English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0072-C01
„Енергийна ефективност и ефикасност в “Елшица – 99“ ЕАД"
112122397 ЕЛШИЦА-99 ЕАД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
13.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Монтана (BG312), Бойчиновци, с.Ерден

Описание

С проекта ще се реализира осъществяване на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект.
Дейностите са съобразени с препоръките от доклада след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието. 
Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността. 
Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на фракции, включваща следните активи: Мобилна пресевна инсталация, Челен товарач, Самосвал със задно разтоварване - 4 бр.,  Булдозер и Система за мониторинг на енергопотреблението.
С проекта ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011 Система за енергийно управление.
Очакваните резултати включват подобряване на пазарното присъствие и създаване на потенциал за експорт на дружеството, подобряване на управленския и производствения процес, по-висока производителност, намаляване на разходите и оптимизиране на производствената верига и повишаване на добавената стойност.
Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност като един от големите работодатели в региона. Доказателство за това е и въвеждането на Система за енергийно управление, с която ще се гарантира устойчиво развитие на “Елшица – 99“ АД.
Като резултат от реализиране на проекта ще се открият 2 (две) нови работни места.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишаване конкурентоспособността на предприятието чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет, което, от своя страна, ще доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност както на ниво производствено предприятия, така и като цяло за икономиката.
Дейности
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нова високоефективна Мобилна пресевна инсталация“, включена в обследването за енергийна ефективност: С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация Мобилна пресевна инсталация за производство на фракции от инертни материали. Дружеството експлоатира Мобилна пресевна инсталация, която произвежда три вида фракции: 22,4 ÷ 31,5 мм ; 31,5 мм ÷ 63 мм ; 0 ÷ 63 мм. Машината е мзена под наем, амортизирала е и има високи разходи за енегия и поддръжка. С новата инсталация ще се произвеждат 2 нови фракции (4-24 мм. и 22-63 мм) с приложение в производството на асфалт и бетон. Технологията позволява да се пресява вторично надситовия материал и да се произвеждат нови продукти. По този начин ще се оползотворява чрез повторно връщане в производството до 25% от материала, който в момента се депонира като неизползваем отпадък. Мобилна пресевна инсталация ще има производствен капацитет не по-нисък от 250 т/час при инсталирана мощност не по-висока от 56,00 kW. Средния разход на гориво ще бъде до 13,3 л/час. Произведените фракции, от новата инсталация ще се влагат директно в изпълняваните обекти и обемите на поръчките от страна на клиентите на предприятието ще бъдат съобразени. Активът има мониторингова система за управление и контрол на потреблението на енергията. Софтуерен екран ще показва разхода на енергия в реално време и ще контрола и диагностицира всички отклонения в разхода на енергия. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 17-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта със собствени средства - 1-ви - 18-ти месец - Дейността ще се финансира със собствени средства на кандидата. Етап 5: Одит на проекта: 17-18 месец - Дейността ще се финансира със собствени средства на кандидата.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Челен Товарач“, включена в обследването за енергийна ефективност : Предприятието не разполага с оборудване от такъв вид. За реализиране на технологичните операции: - Подаване на надситовия материал за повторно претрошаване от Мобилна пресевна инсталация и - Складиране и експедицията на готовата продукция, по проекта ще се закупи и достави Челен товарач. Новият актив ще бъде с инсталирана мощност не по-висока от 230,00 kW и обем на кофата не по-малък от 4,2 m3. Предвиденият за закупуване Челен товарач ще работи в рамките на производствената площадка на “Елшица – 99“ АД в град Монтана. Челният товарач е част от технологичния процес за производство на фракции от инертни материали. Активът ще бъде позициониран в непосредствена близост до Мобилна пресевна инсталация като ще я захранва непрекъснато с надситовия материал и ще складира и експедира готовите продукти. Той ще се придвижва само на територията на предприятието. Челният товарач ще има система за дистанционно следене и мониторинг. Програмата позволява локация на строителната техника във всеки един момент, като координатите и движението на машините се засичат чрез сателитна връзка и се предават в реално време чрез интернет достъп. Системата е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен , среден) , работни параметри на техниката , нива на охладителна и хидравлична течност, температури. Всяко отклонение на стойностите се регистрира и системата алармира за това. Програмата дава възможност за запаметяване на нужните параметри на електронен носител или принтирането им на хартия. Информация за разходи на гориво, сервизни интервали, грешки и работни стойности се съхранява и е достъпна за визуализация. Активът ще се визуализира с изготвен стикер по образец. Дейност 2 ще се реализира от 1-ви до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Самосвал със задно разтоварване - 4 бр.“, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на предвидената по проекта Мобилна пресевна инсталация е необходимо ритмично осигуряване на суровини и транспортиране на готовите продукти. В момента предприятието ползва външни транспортни услуги, които не са ритмични, скъпи и неефективни. Това води до неизпълнение на поръчаните обеми фракции от инертни материали и забава на изпълнение на строителните обекти. С инвестициите по проекта ще се закупят и доставят нови, високоефективни Самосвали със задно разтоварване - 4 бр. Инсталираната единична мощност на Самосвала със задно разтоварване ще бъде не по-висока 310,00 kW, Допустима обща маса - техническа – мин. 25,50 т и разход гориво на 100 км макс. 24,0 литра без товар и макс. 24,0 л/100 км +0,5 л/100 км с товар. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност - 310,00 kW, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Управлението 4х4 спомага движението при трудни условия и повишава проходимостта на машината. То се изключва автоматично на трета и четвърта скорост, намалявайки разхода на гориво. С новите активи ще се постигнат спестявания от само от енергия в размер на 203257,02 лева годишно. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи. Дейността ще се реализира от 1-ви до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Булдозер“, включена в обследването за енергийна ефективност: Зареждането на новата Мобилна пресевна инсталация с инертни материали е важна част ото технологията, защото е процесът е непрекъснат и спирането от неравномерно зареждане със суровина може до доведе до аварии. За целта по проекта ще се закупи мощен Булдозер с инсталирана мощност макс. 150 ,00 kW. Предвиденият за закупуване Булдозер ще работи в рамките на производствената площадка на “Елшица – 99“ ЕАД. Булдозерът ще бъде позициониран в непосредствена близост до Мобилна пресевна инсталация трошачно-пресевната инсталация на територията на производствената база на кандидата като осигурява непрекъснат цикъл на зареждане с инертни материали.. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Производителността на новия Булдозер ще бъде не по-малко то е 420 м3/час при разход на гориво до 20,5 л/час. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 0,78 kWh /м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 211378,04 лева годишно. Булдозерът има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи. Дейността ще се реализира от 1-ви до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 5: „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието“: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието " като компонент на технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на фракции чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупеите активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 76 771,02 kWh/год. Дейността ще се реализира от 5-ти до 17.ти месец, включително
 • "Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление": По проекта ще внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на “Елшица – 99“ АД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт. Дейността ще се реализира от 5-ти до 17.ти месец, включително
 • "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки": Избраният изпълнител, фирма „Виаконсулт 11“ЕООД – София, с номер на лиценз от АУЕР: № 00077/28.08.2015 г., изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нова високоефективна Мобилна пресевна инсталация Мярка 2: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Челен Товарач Мярка 3: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Самосвал със задно разтоварване - 4 бр. Мярка 4: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Булдозер Мярка 5: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством изграждане на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма “Елшица – 99“ АД.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 115 000.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 115.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 696.25, Достигната стойност: 696.25
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 2 607.63, Достигната стойност: 2 607.63
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

2 402 951.46 BGN
1 451 164.48 BGN
1 432 464.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 233 489.81 217 674.67 951 786.98 2 402 951.46
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 233 489.81 217 674.67 951 786.98 2 402 951.46

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Мобилна пресевна инсталация – 1 бр.; Обособена позиция 002: Челен товарач – 1 бр.; Обособена позиция 003: Самосвал със задно разтоварване - 4 бр.; Обособена позиция 004: Булдозер – 1 бр. , Стойност: 2 371 639.46
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Мобилна пресевна инсталация – 1 бр
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Челен товарач – 1 бр.;
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 003: Самосвал със задно разтоварване - 4 бр.
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 004: Булдозер – 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: Обособена позиция 001: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление; Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011 , Стойност: 11 312.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.