English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-1.016-0003-C03
Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово
000215630 ОБЩИНА ГАБРОВО
ЕФРР ==> Региони в растеж
17.07.2017
17.07.2017
17.07.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Габрово, Габрово, гр.Габрово

Описание

Изпълнението на проекта ще допринесе за развитието на устойчив градски транспорт на гр. Габрово посредством инвестиции в подобряване на транспортната инфраструктура и системи с положително въздействие върху качеството на обслужване на пътниците. Проектът прилага интегриран териториален подход, включващ система от свързани действия, целящи трайно подобрение на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията. Той е част от Програмата за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово до 2020 г. под заглавие проект Х‐7.1 "Мобилен град". 
Проектът предвижда реконструкция на транспортната инфраструктура и съоръженията към нея посредством преустройство на съществуваща автобусна спирка в „джоб“; реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад; възстановяване, ремонт и модернизация на 2 бр. пешеходни подлези на възлови кръстовища и подобряване на организацията на движението на 5 бр. от най-натоварените кръстовища в гр. Габрово.
За модернизиране на градския транспорт ще бъдат закупени 14 бр. нови автобуси в т.ч.: 14 бр. автобуси с дължина 12 м. (+/- 1 м.). За зареждане на новите електробуси е предвидена доставка и монтаж на 3 бр. зарядни станции.
Транспортните системи ще бъдат модернизирани посредством изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии в градския транспорт чрез доставка и монтаж на електронни информационни табла /ЕИТ/ на 104 бр. спирки на територията на града и доставка, и монтаж на бордово оборудване в 57 бр. превозните средства на обществения градски транспорт. По този начин ще се визуализира информация в реално време за пристигането на превозните средства до спирките по съответен маршрут, като ще бъде изградена система за управление на градския транспорт, включваща хардуер и софтуер.
Дейности
 • Управление на проекта.: Дейността има за цел да гарантира устойчивото и ефективно изпълнение на всички проектни дейности. Непосредствено след сключване на ДБФП със Заповед на Кмета на Община Габрово ще бъде сформиран Екипа за управление на проекта (ЕУ), който ще бъде изграден на база на определения в проектното предложение набор от специалисти, необходими за осъществяването на специфичните проектни дейности. В основната си част членовете на екипа са на ръководни и експертни длъжности в Общинска администрация на Община Габрово. Поради спецификата на проекта се налага в екипа да бъде привлечен, като технически специалист - транспортна инфраструктура в част "Подвижен състав" външен специалист. ЕУ ще функционира до приключването на всички проектни дейности, съобразни представения план-график и до окончателното отчитане на проекта. В този смисъл настоящата дейност е от ключово значение за успешната реализация на проекта, както и ще гарантира високото ниво на качество при изпълнение на проекта, ефективна форма на организация на работа, необходимата отчетност и устойчивост на постигнатите резултати. ЕУ ще следи за спазване на всички клаузи на ДБФП, както и изискванията, поставени от УО на ОПРР по отношение на изпълнението, документирането и отчитането на проекта; ще спазва вътрешните правила и процедури за работа, разработени и приети от Община Габрово; ще организира провеждането и изпълнението на всички проектни дейности, съобразно планираното; ще подготви и проведе процедурите на обществени поръчки, съгласно плана за външно възлагане; ще организира сключването и ще следи за изпълнението на договорите с избраните изпълнители; оперативно ще ръководи изпълнението, като ще следи планираните дейности да са изпълнени качествено и в срок; ще осъществява непрекъснат мониторинг и контрол на напредъка по изпълнението на проекта, в това число и на изпълнителите на договорените дейности; своевременно ще информира Ръководството на Община Габрово за хода на изпълнение на проекта, както и за възникнали евентуални проблеми. На тримесечни срещи с Ръководството на Община Габрово ЕУ ще докладва за постигнатия напредък. При започване на проекта ЕУ ще подготви и внесе искане за авансово плащане за авансиране на същинските договори след тяхното сключване с избраните изпълнители. Ще организира сключването на договорите с избраните изпълнители. ЕУ ще подготвя и внася в УО на ОПРР искания за междинни плащания на база на актувани СМР. При приключване на проекта ЕУ ще подготви и внесе искане за окончателно плащане по проекта. ЕУ ще включва: Ръководител на проекта, финансов мениджър, административен координатор, 5-ма технически специалисти за транспортната инфраструктура и системи, експерт обществени поръчки и юрист. Всички експерти са предварително избрани на база образование, стаж и професионален опит в съответната област, като при избора им е отчетена спецификата на проекта и предвидените за реализация проектни дейности, личните компетенции и опит в сходни проекти и инициативи. Дейността на екипа ще гарантира прозрачност на управлението, добрата отчетност, устойчивото и качествено изпълнение на проекта. ЕУ ще отчита дейността си чрез ежемесечни отчети за отработено време пред Ръководството на Община Габрово.
 • Информация и комуникация.: Дейността ще стартира непосредствено след подписване на ДБФП. Целта е да се информира цялата общественост за ползите и резултатите от изпълнението на проекта. Тя ще има положителен ефект за насърчаване на ползването на обновения градски транспорт и инфраструктура. Дейността ще се изпълнява в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г. и изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. и Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28.07.2014 г. Тя ще включи следните поддейности: 2.1. Изработка и монтаж на билбордове - 7 броя (в т.ч. на спирка "Рачо Ковача", на предгаров площад, в района на подлез на Автогара, в района на подлез на ДХС и на местата на 3-те зарядни станции). Билбордовете ще бъдат поставени на видно място в близост до обектите. Те ще съдържат всички задължителни реквизити и ще бъдат заменени с постоянни обяснителни табели до три месеца след приключване на проекта. 2.2. Изработка и монтаж на постоянни обяснителни табели – 7 бр. Постоянните табели ще бъдат поставени до 3 месеца от приключване на проекта на местата на билбордовете. 2.3. Изработване на банер с калъф и стойка - 1 бр. Банерът ще бъде поставян по време на информационните събития по проекта. 2.4. Изработване на стикери в т.ч.: 57 бр. за бордовите компютри, исталирани в подвижния състав; 104 бр. за спирките в обхвата на проекта, 4 бр. за оборудването на диспечерската система (хардуер); 5 бр. за светофарни уредби на 5-те крсътовища - общо 170 бр. стикери. Те ще бъдат залепени на видно място вътре и върху превозните средства, върху ЕИТ на спирките, върху зарядните станции, въху новите/отремонтирани светофарни уредби, върху хардуерното оборудване на диспечерската система след доставката на автобусите и монтажа на съоръженията. 2.5. Билбордове за автобуси и зарядни станции - 17 бр. метални плаки с размери 50х70 ще бъдат поставени на новите автобуси и в близост/на зарядните станции. 2.6. Изработване на брошури – 300 броя. Брошурите ще бъдат изготвени по време на изпълнението на проекта и ще съсдържат информация за целта на проекта, специфичните цели, планираните дейности и очакваните резултати. Те ще бъдат разпространявани по време на събития на общността, както и по време на информационните събития на проекта. 2.7. Изработване на промоционални материали – изработване на пакет от промоционални материали (300 бр.), съдържащ рекламна текстилна чанта, рекламен хартиен модел за сглобяване на макет на автобус, органайзер и ключодържател. Материалите ще бъдат подходящо визуализирани, в унисон с естеството на проектните дейности. Пакетите с информационни материали ще бъдат изработени по предварително одобрен дизайн и ще бъдат разпространявани по време на финалната конференция на проекта, както и по време на други информационни събития с цел разпространение на резултатите от проекта и насърчаване полазването на обновения масов градски транспорт. 2.8. Организиране и провеждане на информационни събития и официални церемонии - общо 3 бр. В рамките на проекта ще бъдат организирани следните събития: начална пресконференция по проекта и церемония по започване на строителството – „Първа копка“; публично събитие за представяне на доставения нов подвижен състав и финална пресконференция по проекта и церемония по откриване на обектите, предмет на строителство и доставки в рамките на проекта. 2.9. Публикуване на прессъобщения – публикуване на общо 10 бр. съобщения в регионални и национални, печатни и електронни медии. Прессъобщенията ще имат за цел периодично информиране на обществеността за хода на изпълнение на проекта и постигнатите резултати. 2.10. Публикуване и актуализиране на информацията за проекта на уеб-страницата на Община Габрово www.gabrovo.bg за целия период на изпълнение на проекта с цел осведомяване на масовата общественост за постигнатия напредък.
 • Подготовка и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители.: До 3 месеца от подписване на ДБФП ЕУ ще подготви и обяви всички процедури за избор на изпълнители на обществените поръчки, планирани по проекта в т.ч.: 1. Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции. 2. Подобряване на организация на движението на най-натоварените кръстовища в гр. Габрово. 3. Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за модернизиране на градския транспорт в гр. Габрово. 4. Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово, чрез закупуване на подвижен състав и зарядни станции по 3 обособени позиции. 5. Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“. 6. Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“. 7. Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово." 8. Упражняване на строителен надзор на обекти от транспортната инфраструктура на град Габрово. 9. Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект на Община Габрово „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово" по ОПРР 2014-2020. 10. Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект "Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово".
 • Изпълнение на строително - монтажни работи в обекти от транспортната инфраструктура.: Дейността предвижда изпълнение на СМР за изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от трансп. инфраструктура, в т.ч.: 4.1. Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“ Обект на СМР ще бъде спирка "Рачо Ковача", намираща се на ул.Юрий Венелин, в гр.Габрово. За обекта има изготвен инвестиционен проект, фаза РП, като ще бъдат изпълнен нов "джоб" за сметка на съществуващия тротоар. Новият тротоар ще бъде изнесен конзолно над р.Янтра едновременно с част от пътното платно на уширението за спирката. Новият"джоб" ще бъде изработен със стоманобетонова конструкция, съобразена с наличната подпорна стена, особеностите на терена и интензивността на трафика.Предвиден е нов предпазен парапет за пешеходци в синхрон с крайречната зона.Предвижда се стойка за новата информ. система на масовия гр. транспорт в Габрово. 4.2. Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр.Габрово - Обект на СМР пътно кръстовище и предгаров площад е района на площад „Марсел де Бископ” в гр.Габрово.За обекта има изготвен инвестиционен проект във фаза РП.Ще бъде изградено безопасно триклонно кръгово кръстовище в източната част на гаровия площад,Около кръстовището ще се подредят кръг плочници с пейки и осветление, цветни партери, комбинирани с озеленяване, като в оста запад-изток срещу гарата ще се постави скулптурен фонтан, разположен централно в намалена водна площ. Предвижда се изместване на спирката на градския транспорт от площада в северна посока на ул.”Хр. Смирненски” и оформление на„джоб” за автобусите.Освен асфалтовите пътни настилки са предвидени тротоарни настилки от естествени материали, с които се оформят всички плочници в обхвата на обекта.Ще бъдат изпълнени мерки за осигуряване достъпност за хора в неравностойно положение.В зоната на паркиране са предвидени необходимите места за паркиране на автомобили на хора в неравностойно положение. 4.3. Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр.Габрово - Обект на СМР ще бъдат 2 бр. пешеходни подлези в т.ч. подлез при кръстовище на ул.”Д-р Никола Василияди” с ул. "Стефан Караджа”(Автогарата) и подлез при кръстовището на ул.”Д-р Никола Василияди” с ул.”Брянска”(Дом на хумора и сатирата (ДХС)). В подлеза на Автогара ще се премахнат 3 от стълбищата, а в подлеза на ДХС - 4 от стълбищата, като на тяхно място ще се разположат асансьорни платформи. Останалите стълбища ще се ремонтират чрез облицоване с нова каменна облицовка, ще се покрият със стъклено покритие, монтирано на метална конструкция, ще се подменят парапетите с нови, отговарящи на изискванията за достъпна среда. При стълбищата се предвиждат съвременни отводнителни улеи. В настилките ще бъдат вградени тактилни ивици за пешеходците с намалено зрение. Ще се подменят тротоарните плочи. Предвидено е асансьорните платформи да са остъклени над земята, с алуминиева конструкция и с подходящо допълващо осветление. В стълбищата ще бъде монтирано дискретно осветление. Освен подновено осветление с енергоспестяващи осветителни тела се предвижда и видеонаблюдение. За подлеза на Автогара се предвижда нова хидроизолация върху частта от подлеза, разположена под тротоарите, както и по стените на предвидените за изграждане шахти на асансьорните платформи. За подлеза на ДХС се предвижда отводняване. 4.4. Подобряване на организацията на движението - Обект на СМР ще бъдат 5 броя кръстовища в гр. Габрово, в които ще бъде изпълнена подмяна на светофарни уредби. Те включват следните кръстовища: ул. „Д-р Н. Василиади” с ул. „Брянска”; ул. „Юрий Венелин” с ул. „Скобелевска и с ул.„Брянска”; ул.„Райчо Каролев” с ул.„Юрий Венелин” и изграждане на нови светофарни уредби на кръстовища: бул.”Васил Априлов” с ул.”Райчо Каролев” и ул.”Юрий Венелин” с ул.”Априловска”. Кръстовищата са част от изготвен инвестиционен проект, фаза РП. Ще бъдат монтирани нови светофарни секции и контролери, изграждане на нови стълбове, направа на изкопи и полагане на тръби, окабеляване и заземяване, демонтаж и монтаж на улично осветление и др.
 • Изпълнение на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в градския транспорт.: В рамките на дейността се предвижда да бъде извършена доставка и монтаж на електронни информационни табла /ЕИТ/ на 104 бр. спирки на територията на града, доставка на бордово оборудване за 57 бр. превозни средства на обществения градски транспорт (в т.ч. за основни и допълнителни превозни средства) и изграждане на системата за управление на градския транспорт (в т.ч. хардуер и софтуер). Изпълнението на поръчката е част от изготвен инвестиционен проект, фаза РП. Ще бъдат доставени 5 варианта на ЕИТ: 13 бр. ЕИТ за инсталиране в заслон, 21 бр. ЕИТ със захранване с фотоволтаик, 11 бр. ЕИТ тип 1, 27 бр. едноредови ЕИТ, 32 бр. триредови ЕИТ. Ел. захранването на всяко табло ще се изпълни от най-близкото възможно съществуващо ел. табло. В съответното ел. табло се предвижда монтажа на автоматичен прекъсвач АП, 16А. Освен електрозахранване ще се изпълни и заземяване. При липса на съществуваща тръбна мрежа, се изгражда нова тръбна мрежа. ЕИТ се захранят с кабел. Информацията на ЕИТ ще включва: вид на превозното средство /автобус/, реализиран със специално предвиден за целта символ или буквата - „А“; номер на маршрутната линия; крайната спирка от маршрута на линията (направление) и минутите до пристигане на спирката на съответното превозното средство във формат - :ММ. Ще бъде изградена архитектура на преносната среда за изпълнение на услугата “пренос на данни” в GSM/GPRS/3G/UMTS. в т.ч. доставка, монтаж, обработка и съхранение на информация, инсталиране, захранване с енергия и данни, взаимна интеграция, тестване, пускане в експлоатация и поддръжка на всички елементи, модули и компоненти на системата. Компонентите на системата включват: диспечерска система; система за управление на бордовото оборудване и приложение за събиране на данни от GPS устройствата. Диспечерската система ще бъде част от цялостната система за управление на превозните средства на градския транспорт. Сървърното оборудване за функциониране на системата ще включва сървър за работа на системата, хардуер за резервираност на системата и други компоненти, съобразени с архитектурата и спецификата на системата. Физически цялото оборудване ще бъде колокирано в обособено място в център за данни.
 • Доставка на подвижен състав и зарядни станции.: В рамките на дейността ще бъдат изпълнени следните поддейности: 6.1. Доставка на минимум 3 бр. 12 (+/- 1 ) метрови електробуси и доставка, и монтаж на 3 бр. зарядни станции. 6.2. Доставка на минимум 11 бр. 12 (+/- 1 ) метрови CNG автобуси. След доставка се предвижда монтиране на 3-те зарядни станции в предварително определени за целта места. Подмяната на подвижния състав предоставя изключителни възможности и условия за създаване, развитие и реализация на практически мерки за въвеждане на умна и устойчива мобилност и произтичащите потенциални нови услуги за пътуващите. Според проучването обслужването на превозните линии трябва да се поеме съвместно от електрически автобуси и автобуси на сгъстен газ (CNG). Предимствата на електрическите автобуси са в начина на тяхното зареждане, което не зависи от собствеността и политиката на инфраструктурата. Не е необходимо да се изграждат т.н. метан-станции за зареждане /аналогично за автобусите на метан/, а собствена и независима зарядна инфраструктура, която сравнена ценово е 10-ки пъти по евтина. Още повече, че тук има и възможност за ползване на ел.енергия от възобновяеми източници и потреблението й за зареждане от електробуси. Взимайки предвид цялостната оценка на икономическите, енергийно ефективните и социално-екологичните показатели на различните видове пътнически автобусен транспорт, които са използвани в съществуващата транспортна схема на гр. Габрово, се налага обобщеният извод, че електробусният транспорт има неоспорими екологични предимства и силни икономически такива, при използването му с уплътнение на натоварване от над 30% от предвидения капацитет. Изборът на този вариант за подобрение на съществуващото положение посредством въвеждане на революционно нов вид екологични превозни средства, ще осигури дългосрочното (15-20 години) и устойчивото им използване с минимални разходи за експлоатация и поддръжка. Това би позволило предлагането на нов вид услуга с адекватно ценообразуване. Именно по тази причина проектът предвижда доставка на този тип подвижен състав.
 • Строителен надзор.: Дейността предвижда изпълнение на строителен надзор на обекти от транспортната инфраструктура на град Габрово, както следват: Обект 1 "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““; Обект 2 "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“; Обект 3 "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“. Изпълнителят на строителния надзор върху обектите ще се ангажира с навременното и законосъобразно започване на СМР в строителните площадки, редовни посещения на място, съвместно с техническите специалисти от ЕУ, наблюдение на хода и качеството на изпълнение в съответствие със заложените изисквания и спазване на план-графиците на изпълнителите на СМР, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на обектите съобразно одобрените инвестиционни проекти и нормативните изисквания (ЗУТ), спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, годността на обектите за въвеждане в експлоатация, оценката за достъпност на обектите от лица с увреждания.
 • Авторски надзор.: За всички обекти в обхвата на проекта, за които има изготвени инвестиционни проекти, фаза РП, с издадени Разрешения за строеж се предвижда да бъдат сключени договори за авторски надзор след провеждане на планираните процедури по ЗОП. Авторски надзор ще бъде осъществяван през целия период на изпълнение на СМР, в т.ч. 8.1. Авторски надзор на преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб". 8.2. Авторски надзор на реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад. 8.3. Авторски надзор на възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези.
 • Одит на проекта.: Одитът на проекта ще бъде извършен от правоспособни лица, като докладът за фактически констатации ще бъде приложен към окончателното искане за плащане.

Партньори

Няма
Изпълнители Подизпълнители Членове на обединение

Индикатори

Градски транспорт: Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 956.00, Достигната стойност: 0.00
Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт, Целева стойност: 96.00, Достигната стойност: 0.00
Пътувания с обществен градски транспорт по нови или подобрени линии на обществения транспорт, Целева стойност: 700 665.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

13 658 027.97 BGN
9 000 000.00 BGN
4 469 282.51 BGN
85.00 %
 • [1] Инфраструктура за екологосъобразен градски транспорт и насърчаване (включително оборудване и подвижен състав)
 • [1] Интелигентни транспортни системи (включително въвеждане на управление на търсенето, системи за събиране на такси, ИТ системи за наблюдение, контрол и информиране)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 7 650 000.02 1 349 999.98 4 658 027.97 13 658 027.97
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 7 650 000.02 1 349 999.98 4 658 027.97 13 658 027.97

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: 1. Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции., Стойност: 2 614 800.44
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 3 „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово"
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 “Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“
Предмет на предвидената процедура: 5. Упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“. , Стойност: 1 853.00
 • Обособена позиция 1: Упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“.
Предмет на предвидената процедура: 6. Упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“., Стойност: 12 093.68
 • Обособена позиция 1: Упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“
Предмет на предвидената процедура: 7. Упражняване на авторски надзор на обект: „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово.", Стойност: 8 766.66
 • Обособена позиция 1: Упражняване на авторски надзор на обект: „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово."
Предмет на предвидената процедура: 9. „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ГАБРОВО, ФИНАНСИРАНИ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020, ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на публични събития и публикации в медии по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ Обособена позиция № 2: „Изработване на печатни информационни материали” по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ Обособена позиция № 3: „Организиране и провеждане на публични събития и публикации в медии по проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“ Обособена позиция № 4: „Изработване на печатни информационни материали” по проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“ , Стойност: 40 090.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 3: „Организиране и провеждане на публични събития и публикации в медии по проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 4: „Изработване на печатни информационни материали” по проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“
Предмет на предвидената процедура: 2. Подобряване на организация на движението на най-натоварените кръстовища в гр. Габрово. , Стойност: 491 627.08
Предмет на предвидената процедура: 3. Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за модернизиране на градския транспорт в гр. Габрово., Стойност: 1 063 291.29
Предмет на предвидената процедура: 4. Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово, чрез закупуване на подвижен състав и зарядни станции по 3 обособени позиции., Стойност: 6 770 000.00
Предмет на предвидената процедура: 8. „Упражняване на строителен надзор на обекти от транспортната инфраструктура на гр. Габрово по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““, Обособена позиция № 2 Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово" и Обособена позиция № 3 Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово" в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“ на Община Габрово, финансиран по ОПРР, Стойност: 56 783.36
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 3 Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово"
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 1 Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 2 Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово"
Предмет на предвидената процедура: 10. Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект "Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово"., Стойност: 12 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект "Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово"
Предмет на предвидената процедура: 11. „Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“. , Стойност: 185 300.29
 • Обособена позиция 1: „Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“
Предмет на предвидената процедура: 12. Екип по проекта, Стойност: 139 974.00
 • Обособена позиция 1: Административен координатор
 • Обособена позиция 2: Ръководител проект
 • Обособена позиция 3: Финансов мениджър
 • Обособена позиция 4: Юрист
 • Обособена позиция 5: Експерт обществени поръчки
 • Обособена позиция 6: Технически специалист - ел.инженер
 • Обособена позиция 7: Техничекси специалист - инженер ИКТ
 • Обособена позиция 8: Технически специалист - подвижен състав
 • Обособена позиция 9: Технически специалист - пътен инженер
 • Обособена позиция 10: Тенически специалист - инженер ПГС/ССС
 • Обособена позиция 11: Технически специалист - ел.инженер
Предмет на предвидената процедура: 13. Подобряване на организация на движението на най-натоварените кръстовища в гр. Габрово., Стойност: 491 627.08
 • Обособена позиция 1: Подобряване на организация на движението на най-натоварените кръстовища в гр. Габрово
Предмет на предвидената процедура: 14. “Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово, чрез закупуване на подвижен състав по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на 7-8 (+/- 1) метрови CNG автобуси“ и Обособена позиция № 2 "Доставка на 12 (+/- 1) метрови CNG автобуси“, в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие., Стойност: 4 040 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 „Доставка на 7-8 (+/- 1) метрови CNG автобуси“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 "Доставка на 12 (+/- 1) метрови CNG автобуси“
Предмет на предвидената процедура: 15. “Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово, чрез закупуване на 3 броя нови 12 (+/- 1) метрови електробуси и доставка и монтаж на зарядни станции“, в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие., Стойност: 2 730 000.00
Предмет на предвидената процедура: 16. “Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за модернизиране на градския транспорт в гр. Габрово – 2018 г.” в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие., Стойност: 1 063 291.29
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за модернизиране на градския транспорт в гр. Габрово – 2018 г.”
Предмет на предвидената процедура: 17. “Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово, чрез закупуване на 3 броя нови 12 (+/- 1) метрови CNG автобуса“, в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие - Договаряне без предварително обявление, Стойност: 1 320 000.00
 • Обособена позиция 1: “Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово, чрез закупуване на 3 броя нови 12 (+/- 1) метрови CNG автобуса“
Предмет на предвидената процедура: 18. “Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово, чрез закупуване на подвижен състав по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на 7-8 (+/- 1) метрови електробуси и доставка и монтаж на зарядни станции“, в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Обособена позиция № 2 "Доставка на употребявани соло автобуси за градски условия“, Стойност: 2 926 276.02
Предмет на предвидената процедура: 19. “Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово, чрез закупуване на 8 броя 12 (+/- 1) метрови CNG автобуси“, в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие., Стойност: 3 466 787.68
 • Обособена позиция 1: “Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово, чрез закупуване на 8 броя 12 (+/- 1) метрови CNG автобуси“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.