждането на Лот 3 на автомагистрала „Струма“, ще бъде влязъл в сила Подробен устройствен план/Парцеларен план (ПУП/ПП), одобрен със заповед на министъра на регионалното развитие след приемане от Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика.
 • Техническа помощ: Дейността включва следните под-дейности: 1. Екип за управление на проекта (ЕУП)-Предвижда се да бъдат определени три ЕУП. За изпълнение на Лот 3.1 и Лот 3.3 са определени два екипа, състоящи се всеки с по 9 члена, назначени със заповеди на Управителния съвет на АПИ. За изпълнение на Лот 3.1 тунел „Железница“ се предвижда да бъде определен Екип за управление на проекта след подписване на договорите за строителство и строителен надзор. Дейността „Екипи за управление на проекта“ е включена в категория "Техническа помощ", съответстваща на т. C1.7 от ФК за „голям проект“ на английски език. За тази дейност са предвидени 1 075 200.00 лв., като за същата не се начислява ДДС. Членовете на ЕУП, които са служители на дирекция ИПОПТТИ няма да получават допълнително възнаграждение. 2. Административни и съгласувателни такси: Дейността „Административни и съгласувателни такси“ е включена в категория „Техническа помощ“, съответстваща на т. C1.7 от ФК. За тази дейност са заложени 50 000.00 лв., като за същите не се начислява ДДС. Сумата ще бъде използвана за такси и разрешителни (напр. за разрешение за строеж), необходими за изпълнение на проекта. 3. Оперативен лизинг на 3 бр. високопроходими автомобили - Едно от трите превозни средства ще бъде използвано от Регионално управление на пътищата в гр. Благоевград за регионален ежедневен мониторинг. Поради отдалечеността на обекта от Централната администрация (Агенция „Пътна инфраструктура“), останалите две превозни средства ще бъдат използвани от членовете на ЕУП. Дейността е включена в категория „Техническа помощ“, съответстваща на т. C1.7 от ФК за "голям проект" на английски език. За тази дейност са предвидени 600 000.00 лв., като за същата се начислява ДДС от 20%. Предвижда се за тази дейност да бъде проведена процедура по ЗОП в средата на 2019 г. да бъде сключен договор с избрания изпълнител. 4.Разходи за командировки - дейността е включена в категория „Техническа помощ“, съответстваща на т. C1.7 от ФК за "голям проект" на английски език. За тази дейност са предвидени 45 360.00 лв., като за същата не се начислява ДДС. Дейността включва разходите за командировки на членовете и ръководителите на ЕУП при изпълнение на техните функции във връзка с изпълнението на проекта.
 • Публичност: Агенция „Пътна инфраструктура“ се задължава да изпълнява изискванията по отношение на информацията и комуникацията, заложени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година, определящи обхвата и фокуса на мерките за информация и публичност, които трябва да са насочени към популяризиране на Оперативната програма сред широката аудитория и гарантиране на прозрачността по отношение на бенефициентите и разходването на европейските средства. Дейността „Публичност“ е включена в категория разходи „Публичност“, в т. C1.9 от ФК за „голям проект“ на общата стойност на дейността възлиза на 150 000.00 лв. без ДДС. В резултат на намаляването на обхвата на лотове 3.1 и 3.3 и на наложената фин. корекция на договорите за строителство общата стойност на дейността, която се финансира по ОПТТИ е редуцирана на 145 750,00 лв. без ДДС или 174 900,00 лв. с ДДС.

Партньори

Няма
Изпълнители Подизпълнители Членове на обединение

Индикатори

Обща дължина на изградените подпорни стени, Целева стойност: 2 140.00, Достигната стойност: 1 542.00
Реконструкция на ТТ кабели, Целева стойност: 3 650.00, Достигната стойност: 2 155.00
Преместени/реконструирани пътища от по-ниска категория (републикански и земеделски) пътища, Целева стойност: 1.20, Достигната стойност: 0.00
Реконструиран обслужващ воден тръбопровод, Целева стойност: 12 980.00, Достигната стойност: 5 609.00
Преминаване под ж.п. линии, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Реконструирани напоителни и дренажни полета и съоръжения, Целева стойност: 130 200.00, Достигната стойност: 1 513.00
Преминаване над ж.п. линии, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Монтирано осветление на пътен възел/кръстовище/съоръжение, Целева стойност: 13.00, Достигната стойност: 7.00
Укрепени откоси, Целева стойност: 1 370.00, Достигната стойност: 698.00
Реконструирани, модернизирани или изградени мостове, Целева стойност: 22.00, Достигната стойност: 11.00
Извършено трасиране на кабелна линия, Целева стойност: 3 550.00, Достигната стойност: 2 155.00
Изградени подлези на пътища от РПМ, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 2.00
Изградени подпорни стени, Целева стойност: 15.00, Достигната стойност: 8.00
Насищане на пътната инфраструктура по направление на АМ Струма, Целева стойност: 0.50, Достигната стойност: 0.50
Изградени селскостопански надлези, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 4.00
Изградени селскостопански подлези, Целева стойност: 9.00, Достигната стойност: 8.00
Изградени водостоци, Целева стойност: 127.00, Достигната стойност: 104.00
Изготвени анализи, доклади и становища, свързани с изпълнението на проекта, Целева стойност: 87.00, Достигната стойност: 16.00
Рехабилитирани, реконструирани и/или изградени пътни възли, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 2.00
Шосеен транспорт: Обща дължина на построени нови пътища, от които: трансевропейска транспортна мрежа (ТЕN-Т), Целева стойност: 37.32, Достигната стойност: 23.60
Монтирани предпазни мрежи, Целева стойност: 95 360.00, Достигната стойност: 44 634.00
Обща дължина на реконструираните, модернизираните или изградени тунели, Целева стойност: 3 994.00, Достигната стойност: 0.00
Корекция на речно корито, Целева стойност: 0.36, Достигната стойност: 0.00
Монтирани еластични огради и предпазни огради, Целева стойност: 157 000.00, Достигната стойност: 103 974.00
Възстановени/ ремонтирани/ модернизирани тягови подстанции, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Обща дължина на реконструираните, модернизираните или изградени мостове, Целева стойност: 3 060.00, Достигната стойност: 1 940.00
Изградени шумозащитни стени/ съоръжения, Целева стойност: 2 944.00, Достигната стойност: 1 744.00
Изградени надлези на пътища от РПМ, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 1.00
Изградени площадки за принудително спиране, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 4.00
Реализирани мерки за публичност за инвестиционен проект., Целева стойност: 21.00, Достигната стойност: 9.00
Извършени земни работи, Целева стойност: 15 270 000.00, Достигната стойност: 8 532 244.00
Изместване на ел.проводи, Целева стойност: 8 100.00, Достигната стойност: 2 600.00
Изградена оптична кабелна линия, Целева стойност: 1 000.00, Достигната стойност: 1 000.00

Финансова информация

742 502 905.55 BGN
736 765 596.57 BGN
351 062 836.76 BGN
85.00 %
 • [1] Магистрали и пътища на TEN-T — основна мрежа (ново строителство)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 626 250 757.08 110 514 839.49 5 737 308.98 742 502 905.55
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 626 250 757.08 110 514 839.49 5 737 308.98 742 502 905.55

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1, Стойност: 150 000 000.00
 • Обособена позиция 1: Проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1
Предмет на предвидената процедура: Супервизия на проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1, Стойност: 5 500 000.00
 • Обособена позиция 1: Супервизия на проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1
Предмет на предвидената процедура: Проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.3, Стойност: 200 000 000.00
 • Обособена позиция 1: Проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.3
Предмет на предвидената процедура: Супервизия на проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.3, Стойност: 7 000 000.00
 • Обособена позиция 1: Супервизия на проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.3
Предмет на предвидената процедура: Проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1 – тунел „Железница“, Стойност: 250 000 000.00
Предмет на предвидената процедура: Супервизия на проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1 – тунел „Железница“, Стойност: 7 000 000.00
Предмет на предвидената процедура: Спасителни теренни археологически проучвания, Стойност: 9 999 910.16
 • Обособена позиция 1: Спасителни теренни археологически проучвания
 • Обособена позиция 2: Спасителни теренни археологически проучвания
 • Обособена позиция 3: Спасителни теренни археологически проучвания
 • Обособена позиция 4: Спасителни теренни археологически проучвания
 • Обособена позиция 5: Спасителни теренни археологически проучвания
 • Обособена позиция 6: Спасителни теренни археологически проучвания
 • Обособена позиция 7: Спасителни теренни археологически проучвания
 • Обособена позиция 8: Спасителни теренни археологически проучвания
 • Обособена позиция 9: Спасителни теренни археологически проучвания
 • Обособена позиция 10: Спасителни теренни археологически проучвания
Предмет на предвидената процедура: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“; Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери; Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400., Стойност: 250 000 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери;
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството на Автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница" с три обособени позиции: - Обособена позиция № 1: "Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северен портал на тунел "Железница"; - Обособена позиция № 2: "Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери; - Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400, Стойност: 7 000 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството на Автомагистрала Струма Лот 3.1 Тунел "Железница" с три обособени позиции, за Обособена позиция № 2 Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери
 • Обособена позиция 2: Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството на Автомагистрала Струма Лот 3.1 Тунел Железница с три обособени позиции, за Обособена позиция № 1
 • Обособена позиция 3: Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството на Автомагистрала Струма Лот 3.1 Тунел Железница с три обособени позиции, за Обособена позиция № 3
Предмет на предвидената процедура: „Предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от ЗУТ на идейните инвестиционни проекти на Лот 3.1, Лот 3.1 Тунел „Железница“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“, Стойност: 30 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.