English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.003-1559-C01
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в "Ешрефоглу" ООД
127636536 ЕШРЕФОГЛУ ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
26.10.2016
26.10.2016
26.01.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Никола Козлево, с.Никола Козлево

Описание

Ешрефоглу ООД е базирана в с.Вълнари търговска фирма, която предлага широк спектър хранителни стоки и стоки за бита. Фирмата притежава четири обекта за търговия на дребно в селата Цани Гинчево, Зърнево, Никола Козлево и Вълнари. Но основната част от приходите във фирмата са от търговия на едро, която чрез дистрибутори и собствен разнос покрива територията на Източна и Централна България. В областта на битовата химия и козметиката предлагаме уникални като качество и цена собствени продукти с регистрирани търговски марки. От създаването на фирмата до сега обемите ни в продажбите постоянно нарастват, което е атестат за качеството на предлаганите от нас продукти и за прилагания от ръководството мениджмънт и маркетинг. Непрекъснато инвестираме в нова и съвременна техника и персонал, за да сме конкурентни и да разширим пазарното си покритие.  Компанията ни вече има изградени трайни партньорства с големи търговци и дистрибутори, които регулярно увеличават обемите на поръчките. За да отговорим на нарастващото търсене ще назначим нови работници. Ще се включим активно в борбата с трайната безработица и социалното изключване, като назначим 14 безработни и неактивни на пазара на труда лица. Община Никола Козлево е от тези с най-ниските показатели за страната относно процента работещи лица, ниво на безработицата и средния размер на заплащане. За тези лица сме планирали провеждането на професионално обучение от специализирана за съответните длъжности в търговията обучаваща организация. За да обезпечим работата на тези лица ще закупим товарен микробус и електрическа палетна количка. Уверени сме, че екипът на фирмата ни ще се увеличи с качествени хора и служители, получили знания и квалификация в процеса на изпълнение на проекта. Политиката на фирмата ни е непрекъснато да повишава квалификацията на служителите си, което се отразява на качеството на работата като цяло и съответно на заплащането на самите работници.
Дейности
 • Наемане на 14 безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца: Като част от дейността ще наемем 14 лица, представители на целевите групи, а именно: безработни младежи до 29 г. и безработни или неактивни лица над 30 г. Фирмата ни е на пазара от 2009г. и през всичките тези години успяхме да се наложим като най-голямата търговска фирма в Община Никола Козлево. Притежаваме 4 обекта за търговия на дребно в селата Цани Гинчево, Зърнево, Никола Козлево и Вълнари. Но основната част от приходите във фирмата са от търговия на едро, която чрез дистрибутори и собствен разнос покрива територията на Източна и Централна България. Постоянно инвестираме в техника, хора и увеличаване на продуктовата гама, предлагана от фирмата. Предлагаме на пазара собствени марки козметични и перилни продукти, които се приемат много добре от клиентите ни. Увеличаваме обемите на продажбите и се нуждаем от още хора, които да подпомогнат дейността ни. В тази връзка ние искаме да назначим 14 нови служители, които ще подсилят екипа ни - ще обезпечат организацията по логистиката в двата склада на едро и ще засилят дистрибуторската дейност при най-далечните дестинации - Велико Търново, Пловдив, Ямбол и Бургас. Ще назначим 8 безработни или неактивни лица на възраст до 29 години със следните длъжности: Трима безработни млади хора до 29 години на длъжност "Шофьор, лекотоварен автомобил" Код по НКПД 83222006 Двама безработни млади хора до 29 години на длъжност "Дистрибутор" Код по НКПД 33223006 Двама безработни млади хора до 29 години на длъжност "Водач мотокар" Код по НКПД 83442004 Един безработен младеж до 29 години на длъжност "Склададжия" Код по НКПД 43212014 Двама безработни над 30 години на длъжност "Склададжия" Код по НКПД 43212014 Един безработен над 30 години на длъжност "Шофьор, лекотоварен автомобил" Код по НКПД 83222006 Трима безработни над 30 години на длъжност "Дистрибутор" Код по НКПД 33223006 Минималният осигурителен доход за тези длъжности е както следва: Длъжност "Склададжия" Код по НКПД 43212014 - 590 лева Длъжност "Водач мотокар" Код по НКПД 83442004 - 540 лева Длъжност "Дистрибутор" Код по НКПД 33223006 - 840 лева "Шофьор, лекотоварен автомобил" Код по НКПД 83222006 - 540 лева Сумата на заплатите на тези лица / назначени за 12 месеца 110520 лева - 3бр. х 590 лева х 12 месеца + 2бр. х 540 лева х 12 месеца + 5бр. х 840 лева х 12 месеца + 4бр. х 540 лева х 12 месеца. Но ние знаем, че от началото на 2016г. ще влязат в сила новите прагове за минимален осигурителен доход и поради тази причина предвиждаме увеличение на сумата за заплати за новоназначените лица прогнозно с 10% и така получаваме обща сума за заплатите в размер на 121572 лева. Сумата за осигуровки за сметка на работодателя е 21639,8 лева и се формира като процент / 17,8%/ от общата сума за заплати - 121572 х17,8% = 21639,8 лева. Общата сума за "Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател в размер на Минималния осигурителен доход и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за съответната длъжност, попадаща в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г. за период до 12 месеца" е 143211,8 = сумата за заплати 121572 лева + сумата за осигуровки 21639,8 лева.
 • Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“: Ще проведем обучение за придобиване на ключова компетентност "Дигитална компетентност" за 8 лица - 3 безработно лице до 29 г. и 5 безработни или неактивни лица над 30 г. Новоназначените на длъжност "Склададжия" и "Дистрибутор" ще преминат курс на обучение по дигитална компетентност. Компютърните умения са нужни поради необходимостта от използването на складова компютърна програма, където се следят наличности, заявки, доставчици, клиенти, срокове на годност на продуктите, ревизии, обороти и друга важна за дейността на фирмата информация. Дистрибуторите използват системата, за да въведат заявки и движение на стоките, рекламации, досиета на клиенти и др. Хорариум на обучението: 45 учебни часа при продължителност от 45 мин. Обучението ще обхваща най-общи знания за работа с компютър, Интернет, Windows OS, текстообработка, електронни таблици и др. Модулът на обучение ще бъде разделен на две части - Теория 20 часа и Практика 25 часа. Документ доказващ завършеното обучение: Сертификат за придобита компютърна грамотност. Сумата за провеждането на обучението е 2000 лева - 8бр. х 250 лева. Тази сума от 2000 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 750 лева за новоназначените млади лица до 29 години. 2000 лева за новоназначените лица над 30 години.
 • Закупуване на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на новите работни места.: Като част от дейността планираме да закупим товарен микробус и електрически стакер (палетна количка), които са необходими за разширяването на дейността на фирмата и ще се използват основно от новоназначените по проекта лица. Компанията ни вече има изградени трайни партньорства с големи клиенти и дистрибутори , които регулярно увеличават обемите на поръчките. Работата като цяло се увеличава, поради което назначаваме хора, пряко ангажирани с дейности по организация на складовите наличности, подготвяне на заявките за деня, разнасянето на стоки до клиенти и дистрибутори и търсенето на нови клиенти. Ще назначим и трима служители, които ще работят в двете складови бази в селата Никола Козлево и Цани Гинчево. За обезпечаване на работата на работниците ще закупим: -Товарен микробус среден клас на стойност 54200 лева., който ще се използва основно от 4 новоназначени работници с длъжност "Шофьор, лекотоварен автомобил" и 5 новоназначени работници с длъжност "Дистрибутор". Но реално работата на дистрибуторите и шофьорите с този микробус ще подсигурява заетост и на другите 5 новоназначени по проекта лица с длъжности "Склададжия" и "Водач мотокар" Сума от 54200 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 30111,11 лева за петима новоназначени млади хора до 29 години на длъжност "Дистрибутор" и "Шофьор, лекотоварен автомобил". 24088,89 лева за четирима новоназначени над 30 години на длъжност "Дистрибутор" и "Шофьор, лекотоварен автомобил". - Електрически стакер на стойност 12500 лева, който ще се използва основно от 2 новоназначени работници с длъжност "Водач мотокар" 3 новоназначени работници на длъжност "Склададжия". Но работата на този електрически стакер обезпечава работата на длъжностите "Дистрибутор" и "Шофьор, лекотоварен автомобил". Сумата от 12500 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 7500 лева за трима новоназначени млади хора до 29 години на длъжности "Склададжия" и "Водач мотокар" 5000 лева за двама новоназначени над 30 години на длъжност "Склададжия". Общата сума за закупуване на товарен микробус и електрически стакер е 66700 лева беа ДДС. Тази сума от 66700 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 37611,11 лева за новоназначени млади хора до 29 години. 29088,89 лева за новоназначени над 30 години. Ще направим застраховка на закупената техника за сумата от 1334 лева за най-разпространените рискове - кражба, природни бедствия, наводнения, пожар и др. Тази сума от 1334 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 762,29 лева за новоназначените млади лица до 29 години. 571,71 лева за новоназначените лица над 30 години.
 • Дейности за организация и управление на проекта: Дейността за организация и управление на проекта има за цел да обезпечи ефективното му изпълнение, като се ангажира да осигури постоянен контрол и координация в хода на неговото реализиране. Цялостната грижа за изпълнението на проекта ще поеме екипът на проекта, който включва: Ръководител на проекта, Координатор и Финансист/счетоводител. Всеки член на екипа има конкретни разписани ангажименти. За качественото изпълнение на проекта, екипът поема следните задължения и отговорности: 1. Ръководител екип - 1 брой. Ръководи цялостното изпълнение на планираните дейности съгласно план-графика и работата на екипа на проекта. Следи за целесъобразното, законосъобразното, административното, техническото и финансовото изпълнение на проекта. Координира отношенията с другите членове на екипа, ангажирани с изпълнението на отделни дейности. Следи за изпълнение на задълженията на членовете на екипа и координира изготвянето на отчети по проекта. Осъществява официалната комуникация с представители на програмата. Извършва текущо ежемесечно отчитане на изпълнението на проекта на всеки етап от реализирането му . Проверява комуникацията с управляващия орган. Води архив на документацията. Следи за извършването и провеждане на процедури по реда на ПМС №118/20.05.2014г. за доставки и услуги. Възнаграждение на ръководителя на проекта: 12000 лева - 15 месеца х 80 часа х 10 лева. 2. Координатор по проекта – 1брой. Осъществява връзката между членовете на екипа по управление и администрацията на бенефициента. Събира първичната информация за дейността на новоназначените служители от целевата група. Следи за спазването на сроковете при изпълнението на дейностите и провеждането на процедурите по доставките.Изпраща запитвания, получава оферти, участва в разглеждане и оценяване на офертите. Възнаграждение на ръководителя на проекта: 7200 лева - 15 месеца х 60 часа х 8 лева. 3.Финансист/счетоводител - 1 брой. Води изрядна финансова отчетност и документация на разходите по проекта. Осъществява контрол върху финансовите операции като следи за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата по проекта. Осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно утвърдения бюджет на проекта. Съхранява счетоводните документи. Води аналитично счетоводство по проекта, изготвя финансови отчети и необходими финансово-счетоводни справки. Възнаграждение на Финансист/счетоводител на проекта: 3600 лева - 15 месеца х 40 часа х 6 лева. За администрирането на проекта не се нуждаем от отделно помещение или компютърна и периферна техника. Залагаме разходи единствено за основни канцеларски материали и консумативи. Офис консумативи необходими за изпълнение на дейността: Рециклирана копирна хартия А4 - 10 пакета по 500 листа = 10 х 6 лв. = 60 лв. Тонер касетa - 3 х 85 лв. = 255 лв. Пликове - 15 х 1 лв. =15лв. Класьори - 10 х 4 лв. = 40 лв. PVC папки - 40 х 0,35 лв. = 14 лв., CD дискове с плик – 32 броя х 0,5 лева= 16 лв. Общата сума за канцеларски материали и консумативи е 400 лева без ДДС. Общата сума за организация и управление на проекта е 23200 лева. Тази сума от 23200 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 13257,14 лева за новоназначени млади хора до 29 години. 9942,86 лева за новоназначени над 30 години.
 • Дейности по информиране и публичност: В съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. ще предприемем следните мерки за осъществяването на информираност и публичност за получената подкрепа: -На Интернет сайта на фирмата www.esrefoglu-ood.com ще публикуваме кратко описание на проекта, включително неговите цели и резултати, като откроим получената финансова помощ. -Изработване на 3 бр. постоянна обяснителна табела с цел информиране на участниците и обществеността за ролята на Европейския съюз и държавата . Табелата ще съдържа информация за проекта / всички задължителни реквизити за публичност и визуализация/ и ще бъдат поставени в офиса на бенефициента и в двете складови бази. Общата сума за изработка на трите табели е 300 лева - 3бр. х 100 лева. -Всеки документ, свързан с изпълнението на проекта ще съдържа информация за името на проекта и безвъзмездната помощ, получена като финансиране по проекта. - Изработване на пакет информационни материали - цветни информационни брошури, папки и CD носител. Информационните брошури ще съдържат целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, както и темите на обученията и възможностите за реализация на пазара на труда на целевите групи, към който е насочен проектът. Информационните пакети ще бъдат разпространявани на широко достъпни обществени места – Бюро по труда, Информационен център към Община Никола Козлево, контрагенти и др. Общата сума за изработка на пакетите с информационни материали е 2000 лева - 250бр. х 8 лева. Общата сума за информиране и публичност с 2300 лева. Тази сума от 2300 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 1314,29 лева за новоназначени млади хора до 29 години. 985,71 лева за новоназначени над 30 години.

Индикатори

Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, Целева стойност: 8.00, Достигната стойност: 13.00
Безработни и неактивни участници, Целева стойност: 14.00, Достигната стойност: 16.00

Финансова информация

238 745.80 BGN
238 745.80 BGN
232 279.49 BGN
85.00 %
 • [1] Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 35 811.88 0.00 202 933.92 238 745.80
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 35 811.88 0.00 202 933.92 238 745.80

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за услуга по организация и управление на проекта, Стойност: 10 800.00
 • Обособена позиция 1: Наемане на Координатор
 • Обособена позиция 2: Наемане на финансист/счетоводител
 • Обособена позиция 3: Наемане на Координатор
Предмет на предвидената процедура: Доставка на товарен микробус, Стойност: 54 200.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на товарен микробус
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за доставка на оборудване и стопански инвентар, Стойност: 12 500.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на електрически високоповдигач/стакер
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за обучение на наети по проекта лица по ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност", Стойност: 2 000.00
 • Обособена позиция 1: Обучение на наети по проекта лица по ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност"
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за доставка на офис консумативи, Стойност: 400.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на офис консумативи
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за застраховка на оборудване, Стойност: 1 334.00
 • Обособена позиция 1: Застраховка на оборудване
 • Обособена позиция 2: Застраховка на оборудване
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за изработване на информационни материали, Стойност: 2 300.00
 • Обособена позиция 1: Изработване на информационни материали

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.